ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dentines

D EH1 N T AH0 N   
88 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dentines-, *dentines*, dentine
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา dentines มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *dentines*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dentine[N] ส่วนของฟันที่มีแคลเซี่ยม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dentin(เดน'ทิน) n. เนื้อเยื่อฟันที่แข็งประกอบด้วยแคลเซี่ยมคล้ายของกระดูกแต่แน่นกว่า เป็นส่วนประกอบสำคัญของฟัน, See also: dental adj. ดูdentin
dentine(เดน'ทิน) n. เนื้อเยื่อฟันที่แข็งประกอบด้วยแคลเซี่ยมคล้ายของกระดูกแต่แน่นกว่า เป็นส่วนประกอบสำคัญของฟัน, See also: dental adj. ดูdentin

English-Thai: Nontri Dictionary
dentine(n) เนื้อฟัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dentineเนื้อฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dentinเนื้อฟัน [TU Subject Heading]
Dentin sensitivityอาการเสียวฟัน [TU Subject Heading]
Dentinเดนติน,เดนติน,สาร,เนื้อฟัน [การแพทย์]
Dentin Chip, Intrusion ofเศษผงเด็นตีนเข้าไปอุดตันภายในพัลพ์ [การแพทย์]
Dentineเนื้อเยื่อฟัน,เดนทีน,เนื้อฟัน [การแพทย์]
Dentine Bridgeสะพานเด็นตีน [การแพทย์]
Dentine Chipผงเด็นตีน [การแพทย์]
Dentine Enamel Junctionรอยต่อระหว่างอีนาลเมลและเด็นตีน [การแพทย์]
Dentine Matrixเด็นตีนแมทริกซ์ [การแพทย์]
Dentine, Cariousบริเวณเด็นตีนที่ผุ [การแพทย์]
Dentine, Humanฟันของคน [การแพทย์]
Dentine, Repairativeการสร้างเด็นตีนใหม่ [การแพทย์]
Dentine, Scleroticแผลเป็นเด็นตีน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Thanks for denting the Jaguar.ขอบคุณที่ทำจากัวร์เป็นรอย Cassandra's Dream (2007)
The hard part was when my friend tried help me with a loan, and I thanked her by becoming a lunatic and denting her car.ส่วนที่ยากที่สุดคือตอนที่เพื่อนฉันพยายามช่วยฉันด้วยเงินทุน และฉันก็ขอบคุณเธอด้วยการเป็นคนบ้า และชนกระแทกรถเธอ Crime Doesn't Pay (2009)
The lingual surface to the first molar is fractured down to the dentin.พื้นผิวของฟันกรามซี่แรก มีรอยแตก The Tiger in the Tale (2012)
From the way it seeped into the dentine, there was a lot of it.จากการที่มันซึมเข้าไปในเนื้อฟัน แปลว่าต้องมีปริมาณเยอะมาก The Patriot in Purgatory (2012)
The enamel on the lingual surface was eroded, exposing the dentin and...เคลือบผิวฟันด้านติดกับลิ้นถูกกร่อน ทำให้เนื้อฟันหลุดออกมา The Diamond in the Rough (2013)
April Hunter, president of the East 73rd Street chapter of your fan club.April Hunter, Präsidentin des Fanclubs der East 73rd Street. Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
Matilda Runyon, correspondent.Matilda Runyon, KorrespondentinIt Happened to Jane (1959)
All students, all the same age, all the same type of beauty.lmmer dasselbe. Alles Studentinnen. Im gleichen Alter und der gleiche Typ. Eyes Without a Face (1960)
What's the matter?Wie? Eine Studentin ist ums Leben gekommen? Night and Fog in Japan (1960)
During the Security Treaty Demonstration one girl student's death has been verifiedEine weitere Tatsache! Bis jetzt wurde der Tod einer Studentin bestätigt! Night and Fog in Japan (1960)
This is Katalin Vardas, aged 18, art student.Das ist Katalin Vardas, 18 Jahre alt. KunststudentinThe Forgotten Faces (1961)
Literature.Sind Sie Studentin? Ja, Literatur, ich fange gerade an. Paris Belongs to Us (1961)
I'm a college girl, two days a week.Ich bin Studentin, 2 Tage pro Woche. The Hustler (1961)
You don't look like a college girl.Sie sehen nicht aus wie eine StudentinThe Hustler (1961)
