Search result for

desselben

(50 entries)
(1.9417 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -desselben-, *desselben*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา desselben มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *desselben*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But I thought that you and Master Zhishan... were students of the same clan in the beginningAber ich dachte, du und Meister Zhishan wart einst Schüler desselben Clans? Two Champions of Death (1980)
Each separate department about to order different word-processing equipment, and I persuaded them to place one big central order for everyone - big enough for UK manufacturers to invest in systems development.Textverarbeitungsanlagen unterschiedlicher Fabrikate zu bestellen, ich überzeuge sie, dass es besser ist, wenn das Ministerium für Verwaltungsangele- genheiten im Namen aller Ministerien einen Auftrag erteilt, damit unsere Hersteller in die Entwicklung ein und desselben Systems effektiv investieren können. The Devil You Know (1981)
Only a confidential note from my minister to the Prime Minister and a similar note to all 22 Cabinet colleagues.Nur eine vertrauliche Note meines Ministers an den Premierminister. Und eine desselben Inhalts von meinem Minister an seine 22 Kabinettskollegen. The Bed of Nails (1982)
We are two sides of the same magic.Wir sind zwei Seiten desselben Zaubers. The Last Unicorn (1982)
I've been feeling old lately.- Das Werk ein und desselben Mannes. The Element of Crime (1984)
- your relationship is clear, like pieces in the same puzzle.- Ihre Beziehung zueinander ist klar... wie Teile desselben Puzzles. Runaway (1984)
It is a practical impossibility to try two people for the same crime.Man kann nicht 2 Leute desselben Verbrechens anklagen. Presumed Innocent (1990)
The short answer is, this is the work of the same ghoul who killed Laura.Das ist das Werk desselben Geistes, der Laura umgebracht hat. Episode #2.9 (1990)
I believe that these mysteries are not separate entities, but are in fact, complementary verses of the same song.Ich denke, dass diese Mysterien keine separaten Angelegenheiten sind, sondern in der Tat sich ergänzende Verse desselben Liedes sind. Episode #2.19 (1991)
To your stewardship, we could say, to your creation of same.Zu Ihrer Verwaltung, Ihrer Gründung desselbenHoffa (1992)
This LTX-71 concealable mike is part of the same system that NASA used when they faked the Apollo moon landings.Dieses LTX-71-Mikro ist Teil desselben Systems, das die NASA benutzt hat, um... die Apollo-Mondlandungen vorzutäuschen. Sneakers (1992)
struck by a blow from that same spear which pierced the Saviour,geschlagen von desselben Speeres Streich, der dort dem Erlöser die Wunde stach, Parsifal (1992)
Two halves of the same whole.2 Hälften desselben Ganzen. Challenge (1993)
These three are the work of the same man.Diese 3 sind das Werk desselben Mannes. Copycat (1995)
You arrest three guys for a killing. You put them in jail overnight.Sie verhaften drei Leute wegen desselben Mordes und buchten sie ein. The Usual Suspects (1995)
We should probably consider them two aspects of the same thing.Wir sollten wohl annehmen, dass beide Anomalien zwei gleichwertige Aspekte desselben Phänomens sind. Gamera 2: Attack of the Legion (1996)
That we are not of the same blood but we are of the same heart.Dass wir nicht desselben BIutes sind, doch desselben Herzens. Grey 17 Is Missing (1996)
We are talking about the attempt on Gul Dukat's life not the socio-political ramifications of the resistance.Wir reden von dem Anschlag auf Gul Dukats Leben, nicht von den Auswirkungen des Widerstands. Das ist Teil desselben Problems. Things Past (1996)
During the course of the same sexual act.Während desselben sexuellen Akts. Jose Chung's 'Doomsday Defense' (1997)
It was the 37th murder by the same serial killer, but no one knew who he was."Es war der 37. Mord desselben Täters, dessen Identität weiterhin ein Rätsel war." Jose Chung's 'Doomsday Defense' (1997)
All faces ofthe same man.Alle Gesichter desselben Menschen. The Thin Red Line (1998)
The features ofthe same face?Die Merkmale desselben Gesichts? The Thin Red Line (1998)
Officers of the same rank, yes.Ja, Offiziere desselben Ranges. St. Ives (1998)
We are all part of the same compost heap.Wir sind alle Teil desselben Komposthaufens. Fight Club (1999)
Compulsive neatness, or a lack thereof.Ordnungsfimmel oder das Fehlen desselbenArcadia (1999)
Folks, the definition of insanity... is repeating the same behavior over and over, expecting different results.Wahnsinn ist definiert... als Wiederholung desselben Verhalten in Erwartung unterschiedlicher Ergebnisse. 28 Days (2000)
I've got two other Burgundies of the same vintage that I thought might be fun for us to try.Ich habe noch zwei Burgunder desselben Jahrgangs, die wir probieren können. Small Time Crooks (2000)
