Search result for

derb

(55 entries)
(0.0053 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -derb-, *derb*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
derby[N] การแข่งขันกีฬาของทีมที่มาจากเมืองหรือเขตเดียวกัน
derby[N] หมวกสีดำขอบแข็งและม้วนขึ้น, Syn. bowler

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
thunderbolt(-โบลทฺ) n. สายฟ้า,อัสนี,เรื่องที่ไม่คาดคิดมาก่อน,เรื่องที่เกิดขึ้นกลางวันแสก ๆ
tinderbox(ทิน'เดอะบอคซฺ) n. กล่องเชื้อจุดไฟกับเหล็กไฟ (ในสมัยโบราณ) ,แหล่งภัย
underbid(อันเดอะบิด') vt.,vi. ประมูลต่ำกว่า,เสนอราคาที่ต่ำกว่า,เรียกไพ่ต่ำเกินไป., See also: underbidder n.
underbred(อันเดอะเบรด') adj. ได้รับการอบรมมาไม่ดี,ไม่สุภาพ,หยาบคาย,ไม่ใช่พันธุ์แท้., See also: underbreeding n.
underbuy(อันเดอะไบ') vt.,vi. ซื้อได้ถูกกว่า,ซื้อได้ไม่เพียงพอ

English-Thai: Nontri Dictionary
blunderbuss(n) ปืนปากแตร
thunderbolt(n) ฟ้าผ่า,สายฟ้า,อสนีบาต
tinderbox(n) หีบดินชนวน,ไม้ขีดไฟโบราณ
underbrush(n) พุ่มไม้

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Orson, Indiana, heart of the heartland, proud home of little betty snack cakes, the demolition derby for the homeless and the world's largest polyurethane cow.ออร์สัน อินเดียนนา ใจกลางของดินแดนตรงกลาง ถิ่นฐานของสแน็คเค้ก ลิทเทิลเบ็ตตี้ การควบรถทำลายล้างของคนไร้บ้าน และวัวตัวใหญ่สุดของโลก Pilot (2009)
Uh, "B" student, won last year's, pinewood derby.เอ่อ นักเรียนเกรด "b" ชนะการแข่งรถ ไพน์วู้ด เดอร์บี้ เมื่อปีที่แล้ว I Believe the Children Are Our Future (2009)
If you're gonna ride in the Kentucky derby... you don't leave your prize stallion in the stable...คิดจะลงแข่งม้าเคนตักกี้เดอร์บี้ อย่าโง่เก็บม้าแข่งพันธุ์ดีเอาไว้ในคอก Star Trek (2009)
You know,I saw you once at the brown derby.คุณรู้มั้ย ฉันเห็นคุณครั้งนึง ที่ ร้านอาหาร Iwo Jima (2010)
The whole affair makes Vietnam look like a roller derby.ืทั้งหมดทำให้เวียดนามราบเป็นหน้ากลองไปเลย Caged Heat (2010)
She looks like the winning horse at the Kentucky Derby.เธออย่างกับม้าชนะเลิศ ที่เคนตั๊กกี้ เดอร์บี้เลย The Help (2011)
How about we wind up the Kentucky derby and we focus on breakfast?เราเลิกสนใจเจ้าเคนตั๊กกี้ เดอร์บี้ตัวนี้ แล้วมากินอาหารเช้ากันก่อนดีมั้ยจ๊ะ? Smokey and the Bandit (2011)
For the Knights of Columbus Demolition Derby...สำหรับผู้ชนะในการแข่งรถเดโมลิชั่น ดาร์บี้ Nebraska (2011)
Wait. Your school's having a soapbox derby.เดี๋ยวก่อน โรงเรียนลูก \ มีจัดงานแข่งรถ โซปบอกซ์ เดอร์บี้นี่ Lost My Power (2012)
And if I go to the Father-Son Derby, and I'm the only kid with his mom, it's gonna be even worse.และถ้าผมไปงานแข่งรถ เดอร์บี้ ที่เป็นสำหรับ พ่อ-ลูกชาย และผมเป็นเด็กคนเดียวที่ไปกับแม่ เรื่องราวมันจะยิ่งแย่ไปอีก Lost My Power (2012)
You here for the demolition derby?มาแข่งเดโมลิชั่นดาร์บี้หรือเปล่า Last Whiff of Summer: Part 1 (2012)
Who drives a car into a demolition derby by mistake?มีใครบ้างที่ขับรถเข้าสู่สนามแข่งขับรถชนกัน แบบไม่ตั้งใจมั่ง? Last Whiff of Summer: Part 1 (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
derbDon't you think my horse ought to win the Derby?
derbDerby Day is Wednesday fortnight.
derbHis horse ran in the Derby.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อสนีบาต[n.] (asanībāt) EN: thunderbolt ; lightning   FR: tonnerre [m] ; coup de foudre [m] ; coup de tonnerre [m]
ดาร์บี้[TM] (Dābī) EN: Derby County   FR: Derby County
ฟ้าผ่า[n.] (fāphā) EN: thunderbolt ; stroke of lightning ; lightning discharge ; lightning   FR: foudre [f] ; coup de foudre [m] ; éclair [m]
สายฟ้า[n.] (sāifā) EN: thunderbolt ; thunder ; bolt   FR: coup de foudre [m] ; éclair [m]
วชิร[n.] (wachira) EN: lighting ; thunderbolt   FR: éclair [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DERBY    D ER1 B IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Derby    (n) (d aa1 b ii)
derby    (n) (d @@1 b ii)
derby    (n) (d aa1 b ii)
derbies    (n) (d @@1 b i z)
derbies    (n) (d aa1 b i z)
Derbyshire    (n) (d aa1 b i sh @ r)