He introduced Jules to a musician. Things started out well.Er stellte ihm eine Musikstudentin vor, der Anfang war vielversprechend. Jules and Jim (1962)
People would call you Mrs President.Man nennt dich dann Frau PräsidentinThe Gentleman from Epsom (1962)
Akiko Soma, a student of the university,Akiko Soma, eine Studentin der Universität, Matango (1963)
Is that really the case or is this line 27 a for young college girls?Ist das wirklich so oder ist das die typische Studentinnen-Anmache? The Nutty Professor (1963)
I used to be president of his fan club and secretary-treasurer.Ich war Präsidentin seines Fan Clubs und habe die Kasse verwaltet. Kiss Me, Stupid (1964)
Students are much easier, aren't they?Bei Studentinnen ist es viel einfacher, nicht wahr? The Heroes of Telemark (1965)
She's a student. She always does this.Sie ist Studentin, Kunstgeschichte oder so. Pierrot le Fou (1965)
In the 1964-65 academic year... A MODERN COED the number of female students enrolled in French universities reached 123,326Im Studienjahr 1964-65 waren an Frankreichs Universitäten 123.326 Studentinnen eingeschrieben. Une étudiante d'aujourd'hui (1966)
Thirty years earlier, on the eve of wwii there were only 21,136, less than 30% of the student body.30 Jahre zuvor, kurz vor Ausbruch des Krieges waren es nur 21.136 Studentinnen, also weniger als 30 % der Studierenden. Une étudiante d'aujourd'hui (1966)
The school girl is a budding coed, and the coed a grown-up school girl.Schülerinnen sind zukünftige Studentinnen, Studentinnen erwachsen gewordene Schulmädchen. Une étudiante d'aujourd'hui (1966)
In legends of the Latin Quarter of old the coed was a liberated woman rebelling against her family and hometown to live on her own in dingy Left Bank hotels, whose clientele is now limited to itinerants and tourists.Früher galt im Pariser Viertel Quartier Latin die Studentin als emanzipiert und meist von der Familie losgesagt und lebte in den alten Hotels des 5. Arrondissement. Heute besteht ihre Klientel nur noch aus Durchreisenden, aus Touristen. Une étudiante d'aujourd'hui (1966)
In general, coeds live with their parents, and if they live in the Latin Quarter it's only because they were born there.In der Regel wohnen die Studentinnen bei ihren Eltern, und wenn sie im Quartier Latin leben, dann weil sie dort geboren wurden. Une étudiante d'aujourd'hui (1966)
And don't believe that marriage distracts her from her studies even if she does allow her self time for fun and relaxation.Aber die Hochzeit hält die Studentin nicht mehr von ihrer Arbeit ab, selbst wenn es in ihrem Leben Platz für Zerstreuung gibt. Une étudiante d'aujourd'hui (1966)
Today, many coeds choose to devote themselves entirely to their career, without relinquishing the demands of their personal life.Viele Studentinnen widmen sich heute voll und ganz ihrem Beruf, ohne ihre Pflichten im Privatleben zu vernachlässigen. Une étudiante d'aujourd'hui (1966)
When you were a student of his, Christine, you must have often heard Dr. Korby remark how freedom of movement and choice produced the human spirit.Als Sie Studentin bei ihm waren, müssen Sie Korby sagen gehört haben, wie Freizügigkeit und freie Wahl den menschlichen Geist formten. What Are Little Girls Made Of? (1966)
I'm, uh... here to enroll as a student.Ich, äh... bin hier, um mich als Studentin anzumelden. Casino Royale (1967)
She claims to be a student.Sie sagt, sie sei StudentinEcho of Yesterday (1967)
