Search result for

dir

(151 entries)
(0.1288 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dir-, *dir*.
English-Thai: Longdo Dictionary
direction(n) คำสั่ง คำแนะนำ (ให้ปฏิบัติหรือให้ทำ), S. instructions
indirect seeding(n) การปักดำ(นา) เช่น Transplanting, or indirect seeding, is the process of growing seedlings in a greenhouse or other controlled. environment before placing plants outdoors.
Image:

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
direct cost (n) ต้นทุนตรง
directionality (n ) การมีทิศทางที่แน่นอน
directionality[ได-เรก-ชัน-นา-ลิ-ตี้] (n ) การมีทิศทางที่แน่นอน
director-generalอธิบดี
Dirtproof[เดิร์ทพรูฟ] (n ) ป้องกันสิ่งสกปรก
Dirtproof[เดิร์ทพรูฟ] (n ) ป้องกันสิ่งสกปรก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dire    [ADJ] เลวร้ายมาก, See also: แย่มาก, น่ากลัวมาก, Syn. dreadful, baneful, evil, Ant. pleasant, lovely, appealing
dirk    [N] ดาบยาวที่ชาวสก็อตใช้เป็นอาวุธในสมัยก่อน, Syn. dagger
dirk    [VT] แทงด้วยดาบยาวและตรง
dirt    [N] ดิน, See also: โคลน, Syn. soil, clay, loam
dirt    [N] เรื่องสกปรก, See also: เรื่องซุบซิบนินทา, เรื่องอื้อฉาว, Syn. gossip, rumor
dirt    [N] สิ่งสกปรก
dirge    [N] เพลงไว้อาลัย, See also: เพลงคร่ำครวญเกี่ยวกับความตายหรือเพื่อร้องในงานศพ, Syn. bridal march, dead march
dirty    [VT] ทำให้สกปรก, See also: ทำให้เปรอะเปื้อน, Syn. begrimme, muck, Ant. clean, cleanse
dirty    [ADJ] ไม่พอใจ, See also: ขุ่นเคือง
dirty    [ADJ] ลามก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
direct accessการเข้าถึงโดยตรง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
direct access method (DAM)วิธีเข้าถึงโดยตรง (แดม) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
direct access storageหน่วยเก็บเข้าถึงโดยตรง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
direct access storage device (DASD)อุปกรณ์หน่วยเก็บเข้าถึงโดยตรง (แดสดี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
direct actionการฟ้องผู้รับประกันภัยโดยตรง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
direct addressเลขที่อยู่โดยตรง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
direct addressingการกำหนดเลขที่อยู่โดยตรง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
direct broadcast satellite (DBS)ดาวเทียมแพร่สัญญาณโดยตรง (ดีบีเอส) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
direct businessธุรกิจโดยตรง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
direct common tangentเส้นสัมผัสร่วมตรง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Directโดยตรง [การแพทย์]
Direct actionการกระทำโดยตรง
การที่รังสีถ่ายเทพลังงานโดยตรงให้กับชีวโมเลกุลขนาดใหญ่ เช่น ดีเอ็นเอ และโปรตีน แล้วก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโมเลกุลนั้น [เศรษฐศาสตร์]
direct actionการกระทำโดยตรง, รังสีถ่ายเทพลังงานโดยตรงให้กับชีวโมเลกุลขนาดใหญ่ เช่น ดีเอ็นเอ และโปรตีน แล้วก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโมเลกุลนั้น [นิวเคลียร์]
Direct broadcast satellite televisionโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม [TU Subject Heading]
Direct Collection การเก็บโดยตรง
การส่งรถบรรทุก หรือเจ้าหน้าที่ออกไปเก็บขนขยะมูลฝอยให้ถึงบ้านหรือสถานที่ต่าง ๆ ที่รถขนขยะมูลฝอยสามารถเข้าถึงได้ แล้วรถเก็บขนขยะมูลฝอยนั้นจะนำไปกำจัดต่อไป [สิ่งแวดล้อม]
Direct costingการบัญชีต้นทุนทางตรง [การบัญชี]
Direct currentกระแสตรง [TU Subject Heading]
Direct Currentไฟฟ้ากระแสตรง [การแพทย์]
direct current (DC)กระแสตรง (ดีซี), กระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรไฟฟ้าในทิศทางเดียวตลอดเวลา ใช้อักษรย่อ DC [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Direct Current, Smoothedไฟตรงอย่างเรียบ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dirCan you direct me to NHK?
