Search result for

dire

(181 entries)
(0.0204 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dire-, *dire*
Possible hiragana form: ぢれ
English-Thai: Longdo Dictionary
direction(n) คำสั่ง คำแนะนำ (ให้ปฏิบัติหรือให้ทำ), S. instructions
indirect seeding(n) การปักดำ(นา) เช่น Transplanting, or indirect seeding, is the process of growing seedlings in a greenhouse or other controlled. environment before placing plants outdoors.
Image:

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dire[ADJ] เลวร้ายมาก, See also: แย่มาก, น่ากลัวมาก, Syn. dreadful, baneful, evil, Ant. pleasant, lovely, appealing
direct[VT] จัดการ, See also: ควบคุม, สั่งการ, กำกับ, Syn. command, bid, charge, manage
direct[VT] จ่าหน้าซอง
direct[VT] ชี้ทาง, See also: บอกทาง, นำทาง, Syn. guide, conduct, lead, show, Ant. mislead, misquide
direct[ADJ] ตรงไป, See also: ไม่เบี่ยงเบน, Syn. straight, right
direct[ADJ] ตรงไปตรงมา, See also: ตรงๆ, ไม่คลุมเครือ, เปิดเผย, Syn. open, candid, unhidden, Ant. concealed
direct[ADJ] ทันที, Syn. immediate, firsthand
direct[VT] มุ่งความสนใจไปที่, Syn. point to
direct[VT] สั่งสอน (คำทางการ), See also: สอน, แนะนำ, ชี้แนะ
direful[ADJ] เลวร้าย, See also: แย่มาก, น่ากลัวมาก, Syn. dreadful, baneful, evil

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dire(ได'เออะ) adj. น่ากลัว,ร้ายกาจ,ภัยพิบัติ,อย่างยิ่ง, See also: direly adv. direness n.
direct(ดิเรคทฺ',ไดเรคทฺ') v. ชี้ทาง,นำทาง,ชี้แนว,แนะแนว,ควบคุม,อำนวยการ,บัญชาการ,จ่าหน้าซอง,มุ่งส่ง,เล็ง,บ่าย adj.,adv. โดยตรง,เปิดเผย,แน่นอน,เด็ดขาด, See also: directness n., Syn. control,straight,candid
direct accessการเข้าถึงโดยตรงหมายถึง การเข้าถึงข้อมูลโดยใช้เวลาในการค้นหาข้อมูลได้เร็วเท่ากันหมด ไม่ขึ้นกับตำแหน่งที่เก็บ หมายความว่า ไม่ว่าข้อมูลจะเก็บอยู่ที่ส่วนใดของสื่อที่ใช้บันทึก หัวอ่าน (read head) ก็จะเจาะตรงลงไปอ่านได้เลย เช่น การอ่านข้อมูลจากจานบันทึก ซึ่งผิดกับการอ่านข้อมูลจากแถบบันทึก (tape) ที่ต้องอ่านเรียงไปตามลำดับตั้งแต่ต้นเทปไปจนกว่าจะถึงข้อมูลที่ต้องการทุกครั้ง ทำให้ช้ากว่ากันมากดู indirect access เทียบ
direct access storage devอุปกรณ์หน่วยเก็บข้อมูลเข้าถึงโดยตรงใช้ตัวย่อว่า DASD (อ่านว่าแดสดี) หมายถึงหน่วยเก็บข้อมูลที่ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรง ไม่ว่าข้อมูลนั้นจะถูกบันทึกไว้ ณ ส่วนใด เช่น จานบันทึก ดู direct access ประกอบ
direct mailn. การส่งทางไปรษณีย์โดยตรงไปยังผู้รับ
direction(ดิเรค'เชิน,ไดเรค'เชิน) n.การชี้ทาง,ทิศทาง,การบัญชา,การควบคุม,การเล็ง,การจ่าหน้าซอง,การมุ่งหมาย,ชื่อและตำบลที่อยู่ของผู้รับ, Syn. way,aim
directionaladj. เกี่ยวกับทิศทาง,ซึ่งปรับสำหรับทิศทางการรับและส่งสัญญาณวิทยุ
directiveadj. ซึ่งเป็นการชี้ทาง,ซึ่งเป็นการบัญชา n. คำสั่ง,คำบัญชา
directly(ดิเรคทฺ'ลี) adv. โดยตรง,ทันที,ไม่ช้า,ถัดไป -conj. ทันทีที่, Syn. at once
director(ดิเรค'เทอะ,ไดเรค'เทอะ) n. ผู้อำนวยการ,ผู้ชี้ทาง,ผู้แนะนำ,ผู้บัญชา,ผู้ส่ง,ผู้กำกับการแสดงภาพยนตร์,หัวหน้าวงดนตรี

