Search result for

die

(175 entries)
(0.0063 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -die-, *die*. Possible hiragana form: ぢえ
English-Thai: Longdo Dictionary
civil disobedience(n) ลัทธิดื้อแพ่ง/อารยะขัดขืน, เป็นการปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามกฎหมายบางมาตรา ด้วยเหตุผลที่ว่ากฎหมายนั้นๆ ไม่ชอบธรรม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
die    [VI] ตาย, See also: สิ้นอายุขัย, หมดอายุ, Syn. decease, expire, be no more, depart, passaway, end, Ant. be born, live, survive, exist
die    [VI] พินาศ, See also: ย่อยยับ, หายนะ, ล่มจม, Syn. perish, fail, collapse, Ant. succeed
die    [VI] หยุด, See also: หยุดทำงาน, Syn. stop
die    [N] แม่พิมพ์ตอกโลหะ
die    [N] ลูกเต๋า, See also: สิ่งที่คล้ายลูกเต๋า
diem    [N] วัน
diet    [VI] ควบคุมอาหารเพื่อลดน้ำหนัก, Syn. abstain, tighten, reduce, fast, starve, Ant. gain
diet    [N] อาหาร, See also: สิ่งที่กินได้, Syn. fare, intake, nutrition
die by    [PHRV] ตายเพราะ, See also: ตายจาก, Syn. die from, die of
die in    [PHRV] ตายระหว่าง, See also: ตายในขณะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dieแม่แบบ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
die contact area; clamp contact area; electrode contact areaพื้นที่สัมผัสขั้วเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
die gap; die openingช่องระหว่างดาย [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
die opening; die gapช่องระหว่างดาย [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
die outเครื่องดับ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
die without issueตายโดยไม่มีทายาท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
die; welding dieดายเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
diesel cycleวัฏจักรดีเซล [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
diesel cycleวัฏจักรดีเซล [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
diesel engineเครื่องยนต์ดีเซล [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dieเบ้า [การแพทย์]
Die swellปรากฏการณ์ของการผ่อนคลายความเค้นที่อยู่ในพอลิเมอร์หลอม ซึ่งเกิดขณะที่พอลิเมอร์หลอมเริ่มเคลื่อนตัวออกสู่หัวดาย และมีผลทำให้พอลิเมอร์หลอมที่ออกจากหัวดายบวมตัวใหญ่กว่าขนาดของรูดาย [เทคโนโลยียาง]
Dieldrinดีลดริน,สาร,ดีลดริน,ไดเอลดริน [การแพทย์]
dieldrinดีลดริน, สารเคมีชนิดหนึ่งซึ่งมีคลอรีนเป็นตัวประกอบที่สำคัญ ใช้เป็นยาฆ่าแมลงพวกที่กัดกินใบไม้ เช่น ตั๊กแตน หนอนกระทู้ผัก เป็นพิษต่อคนและสัตว์เลี้ยง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Dielectricไดอีเลคตริค [การแพทย์]
Dielectric Constantสารที่มีค่าคงที่ไดอิเล็กตริก,ไดอิเล็กตริกคอนสแตนต์,ค่าคงตัวไดอีเลคตริค [การแพทย์]
Dielectric Constant Monitorไดอิเล็กทริกคอนสตันท์มอนิเตอร์ [การแพทย์]
Dielectric measurementsการวัดไดอิเล็กตริก [TU Subject Heading]
Dielectricsวัสดุไดอิเล็กทริก [TU Subject Heading]
Diencephalonไดเอ็นเซฟาลอน,ไดเอนเซฟาลอน,สมอง,ส่วนที่ต่อจากสมองใหญ่,ไดเอนเซฟาลอน,ก้านสมอง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
die"I think all fat people should go on a diet". "Are you referring to me"?
die"His father died yesterday." "I have never seen such a man before."
dieIn 1955 the cancer returned and she died in 1956 at the age of 42.
dieIn 1997, the world was surprised again when Mother Teresa died.
dieEvery time a species dies out, we lose forever a part of our natural world.
dieTwo hundred people died of cholera last year.
dieHe died aged 54 years.
dieHer brother nearly died in a traffic accident nine years ago.
dieAlas, he died young.
dieAlas, she died young.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
die(ได) {died,dying,dies} vi. ตาย,หยุด,หยุดทำงาน,อวสาน,พินาศ,สงบลง,สลายตัว,ทรมาน,ต้องการอย่างมาก. vt. ตาย., See also: Id. (die hard ดื้อรั้น) n. ลูกเต๋า,สิ่งที่คล้ายลูกเต๋า,แม่พิมพ์,แบบเหล็ก,เบ้าเท vt. พิมพ์ด้วยแม่พิมพ์ -pl. dies,dice
die-hard(ได'ฮาร์ด) n. คนหัวดื้อที่สุด,คนที่ไม่ยอมแพ้ต่อเหตุการณ์ที่หมดหวัง
diecious(ไดอี'เชิส) adj. ซึ่งมีอวัยวะเพศตัวผู้และเพศตัวเมียอยู่แยกจากกัน., Syn. dioecious
diehard(ได'ฮาร์ด) n. คนหัวดื้อที่สุด,คนที่ไม่ยอมแพ้ต่อเหตุการณ์ที่หมดหวัง
dieldrinn. สารพิษที่ใช้เป็นยาฆ่าแมลง
dielectricn. ฉนวน
diene(ได'อีน) n. สารประกอบที่มีสองdouble bonds
diesel(ดี'เซิล) n. เครื่องยนต์ดีเซล
diesinkern. คนแกะแม่พิมพ์
diesnonn. วันที่ศาลไม่สามารถพิจารณาคดี