dirYou have a sharp sense of direction.
dirThat shirt is very dirty. It needs washing before you go to school.
dirThe child is dirty.
dirI wish I had obeyed his directions.
dirThe boy seems to be coming in this direction.
dirHe is directly above me.
dirThe executive director is a real pushover for looks.
dirThe movie director was enchanted by Kate at first sight.
dirYou got that one going in a good direction.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dirเป็นคำสั่งหนึ่งในระบบปฏิบัติการดอส ที่สั่งให้คอมพิวเตอร์แสดงชื่อ สารบบ และแฟ้มข้อมูลทั้งหมดในสารบบหรือในจานบันทึก
dire(ได'เออะ) adj. น่ากลัว,ร้ายกาจ,ภัยพิบัติ,อย่างยิ่ง, See also: direly adv. direness n.
direct(ดิเรคทฺ',ไดเรคทฺ') v. ชี้ทาง,นำทาง,ชี้แนว,แนะแนว,ควบคุม,อำนวยการ,บัญชาการ,จ่าหน้าซอง,มุ่งส่ง,เล็ง,บ่าย adj.,adv. โดยตรง,เปิดเผย,แน่นอน,เด็ดขาด, See also: directness n., Syn. control,straight,candid
direct accessการเข้าถึงโดยตรงหมายถึง การเข้าถึงข้อมูลโดยใช้เวลาในการค้นหาข้อมูลได้เร็วเท่ากันหมด ไม่ขึ้นกับตำแหน่งที่เก็บ หมายความว่า ไม่ว่าข้อมูลจะเก็บอยู่ที่ส่วนใดของสื่อที่ใช้บันทึก หัวอ่าน (read head) ก็จะเจาะตรงลงไปอ่านได้เลย เช่น การอ่านข้อมูลจากจานบันทึก ซึ่งผิดกับการอ่านข้อมูลจากแถบบันทึก (tape) ที่ต้องอ่านเรียงไปตามลำดับตั้งแต่ต้นเทปไปจนกว่าจะถึงข้อมูลที่ต้องการทุกครั้ง ทำให้ช้ากว่ากันมากดู indirect access เทียบ
direct access storage devอุปกรณ์หน่วยเก็บข้อมูลเข้าถึงโดยตรงใช้ตัวย่อว่า DASD (อ่านว่าแดสดี) หมายถึงหน่วยเก็บข้อมูลที่ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรง ไม่ว่าข้อมูลนั้นจะถูกบันทึกไว้ ณ ส่วนใด เช่น จานบันทึก ดู direct access ประกอบ
direct mailn. การส่งทางไปรษณีย์โดยตรงไปยังผู้รับ
direction(ดิเรค'เชิน,ไดเรค'เชิน) n.การชี้ทาง,ทิศทาง,การบัญชา,การควบคุม,การเล็ง,การจ่าหน้าซอง,การมุ่งหมาย,ชื่อและตำบลที่อยู่ของผู้รับ, Syn. way,aim
directionaladj. เกี่ยวกับทิศทาง,ซึ่งปรับสำหรับทิศทางการรับและส่งสัญญาณวิทยุ
directiveadj. ซึ่งเป็นการชี้ทาง,ซึ่งเป็นการบัญชา n. คำสั่ง,คำบัญชา
directly(ดิเรคทฺ'ลี) adv. โดยตรง,ทันที,ไม่ช้า,ถัดไป -conj. ทันทีที่, Syn. at once

English-Thai: Nontri Dictionary
dire(adj) ร้ายกาจ,น่ากลัว,น่าหวาดกลัว,ร้ายแรง
direct(adj) โดยตรง,แน่นอน,ไม่มีทางเลี่ยง,เด็ดขาด
direct(vt) มุ่ง,นำ,ชี้ทาง,ชี้แนว,เพ่งเล็ง,บัญชา,สั่ง,ควบคุม,บ่าย
direction(n) ทิศทาง,การควบคุม,แนวโน้ม,คำสั่ง,การชี้แนะ,การจ่าหน้าซอง
directly(adv) โดยตรง,ทันที,ถัดไป,ไม่ช้าไม่นาน
directness(n) ความตรง
director(n) ผู้อำนวยการ,ผู้บัญชา,ผู้แนะนำ,ผู้กำกับการแสดง
directory(n) ประชาสงเคราะห์,คณะกรรมการ
direful(adj) ร้ายกาจ,น่ากลัว,หายนะ,ร้ายแรง