English-Thai: Nontri Dictionary
dire(adj) ร้ายกาจ,น่ากลัว,น่าหวาดกลัว,ร้ายแรง
direct(adj) โดยตรง,แน่นอน,ไม่มีทางเลี่ยง,เด็ดขาด
direct(vt) มุ่ง,นำ,ชี้ทาง,ชี้แนว,เพ่งเล็ง,บัญชา,สั่ง,ควบคุม,บ่าย
direction(n) ทิศทาง,การควบคุม,แนวโน้ม,คำสั่ง,การชี้แนะ,การจ่าหน้าซอง
directly(adv) โดยตรง,ทันที,ถัดไป,ไม่ช้าไม่นาน
directness(n) ความตรง
director(n) ผู้อำนวยการ,ผู้บัญชา,ผู้แนะนำ,ผู้กำกับการแสดง
directory(n) ประชาสงเคราะห์,คณะกรรมการ
direful(adj) ร้ายกาจ,น่ากลัว,หายนะ,ร้ายแรง
indirect(adj) อ้อมค้อม,ไม่ตรง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
direct accessการเข้าถึงโดยตรง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
direct access method (DAM)วิธีเข้าถึงโดยตรง (แดม) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
direct access storageหน่วยเก็บเข้าถึงโดยตรง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
direct access storage device (DASD)อุปกรณ์หน่วยเก็บเข้าถึงโดยตรง (แดสดี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
direct actionการฟ้องผู้รับประกันภัยโดยตรง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
direct addressเลขที่อยู่โดยตรง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
direct addressingการกำหนดเลขที่อยู่โดยตรง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
direct broadcast satellite (DBS)ดาวเทียมแพร่สัญญาณโดยตรง (ดีบีเอส) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
direct businessธุรกิจโดยตรง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
direct common tangentเส้นสัมผัสร่วมตรง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Directโดยตรง [การแพทย์]
Direct actionการกระทำโดยตรง
การที่รังสีถ่ายเทพลังงานโดยตรงให้กับชีวโมเลกุลขนาดใหญ่ เช่น ดีเอ็นเอ และโปรตีน แล้วก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโมเลกุลนั้น [เศรษฐศาสตร์]
direct actionการกระทำโดยตรง, รังสีถ่ายเทพลังงานโดยตรงให้กับชีวโมเลกุลขนาดใหญ่ เช่น ดีเอ็นเอ และโปรตีน แล้วก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโมเลกุลนั้น [นิวเคลียร์]
Direct broadcast satellite televisionโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม [TU Subject Heading]
Direct Collection การเก็บโดยตรง
การส่งรถบรรทุก หรือเจ้าหน้าที่ออกไปเก็บขนขยะมูลฝอยให้ถึงบ้านหรือสถานที่ต่าง ๆ ที่รถขนขยะมูลฝอยสามารถเข้าถึงได้ แล้วรถเก็บขนขยะมูลฝอยนั้นจะนำไปกำจัดต่อไป [สิ่งแวดล้อม]
Direct costingการบัญชีต้นทุนทางตรง [การบัญชี]
Direct currentกระแสตรง [TU Subject Heading]
Direct Currentไฟฟ้ากระแสตรง [การแพทย์]
direct current (DC)กระแสตรง (ดีซี), กระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรไฟฟ้าในทิศทางเดียวตลอดเวลา ใช้อักษรย่อ DC [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Direct Current, Smoothedไฟตรงอย่างเรียบ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
direct cost (n) ต้นทุนตรง
direct report (n ) ผู้ใต้บังคับบัญชา
directionality (n ) การมีทิศทางที่แน่นอน
directionality[ได-เรก-ชัน-นา-ลิ-ตี้] (n ) การมีทิศทางที่แน่นอน
director-generalอธิบดี

