Search result for

depart

(125 entries)
(0.0532 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -depart-, *depart*
English-Thai: Longdo Dictionary
Department of Peacekeeping Operationsทบวงการสันติบาล เป็นหน่วยงานหนึ่งของสหประชาชาติ มีหน้าที่ดูแลรักษาสันติภาพของมนุษยชาติในนามสหประชาชาติ
public relations department(n) กรมประชาสัมพันธ์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
depart[VT] จากไป, See also: แยกไป, ออกไป, Syn. leave, leave place
depart[VT] ตาย (คำทางการ), See also: เสียชีวิต, มรณภาพ, สิ้นชีวิต, Syn. die, Ant. live, survive, thrive
depart[VI] เบี่ยงเบน, See also: เปลี่ยนแปลง, ปรับเปลี่ยน, Syn. change, vary, deviate, diverge, Ant. concur, agree
depart[VI] ออกเดินทาง, Syn. leave, set off
departed[ADJ] ตาย (คำสุภาพ), See also: หมดอายุ, สิ้นอายุขัย, สิ้นชีวิต, Syn. deceased, defunct, expired, dead, lifeless, Ant. alive, living, thriving
departure[N] การแตกต่างจากปกติ หรือที่คาดไว้, See also: การเบี่ยงเบน, Syn. deviation
departure[N] การออกจาก (สถานที่), See also: การออกไป, Syn. parting
departure[N] การออกเดินทาง, See also: ทางออก, Syn. exit
department[N] แผนก, See also: ภาค, คณะ, กรม, Syn. agency, branch, division, group
depart from[PHRV] ออกจาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
departed(ดิพาร์ท'ทิด) adj. ตาย,จากไป, See also: Phr. (the departed ผู้ตาย,ผู้ตายที่อ้างถึง)
departee(ดิพาท'ที) n. ผู้จากไป
department(ดิพาร์ท'เมินทฺ) n. แผนก,ภาค,กอง,กรม,ทบวง,กระทรวง,เขต,จังหวัด., See also: departmental adj. ดูdepartment, Syn. section
department storen. ร้านสรรพสินค้า
departure(ดีพาร์'เชอะ) n. การจากไป,การออกเดินทาง,การเบี่ยงเบน,การฝ่าฝืน,การแยกไป,การตาย, Syn. exit,going,leave
quartermaster's departmenn. กรมพลาธิการ
social welfare departmentกรมประชาสงเคราะห์, See also: social worker n.

English-Thai: Nontri Dictionary
depart(vi,vt) จากไป,ตายแล้ว,สิ้นไป,ออกจาก
department(n) ภาค,แผนก,กระทรวง,กรม,กอง,ทบวง,จังหวัด,เขต
departure(n) การจากไป,การออกเดินทาง,การตาย,การแยกไป

