Search result for

devot

(91 entries)
(0.0195 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -devot-, *devot*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
devote[VT] มอบให้, See also: อุทิศ, สละ, Syn. sacrifice
devoted[ADJ] ซื่อสัตย์, See also: ซึ่งจงรักภักดี, เลื่อมใส, ซึ่งยึดมั่น, ศรัทธา, Syn. absorbed, occupied, Ant. uninvolved
devotee[N] ผู้อุทิศตัว, See also: ผู้ภักดีต่อกลุ่มศาสนา, สาวก, ผู้ศรัทธา, ผู้เลื่อมใส, Syn. follower, zealot enthusiast, Ant. unbeliever
devotion[N] การอุทิศตัว, See also: การฝักใฝ่, การยึดมั่น, การศรัทธา, Syn. enthusiasm, fondness, Ant. hate, dislike
devote to[PHRV] ทุ่มเทให้กับ, See also: อุทิศให้กับ
devotedly[ADV] อย่างซื่อสัตย์, See also: อย่างจงรักภักดี
devotional[ADJ] เกี่ยวกับการสักการะบูชาศาสนา, Syn. devout, pious, holy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
devote(ดิโวท') vt. อุทิศ,สละ,ใส่ใจ, Syn. dedicate
devoted(ดีโว'ทิด) adj. มีใจจดใจจ่อ,ใส่ใจ,อุทิศ, See also: devotedness n., Syn. destine
devotee(เดฟ'วะที) n. ผู้มีใจศรัทธา,ผู้อุทิศตัวกับ,ผู้หมกมุ่นใน, Syn. admirer
devotion(ดิโว'เชิน) n. การอุทิศตัว,การใส่ใจ,การหมกมุ่นในทาง,การบูชา., Syn. ardour
devotional(ดิโว'เชินนัล) adj. ซึ่งเกี่ยวกับการอุทิศตัว n. พิธีสั้น ๆ ในทางศาสนา, See also: devotionality n.

English-Thai: Nontri Dictionary
devote(vt) มอบให้,อุทิศ,ยกให้,สละ
devoted(adj) จงรักภักดี,ใส่ใจ,อุทิศ,เอาใจใส่
devotee(n) ผู้จงรักภักดี,ผู้อุทิศ,ผู้ศรัทธา
devotion(n) การอุทิศ,ความจงรักภักดี,ความภักดี