German-Thai: Longdo Dictionary
verderben(vi) |verdirbt, verdarb, hat/ist verdorben| (อาหาร)เน่าเสีย เช่น Das Fleisch ist schon verdorben. เนี้อนี่เน่าแล้ว
sonderbar(adj) ที่ไม่เหมือนใคร, ที่แปลกแตกต่าง , See also: S. S. merkwürdig, eigenartig,,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Derbheit {f}; Zotigkeit {f}; Anzüglichkeit {f}ribaldry [Add to Longdo]
derb {adj} (Humor)earthly [Add to Longdo]
derb {adj} (Leder)tough [Add to Longdo]
derb {adj}rumbustious [Add to Longdo]
Derbyarassari {m} [ornith.]Chestnut-tipped Toucanet [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
サンダーバード[, sanda-ba-do] (n) thunderbird (North-American indigenous mythical spirit bird); thunderbird (Australian bird, Pachycephala gutturalis); (P) [Add to Longdo]
スカーフェイスブレニー[, suka-feisubureni-] (n) scarface blenny (Cirripectes vanderbilti) [Add to Longdo]
ハーラーダービー[, ha-ra-da-bi-] (n) hurler derby; (P) [Add to Longdo]
パウダーブルーサージョンフィッシュ;パウダーブルーサージャンフィッシュ[, pauda-buru-sa-jonfisshu ; pauda-buru-sa-janfisshu] (n) powderblue surgeonfish (Acanthurus leucosternon, species of Indo-West Pacific tang) [Add to Longdo]
ヒメスズメダイ[, himesuzumedai] (n) blackfin chromis (Chromis vanderbilti) [Add to Longdo]
ホームランダービー[, ho-muranda-bi-] (n) home run derby [Add to Longdo]
下パイ[したパイ, shita pai] (n) (sl) (See オッパイ・1) underboob; bottom of a woman's breasts (visible when wearing a short top) [Add to Longdo]
下生え[したばえ, shitabae] (n) underbrush; undergrowth [Add to Longdo]
下乳[したちち;げにゅう, shitachichi ; genyuu] (n) lower breast; underboob [Add to Longdo]
金剛[こんごう, kongou] (n) (1) vajra (indestructible substance); diamond; adamantine; (2) thunderbolt; Indra's weapon; Buddhist symbol of the indestructible truth [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top