English-Thai: Nontri Dictionary
die(n) ลูกเต๋า,ลูกบาศก์,แม่พิมพ์,เบ้าหล่อ
die(vi) ตาย,สิ้นอายุขัย,อวสาน,พินาศ,หมดอายุ,หยุด
diet(n) อาหาร,อาหารพิเศษ,โภชนาการ,สภานิติบัญญัติ
diet(vi) ควบคุมอาหาร,กินอาหารพิเศษ,จำกัดอาหาร
dietary(adj) เกี่ยวกับอาหาร,เกี่ยวกับโภชนาการ
dietetic(adj) เกี่ยวกับอาหาร,เกี่ยวกับการควบคุมอาหาร
dietetics(n) โภชนาศาสตร์,โภชนาการ
dietician(n) นักโภชนาการ
dietitian(n) นักโภชนาการ
audience(n) การฟัง,ผู้ฟัง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตายหมู่    [V] die en mass, See also: die in massive numbers, Example: โรคระบาดที่แพร่ไปอย่างรวดเร็วทำให้ประชาชนบาดเจ็บและตายหมู่เป็นจำนวนมาก, Thai definition: เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก
มรณะ    [V] die, See also: pass away, Syn. ตาย, วายชนม์, มรณา, วางวาย, สิ้นบุญ, ล่วงลับ, เสีย, Ant. ชาตะ, Example: นายเก่าของผม เดี๋ยวนี้มรณะเสียแล้ว, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
รถไฟดีเซลราง    [N] diesel train, Example: รถไฟดีเซลรางหมายเลข 257 จะออกจากนครปฐมเวลา 9.22 นาที, Count unit: ขบวน
กลับบ้านเก่า    [V] die, See also: pass away, Syn. ตาย, Example: โรคนี้เป็นโรคร้ายแรงจนแทบจะรักษาไม่ได้ ทำให้มีโอกาสกลับบ้านเก่าได้สูง, Notes: (ปาก)
ตายรัง    [V] die at one's place, Example: คนชนบทพากันกลับไปตายรังที่บ้านเกิดหลังจากที่หางานทำในกรุงเทพฯ ไม่ได้, Thai definition: กลับถิ่นเดิมไปไหนไม่รอด, Notes: (สำนวน)
น้ำมันดีเซลหมุนรอบช้า    [N] diesel oil
เส้นใยอาหาร [N] dietary fibre, Syn. ใยอาหาร, Example: ในทางเคมีพบว่า เส้นใยอาหารจัดเป็นสารอาหารจำพวกคาร์โบไฮเดรตชนิดหนึ่งที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่และซับซ้อน, Thai definition: เส้นใยจากผลไม้ ผักและอาหารจากธัญพืช
เส้นใยอาหาร [N] dietary fibre, Thai definition: เส้นใยที่ทำจากผลไม้ ผักและอาหารจากธัญพืช
สวรรคต    [V] pass away, See also: die, Syn. สิ้นพระชนม์, Ant. ประสูติิ
สิ้นพระชนม์    [V] pass away, See also: die, Syn. สวรรคต, ตาย, Ant. เกิด, ประสูติิ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอลเอสดี[n.] (Aēl.Ēs.Dī.) EN: LSD (lysergic acid diethylamide)   FR: L.S.D. = LSD [m] ; lysergamide [m]
อาหารอินเดีย[n. exp.] (āhān Indīa) EN: Indian food   FR: cuisine indienne [f]
อาหารกำหนด[v. exp.] (āhān kamnot) EN: diet   FR: régime (alimentaire) [m]
อัคคีภัย[n.] (akkhīphai) EN: fire ; conflagration ; blaze   FR: incendie [m]
อ่านหนังสือ[v. exp.] (ān nangseū) EN: read ; study   FR: lire ; étudier
อนุบาล[n.] (anubān) EN: nursing school ; kindergarten   FR: école maternelle [f] ; école gardienne [f] (Belg.) ; jardin d'enfants [m]
ไบโอดีเซล[n.] (baiōdīsēl) EN: biodiesel   FR: biodiesel [m]
บำบัด[v.] (bambat) EN: treat ; cure ; heal ; remedy ; prevent ; relieve ; assuage ; mollify ; ameliorate   FR: traiter ; guérir ; remédier ; prévenir
เบี้ยเลี้ยง[n.] (bīalīeng) EN: expense allowance ; allowance ; daily allowance ; per diem (Am.) ; per diem allowance   
เบี้ยหวัด[n. exp.] (bīawat) EN: pension ; soldier's pension   FR: pension de survie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DIE    D AY1
DIEL    D IY1 L
DIEP    D IY1 P
DIER    D IY1 ER0
DIES    D AY1 Z
DIEM    D IY1 M
DIET    D AY1 AH0 T
DIEZ    D AY1 AH0 Z
DIED    D AY1 D
DIEDE    D IY1 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
die    (v) (d ai1)
died    (v) (d ai1 d)
dies    (v) (d ai1 z)
diet    (v) (d ai1 @ t)
Diego    (n) (d i ei1 g ou)
diets    (v) (d ai1 @ t s)
diesel    (n) (d ii1 z l)
dieted    (v) (d ai1 @ t i d)
diesels    (n) (d ii1 z l z)
dietary    (j) (d ai1 @ t @ r ii)