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Every waking hour since that day, I devoted to the art of combat.ทุกๆวันที่ผมตื่นขึ้นมา ผมจะอุทิศเวลาให้กับการฝึกฝนการต่อสู้ Lancelot (2008)
Always so giving and kind. Sacrificing and devotional that's my father.บางครั้งฉันก็อดสงสัยไม่ได้ว่า "เสียสละ" และ "อุทิศตน" จะเป็นอีกชื่อของท่าน Scandal Makers (2008)
What I can see inside those eyes of hers... is her burning devotion to Muhyul.ข้าเห็นอะไรในดวงตาของนาง... ความภักดีต่อมูฮุลกำลังเผาเธออยู่ The Kingdom of the Winds (2008)
Such devotion... It brings tears to my eyes!ช่างน่าทราบซึ้งใจจริงๆ ทำให้น้ำตาฉันไหลเลยนะเนีย Bolt (2008)
Vorking 9 to 5 for service and devotionWorking 9: 00 to 5: 00 for service and devotion The Love Guru (2008)
So, you didn't reject me. You're just devoted to a higher purpose.ดังนั้น คุณก็ไม่ได้ปฏิเสธฉัน\ คุณแค่ต้องอุทิศให้สิ่งที่สำคัญกว่า The Love Guru (2008)
How much time is devoted to Watergate?มีสัดส่วนเวลาเกี่ยวกับ คดีวอร์เตอเกทอยู่เท่าไร Frost/Nixon (2008)
Frank is just devoted to those kids.แฟรงก์เป็นเพียงอุทิศให้กับเด็กเหล่านั้น Revolutionary Road (2008)
Humans shaped the land with the patience and devotion that the Earth demands in an almost sacrificial ritual performed over and over.มนุษย์ตัดแต่งผืนดิน ด้วยความอุตสาหะ และอุทิศตนให้กับสิ่งที่โลกต้องการ พวกเราหว่านเพาะเมล็ดพันธ์กันต่อเนื่องยาวนานรุ่นแล้ว รุ่นเล่า Home (2009)
Antarctica is a continent with immense natural resources that no country can claim for itself, a natural reserve devoted to peace and science.แอนตาร์กติกาคือทวีปที่อุดม ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งไม่มีประเทศใดครอบครองได้ จึงสงวนให้เพื่อสันติและวิทยาศาสตร์ Home (2009)
It prefers to devote its resources to education, ecotourism and the protection of its primary forest.เขาอุทิศให้ทรัพยากรการศึกษา การท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์มากกว่า และการปกป้องผืนป่าไว้ Home (2009)
Anyone who knows my record and my career will tell you I've devoted my life to protecting people.คนที่รู้จักประวัติ และอาชีพผม Chapter One 'A Clear and Present Danger' (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
devotAfter retirement, Teresa devoted herself to caring for orphans.
devotAll his energies were devoted to the experiment.
devotAll of us devoted ourselves to the development of our country.
devotBecause people in the world don't speak the same language, much effort is now devoted to translation.
devotCathy devoted herself to her sick mother.
devotDevote your whole attention to your duties.
devotHe devoted all his time to the study of history.
devotHe devoted himself to many cultural activities.
devotHe devoted himself to music in those days.
devotHe devoted himself to reading books.
devotHe devoted himself to the study of chemistry.
devotHe devoted himself to the study of English literature.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุทิศตัว[V] devote oneself to, See also: direct oneself to, Example: ตลอดชีวิต ท่านได้อุทิศตนให้แก่งานศิลปะอย่างจริงจัง, Thai definition: สละสิ่งที่เกี่ยวตนให้กับผู้อื่น
แข็งมือ[V] devote, See also: devote one's self unflaggingly to a task, be unflinching in the facing of an ordeal, exert, Syn. แข็งขัน, ขันแข็ง, Example: เราต้องแข็งมือเข้าหน่อยงานจะได้เสร็จทันเวลา, Thai definition: ทำเต็มกำลังไม่ย่อท้อ
คำอุทิศ[N] dedication, See also: devotion, consecration, Example: เขาบอกไว้ในคำอุทิศก่อนเริ่มเรื่องแล้วว่านวนิยายเรื่องนี้เป็นของแสลงอย่างยิ่ง
ยก[V] contribute, See also: devote, give, grant, bestow, confer, endow, donate, Syn. มอบ, ให้, Example: บริษัทเอกชนยกที่ดินให้รัฐบาล
การทุ่มเท[N] devotion, See also: lavishness, dedication, Example: การทุ่มเทงบประมาณหลายร้อยล้านในการทำวิจัยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมกระทำเพื่อประโยชน์ของบุคคลในชาติ, Thai definition: ยอมเสียสละให้อย่างล้นเหลือหรือเต็มกำลังความสามารถ เช่น ทุ่มเทเงินทอง ทุ่มเทกำลังความคิด.
การพลี[N] devoting, See also: giving, offering, dedicating, Syn. การเสียสละ, การอุทิศ
กัลปนา[V] devote, See also: offer, Example: คุณแม่กัลปนาบุญให้แก่ผู้ล่วงลับไปแล้ว, Thai definition: เจาะจงให้
สละเวลา[V] devote time, See also: spend time, give time to, Example: ท่านอุตส่าห์สละเวลาอันมีค่าของท่านมาเปิดงานให้เรา, Thai definition: ให้เวลาเพื่อมาช่วยเหลือเป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แฟน[n.] (faēn) EN: fan ; aficionado ; supporter ; admirer ; follower ; devotee   FR: fan [m, f] ; amoureux [m] ; passionné [m]
การพลี[n.] (kān phalī) EN: sacrifice ; offering ; oblation ; devoting ; giving ; dedicating   
กตัญญู[n.] (katanyū) EN: gratefulness ; gratitude ; sense of obligation ; appreciation ; filial devotion ; piety   FR: gratitude [f] ; dévotion [f] ; reconnaissance [f]
คำอุทิศ[n.] (kham uthit) EN: dedication ; devotion ; consecration   FR: dédicace [f] ; consécration [f]
ความเลื่อมใส[n.] (khwām leūamsai) EN: admiration ; devotion   
ลูกกตัญญู[n. exp.] (lūk katanyū) EN: devoted son ; dutiful son   
นัก[n.] (nak) EN: expert ; devotee   FR: expert [m] ; spécialiste [m] ; passionné [m] ; fana [m] (fam.)
แสดงความกตัญญู[v. exp.] (sadaēng khwām katanyū) EN: show filial devotion and obedience   
สาวก[n.] (sāwok) EN: disciple ; follower ; adherent ; devotee   FR: disciple [m]
ซื่อสัตย์[adj.] (seūsat) EN: honest ; faithful ; loyal ; devote ; upright   FR: fidèle ; loyal ; dévoué ; honnête

