Search result for

dick

(94 entries)
(0.0106 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dick-, *dick*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dick[N] นักสืบ (คำสแลง)
dick[N] อวัยวะเพศชาย (คำหยาบ), Syn. penis, phallus, cock
dick[SL] อวัยวะเพศชาย (คำนี้ได้ยินบ่อย) (คำหยาบ)
dicky[N] ผ้ากันเปื้อน, Syn. dickie, dicky
dicky[ADJ] อ่อนแอ (คำไม่เป็นทางการ)
Dicky[SL] ไม่สบาย
Dicky[SL] เสื้อเชิ้ต, Syn. Dicky Dirt
dicker[VI] ต่อรอง (คำไม่เป็นทางการ), Syn. bargain, haggle
dickhead[N] คนโง่ (คำสแลงและคำต้องห้าม), See also: ไอ้โง่, Syn. idiot
dickhead[SL] ปัญญาอ่อน, See also: โง่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dickens(คิค'เคินซฺ) n. ผี
dicker(ดิค'เคอะ) v..n. (การ) แลกเปลี่ยน,ค้าขายสินค้าที่แลกเปลี่ยนกัน,จำนวน 10, Syn. bargain

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dickiteดิกไคต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
dick (slang) องคชาติ
See also: S. penis,

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I had my dick make keys when I hired him to dick up the team.ผมมีไอ้นั่นไว้ืำทำกุญแจ ฉันจ้างเขา ไว้ทำไอ้นั่นให้ทีม Lucky Thirteen (2008)
This thing is nothing but trouble it's so big, then when i get the born on, i passed out oh, boo hoo, your dick's too big cry in your river you are failing because you don't have enough blood you just need a blood transfusion for your x-long.สิ่งนี้มิใช่อะไรอื่นนอกจากเป็นปัญหา เป็นใหญ่ดังนั้นแล้วเมื่อฉันได้รับการเกิดในฉันผ่านออก โอ๋, หุยฮา hoo ของคุณกระเจี๊ยวใหญ่เกินไป \ Ncry ในแม่น้ำ Gas Pills (2008)
- Yeah, and the fire dick says it was arson.- ใช่ และนักสืบพูดว่ามันคือการวางเพลิง Pilot (2008)
Yeah, they are. How about I slit your eyes and have you suck my dick? All right, all right.ใช่ พวกเขาแพง หรือจะให้ฉันควัก ลูกตาของนายแล้วนายอมน้องชายของฉันล่ะ เอาล่ะ พอได้แล้ว Pilot (2008)
I don't show up, Clay'll chop off both our dicks.ฉันไม่โผล่หัวไป เคลย์จะตัดไอ้หนูเราสองคนทิ้งทันทีเลย Pilot (2008)
White boy must've sucked lots of brown dick.ไอ้หนุ่มผิวขาวคงต้องดูดไอ้หนู ของพวกผิวสีแทนเยอะมาก Pilot (2008)
What are you, Dick Tracy or something?คุณเป็นใครกันเนี่ย ขุนแผนหรือไง? The Curious Case of Benjamin Button (2008)
- I've never had to suck a dick before.- ฉันไม่เคยอมนกเขาใครมาก่อน Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
I bet it sucks dick.พนันได้เลยว่าอมนกเขา Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Ain't nothing gay about getting your dick sucked!ไม่มีอะไรเกี่ยวกับเกย์ เพียงเพราะพวกแกอมนกเขาให้หรอก Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
You're the ones that's gay for sucking' my dick!พวกแกนั่นแหละเกย์ ที่ต้องอมนกเขาให้ฉัน Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
God, his dick smells like shit, dude.ไอ้จ้อนเขากลิ่นยังกะขี้ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dickDick has been dependent on his parents, but is now independent of them.
dickCome down, Dick. It is time for dinner.
dickLuckily, Dick's father was not killed in the war.
dickToday we'll study Charles Dickens.
dickDick takes after his mother in appearance.
dickBill got mad and called Dick names.
dickA typical nurse will put urinal bottle to dick, and shave down there for surgery! [XXX]
dickDick played the piano and Lucy sang.
dickDo you remember the day when we first met Dick?
dickDick died at ten years of age.
dickDick was ten years old When he died.
dickDick drew up to her.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชาร์ลส์ ดิกเกนส์ = ชาร์ลส์ ดิคเก้นส์[n. prop.] (Chāls Dikkēns) EN: Charles Dickens   FR: Charles Dickens
เอมิลี ดิกคินสัน[n. prop.] (Ēmilī Dikkhinsan) EN: Emily Dickinson   FR: Emily Dickinson
พญาแร้ง[n. exp.] (phayāraēng) EN: Red-headed Vulture   FR: Vautour royal [m] ; Vautour de Pendickéry [m] ; Vautour chauve [m] ; Vautour de Pondichéry [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DICK    D IH1 K
DICKY    D IH1 K IY0
DICKS    D IH1 K S
DICKE    D IH1 K
DICKEY    D IH1 K IY0
DICKEN    D IH1 K AH0 N
DICKEL    D IH1 K AH0 L
DICKES    D IH1 K S
DICKIE    D IH1 K IY0
DICK'S    D IH1 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Dick    (n) (d i1 k)
Dicky    (n) (d i1 k ii)
dicky    (n) (d i1 k ii)
dicker    (v) (d i1 k @ r)
dickey    (n) (d i1 k ii)
dickens    (n) (d i1 k i n z)
dickers    (v) (d i1 k @ z)
dickeys    (n) (d i1 k i z)
dickies    (n) (d i1 k i z)
dickered    (v) (d i1 k @ d)