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Director!ผกก. ! My Girlfriend Is a Gumiho (2010)
We can track down more leads if we go in opposite directions.นี่ไม่เหมือนตอนทำข่าวนะ, โลอีส, เราต้องแยกกันหา Committed (2008)
You think this is intentionally directed at us?คุณคิดว่ามันตั้งใจตรงมาหาเราหรือไง? Dead Space: Downfall (2008)
She's gonna see that we're walking the wrong direction.เธอจะเห็น\ ว่าพวกเราเดินผิดทาง ไม่.. Not Cancer (2008)
It's been pressing directly on her addiction center.มันฝังอยู่กลางหัวเธอ Birthmarks (2008)
She's pretty direct about what she wants.เธอพูดตรงนะ เกี่ยวกับสิ่งที่เธอต้องการหรือเปล่า Lucky Thirteen (2008)
We proceed directly to the leg breaking.วิธีการทำให้ขาหัก Lucky Thirteen (2008)
I'm already headed in that direction, so I'll make certain that the hyperdrive stays offline.บังเอิญจะผ่านไปทางนั้นพอดี ข้าจะไปหยุดการทำงานของไฮเปอร์ไดร์ฟเอง Destroy Malevolence (2008)
R2, are you quite certain the ship is in this direction?อาร์ทู แน่ใจนะว่าทางนี้จะนำเราไปยานน่ะ? Destroy Malevolence (2008)
Sir, the last transmission came from that moon's upper atmosphere, directly ahead.ท่านครับ สัญญาณสุดท้ายส่ง มาจากดวงจันทร์ข้างบนนั่น ตรงไปข้างหน้านี้ Duel of the Droids (2008)
I can't disobey a direct order and leave my post,ข้าไม่สามารถขัดคำสั่งและละทิ้งหน้าที่นี่ Cloak of Darkness (2008)
"star trek" has been directly referenced on "heroes"สตาร์แทรค ได้เป็นแรงบันดาลใจสำคัญของ "ฮีโร่" Heroes: Countdown to the Premiere (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
direA car was coming in this direction.
direA conductor directs an orchestra.
direAll the arguments pointed in the same direction.
direAs head of the sales team she reports only to the managing director.
direA traffic policeman signals directions to drivers by waving his hands and arms.
direA women asked me for directions.
direBy mistake I boarded a train going to in the opposite direction.
direCan I call directly?
direCan I dial direct?
direCan I dial directly?
direCan you direct me to NHK?
direCan you direct me to the nearest subway station?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตรงจุด[V] direct to the point, Syn. ถูกจุด, Example: รัฐบาลยังแก้ไขปัญหาไม่ตรงจุดนักทำให้เศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัว
พุ่งตรง[V] direct, See also: go straight, Example: ทันทีที่เสียงปืนก็ดังขึ้น กระสุนก็พุ่งตรงไปยังคนขับลินคอล์นคันใหม่เอี่ยม, Thai definition: ปล่อยออกไปโดยตรง
ขายตรง[N] direct sale, Example: ปัจจุบันนี้ธุรกิจแบบขายตรงกำลังเฟื่องฟู ทำรายได้ให้ผู้ประกอบการเป็นจำนวนมาก, Thai definition: การจำหน่ายสินค้าโดยตัวแทนนำสินค้าไปขายลูกค้า โดยไม่ผ่านพ่อค้าแม่ค้าคนกลาง
ผบ.[N] director, See also: Dir., Syn. ผู้บังคับบัญชา
ผอ.[N] director, Syn. ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการแสดง[N] director, See also: producer, Syn. ผู้กำกับการแสดง
อุทิศตัว[V] devote oneself to, See also: direct oneself to, Example: ตลอดชีวิต ท่านได้อุทิศตนให้แก่งานศิลปะอย่างจริงจัง, Thai definition: สละสิ่งที่เกี่ยวตนให้กับผู้อื่น
วิธีใช้[N] instruction, See also: direction, Syn. วิธีการใช้, Example: ผู้บริโภคควรศึกษาวิธีใช้ที่ข้างกล่องก่อนนำเครื่องมือมาใช้, Count unit: วิธี
พูดตรงไปตรงมา[ADJ] frank, See also: direct, open, honest, Syn. ขวานผ่าซาก, โผงผาง, Example: เขาเป็นคนพูดตรงไปตรงมา อย่าไปถือสาเขาเลย, Thai definition: คิดอย่างไรก็พูดออกไปอย่างนั้น ไม่มีเสแสร้ง
ยาวเหยียด[ADV] straight, See also: directly, in a straight line, Syn. ยาว, Example: เขานอนยาวเหยียดอยู่บนโซฟาหน้าห้องฉัน, Thai definition: ยาวตรงออกไปเต็มขนาด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาจารย์ใหญ่[n. exp.] (ājān yai) EN: headmaster ; principal   FR: professeur principal [m] ; proviseur [m] ; principal [m] ; directeur d'école [m]
อำลา[v.] (amlā) EN: take one's leave ; say goodbye ; bid farewell   FR: saluer ; prendre congé (de) ; dire au revoir
อำนวยการ[v.] (amnūaykān) EN: direct ; manage ; administer ; be president ; be managing director ; give orders ; supervise   FR: diriger ; administrer ; présider ; gérer ; manager
อันที่จริง[adv.] (anthījing ) EN: in fact ; as a matter of fact   FR: en fait ; à vrai dire
อันที่จริงแล้ว[adv.] (anthījing laēo) EN: in fact   FR: à vrai dire ; pour tout dire
อ่านว่า[v. exp.] (ān wā) EN: be read ; be pronounced   FR: se lire ; se prononcer ; se dire ; prononcer
อับจน[v.] (apjon) EN: be at a loss ; be at one's wit's end ; have no way out ; be at an impasse ; be in a helpless situation ; be in dire straits ; be hard up   FR: être en situation de détresse ; être au bout du rouleau ; se trouver dans une impasse
อธิบดี[n. exp.] (athibødī) EN: director-general (administration)   FR: directeur général (de l'administration) [m]
อาทิเช่น[X] (āthichen) EN: for example ; like ; for instance ; such as   FR: par exemple ; c'est-à-dire ; comme ; tel que
อธิการ[n.] (athikān) EN: director ; headmaster ; abbot ; superior   FR: recteur [m] ; prieur [m] ; père supérieur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DIRE    D AY1 R
DIRE    D AY1 ER0
DIREST    D AY1 R AH0 S T
DIRECT    D IH0 R EH1 K T
DIRECT    D IY0 R EH1 K T
DIRECT    D AY0 R EH1 K T
DIRECT    D ER0 EH1 K T
DIRECTS    D AY0 R EH1 K T S
DIRECTS    D IH0 R EH1 K T S
DIRECTS    D IY0 R EH1 K T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dire    (j) (d ai1 @ r)
direr    (j) (d ai1 @ r @ r)
direct    (v) (d i1 r e1 k t)
direst    (j) (d ai1 @ r i s t)
directs    (v) (d i1 r e1 k t s)
direful    (j) (d ai1 @ f @ l)
directed    (v) (d i1 r e1 k t i d)
directly    (a) (d i1 r e1 k t l ii)
director    (n) (d i1 r e1 k t @ r)
directing    (v) (d i1 r e1 k t i ng)

