Search result for

diabète

(34 entries)
(0.0256 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -diabète-, *diabète*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
diabetes[N] โรคเบาหวาน, See also: เบาหวาน, Syn. endrocrine disease

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
diabetes(ไดอะบี'ทิส) n. โรคเบาหวาน (diabetes mellitus) ,โรคเบาจืด (diabetes insipidus)
diabetes insipidusโรคเบาจืด

English-Thai: Nontri Dictionary
diabetes(n) โรคเบาหวาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
diabetes๑. โรคปัสสาวะมาก๒. โรคเบาหวาน, เบาหวาน [มีความหมายเหมือนกับ diabetes mellitus] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
diabetes insipidusโรคเบาจืด, เบาจืด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
diabetes mellitusโรคเบาหวาน, เบาหวาน [มีความหมายเหมือนกับ diabetes ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
diabetes, artificialเบาหวานทำขึ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
diabetes, chemicalเบาหวานเชิงเคมี [มีความหมายเหมือนกับ diabetes, latent; prediabetes] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
diabetes, intermittentเบาหวานชนิดเป็น ๆ หาย ๆ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
diabetes, latent; prediabetesเบาหวานแฝง [มีความหมายเหมือนกับ diabetes, chemical] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
diabetes, lipuricเบาหวานถ่ายไขมัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
diabetes, maskedเบาหวานเร้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
diabetes, neurogenousเบาหวานเหตุประสาท [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Diabetes complicationsภาวะแทรกซ้อนขณะเป็นเบาหวาน [TU Subject Heading]
Diabetes Insipidusเบาจืด,โรค,เบาจืด [การแพทย์]
Diabetes Insipidus, Centralเบาจืดจากการขาดเวโซเปรสซิน [การแพทย์]
Diabetes Insipidus, Nephrogenicเบาจืดเนื่องจากไต,โรคไตที่มีปัสสาวะมาก,โรคเบาจืดเนื่องจากไต,โรคเบาจืดที่มีสาเหตุจากไต,โรคเบาจืดที่มีสาเหตุมาจากไต [การแพทย์]
Diabetes Insipidus, Pituitaryโรคเบาจืดที่เกิดจากต่อมใต้สมอง [การแพทย์]
Diabetes Insipidus, Vasopressin Sensitiveเบาจืดที่ไวต่อเวโซเปรสซิน [การแพทย์]
Diabetes mellitusเบาหวาน [TU Subject Heading]
Diabetes mellitusโรคเบาหวาน

โรคเบาหวาน (Diabetes mellitus) เป็นโรคที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงผิดปกติ มีสาเหตุมาจากตับอ่อนผลิตอินซูลินได้น้อยหรือไม่ได้เลยหรือมีอินซูลินเพียงพอแต่ร่างกายไม่สามารถใช้อินซูลินในการควบคุมระดับน้ำตาล

โรคเบาหวานที่พบบ่อยมี 2 ชนิด คือ โรคเบาหวานชนิดที่ 1 และโรคเบาหวานชนิดที่ 2
1. โรคเบาหวานชนิดที่ 1 เป็นโรคเบาหวานที่เกิดจากตับอ่อนถูกทำลายจึงไม่สามารถผลิตอินซูลินได้หรือผลิตได้น้อย มักพบในเด็กและผู้ที่มีอายุน้อย จำเป็นต้องรักษาโดยใช้ยาฉีดอินซูลินตั้งแต่แรกเริ่มและตลอดไป
2. โรคเบาหวานชนิดที่ 2 เป็นโรคเบาหวานที่เกิดจากร่างกายไม่สามารถใช้อินซูลินที่มีเพียงพอในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดหรือตับอ่อนผลิตอินซูลินได้น้อย มักพบในผู้ใหญ่ ผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดนี้ส่วนหนึ่งจะสามารถควบคุมโรคได้โดยการรับประทานอาหารอย่างถูกต้องเหมาะสมและการออกกำลังกายโดยไม่จำเป็นต้องใช้ยา แต่ถ้าไม่สามารถควบคุมโรคได้ต้องรับประทานยาร่วมด้วย มีผู้ที่เป็นโรคเบาหวานชนิดนี้ส่วนหนึ่งเป็นมานานแล้วอาจดื้อยาดังนั้นจำเป็นต้องรักษาด้วยยาฉีดอินซูลิน
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 เป็นโรคเบาหวานที่พบบ่อยที่สุดในคนทั่วโลกและในคนไทย

การตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดเพื่อบ่งชี้โรคเบาหวานที่เป็นมาตรฐานมี 3 แบบ คือ
1. ตรวจระดับน้ำตาลตอนเช้าหลังงดอาหารอย่างน้อย 8 ชั่วโมง
2. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือดเวลาใดก็ได้
3. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด 2 ชั่วโมงหลังจากดื่มสารละลายกลูโคส 75 กรัม

อาการของคนเป็นโรคเบาหวานที่สามารถสังเกตได้คือ ดื่มน้ำมาก ปัสสาวะบ่อย อ่อนเพลีย น้ำหนักตัวลดลงโดยที่ยังรับประทานอาหารตามปกติ ตามัว ปลายมือปลายเท้าชา เป็นแผลแล้วหายยาก อย่างไรก็ตามผู้เป็นโรคเบาหวานจำนวนไม่น้อยมักไม่มีอาการผิดปกติใดๆ แสดงให้เห็น