German-Thai: Longdo Dictionary
dick(adj) อ้วน หนา
Dicke(n) |die, pl. Dicken| ความหนา

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dickbauch {m} | Dickbäuche {pl}potbelly | potbellies [Add to Longdo]
Dickdarm {m} [anat.]colon [Add to Longdo]
Dickdarm {m}large intestine [Add to Longdo]
Dicke {f}fatness [Add to Longdo]
Dicke {f}thickness [Add to Longdo]
Dicke {f}; Breite {f}gauge [Add to Longdo]
Dickenlehre {f}thickness gauge [Add to Longdo]
Dickenmesser {m}thickness tester [Add to Longdo]
Dickhäuter {m}pachyderm [Add to Longdo]
Dickicht {n} | Dickichte {pl}thicket | thickets [Add to Longdo]
Dickicht {n}; Busch {m}boscage [Add to Longdo]
Dickkopf {m} | Dickköpfe {pl}bullhead | bullheads [Add to Longdo]
Dickkopf {m} | Dickköpfe {pl}pigheaded | pigheaded people [Add to Longdo]
Dickleibigkeit {f}corpulency [Add to Longdo]
Dickleibigkeit {f}pudginess [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ディキンソニア[, deikinsonia] (n) Dickinsonia (lat [Add to Longdo]
デカチン;でかちん[, dekachin ; dekachin] (n,adj-no) (sl) (vulg) large penis; huge dick [Add to Longdo]
小鳥[ことり, kotori] (n) (1) small bird; songbird; (2) (chn) birdie; dickeybird; dickybird; (P) [Add to Longdo]
唐草[からくさ, karakusa] (n) (1) (abbr) (See 唐草模様) arabesque pattern; (2) (See 馬肥やし・1) toothed medick (Medicago polymorpha) [Add to Longdo]
肉茎[にくけい, nikukei] (n) (sl) (vulg) dick; cock [Add to Longdo]
猫も杓子も;猫もしゃくしも[ねこもしゃくしも, nekomoshakushimo] (exp) anybody (without distinction); every Tom, Dick and Harry; anything [Add to Longdo]
馬肥やし;馬肥(io);苜蓿[うまごやし;もくしゅく(苜蓿);まごやし(苜蓿);おおい(苜蓿)(ok);ウマゴヤシ, umagoyashi ; mokushuku ( sho shuku ); magoyashi ( sho shuku ); ooi ( sho shuku )(ok] (n) (1) toothed medick (Medicago polymorpha); hairy medick; bur clover; (2) (col) (See 白詰草) white clover (Trifolium repens) [Add to Longdo]
白鯨[はくげい, hakugei] (n) (1) white whale; (2) Moby Dick [Add to Longdo]
偸安[とうあん, touan] (n,vs) snatching a moment of rest; dickering for time [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
迪克[Dí kè, ㄉㄧˊ ㄎㄜˋ, ] Dick (person name) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
大腸[だいちょう, daichou] Dickdarm [Add to Longdo]
太る[ふとる, futoru] dick_werden, fett_werden [Add to Longdo]
濃厚[のうこう, noukou] Dicke, Dichte, Staerke [Add to Longdo]
肥える[こえる, koeru] dick_werden, fett_werden, fruchtbar_werden, einen_feinen_Geschmacl_haben [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dick
   n 1: someone who is a detective [syn: {dick}, {gumshoe},
      {hawkshaw}]
   2: obscene terms for penis [syn: {cock}, {prick}, {dick},
     {shaft}, {pecker}, {peter}, {tool}, {putz}]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 dick [dik]
   fat; gross; grossly; thick; thickly; turbid; turbidly
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top