German-Thai: Longdo Dictionary
direkt(Adv. Adj.) ตรง ไม่อ้อม (ใช้บอกเส้นทาง) เช่น Ich fahre direkt zur Arbeit. ผมขับรถตรงไปที่ทำงานเลย ไม่แวะที่ไหน
direktจริงๆ (ใช้เน้นเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดหวัง) เช่น Der Film hat mir direkt Spaß gemacht. , See also: S. wirklich,
direkt(adj adv) ติดกับ หรือ อยู่ใกล้ เช่น direkt am Wasser, direkt neben mir

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Direktion {f}; oberste Leitungtop management [Add to Longdo]
Directory {m}; Verzeichnis {n}directory [Add to Longdo]
Direktabfluss {m}direct runoff [Add to Longdo]
Direktantrieb {m}direct drive [Add to Longdo]
Direktfarbstoff {m} | Direktfarbstoffe {pl}direct dye | direct dyes [Add to Longdo]
Direktinvestitionen {pl} im Ausland [econ.]foreign direct investment (FDI) [Add to Longdo]
Direktionsassistent {m}assistant to top management [Add to Longdo]
Direktive {f} | Direktiven {pl}directive | directives [Add to Longdo]
Direktor {m} | Direktoren {pl}director | directors [Add to Longdo]
Direktor {m}; Rektor {m} | Direktoren {pl}; Rektoren {pl}headmaster | headmasters [Add to Longdo]
Direktor {m} (einer Firma, nicht offiziell ernannt)associate director [Add to Longdo]
Direktorat {n}; Direktorenamt {n}directorship [Add to Longdo]
Direktorenstelle {f}directorate [Add to Longdo]
Direktorin {f} | Direktorinnen {pl}headmistress | headmistresses [Add to Longdo]
Direktorin {f} | Direktorinnen {pl}manageress | managresses [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
dire(vt) |je dis, tu dis, il dit, nous disons, vous dites, ils disent| พูด, กล่าว

Japanese-English: EDICT Dictionary
DMA[ディーエムエー, dei-emue-] (n) {comp} direct memory access; DMA [Add to Longdo]
OV[オーブイ, o-bui] (n) (abbr) (See オリジナルビデオ) film released direct-to-video [Add to Longdo]
OVA[オーブイエー, o-buie-] (n) (abbr) (See オリジナルビデオアニメーション) animated film released direct-to-video [Add to Longdo]
Vシネマ[ブイシネマ, buishinema] (n) film released direct-to-video (trademark of Toei Company) (wasei [Add to Longdo]
あて先変更;宛て先変更;宛先変更[あてさきへんこう, atesakihenkou] (n) {comp} redirection [Add to Longdo]
あて先変更の発信者による禁止;宛て先変更の発信者による禁止[あてさきへんこうのはっしんしゃによるきんし, atesakihenkounohasshinshaniyorukinshi] (n) {comp} redirection disallowed originator [Add to Longdo]
すっと(P);スッと;スーッと;すうっと[, sutto (P); sutsu to ; su-tsu to ; suutto] (adv,vs) (1) (on-mim) (スーッと and すうっと are more emphatic) straight; quickly; directly; all of a sudden; (2) (on-mim) quietly; gently; softly; (vs) (3) to feel refreshed; to feel satisfied; (P) [Add to Longdo]
ずっと(P);ずーっと(P);ずうっと[, zutto (P); zu-tto (P); zuutto] (adv) (1) (ずーっと and ずうっと are more emphatic) continuously in some state (for a long time, distance); throughout; all along; the whole time; all the way; (2) much (better, etc.); by far; far and away; (3) far away; long ago; (4) direct; straight; (P) [Add to Longdo]
