Search result for

distal

(40 entries)
(0.0081 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -distal-, *distal*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
distal(ดิส'เทิล) adj. ปลาย,ไกลจากส่วนกลาง., Syn. terminal

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
distal-ปลาย, -ส่วนปลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
distalด้านปลาย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
distal๑. -ไกลกลาง๒. -ปลาย [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
distal 1/3ส่วนไกลกลาง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
distal contactสัมผัสไกลกลาง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
distal cuspปุ่มด้านไกลกลาง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
distal endส่วนหลังสุด(ฟันปลอม) [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
distal extension partial denture; denture, distal extension partial; denture, extension partial; extension partial dentureฟันปลอมบางส่วนขยายฐาน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
distal grooveร่องไกลกลาง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
distal phalanxกระดูกนิ้วท่อนปลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Distalเจริญงอกยาวออกทางปลาย,ส่วนปลาย,ปลาย,ขอบ,ซึ่งห่างไกลจากลำตัว [การแพทย์]
Distal Endส่วนปลาย,ส่วนปลาย [การแพทย์]
Distal Groupกล้ามเนื้อกลุ่มปลาย [การแพทย์]
Distal Loopขดปลายทาง [การแพทย์]
Distal Partถุงไส้เลื่อนส่วนปลาย,ส่วนปลาย [การแพทย์]
Distal Processส่วนปลายที่สั้นของโอลแฟคตอรีเซลล์ [การแพทย์]
Distal Segmentประสาทท่อนปลาย [การแพทย์]
Distal Straight Portionส่วนตรงตอนปลาย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
She's lost distal pulse; she's going into shock.ชีพจรแผ่วมาก เธอกำลังจะช็อค Hostile Takeover (2009)
Hospital said the boy suffered a distal radius fracture two weeks ago.โรงพยาบาลรายงานว่า เด็กเจ็บ จากกระดูกส่วนปลายที่แตก เมื่อ 2 อาทิตย์ก่อน ตรงกับที่แมทธิวไม่ไปรายงานตัว Hostile Takeover (2009)
You need to apply a suture proximally and distally.เอาล่ะ คุณต้องเย็บส่วน distal กับ proximal New History (2009)
All the distal phalanges are missing from the interphalangeal joints.ส่วนปลายนิ้วทั้งหมด หายไปจากข้อต่อกระดูกนิ้วมือ The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
Distal motor control is good. Good, Jake.การทำงานของกล้ามเนื้อก็ดี Avatar (2009)
The distal tibia from the leg we found originally-- it confirms the presence of perimortem bruising.ปลายกระดูกหน้าแข้งจากขาที่เราได้ตอนแรก-- มันยืนยันมีการฟกช้ำก่อนตาย The Predator in the Pool (2010)
This is a cross-section of the victim's distal femur.นี่คือส่วนตัดขวางของปลายกระดูกขาเหยื่อ The Death of the Queen Bee (2010)
I have a video presentation which shows the victim sustained rib fractures as well as a fracture of the lateral epicondyle of the left distal...ฉันมีวิีดีโอพร้อมนำเสนอ ที่แสดงให้เห็นรอยแตกของ กระดูกซี่โครงเหยื่อ รวมถึงรอยแตกทางด้านข้าง The Boy with the Answer (2010)
The victim sustained a fracture of the lateral epicondyle and the shaft of the left distal humerus.เหยื่อมีร่องรอยแตก ที่้แถบขาทางด้านข้างตัว และตรงลำ ของกระดูกต้นแขนซ้าย The Boy with the Answer (2010)
Based on the striations on the distal end of the ulna, it's clear the hands were sawed off.ตามระยะห่างของ ร่องกระดูกแขนท่อนใน เป็นที่ชัดเจน มือถูกเลื่อยจนขาด The Body and the Bounty (2010)
Dissect out the L.A.D., nick the artery, put in a shunt, and put the graft in distal to the blockage.ผ่าเอา LAD ออก แล้ว สะกิดหลอดเลือดแดง ทำช่องเปิด แล้วเอาปลายส่วนต่อใส่ตรงที่อุดตัน Don't Deceive Me (Please Don't Go) (2011)
Partial fusion of the distal radius and the acromion.กระดูกข้อมือยังประสานไม่สมบูรณ์ และกระดูกหัวไหล่ The Ghost in the Machine (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระดูกนิ้วมือส่วนปลาย[n. exp.] (kradūk niū meū sūan plāi) EN: distal phalange   FR: phalangette [f] ; phalange distale [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DISTAL    D IH1 S T AH0 L

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
distal {adj}distal [Add to Longdo]
distal {adv}distally [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
遠称[えんしょう, enshou] (n) {ling} distal pronoun (indicating distance from both speaker and listener, i.e. are, asoko, achira) [Add to Longdo]
敬体[けいたい, keitai] (n) {ling} distal style [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Distal \Dis"tal\, a. [From {Distant}.] (Physiol.)
   (a) Remote from the point of attachment or origin; as, the
     distal end of a bone or muscle; -- opposed to {proximal}.
   (b) Pertaining to that which is distal; as, the distal
     tuberosities of a bone.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 distal
   adj 1: situated farthest from point of attachment or origin, as
       of a limb or bone [ant: {proximal}]
   2: directed away from the midline or mesial plane of the body
     [ant: {mesial}]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 distal [distaːl]
   distally
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top