She was a student.Sie war StudentinThe Boston Strangler (1968)
Your students?- Deine Studentinnen? My Night at Maud's (1969)
I'm a student in archeology at the university.Ich bin Studentin an der Universität. The Rebel (1970)
I'm a student in archaeology.Ich bin ArchäologiestudentinThe Rebel (1970)
- Number three. - A student.Sie war eine StudentinThe Bird with the Crystal Plumage (1970)
- Student.Studentin... The Bird with the Crystal Plumage (1970)
- I've never had to repeat a year. - Never?Sie sind StudentinOut 1 (1971)
I'd like to ask you something. - May I? - Of course.Wir tun so, als ob Sie Monsieur Warok, und ich die Studentin Frederique wäre. Out 1 (1971)
You're one of those student activists, aren't you?Eine Studentin, die Ärger macht. Takeover (1971)
Beautiful, isn't it?Studentin, Revolutionärin. Wie gefällt Ihnen das? Takeover (1971)
You a student? - Yeah.Sie sind StudentinBananas (1971)
And what are you, a student too now?- Und du, bist du StudentinLulu the Tool (1971)
- Me? Why?- Studentin... Lulu the Tool (1971)
When he roughed up that student, during the riot at the university.Als er während der Räumung der Universität eine Studentin zu hart angefasst hat... Confessions of a Police Captain (1971)
A third year student, I occasionally see at the university.Eine Studentin im dritten Jahr, die ich gelegentlich an der Uni gesehen habe. N. a pris les dés... (1971)
- The president!- Die StaatspräsidentinIchijo's Wet Lust (1972)
The president!Die StaatspräsidentinIchijo's Wet Lust (1972)
Marion Lotzmann, student, Schoental Street 5.Marion Lotzmann, Studentin, Schöntalstraße 5. Bloody Friday (1972)
What? No, no. I'm a transfer student.Nein, ich bin Studentin, ich wechsle das Fach. What's Up, Doc? (1972)

CMU English Pronouncing Dictionary
DENTIN    D EH1 N T AH0 N
DENTINE    D EH1 N T IY0 N
DENTING    D EH1 N T IH0 NG
DENTINO    D EH0 N T IY1 N OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
denting    (v) dˈɛntɪŋ (d e1 n t i ng)
indenting    (v) ˈɪndˈɛntɪŋ (i1 n d e1 n t i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abtretende {m,f}; Abtretender; Zedent {m}; Zedentin {f}assigner; assignor [Add to Longdo]
Dissident {m}; Dissidentin {f}; Regimekritiker {m}; Regimekritikerin {f} | Dissidenten {pl}dissident | dissidents [Add to Longdo]
Medizinstudent {m}; Medizinstudentin {f}medical student [Add to Longdo]
Präsident {m} | Präsidenten {pl} | Frau Präsidentin | Herr Präsident | des Präsidentenpresident | presidents | Madam President | Mister President | presidential [Add to Longdo]
Student {m}; Studentin {f} | Studenten {pl}student | students [Add to Longdo]
Studentin {f}co ed [Add to Longdo]
Werkstudent {m}; Werkstudentin {f}; Werksstudent {m}; Werksstudentin {f} | Werkstudenten {pl}; Werkstudentinnen {pl}working student | working students [Add to Longdo]
ehemalige Studentin | ehemalige Studentinnenalumna | alumnae [Add to Longdo]
einbeulen; verbeulen; eindellen; eindrücken | einbeulend; verbeulend; eindellend; eindrückend | eingebeult; verbeult; eigedellt; eingedrücktto dent | denting | dented [Add to Longdo]
einkerben | einkerbendto intend | indenting [Add to Longdo]
verbeulenddenting [Add to Longdo]
Bindentinamu {m} [ornith.]Barred Tinamou [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おさ通し;筬通し[おさとおし, osatooshi] (n) reed drawing-in (manuf.); denting [Add to Longdo]
象牙質[ぞうげしつ, zougeshitsu] (n) dentin; dentine [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top