German-Thai: Longdo Dictionary
die(Artikel) คำนำหน้านามที่เฉพาะเจาะจงสำหรับเพศหญิง หรือพหูพจน์ (เหมือน the ในภาษาอังกฤษ) , See also: der, das
die Daumen drückenเป็นสำนวน แปลว่า ให้กำลังใจ ส่งใจไปช่วย เช่น Ich drücke dir die Daumen bei der Prüfung.
die Ellbogen einsetzen(phrase) ไม่คำนึงถึงบุคคลอื่นในยามที่ต้องการจะทำอะไรให้บรรลุจุดมุ่งหมาย, See also: S. die Ellbogen gebrauchen,
die Ellbogen gebrauchen(phrase) ไม่คำนึงถึงบุคคลอื่นในยามที่ต้องการจะทำอะไรให้บรรลุจุดมุ่งหมาย, See also: S. die Ellbogen einsetzen,
die Heizung(n) |die, pl. Heizungen| เครื่องทำความร้อนในบ้าน หรือ อาคาร, See also: R. die Klimaanlage
die Tage haben(ผู้หญิง)มีประจำเดือน เช่น Hast du deine Tage? , See also: S. die Menstruation haben,
Diebesgut(n) |das, pl. Diebesgüter| ทรัพย์สินที่ถูกขโมยมา
Diener(n) |m, pl. Diener| ผู้รับใช้, คนรับใช้, (ในบางโอกาส อาจหมายถึง ทาส) , See also: Related: f. Dienerin, n. Dienstmädchen
Dienst(n) |der, pl. Dienste| หน่วยงานบริการ เช่น หน่วยงานราชการ, หน่วยงานของรัฐ, หน่วยงานทหาร, หน่วยงานสาธารณสุข เป็นต้น
Dienst(n) |der, pl. Dienste| เวรภาระหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ, ช่วงเวลาการทำงาน เช่น Ich bin heute nicht im Dienst. วันนี้ฉันไม่มีเวรทำงาน