CMU English Pronouncing Dictionary
DEVOTE    D IH0 V OW1 T
DEVOTO    D IH0 V OW1 T OW0
DEVOTED    D IH0 V OW1 T AH0 D
DEVOTEE    D EH2 V AH0 T IY1
DEVOTES    D IH0 V OW1 T S
DEVOTEES    D EH2 V AH0 T IY1 Z
DEVOTING    D IH0 V OW1 T IH0 NG
DEVOTION    D IH0 V OW1 SH AH0 N
DEVOTIONAL    D IH0 V OW1 SH AH0 N AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
devote    (v) (d i1 v ou1 t)
devoted    (v) (d i1 v ou1 t i d)
devotee    (n) (d e2 v @ t ii1)
devotes    (v) (d i1 v ou1 t s)
devotees    (n) (d e2 v @ t ii1 z)
devoting    (v) (d i1 v ou1 t i ng)
devotion    (n) (d i1 v ou1 sh @ n)
devotedly    (a) (d i1 v ou1 t i d l ii)
devotions    (n) (d i1 v ou1 sh @ n z)
devotional    (j) (d i1 v ou1 sh @ n @ l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
devot {adj} | devoter | am devotestenhumble | more humble | most humble [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ローラー族[ローラーぞく, ro-ra-zoku] (n) people devoted to inline rollerskating [Add to Longdo]
愛好者[あいこうしゃ, aikousha] (n) enthusiast; fan; devotee; one who loves something [Add to Longdo]
愛妻家[あいさいか, aisaika] (n) devoted husband [Add to Longdo]
愛社[あいしゃ, aisha] (n) devotion to one's company [Add to Longdo]
愛情深い[あいじょうぶかい;あいじょうふかい, aijoubukai ; aijoufukai] (adj-i) loving; caring; devoted [Add to Longdo]
委ねる[ゆだねる, yudaneru] (v1,vt) to entrust to; to devote oneself to; to abandon oneself to; (P) [Add to Longdo]
一辺倒[いっぺんとう, ippentou] (n) complete devotion to one side; (P) [Add to Longdo]
奥さん孝行[おくさんこうこう, okusankoukou] (n) devoted to one's wife [Add to Longdo]
掛かり切り;掛かりきり;掛り切り[かかりきり, kakarikiri] (n) being devoted; spending all one's time and energy on [Add to Longdo]
帰依[きえ, kie] (n,vs) devotion; (religious) conversion; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大义凛然[dà yì lǐn rán, ㄉㄚˋ ㄧˋ ㄌㄧㄣˇ ㄖㄢˊ, / ] devotion to righteousness that inspires reverence (成语 saw) [Add to Longdo]
忠诚[zhōng chéng, ㄓㄨㄥ ㄔㄥˊ, / ] devoted; fidelity; loyal; loyalty [Add to Longdo]
热诚[rè chéng, ㄖㄜˋ ㄔㄥˊ, / ] devotion; fervor [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top