dirge(n) เพลงไว้อาลัย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตรงจุด    [V] direct to the point, Syn. ถูกจุด, Example: รัฐบาลยังแก้ไขปัญหาไม่ตรงจุดนักทำให้เศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัว
พุ่งตรง    [V] direct, See also: go straight, Example: ทันทีที่เสียงปืนก็ดังขึ้น กระสุนก็พุ่งตรงไปยังคนขับลินคอล์นคันใหม่เอี่ยม, Thai definition: ปล่อยออกไปโดยตรง
ขายตรง    [N] direct sale, Example: ปัจจุบันนี้ธุรกิจแบบขายตรงกำลังเฟื่องฟู ทำรายได้ให้ผู้ประกอบการเป็นจำนวนมาก, Thai definition: การจำหน่ายสินค้าโดยตัวแทนนำสินค้าไปขายลูกค้า โดยไม่ผ่านพ่อค้าแม่ค้าคนกลาง
ขี้มือ    [N] dirt on hands, Ant. ขี้ตีน, Example: พวกเด็กๆ ต้องไปล้างมือก่อนกินข้าวนะ ดูซิขี้มือเต็มไปหมดเลย, Thai definition: รอยเปื้อนจากการถูกมือจับ, ความสกปรกจากมือ
ซกมก    [ADJ] dirty, See also: filthy, foul, soiled, unclean, Syn. สกปรก, Ant. สะอาด, Example: เขาใส่เสื้อผ้าซกมกเข้ามาในงานเลี้ยง, Notes: (ปาก)
ผบ. [N] director, See also: Dir., Syn. ผู้บังคับบัญชา
ผอ. [N] director, Syn. ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการแสดง    [N] director, See also: producer, Syn. ผู้กำกับการแสดง
อุทิศตัว    [V] devote oneself to, See also: direct oneself to, Example: ตลอดชีวิต ท่านได้อุทิศตนให้แก่งานศิลปะอย่างจริงจัง, Thai definition: สละสิ่งที่เกี่ยวตนให้กับผู้อื่น
ปนเปื้อน    [ADJ] contaminated, See also: dirty, infected, polluted, Example: จะมีใครสักกี่คนรู้ว่า เบื้องหลังความอร่อยของอาหารต่างๆ อาจจะมีสารปนเปื้อนสะสมอยู่มากมาย, Thai definition: ผสมอยู่, ปะปนอยู่, รวมอยู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ้าย-[pref. (adj.)] (āi-) EN: damned ; bastard ; dirty   FR: maudit ; sale
อาจารย์ใหญ่[n. exp.] (ājān yai) EN: headmaster ; principal   FR: professeur principal [m] ; proviseur [m] ; principal [m] ; directeur d'école [m]
อำลา[v.] (amlā) EN: take one's leave ; say goodbye ; bid farewell   FR: saluer ; prendre congé (de) ; dire au revoir
อำนวยการ[v.] (amnūaykān) EN: direct ; manage ; administer ; be president ; be managing director ; give orders ; supervise   FR: diriger ; administrer ; présider ; gérer ; manager
อันที่จริง[adv.] (anthījing ) EN: in fact ; as a matter of fact   FR: en fait ; à vrai dire
อันที่จริงแล้ว[adv.] (anthījing laēo) EN: in fact   FR: à vrai dire ; pour tout dire
อ่านว่า[v. exp.] (ān wā) EN: be read ; be pronounced   FR: se lire ; se prononcer ; se dire ; prononcer
อับจน[v.] (apjon) EN: be at a loss ; be at one's wit's end ; have no way out ; be at an impasse ; be in a helpless situation ; be in dire straits ; be hard up   FR: être en situation de détresse ; être au bout du rouleau ; se trouver dans une impasse