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
die Gleichberechtigung, -en (n ) สิทธิความเท่าเทียม, สิทธิความเสมอภาค
die Partnerschaft, - en (n ) ความร่วมมือ
die Schirmherrschaft, -enระบบอุปถัมภ์
die Zustimmung, -en (n ) เสียงสนับสนุน/ความเห็นพ้องต้องกัน
Dienstleistung (n) การบริการ การให้บริการ
See also: S. Service,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
die Altenancients [Add to Longdo]
die Zulusthe Zulu people [Add to Longdo]
die Britenthe British [Add to Longdo]
die Jungenthe young; the young ones [Add to Longdo]
die Massenthe mob [Add to Longdo]
die Kürzesummariness [Add to Longdo]
die Reichenthe rich [Add to Longdo]
die Gründewherefores [Add to Longdo]
die Polizeithe boys in blue [Br.] [Add to Longdo]
die Iren {pl}the Irish [Add to Longdo]
die Wettendenbettors [Add to Longdo]
die ganze Zeitall the time; all along [Add to Longdo]
die gute Stubethe parlour [Add to Longdo]
Pressplatte {f}die plate [Add to Longdo]
die Verwundetenthe wounded [Add to Longdo]
die dritte Weltthe Third World [Add to Longdo]
die Problematikthe problems [Add to Longdo]
die Not lindernto relieve the distress [Add to Longdo]
die Lage peilento spy the land; to see how the land lies [Add to Longdo]
Die sieben RabenThe Seven Ravens [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
Dieuพระเจ้า (เขียนเริ่มด้วยตัวใหญ่เสมอ)
étudier(vt) |j'étudie, tu étudies, il étudie, nour étudions, vous étudiez, ils étudient| ศึกษาเล่าเรียน, See also: |ไวยากรณ์ ดู regarder|
Image:

Japanese-English: EDICT Dictionary
LSD[エルエスディー, eruesudei-] (n) lysergic acid diethylamide; LSD [Add to Longdo]
PM[ピーエム, pi-emu] (n) (1) (abbr) {comp} (See プライベートメッセージ) private message; PM; (n-t) (2) post-meridiem; afternoon [Add to Longdo]
お隠れになる;御隠れになる[おかくれになる, okakureninaru] (exp,v5r) to die; to decease; to perish; to pass away [Add to Longdo]
お強;御強[おこわ, okowa] (n) (1) (See 赤飯,強飯・こわめし) glutinous rice steamed with red beans or some other ingredient; (2) (arch) trickery; deception [Add to Longdo]
お兄さん(P);御兄さん[おにいさん, oniisan] (n) (1) (hon) (See 兄さん) older brother; elder brother; (2) (vocative) young man; buddy; fella; laddie; (P) [Add to Longdo]
お好み焼き;御好み焼き[おこのみやき, okonomiyaki] (n) savoury pancake with various ingredients [Add to Longdo]
お座敷がかかる;御座敷がかかる;お座敷が掛かる;御座敷が掛かる[おざしきがかかる, ozashikigakakaru] (exp,v5r) to be invited (often to perform for an audience); to be called [Add to Longdo]
お目通り;御目通り[おめどおり, omedoori] (n,vs) audience (with a person of high standing) [Add to Longdo]
かちかち(P);こちこち(P);カチカチ;コチコチ[, kachikachi (P); kochikochi (P); kachikachi ; kochikochi] (adv-to,adv) (1) (on-mim) ticktock; (2) (on-mim) chinking (e.g. of a hammer against rock); knocking; (adj-no,adj-na) (3) (on-mim) dry and hard; (frozen) stiff; (4) (on-mim) hidebound; die-hard; stubborn; obstinate; bigoted; (5) (on-mim) scared stiff; tense; nervous; frightened; (P) [Add to Longdo]
がり勉;我利勉[がりべん, gariben] (n,vs) drudge; grind; someone who studies too much; cram-study (for exam, etc.) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
二甘醇[èr gān chún, ㄦˋ ㄍㄢ ㄔㄨㄣˊ, ] diethylene glycol; glycerin (used in antifreeze) [Add to Longdo]
介电常数[jiè diàn cháng shù, ㄐㄧㄝˋ ㄉㄧㄢˋ ㄔㄤˊ ㄕㄨˋ, / ] dielectric constant [Add to Longdo]
健怡可乐[jiàn yí kě lè, ㄐㄧㄢˋ ㄧˊ ㄎㄜˇ ㄌㄜˋ, / ] diet cola [Add to Longdo]
[zú, ㄗㄨˊ, ] die; soldier [Add to Longdo]
[dié, ㄉㄧㄝˊ, ] gnaw; bite [Add to Longdo]
[dié, ㄉㄧㄝˊ, ] flowing flood; to chatter [Add to Longdo]
喋喋[dié dié, ㄉㄧㄝˊ ㄉㄧㄝˊ, ] to chatter a lot [Add to Longdo]
喋喋不休[dié dié bù xiū, ㄉㄧㄝˊ ㄉㄧㄝˊ ㄅㄨˋ ㄒㄧㄡ, ] chatter [Add to Longdo]
[dié, ㄉㄧㄝˊ, ] anthill; mound [Add to Longdo]
[dié, ㄉㄧㄝˊ, ] battlements [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一族[いちぞく, ichizoku] die_ganze_Familie, die_ganze_Verwandtschaft [Add to Longdo]
七福神[しちふくじん, shichifukujin] die_sieben_Gluecksgoetter [Add to Longdo]
万物の霊長[ばんぶつのれいちょう, banbutsunoreichou] die_Krone_der_Schoepfung, Mensch [Add to Longdo]
上旬[じょうじゅん, joujun] die_ersten_10_Tage_eines_Monats [Add to Longdo]
上肢[じょうし, joushi] die_oberen_Gliedmassen, -Arme [Add to Longdo]
下界[げかい, gekai] die_irdische_Welt [Add to Longdo]
下肢[かし, kashi] die_unteren_Gliedmassen, -Beine [Add to Longdo]
五大州[ごだいしゅう, godaishuu] die_fuenf_Erdteile [Add to Longdo]
五感[ごかん, gokan] die_fuenf_Sinne [Add to Longdo]
五穀[ごこく, gokoku] die_5_Getreidearten, Getreide [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Die \Die\, n.; pl. in 1 and (usually) in 2, {Dice} (d[imac]s);
   in 4 & 5, {Dies} (d[imac]z). [OE. dee, die, F. d['e], fr. L.
   datus given, thrown, p. p. of dare to give, throw. See {Date}
   a point of time.]
   1. A small cube, marked on its faces with spots from one to
    six, and used in playing games by being shaken in a box
    and thrown from it. See {Dice}.
    [1913 Webster]
 