That it's all part of the same subject.Dass alles Teil desselben Subjekts ist. A Beautiful Mind (2001)
And hear five different versions of the same event?Dann bekommen sie fünf verschiedene Versionen desselben Ereignisses. Five Little Pigs (2003)
People in the same sector must be united.Menschen desselben Gewerbes müssen zusammenstehen. Episode #1.3 (2004)
All beings are fruits of the same tree... Which is called Life.Alle Wesen sind Früchte desselben Baums ... der Leben genannt wird. Innocence (2004)
You monster, who in your cruelty created life and inflicted it on every innocent soul, then cursed us, in the name of some unknown power, with 'original sin', only in order to punish us in the name of that same 'authority'!Du Bestie, die in ihrer Grausamkeit Leben erschuf und jede einzelne unschuldige Seele damit verseuchte und dann verfluchte, im Namen einer unbekannten Macht, mit der 'Erbsünde', nur um uns im Namen desselben Herrschers zu bestrafen! Lunacy (2005)
Two halves of the same plane fall on different parts of the island.Zwei Hälften desselben Flugzeugs landen auf verschiedenen Seiten der Insel. What Kate Did (2005)
Elements that lose electrons become positive ions which are smaller than other atoms of the same element.Elemente, die Elektronen abgeben, werden zu Ionen. Sie sind kleiner als andere Atome desselben Elements. Bloody Mary (2005)
Your life and watching you live it is like a gag reel of ineffective bodily functions.Dein Leben und die Betrachtung desselben... ist wie eine Sketchshow ineffektiver Körperfunktionen. A Scanner Darkly (2006)
For when I tell you the young lady who taught me this illusion actually died performing it you will understand the seriousness of the dangers involved.Denn wenn ich lhnen sage, dass die junge Dame, die mich diesen Trick lehrte, bei einer Vorführung desselben gestorben ist, werden Sie das Ausmaß der Gefahr begreifen, die damit einhergeht. The Prestige (2006)
Lost Highway and Mulholland Dr. are two versions of the same film.Lost Highway und Mulholland Drive sind beides Versionen desselben Films. The Pervert's Guide to Cinema (2006)
You mean seven versions of the same man.Sie meinen sieben verschiedene Versionen desselben Mannes. The Summer Bummer (2006)
You can't try a man twice for the same crime. Wait... Wait, that's it?Man kann niemanden zweimal wegen desselben Verbrechens belangen. Mr. Monk and the Wrong Man (2007)
To take two sisters of the same father is... against christian law and the work of the devil.Zwei Schwestern desselben Mannes zu besitzen ist eine Abscheulichkeit. Arn: The Knight Templar (2007)
he had a type. Brunette, young. They were jogging?Es ist unwahrscheinlich, dass es sich um das Werk, desselben sitzengelassenen Liebhabers handelt, da die zwei Frauen in unterschiedlichen, hunderte Meilen entfernten, Staaten lebten. Tabula Rasa (2008)
In June of that same year, just a couple of month later, he also went down in an airplane crash, which, there's no question, was executed by CIA sponsored jackals.Im Juni desselben Jahres, nur einige Monate später, starb auch er, bei einem Flugzeugabsturz, welcher, da gibt es keinen Zweifel, von durch die CIA bezahlten Attentätern durchgeführt wurde. Zeitgeist: Addendum (2008)
Stalag plots are all alike, Variations on the same theme.Die Stalag-Geschichten ähneln sich, sie sind Variationen desselben Themas. Stalags (2008)
It seems like you have a lot of Cs. I don't even think you really should have passed. So we're gonna need a $20 supplement fee for averageness.Weniger Auswahl... mehr Kopien... desselben Films. Be Kind Rewind (2008)
I think that these people were attacked by the same criminal.Ich denke, all diese Menschen sind Opfer desselben Verbrechers. Eternal (2009)
By the hands of the very man you defend.Durch die Hände desselben Mannes, den du verteidigst. The Thing in the Pit (2010)
Bet you didn't know those things Could broadcast the same signal they're programmed to receive, even drown out weaker versions of the same signal.Ich wette, Sie wussten nicht, dass diese Teile dasselbe Signal übertragen können, worauf sie programmiert sind zu empfangen, selbst bei schwächeren Versionen desselben Signals. Run (2010)
Since that incident, our school policy is, should a student summon a teacher, a same-gender teacher responds.Wenn seither Schüler Lehrer sprechen wollen, selbst den Klassenlehrer, darf das nur ein Lehrer desselben Geschlechts tun. Confessions (2010)
How can people of the same blood and faith kill each other in the name of the same God?Wie können Menschen von gleichem Fleisch und Blut und Glauben einander im Namen desselben Gottes töten? The Princess of Montpensier (2010)
These two descriptions of the same events appear to be at odds.Diese beiden Beschreibungen desselben Ereignisses, scheinen im Widerspruch zu sein. The Riddle of Black Holes (2010)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top