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
department๑. กรม๒. จังหวัด๓. กระทรวง (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Department, Stateกระทรวงการต่างประเทศ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
departureการจากไป, การออกไป [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
departureการยกประเด็นขึ้นใหม่ (ที่แตกต่างกับประเด็นเดิม) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
department storeดีพาร์ตเมนต์สโตร์ [คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด]
Department storesห้างสรรพสินค้า [TU Subject Heading]
Departmental chairmen (High schools)ผู้บริหาร (โรงเรียนมัธยมศึกษา) [TU Subject Heading]
Departure Ceremonyพิธีการส่ง ซึ่งมีลำดับขั้นตอน (procedure) แตกต่างกันออกไปตามระดับของผู้มาเยือนและประเภทของการเยือน [การทูต]
Departure of Diplomatic Agentsการออกไปจากรัฐผู้รับของเจ้าหน้าที่ทางการทูต ข้อ 44 ของอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูต ได้บัญญัติได้ว่า ?แม้ในกรณีการขัดกันด้วยอากร รัฐผู้รับต้องอำนวยความสะดวก เพื่อให้บุคคลซึ่งอุปโภคเอกสิทธิ์และความคุ้มกัน นอกจากคนชาติของรัฐผู้รับและคนในครอบครัวของบุคคลเช่นว่านี้ โดยไม่คำนึงถึงสัญชาติของบุคคลเหล่านั้น ออกไปในขณะที่เร็วที่สุดที่จะเป็นไปได้ ในกรณีที่จำเป็นโดยเฉพาะ รัฐผู้รับต้องจัดพาหนะเดินทางในการขนส่งสำหรับตัวบุคคลเหล่านั้น และทรัพย์สินของบุคคลเหล่านั้นให้ด้วย? [การทูต]
departure reportรายงานก่อนการพ้นหน้าที่ของหัวหน้าสำนักงานทางการทูต [การทูต]
Departures ผู้จากไป
ใช้ในความหมายของผู้ย้ายถิ่นที่ย้ายออกจาก พื้นที่ [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Department of Business Development (n ) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
department of consular affairs (n) กรมการกงสุล
department of consular affairs (n) กรมการกงสุล
Department of Land Transportation (n name org ) กรมการขนส่งทางบก
Department of Provincial Administrationกรมการปกครอง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That's my department. I'll attend to that. This way.หน้าที่ผม ผมจัดการเอง The Great Dictator (1940)
Come, the coach departs at midnight.มาโค้ชออกเดินทางในเวลา เที่ยงคืน Pinocchio (1940)
Do you suppose that sudden departure was intended to be funny?จู่ๆ ก็ปลีกตัวออกไปเฉยเลย นึกว่าตลกรึไง Rebecca (1940)
I was making a hasty departure. It was so rude of me not to let you know.ฉันต้องไปอย่างฉุกละหุก เสียมารยาทจริงที่ไม่ได้บอกให้คุณทราบ Rebecca (1940)
Hartheim, from whence trains with smoked windows depart, bearing passengers who will never be seen again.ที่เมือง ฮาร์ทเธม ที่นี่ เมื่อรถไฟจากไป พร้อมกับผู้โดยสาร ที่เราไม่มีวันได้พบอีกเลย Night and Fog (1956)
- The preparations for my departure...สำหรับการเดินทางของฉันทันที จะ ทำ Help! (1965)
And now we'll go to the Special Effects Department.ต่อไปจะไปชมฝ่ายทำเทคนิคพิเศษ Blazing Saddles (1974)
You agreed earlier to be part of an experiment today with the Los Angeles Police Department.คุณตกลงกับเราก่อนหน้านี้ว่า ส่วนนึงของการทดสอบในวันนี้ กับกรมตร.แอลเอ Oh, God! (1977)
What this is, is a sketch artist from the Los Angeles Police Department.แค่จิตรกรสเก๊ตช์ภาพค่ะ จากกรมตำรวจแอลเอ Oh, God! (1977)
Mr, Ponce, as I said, is an expert at eyewitness sketches for the LA Police Department.คุณพอนเซเป็นผู้เชี่ยวชาญ ที่แผนกสเก๊ตช์ภาพพยาน จากกรมตร.แอลเอค่ะ Oh, God! (1977)
- LA departure frequency 123.9er.- เที่ยวบินจากแอลเอ ความถี่ 123.9 Airplane! (1980)
I'm talking about the souls of mortal men and women... departed from this life!ผมกำลังปรึกษาเกี่ยวกับวิญญาณของผู้ชายและผู้หญิงที่ต้องตาย ออกจากชีวิตนี้ The Blues Brothers (1980)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
departAll of a sudden a fire broke out in the department store.
departAll the arrangements should be made prior to our departure.
departA sale of quality-brand goods is being held at that department.
departA very pleasant young woman waited on me in the department store.
departA woman lost her driver's license while she was shopping the other day at a department store.
departBe sure to check in at least 45 minute prior to departure time.
departBob operates an elevator in the department store.
departCold calls are the primary function of the telemarketing department.
departCould you change the departure date for this ticket?
departDepartment stores sell numerous things.
departDon't put off your departure on account of me.
departDo you have a children's department?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดีพาร์ทเมนต์สโตร์[N] department store, Syn. ห้างสรรพสินค้า, Example: ยอดขายหนังสือดีขึ้นบ้างเมื่อร้านหนังสือที่อยู่ในดีพาร์ทเมนต์สโตร์ได้ช่วยดึงยอดขายเอาไว้, Count unit: แห่ง
กกจ.[N] Department of Employment, Syn. กรมการจัดหางาน
กทธ.[N] Department of Mineral Resources, Syn. กรมทรัพยากรธรณี
กน.[N] Department of Internal Trade, Syn. กรมการค้าภายใน
กพร.[N] Department of Skill Development, Syn. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กรมการค้าต่างประเทศ[N] Department of Foreign Trade
กรมการผังเมือง[N] Department of Town and Country Planning
กรมคุมประพฤติ[N] Department of Probation
กรมวิชาการเกษตร[N] Department of Agriculture
กรมอาชีวศึกษา[N] Department of Vocational Education