อธิบดี[n. exp.] (athibødī) EN: director-general (administration)   FR: directeur général (de l'administration) [m]
อาทิเช่น[X] (āthichen) EN: for example ; like ; for instance ; such as   FR: par exemple ; c'est-à-dire ; comme ; tel que

CMU English Pronouncing Dictionary
DIRE    D AY1 R
DIRE    D AY1 ER0
DIRR    D ER1
DIRT    D ER1 T
DIRK    D ER1 K
DIRKS    D ER1 K S
DIRGE    D ER1 JH
DIRTY    D ER1 T IY0
DIRLAM    D ER0 L AE1 M
DIREST    D AY1 R AH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Dir    (n) (d i1 r e1 k t @ r)
dire    (j) (d ai1 @ r)
dirk    (n) (d @@1 k)
dirt    (n) (d @@1 t)
direr    (j) (d ai1 @ r @ r)
dirge    (n) (d @@1 jh)
dirks    (n) (d @@1 k s)
dirty    (v) (d @@1 t ii)
direct    (v) (d i1 r e1 k t)
direst    (j) (d ai1 @ r i s t)

German-Thai: Longdo Dictionary
dirเธอ, นาย (คำสรรพนามบุรุษที่ 2 รูปกรรมรอง Dat.) เช่น Die Farbe gefällt dir.
direkt(Adv. Adj.) ตรง ไม่อ้อม (ใช้บอกเส้นทาง) เช่น Ich fahre direkt zur Arbeit. ผมขับรถตรงไปที่ทำงานเลย ไม่แวะที่ไหน
direktจริงๆ (ใช้เน้นเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดหวัง) เช่น Der Film hat mir direkt Spaß gemacht. , See also: S. wirklich,
direkt(adj adv) ติดกับ หรือ อยู่ใกล้ เช่น direkt am Wasser, direkt neben mir

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
dir selbst zuliebefor your own sake [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
dire(vt) |je dis, tu dis, il dit, nous disons, vous dites, ils disent| พูด, กล่าว
applaudir(vi) |j'applaudis, tu applaudis, il applaudit, nous applaudissons, vous applaudissez, ils applaudissent| ปรบมือ, See also: |ไวยากรณ์ ดูกิริยา finir|

Japanese-English: EDICT Dictionary
DMA[ディーエムエー, dei-emue-] (n) {comp} direct memory access; DMA [Add to Longdo]
OV[オーブイ, o-bui] (n) (abbr) (See オリジナルビデオ) film released direct-to-video [Add to Longdo]
OVA[オーブイエー, o-buie-] (n) (abbr) (See オリジナルビデオアニメーション) animated film released direct-to-video [Add to Longdo]
Vシネマ[ブイシネマ, buishinema] (n) film released direct-to-video (trademark of Toei Company) (wasei [Add to Longdo]
あて先変更;宛て先変更;宛先変更[あてさきへんこう, atesakihenkou] (n) {comp} redirection [Add to Longdo]
あて先変更の発信者による禁止;宛て先変更の発信者による禁止[あてさきへんこうのはっしんしゃによるきんし, atesakihenkounohasshinshaniyorukinshi] (n) {comp} redirection disallowed originator [Add to Longdo]
えげつない[, egetsunai] (adj-i) dirty; vulgar; nasty [Add to Longdo]
えんがちょ;エンガチョ[, engacho ; engacho] (n) (1) (chn) crossed fingers and word said to call someone to be avoided as 'dirty'; (vs) (2) to cross one's fingers (to ward off 'dirt') [Add to Longdo]