それと無く;其れと無く;其れとなく[それとなく, soretonaku] (adv) (uk) indirectly; obliquely [Add to Longdo]
てば;ってば[, teba ; tteba] (prt) (1) indicates emotional closeness or annoyance with someone; (2) indicates an indirect command by expressing annoyance (in sentence-final position) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
主任[zhǔ rèn, ㄓㄨˇ ㄖㄣˋ, ] director; head [Add to Longdo]
切身[qiè shēn, ㄑㄧㄝˋ ㄕㄣ, ] direct; concerning oneself; personal [Add to Longdo]
名录[míng lù, ㄇㄧㄥˊ ㄌㄨˋ, / ] directory [Add to Longdo]
[xiàng, ㄒㄧㄤˋ, ] direction; orientation; to face; to turn toward; to; towards; shortly before; formerly; to side with; to be partial to; all along (previously); surname Xiang [Add to Longdo]
单向电流[dān xiàng diàn liú, ㄉㄢ ㄒㄧㄤˋ ㄉㄧㄢˋ ㄌㄧㄡˊ, / ] direct current (elec.); also written 直流 [Add to Longdo]
对质[duì zhì, ㄉㄨㄟˋ ㄓˋ, / ] direct confrontation [Add to Longdo]
导演[dǎo yǎn, ㄉㄠˇ ㄧㄢˇ, / ] direct; director (film etc) [Add to Longdo]
径直[jìng zhí, ㄐㄧㄥˋ ㄓˊ, / ] directly [Add to Longdo]
方位[fāng wèi, ㄈㄤ ㄨㄟˋ, ] direction; points of the compass; bearing; position; azimuth [Add to Longdo]
方向[fāng xiàng, ㄈㄤ ㄒㄧㄤˋ, ] direction; orientation; path to follow [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
あて先変更[あてさきへんこう, atesakihenkou] redirection [Add to Longdo]
あて先変更の発信者による禁止[あてさきへんこうのはっしんしゃによるきんし, atesakihenkounohasshinshaniyorukinshi] redirection disallowed originator [Add to Longdo]
オンラインディレクトリー[おんらいんでいれくとりー, onraindeirekutori-] online directory [Add to Longdo]
カリグラフィック表示装置[カリグラフィックよょうじそうち, karigurafikku yoyoujisouchi] calligraphic display device, directed beam display device [Add to Longdo]
カレントディレクトリ[かれんとでいれくとり, karentodeirekutori] current directory [Add to Longdo]
コンパイラ指示命令[コンパイラしじめいれい, konpaira shijimeirei] compiler-directing statement [Add to Longdo]
サブディレクトリ[さぶでいれくとり, sabudeirekutori] subdirectory [Add to Longdo]
ダイレクトコール機能[ダイレクトコールきのう, dairekutoko-ru kinou] direct call facility [Add to Longdo]
ダイレクトコネクション[だいれくとこねくしょん, dairekutokonekushon] direct connection [Add to Longdo]
ダイレクト接続[ダイレクトせつぞく, dairekuto setsuzoku] direct connection [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
所長[しょちょう, shochou] Direktor, Leiter [Add to Longdo]
直接[ちょくせつ, chokusetsu] direkt [Add to Longdo]
直系[ちょっけい, chokkei] direkte_Abstammung [Add to Longdo]
直轄[ちょっかつ, chokkatsu] direkte_Oberaufsicht, direkte_Kontrolle [Add to Longdo]
社長[しゃちょう, shachou] Direktor, Firmenchef [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dire \Dire\ (d[imac]r), a. [Compar. {Direr} (d[imac]r"[~e]r);
   superl. {Direst}.] [L. dirus; of uncertain origin.]
   1. Ill-boding; portentous; as, dire omens.
    [1913 Webster]
 