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัตรขาออก[n. exp.] (bat khā-øk) EN: (immigration) departure card   FR: carte de départ [f] ; volet départ de la carte d'immigration [m]
ด้าน[n.] (dān) EN: side ; quarter ; sector ; aspect ; phase ; way ; field ; area ; department   FR: côté [m] ; face [f] ; facette [f] ; angle [m] ; quartier [m] ; secteur [m] ; domaine [m] ; aspect [m] ; sens [m]
ดีพาร์ตเมนต์สโตร์[n.] (dīphātmēn-satō) EN: department store   
เดิม[adv.] (doēm) EN: at first ; originally ; before ; formerly   FR: au début ; à l'origine ; d'origine ; au départ
ฝ่าย[n.] (fāi) EN: department ; service   FR: division [f]
ฝ่ายการเงิน[n. exp.] (fāi kānngoen) EN: finance department   
ฝ่ายขาย[n.] (fāi khāi) EN: sales ; sales department   FR: ventes [fpl]
ห้างสรรพสินค้า[n. exp.] (hāngsapphasinkhā) EN: department store ; shopping mall ; hypermarket ; mall   FR: grand magasin [m] ; hypermarché [m]
แจ้งย้ายสำมะโนครัวออก[v. exp.] (jaēng yāi sammanōkhrūa øk) EN: give notice of departure from present address   
จาก[v.] (jāk) EN: depart ; leave ; go away from   FR: quitter ; se séparer de

CMU English Pronouncing Dictionary
DEPART    D AH0 P AA1 R T
DEPARTS    D AH0 P AA1 R T S
DEPARTED    D AH0 P AA1 R T AH0 D
DEPARTING    D AH0 P AA1 R T IH0 NG
DEPARTURE    D AH0 P AA1 R CH ER0
DEPARTMENT    D AH0 P AA1 R T M AH0 N T
DEPARTURES    D AH0 P AA1 R CH ER0 Z
DEPARTMENTS    D AH0 P AA1 R T M AH0 N T S
DEPARTMENT'S    D AH0 P AA1 R T M AH0 N T S
DEPARTMENTAL    D AH0 P AA2 R T M EH1 N T AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
depart    (v) (d i1 p aa1 t)
departs    (v) (d i1 p aa1 t s)
departed    (v) (d i1 p aa1 t i d)
departing    (v) (d i1 p aa1 t i ng)
departure    (n) (d i1 p aa1 ch @ r)
department    (n) (d i1 p aa1 t m @ n t)
departures    (n) (d i1 p aa1 ch @ z)
departments    (n) (d i1 p aa1 t m @ n t s)
departmental    (j) (d ii2 p aa t m e1 n t l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ゆるキャラ[, yuru kyara] (n) (See キャラクター,緩い・1) (weak) mascot character (e.g. devised for PR purposes by local government, government departments, etc.) [Add to Longdo]
[, wo] (prt) (1) indicates direct object of action; (2) indicates subject of causative expression; (3) indicates an area traversed; (4) indicates time (period) over which action takes place; (5) indicates point of departure or separation of action; (6) (See が) indicates object of desire, like, hate, etc.; (P) [Add to Longdo]
アメリカ国土安全保障省[アメリカこくどあんぜんほしょうしょう, amerika kokudoanzenhoshoushou] (n) Department of Homeland Security (US); DHS [Add to Longdo]
シャワー効果[シャワーこうか, shawa-kouka] (n) (See 噴水効果) shower effect (theory that placing high-selling items on the upper floors of a department store will lead to increased sales in the lower floors) [Add to Longdo]
デパーチャー[, depa-cha-] (n) departure [Add to Longdo]
デパート[, depa-to] (n) (abbr) department store; (P) [Add to Longdo]
デパートメント[, depa-tomento] (n) department [Add to Longdo]
デパートメントストア[, depa-tomentosutoa] (n) department store [Add to Longdo]
デパレス[, deparesu] (n) (abbr) restaurant inside a department store [Add to Longdo]
デパ地下[デパちか(P);デパチカ, depa chika (P); depachika] (n) (col) (abbr) basement of a department store (where foodstuffs are usually sold); (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
交通管理局[jiāo tōng guǎn lǐ jú, ㄐㄧㄠ ㄊㄨㄥ ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ ㄐㄩˊ, ] department of transport [Add to Longdo]
出港大厅[chū gǎng dà tīng, ㄔㄨ ㄍㄤˇ ㄉㄚˋ ㄊㄧㄥ, / ] departure lounge [Add to Longdo]
商务部[shāng wù bù, ㄕㄤ ˋ ㄅㄨˋ, / ] Department of Trade; Department of Commerce [Add to Longdo]
外文系[wài wén xì, ㄨㄞˋ ㄨㄣˊ ㄒㄧˋ, / ] department of foreign languages; modern languages (college department) [Add to Longdo]
妇产科[fù chǎn kē, ㄈㄨˋ ㄔㄢˇ ㄎㄜ, / ] department of gynecology and obstetrics; birth clinic [Add to Longdo]
律政司[Lǜ zhèng sī, ㄌㄩˋ ㄓㄥˋ ㄙ, ] Department of Justice (Hong Kong) [Add to Longdo]
百货公司[bǎi huò gōng sī, ㄅㄞˇ ㄏㄨㄛˋ ㄍㄨㄥ ㄙ, / ] department store [Add to Longdo]
科系[kē xì, ㄎㄜ ㄒㄧˋ, ] department [Add to Longdo]
农业部[nóng yè bù, ㄋㄨㄥˊ ㄧㄝˋ ㄅㄨˋ, / ] department of agriculture [Add to Longdo]
[shì, ㄕˋ, ] depart; die [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Depart \De*part"\, v. i. [imp. & p. p. {Departed}; p. pr. & vb.
   n. {Departing}.] [OE. departen to divide, part, depart, F.
   d['e]partir to divide, distribute, se d['e]partir to separate
   one's self, depart; pref. d['e]- (L. de) + partir to part,
   depart, fr. L. partire, partiri, to divide, fr. pars part.
   See {Part}.]
   1. To part; to divide; to separate. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To go forth or away; to quit, leave, or separate, as from
    a place or a person; to withdraw; -- opposed to arrive; --
    often with from before the place, person, or thing left,
    and for or to before the destination.
    [1913 Webster]
 