   2. Any small cubical or square body.
    [1913 Webster]
 
       Words . . . pasted upon little flat tablets or dies.
                          --Watts.
    [1913 Webster]
 
   3. That which is, or might be, determined, by a throw of the
    die; hazard; chance.
    [1913 Webster]
 
       Such is the die of war.        --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   4. (Arch.) That part of a pedestal included between base and
    cornice; the dado.
    [1913 Webster]
 
   5. (Mach.)
    (a) A metal or plate (often one of a pair) so cut or
      shaped as to give a certain desired form to, or
      impress any desired device on, an object or surface,
      by pressure or by a blow; used in forging metals,
      coining, striking up sheet metal, etc.
    (b) A perforated block, commonly of hardened steel used in
      connection with a punch, for punching holes, as
      through plates, or blanks from plates, or for forming
      cups or capsules, as from sheet metal, by drawing.
    (c) A hollow internally threaded screw-cutting tool, made
      in one piece or composed of several parts, for forming
      screw threads on bolts, etc.; one of the separate
      parts which make up such a tool.
      [1913 Webster]
 
   {Cutting die} (Mech.), a thin, deep steel frame, sharpened to
    a cutting edge, for cutting out articles from leather,
    cloth, paper, etc.
 
   {The die is cast}, the hazard must be run; the step is taken,
    and it is too late to draw back; the last chance is taken.
    Diecian

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Die \Die\, v. i. [imp. & p. p. {Died}; p. pr. & vb. n. {Dying}.]
   [OE. deyen, dien, of Scand. origin; cf. Icel. deyja; akin to
   Dan. d["o]e, Sw. d["o], Goth. diwan (cf. Goth. afd?jan to
   harass), OFries. d?ia to kill, OS. doian to die, OHG. touwen,
   OSlav. daviti to choke, Lith. dovyti to torment. Cf. {Dead},
   {Death}.]
   1. To pass from an animate to a lifeless state; to cease to
    live; to suffer a total and irreparable loss of action of
    the vital functions; to become dead; to expire; to perish;
    -- said of animals and vegetables; often with of, by,
    with, from, and rarely for, before the cause or occasion
    of death; as, to die of disease or hardships; to die by
    fire or the sword; to die with horror at the thought.
    [1913 Webster]
 
       To die by the roadside of grief and hunger.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
       She will die from want of care.    --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   2. To suffer death; to lose life.
    [1913 Webster]
 