ผู้ที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานมีลักษณะ เช่น อายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป อ้วนหรืออ้วนลงพุง มีคนในครอบครัวเป็นโรคเบาหวาน มีความดันโลหิตสูง มีระดับไขมันในเลือดผิดปกติ มีประวัติเป็นโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ คลอดบุตรที่มีน้ำหนักแรกเกิดเกิน 4 กิโลกรัม ตั้งครรภ์ผิดปกติ มีประวัติโรคหลอดเลือดแดงตีบตัน

วิธีการป้องกันหรือลดความรุนแรงของโรคเบาหวานมีดังนี้
1. ออกกำลังกายและเคลื่อนไหวร่างกายอย่างเหมาะสม
2. รับประทานอาหารที่มีคุณภาพและถูกสุขลักษณะ
3. ไม่สูบบุหรี่หรืออยู่ในที่ที่มีควันบุหรี่

การตรวจสุขภาพของผู้ที่เป็นโรคเบาหวานประกอบด้วย การซักถามอาการ การตรวจร่างกาย การตรวจเท้าอย่างละเอียด การตรวจตา การตรวจปัสสาวะ การตรวจหาระดับไขมันในเลือด การตรวจการทำงานของไต

การที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงเป็นเวลานานมีผลให้อวัยวะและเนื้อเยื่อต่างๆ ของร่างกายมีการทำงานที่ผิดปกติ เช่น
- โรคเบาหวานที่จอประสาทตา มีผลให้สายตาเสียหรือตาบอดหากมีอาการรุนแรง
- โรคเบาหวานที่ไต ทำให้ไตเสื่อม มีอาการบวม ซีด อ่อนเพลีย สุดท้ายไตจะวายและเสียชีวิต
- หลอดเลือดแดงตีบตัน หากหลอดเลือดแดงตีบตันที่หัวใจทำให้กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและมีโอกาสหัวใจวาย หากหลอดเลือดแดงตีบตันที่สมองทำให้เกิดอัมพฤกษ์หรืออัมพาตได้ หากหลอดเลือดแดงตีบตันที่ขาทำให้มีอาการปวดน่องเวลาเดิน ปลายเท้าเย็น ถ้าอุดตันจะทำให้นิ้วเท้าแห้งดำ หากติดเชื้อแทรกซ้อนทำให้นิ้วเน่าดำ อาจต้องตัดนิ้วหรือเท้าหรือขา
โรคแทรกซ้อนที่เกิดจากการที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงเป็นเวลานานเหล่านี้สามารถป้องกันหรือชะลอการเกิดได้โดยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้ใกล้เคียงปกติหรือเป็นปกติ นอกจากนี้ควบคุมภาวะความดันโลหิตสูงและระดับไขมันในเลือดผิดปกติอย่างเคร่งครัด

แหล่งข้อมูล
วรรณี นิธิยานันท์. (2553). โรคเบาหวาน. ในสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. (เล่มที่ 35, หน้า 242-269). กรุงเทพฯ : โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.
[วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

Diabetes Mellitusโรคเบาหวาน,เบาหวาน,โรค,เบาหวาน [การแพทย์]
diabetes mellitusโรคเบาหวาน, โรคที่เกิดจากร่างกายขาดอินซูลิน อาการของโรคคือ ปัสสาวะบ่อย มีน้ำตาลในปัสสาวะ ร่างกายอ่อนแอ มีความต้านทานโรคต่ำ เมื่อเป็นแผลจะรักษาหายยาก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โรคเบาหวาน[N] diabetes, Syn. เบาหวาน, Example: คนที่มีความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน คือ มีประวัติในครอบครัวมีความดันโลหิตสูง และขาดการออกกำลังกาย, Thai definition: ชื่อโรคชนิดหนึ่งมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติ
เบาหวาน[N] diabetes, Syn. โรคเบาหวาน, Example: มารดาที่เป็นเบาหวานจะพบบุตรมีความพิการสูงกว่าปกติถึง 3 เท่า, Thai definition: โรคชนิดหนึ่งมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โรคเบาหวาน[n.] (rōk bao wān) EN: diabetes   FR: diabète [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DIABETES    D AY2 AH0 B IY1 T IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
diabetes    (n) (d ai2 @ b ii1 t i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
糖尿病[táng niào bìng, ㄊㄤˊ ㄋㄧㄠˋ ㄅㄧㄥˋ, 尿] diabetes; diabetes mellitus, #5,669 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
若年型糖尿病[じゃくねんがたとうにょうびょう, jakunengatatounyoubyou] (n) juvenile onset diabetes [Add to Longdo]
多飲[たいん, tain] (n) polydipsia; excessive thirst (e.g. with diabetes) [Add to Longdo]
糖尿病[とうにょうびょう, tounyoubyou] (n) diabetes mellitus; sugar diabetes; (P) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
糖尿病[とうにょうびょう, tounyoubyou] Diabetes, Zuckerkrankheit [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top