       I will depart to mine own land.    --Num. x. 30.
    [1913 Webster]
 
       Ere thou from hence depart.      --Milton.
    [1913 Webster]
 
       He which hath no stomach to this fight,
       Let him depart.            --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To forsake; to abandon; to desist or deviate (from); not
    to adhere to; -- with from; as, we can not depart from our
    rules; to depart from a title or defense in legal
    pleading.
    [1913 Webster]
 
       If the plan of the convention be found to depart
       from republican principles.      --Madison.
    [1913 Webster]
 
   4. To pass away; to perish.
    [1913 Webster]
 
       The glory is departed from Israel.  --1 Sam. iv.
                          21.
    [1913 Webster]
 
   5. To quit this world; to die.
    [1913 Webster]
 
       Lord, now lettest thou thy servant depart in peace.
                          --Luke ii. 29.
    [1913 Webster]
 
   {To depart with}, to resign; to part with. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Depart \De*part"\, v. t.
   1. To part thoroughly; to dispart; to divide; to separate.
    [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Till death departed them, this life they lead.
                          --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. To divide in order to share; to apportion. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       And here is gold, and that full great plentee,
       That shall departed been among us three. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   3. To leave; to depart from. "He departed this life."
    --Addison. "Ere I depart his house." --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Depart \De*part"\, n. [Cf. F. d['e]part, fr. d['e]partir.]
   1. Division; separation, as of compound substances into their
    ingredients. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The chymists have a liquor called water of depart.
                          --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. A going away; departure; hence, death. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       At my depart for France.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Your loss and his depart.       --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 depart
   v 1: move away from a place into another direction; "Go away
      before I start to cry"; "The train departs at noon" [syn:
      {go}, {go away}, {depart}] [ant: {come}, {come up}]
   2: be at variance with; be out of line with [syn: {deviate},
     {vary}, {diverge}, {depart}] [ant: {conform}]
   3: leave; "The family took off for Florida" [syn: {depart},
     {part}, {start}, {start out}, {set forth}, {set off}, {set
     out}, {take off}]
   4: go away or leave [syn: {depart}, {take leave}, {quit}] [ant:
     {stay}]
   5: remove oneself from an association with or participation in;
     "She wants to leave"; "The teenager left home"; "She left her
     position with the Red Cross"; "He left the Senate after two
     terms"; "after 20 years with the same company, she pulled up
     stakes" [syn: {leave}, {depart}, {pull up stakes}]
   6: wander from a direct or straight course [syn: {sidetrack},
     {depart}, {digress}, {straggle}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top