       In due time Christ died for the ungodly. --Rom. v.
                          6.
    [1913 Webster]
 
   3. To perish in any manner; to cease; to become lost or
    extinct; to be extinguished.
    [1913 Webster]
 
       Letting the secret die within his own breast.
                          --Spectator.
    [1913 Webster]
 
       Great deeds can not die.       --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   4. To sink; to faint; to pine; to languish, with weakness,
    discouragement, love, etc.
    [1913 Webster]
 
       His heart died within, and he became as a stone. --1
                          Sam. xxv. 37.
    [1913 Webster]
 
       The young men acknowledged, in love letters, that
       they died for Rebecca.        --Tatler.
    [1913 Webster]
 
   5. To become indifferent; to cease to be subject; as, to die
    to pleasure or to sin.
    [1913 Webster]
 
   6. To recede and grow fainter; to become imperceptible; to
    vanish; -- often with out or away.
    [1913 Webster]
 
       Blemishes may die away and disappear amidst the
       brightness.              --Spectator.
    [1913 Webster]
 
   7. (Arch.) To disappear gradually in another surface, as
    where moldings are lost in a sloped or curved face.
    [1913 Webster]
 
   8. To become vapid, flat, or spiritless, as liquor.
    [1913 Webster]
 
   {To die in the last ditch}, to fight till death; to die
    rather than surrender.
    [1913 Webster]
 
       "There is one certain way," replied the Prince
       [William of Orange] " by which I can be sure never
       to see my country's ruin, -- I will die in the last
       ditch."                --Hume (Hist.
                          of Eng. ).
 
   {To die out}, to cease gradually; as, the prejudice has died
    out.
 
   Syn: To expire; decease; perish; depart; vanish.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 dice \dice\ (d[imac]s), n.; pl. of {Die}.
   Small cubes used in gaming or in determining by chance; also,
   the game played with dice. See {Die}, n.
   [1913 Webster]
 
   {dice coal}, a kind of coal easily splitting into cubical
    fragments. --Brande & C.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 die
   n 1: a small cube with 1 to 6 spots on the six faces; used in
      gambling to generate random numbers [syn: {die}, {dice}]
   2: a device used for shaping metal
   3: a cutting tool that is fitted into a diestock and used for
     cutting male (external) screw threads on screws or bolts or
     pipes or rods
   v 1: pass from physical life and lose all bodily attributes and
      functions necessary to sustain life; "She died from
      cancer"; "The children perished in the fire"; "The patient
      went peacefully"; "The old guy kicked the bucket at the age
      of 102" [syn: {die}, {decease}, {perish}, {go}, {exit},
      {pass away}, {expire}, {pass}, {kick the bucket}, {cash in
      one's chips}, {buy the farm}, {conk}, {give-up the ghost},
      {drop dead}, {pop off}, {choke}, {croak}, {snuff it}] [ant:
      {be born}]
   2: suffer or face the pain of death; "Martyrs may die every day
     for their faith"
   3: be brought to or as if to the point of death by an intense
     emotion such as embarrassment, amusement, or shame; "I was
     dying with embarrassment when my little lie was discovered";
     "We almost died laughing during the show"
   4: stop operating or functioning; "The engine finally went";
     "The car died on the road"; "The bus we travelled in broke
     down on the way to town"; "The coffee maker broke"; "The
     engine failed on the way to town"; "her eyesight went after
     the accident" [syn: {fail}, {go bad}, {give way}, {die},
     {give out}, {conk out}, {go}, {break}, {break down}]
   5: feel indifferent towards; "She died to worldly things and
     eventually entered a monastery"
   6: languish as with love or desire; "She dying for a cigarette";
     "I was dying to leave"
   7: cut or shape with a die; "Die out leather for belts" [syn:
     {die}, {die out}]
   8: to be on base at the end of an inning, of a player
   9: lose sparkle or bouquet; "wine and beer can pall" [syn:
     {die}, {pall}, {become flat}]
   10: disappear or come to an end; "Their anger died"; "My secret
     will die with me!"
   11: suffer spiritual death; be damned (in the religious sense);
     "Whosoever..believes in me shall never die"

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 die
  v.
 
   Syn. {crash}. Unlike {crash}, which is used primarily of hardware, this
   verb is used of both hardware and software. See also {go flatline},
   {casters-up mode}.
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 die [di]
   that; who
   those
   that; that one
   that ... over there; that one over there
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 die [diː]
   the; which; who
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top