Search result for

dimmen

(41 entries)
(0.017 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dimmen-, *dimmen*
Possible hiragana form: ぢんめん
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา dimmen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *dimmen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
After dimming the lights, give your partner a reassuring smile and a gentle kiss.Nach dem Dimmen des Lichts schenken Sie Ihrem Partner ein beruhigendes Lächeln und einen zärtlichen Kuss. The Kentucky Fried Movie (1977)
You want to turn on the laser network and dim the lights a little bit?Würden Sie die Laser einschalten und das Licht etwas dimmenLost Love: Part 1 (1987)
Maybe there was a nuclear war and i'm the only one left.Lassen Sie sich ruhig Zeit. Uns passiert nichts. Oh, äh, dimmen Sie bitte das Licht, wenn Sie gehen. Someone to Watch Over Me: Part 1 (1988)
We could turn the lights down lock the doors, and nap like we did on our honeymoon.Wir könnten das Licht dimmen, die Tür verriegeln und wie in den Flitterwochen schlafen. Too Much Monkey Business (1992)
It was as if the lights dimmed just for him.Es war, als würde sich das Licht... für ihn dimmenDesperado (1995)
Low.DimmenVoices of Authority (1996)
- We'll dim the lights.- Ich werde einfach das Licht dimmenThe One Where Rachel Has a Baby: Part 1 (2002)
Should I dim the lights? Maybe a little jazz.Soll ich das Licht dimmenMelinda and Melinda (2004)
Okay, they're dimming the lights.Okay, sie dimmen das Licht... Cologne Ranger (2005)
You could dim the lights, light these candles...Du kannst das Licht dimmen, diese Kerzen anzünden... 'S Wonderful, 'S Marvelous (2006)
We'll lower the lights and then pull out those screens.Wir dimmen die Beleuchtung und ziehen diese Schirme heraus. Jens (2007)
We dim the lights in the recording booth, Danny takes his shirt off, and he'll get right up to the mic and start howling it.Wir dimmen das Licht im Aufnahmeraum, Danny zieht sein Hemd aus, tritt ans Mikro und schreit los. Blue Harvest (2007)
Well, shall we dim t lights And sync up "wizard of oz" and "dark side of the moon"?Nun, sollen wir die Lichter dimmen und 'Wizard of Oz' und 'Dark Side of the Moon' auflegen? Dream a Little Dream of Me (2008)
Well, it's a good thing the flight attendants dim the cabin lights over the Atlantic.Es ist eine gute Sache, dass die Flugbegleiter die Kabinenlichter während des Atlantikfluges dimmenReversals of Fortune (2009)
Howard, could you lower the lights?Howard, könntest du das Licht dimmenThe Large Hadron Collision (2010)
The camera wants to put on some nice lingerie, pop in an Al Green CD, dim the lights and do all the work while I just lie there with my eyes closed.Die Kamera will ein schönes Dessous anziehen, eine Al Green-CD einlegen, das Licht dimmen und die ganze Arbeit verrichten, während ich dort einfach mit geschlossenen Augen liege. Say Cheese (2010)
Shall we dim the lights?Sollen wir das Licht dimmenChristmas Comes But Once a Year (2010)
But they drill too much, and the BP oil company accidentally unleashes Cthulhu, an ancient evil God from another dimension!Aber sie bohrten zuviel und die BP Öl Kompanie befreite wegen einem Unfall Cthulhu, Ein alter böser Gott aus einer anderen Dimmension! Coon vs. Coon and Friends (2010)
It all began when the BP oil company drilled into the ocean floor and ripped open a hole to another dimension.alles begann als die BP Öl Kompanie im Meer gebohrt hat, und ein Loch in eine andere Dimmension geöffnet hat. Coon vs. Coon and Friends (2010)
It was written by a mad prince, who knew of the nightmare city of R'Lyeh, which fell from the stars and exists beneath the sea, and in another dimension.es wurde von einem verrückten Prinz geschrieben, der alles über seine Alpträume erfuhr, die Stadt R'Lyeh, welche von den Sternen fiel und nun unter dem Meer existiert, Und in einer anderen Dimmension. Coon vs. Coon and Friends (2010)
Is there dim lighting somewhere?Kann man hier irgendwo das Licht dimmenCrazy, Stupid, Love. (2011)
Dimming the lights, plying me with liquor.Die Lichter dimmen, drängst mir Alkohol auf. Pilot (2011)
I was thinking that I was gonna go home, maybe turn on the lights, gettin' snuggy, gettin' a little weird..- Ich muss in den Unterricht. Ich wollte nach Hause, das Licht dimmen und ganz kuschelig abgehen. 21 Jump Street (2012)
Shall I dim the lights?Soll ich die Lichter abdimmenWomen with Guns (2012)
You must have only dim the light.Du musst doch nur das Licht dimmenVerliefd op Ibiza (2013)
Let's lower the lights.Lassen Sie uns das Licht dimmenDead (2013)
Okay, low lights, quiet room, no hematoma...Gut, Licht dimmen, ruhiges Zimmer, keine Hämatome, verstanden. Rock and a Hard Place (2014)
Oh, we can't dim the lights.Wir können das Licht nicht dimmenThe Wedding, Part 2 (2014)
- Lights dimmed to 50%, please.- Licht auf 50 % dimmen, bitte. Smoke and Mirrors (2014)
Yeah, but I've been watching him, and I'm pretty sure he'd catch my fade.Ja, aber ich hab' den Kerl beobachtet und ich bin sicher, ich kann ihn dimmenCreed (2015)
- What's a fade?- Was heißt "Dimmen"? Creed (2015)
Okay, l-look, instead of fighting, why don't we dim the lights, um, get naked and make a baby?Okay, Ich... sieh, statt zu streiten, warum dimmen wir nicht die Lichter, um, ziehen uns aus und machen ein Baby? The Matrimonial Momentum (2015)
Somebody turn down the sun, please.Kann jemand bitte die Sonne dimmenBetter Angels (2016)
Tell him to, you know, dim the lights and rub the balls of her feet.Rate ihm, das Licht zu dimmen, ihr die Füße zu massieren. Palms (2016)
Okay, now lights down, and we'll do our breath.Ok, Licht dimmen, und wir machen unsere Atemübung. Tony Robbins: I Am Not Your Guru (2016)
I'm going to dim the lights while she's sleeping ok?Ich werde das Licht dimmen, während sie schläft, ja? For Me (2016)
I tell you what, we ought to make the lights go a bit better.- Wisst ihr was? Wir müssen das Licht ein bisschen abdimmenMorroccan Roll (2016)
All right, then.Ok, dann bitte das Licht dimmenRaiders of the Lost Art (2017)
But eventually, you know, they turn the lights off and it goes all dark, and after ten minutes this voice over in the blackness goes,Aber wenn sie das Licht dimmen, ertönt eine Stimme aus dem Dunkeln: Past v Future (2017)
♪ W hen they dim the light ♪Wenn sie das Licht dimmen Holiday Inn (1942)
And lower the lights a little as you leave.Und dimmen Sie das Licht noch ein wenig beim Rausgehen. The Woman in Green (1945)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top