   2. Evil in great degree; dreadful; dismal; horrible;
    terrible; lamentable.
    [1913 Webster]
 
       Dire was the tossing, deep the groans. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Gorgons and hydras and chimeras dire. --Milton.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dire
   adj 1: fraught with extreme danger; nearly hopeless; "a
       desperate illness"; "on all fronts the Allies were in a
       desperate situation due to lack of materiel"-
       G.C.Marshall; "a dire emergency" [syn: {desperate},
       {dire}]
   2: causing fear or dread or terror; "the awful war"; "an awful
     risk"; "dire news"; "a career or vengeance so direful that
     London was shocked"; "the dread presence of the headmaster";
     "polio is no longer the dreaded disease it once was"; "a
     dreadful storm"; "a fearful howling"; "horrendous explosions
     shook the city"; "a terrible curse" [syn: {awful}, {dire},
     {direful}, {dread(a)}, {dreaded}, {dreadful}, {fearful},
     {fearsome}, {frightening}, {horrendous}, {horrific},
     {terrible}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 dire [dir]
   say; tell
 

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

 dire
    say, tell
 

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

 dire
    say goodbye, say goodbye to, take leave, take leave from
 

From Longdo French-Thai Dictionary [longdo_fr_th]:

 dire
 dire	(vt) |je dis, tu dis, il dit, nous disons, vous dites, ils disent|
 พูด, กล่าว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top