えんがちょ切った[えんがちょきった, engachokitta] (exp) (chn) (See えんがちょ・1) phrase used (usu. with accompanying crossed fingers gesture) to ward off catching 'dirtiness' from another child [Add to Longdo]
くすみ[, kusumi] (n,adj-no) dullness (esp. of the skin); lack of luster; dirt; soil; contamination [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
主任[zhǔ rèn, ㄓㄨˇ ㄖㄣˋ, ] director; head [Add to Longdo]
切身[qiè shēn, ㄑㄧㄝˋ ㄕㄣ, ] direct; concerning oneself; personal [Add to Longdo]
名录[míng lù, ㄇㄧㄥˊ ㄌㄨˋ, / ] directory [Add to Longdo]
[xiàng, ㄒㄧㄤˋ, ] direction; orientation; to face; to turn toward; to; towards; shortly before; formerly; to side with; to be partial to; all along (previously); surname Xiang [Add to Longdo]
哭腔[kū qiāng, ㄎㄨ ㄑㄧㄤ, ] dirge; opera tune portraying mourning; voice hear between sobs [Add to Longdo]
单向电流[dān xiàng diàn liú, ㄉㄢ ㄒㄧㄤˋ ㄉㄧㄢˋ ㄌㄧㄡˊ, / ] direct current (elec.); also written 直流 [Add to Longdo]
[gòu, ㄍㄡˋ, ] dirt; disgrace [Add to Longdo]
[āi, , ] dirt; dust; angstrom [Add to Longdo]
对质[duì zhì, ㄉㄨㄟˋ ㄓˋ, / ] direct confrontation [Add to Longdo]
导演[dǎo yǎn, ㄉㄠˇ ㄧㄢˇ, / ] direct; director (film etc) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
あて先変更[あてさきへんこう, atesakihenkou] redirection [Add to Longdo]
あて先変更の発信者による禁止[あてさきへんこうのはっしんしゃによるきんし, atesakihenkounohasshinshaniyorukinshi] redirection disallowed originator [Add to Longdo]
オンラインディレクトリー[おんらいんでいれくとりー, onraindeirekutori-] online directory [Add to Longdo]
カリグラフィック表示装置[カリグラフィックよょうじそうち, karigurafikku yoyoujisouchi] calligraphic display device, directed beam display device [Add to Longdo]
カレントディレクトリ[かれんとでいれくとり, karentodeirekutori] current directory [Add to Longdo]
コンパイラ指示命令[コンパイラしじめいれい, konpaira shijimeirei] compiler-directing statement [Add to Longdo]
サブディレクトリ[さぶでいれくとり, sabudeirekutori] subdirectory [Add to Longdo]
ダイレクトコール機能[ダイレクトコールきのう, dairekutoko-ru kinou] direct call facility [Add to Longdo]
ダイレクトコネクション[だいれくとこねくしょん, dairekutokonekushon] direct connection [Add to Longdo]
ダイレクト接続[ダイレクトせつぞく, dairekuto setsuzoku] direct connection [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
所長[しょちょう, shochou] Direktor, Leiter [Add to Longdo]
指揮者[しきしゃ, shikisha] Dirigent [Add to Longdo]
直接[ちょくせつ, chokusetsu] direkt [Add to Longdo]
直系[ちょっけい, chokkei] direkte_Abstammung [Add to Longdo]
直轄[ちょっかつ, chokkatsu] direkte_Oberaufsicht, direkte_Kontrolle [Add to Longdo]
社長[しゃちょう, shachou] Direktor, Firmenchef [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top