Search result for

demandes

(402 entries)
(0.1778 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -demandes-, *demandes*, demande
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา demandes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *demandes*)
English-Thai: Longdo Dictionary
demand schedule(n) รายการของปริมาณความต้องการซื้อเทียบกับราคาเสนอซื้อบนเส้นอุปสงค์ซึ่งมักจะอยู่ในรูปของตาราง แต่ก็อาจจะอยู่ในรูปของกราฟก็ได้, S. demand curve,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
demand[N] ความต้องการ, See also: อุปสงค์, ความต้องการซื้อและอำนาจซื้อ, ปริมาณที่ต้องการซื้อ, Syn. need, petition, supplication, Ant. denial, refusal, rejection
demand[VT] ต้องการ, See also: ประสงค์, ปรารถนา, เรียกร้อง, ถาม, สอบถาม, สั่งซื้อ, Syn. require, sue for, call for, ask for
demand of[PHRV] เรียกร้องจาก, Syn. ask of
demand from[PHRV] เรียกร้อง, See also: ต้องการ
demand-side[ADJ] เกี่ยวกับนโยบายทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นไปที่ความต้องการสินค้าและการอุปโภคบริโภค
make demands of[IDM] ต้องการความช่วยเหลือจาก, Syn. make of
make demands on[IDM] ต้องการความช่วยเหลือจาก, Syn. make of

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
demand(ดีมานดฺ') n. ความต้องการ,อุปสงค์ vt. ต้องการ,เรียกร้อง,ถาม,ขอทราบ
demand noten. ธนบัตรที่ชำระหนี้ได้ทุกเมื่อ
demandant(ดิมาน'ดันทฺ) n. โจทก์,ผู้เรียกร้อง
demanding(ดิมาน'ดิง) adj. เรียกร้องมากเกินควร

English-Thai: Nontri Dictionary
demand(n) ความต้องการ,คำขอร้อง,อุปสงค์,การเรียกร้อง
demand(vt) ต้องการ,ขอร้อง,เรียกร้อง,ขอทราบ,ถาม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
payable on demandใช้เงินเมื่อทวงถาม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
on demandเมื่อทวงถาม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
on-demandตามคำขอ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
BOD (biochemical oxygen demand)บีโอดี (ความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี) [มีความหมายเหมือนกับ biological oxygen demand] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
biological oxygen demandความต้องการออกซิเจนทางชีวภาพ [มีความหมายเหมือนกับ biochemical oxygen demand (BOD)] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
biochemical oxygen demand (BOD)ความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี (บีโอดี) [มีความหมายเหมือนกับ biological oxygen demand] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
menaces, demand withเรียกร้องโดยข่มขู่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
COD (chemical oxygen demand)ซีโอดี (ความต้องการออกซิเจนทางเคมี) [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
chemical oxygen demand (COD)ความต้องการออกซิเจนทางเคมี (ซีโอดี) [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
demandเรียกร้อง, ทวงถาม, เรียกให้ (กระทำการ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
demandคำขอ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
demand chargeค่าอุปสงค์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
demand noteตราสารใช้คืนเมื่อทวงคืน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
demand pagingการสลับหน้าตามคำขอทันที [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
demand processingการประมวลผลตามคำขอทันที [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
demand readingการอ่านตามคำขอทันที [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
demand the performanceเรียกให้ชำระหนี้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
demand the surrender of a writtenเรียกให้เวนคืนหนังสือมอบอำนาจ authority [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
demand with menacesเรียกร้องโดยข่มขู่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
demand writingการบันทึกตามคำขอทันที [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
demandantผู้เรียกร้อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fax on demandโทรสารตามคำขอ [มีความหมายเหมือนกับ fax back] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
VOD (video on demand)วีโอดี (วีดิทัศน์ตามคำขอ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
video on demand (VOD)วีดิทัศน์ตามคำขอ (วีโอดี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Consumer demandอุปสงค์ผู้บริโภค [เศรษฐศาสตร์]
Demandอุปสงค์ [เศรษฐศาสตร์]
Demand for moneyอุปสงค์เงิน [เศรษฐศาสตร์]
Demand forecastingการคาดคะเนอุปสงค์ [เศรษฐศาสตร์]
Demand managementการจัดการอุปสงค์ [เศรษฐศาสตร์]
Elasticity of demandความยืดหยุ่นของอุปสงค์ [เศรษฐศาสตร์]
Energy demandอุปสงค์พลังงาน [เศรษฐศาสตร์]
Biochemical oxygen demandความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี [TU Subject Heading]
Demand (Economic theory)อุปสงค์ (ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์) [TU Subject Heading]
Demand for moneyความต้องการถือเงิน [TU Subject Heading]
Labor demandความต้องการแรงงาน [TU Subject Heading]
Supply and demandอุปทานและอุปสงค์ [TU Subject Heading]
Chlorine Demand ความต้องการคลอรีน (ปริมาณ)
ความแตกต่างระหว่างปริมาณคลอรีนที่เติมลงไปใน น้ำหรือน้ำเสีย กับปริมาณคลอรีนที่เหลืออยู่หลังสิ้นสุดช่วงเวลาสัมผัสที่กำหนด [สิ่งแวดล้อม]
Ultimate Standard Water Demand ความต้องการน้ำมาตรฐานสูงสุด
ตารางความต้องการน้ำทั้งในด้านปริมาณและช่วง เวลาที่ต้องการ สำหรับการใช้น้ำในกรณีเฉพาะ เช่น สำหรับการปลูกพืชชนิดพิเศษ หรือสำหรับการผลิตไฟฟ้า [สิ่งแวดล้อม]
Chemical Oxygen Demand, COD ความต้องการออกซิเจนเชิงเคมี, ซีโอดี
ปริมาณออกซิเจนที่ใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ ด้วยวิธีการทางเคมี [สิ่งแวดล้อม]
Biochemical Oxygen Demand, BOD ความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี, บีโอดี
เป็นค่าวัดความสกปรกของน้ำในรูปปริมาณอินทรีย์ สารอย่างหยาบ ๆ [สิ่งแวดล้อม]
Ultimate Biochemical Oxygen Demand ความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมีสูงสุด (บีโอดีสูงสุด)
โดยทั่วไปหมายถึงปริมาณออกซิเจนทั้งหมดเพื่อ ให้พบกับบีโอดีขั้นแรก โดยเฉพาะแล้ว หมายถึงปริมาณออกซิเจนที่ต้องการให้พอกับบีโอดีทั้งในขั้นแรกและขั้นสอง [สิ่งแวดล้อม]
Benthal Demand อุปสงค์ท้องน้ำ
ความต้องการออกซิเจนของน้ำเหนือตะกอนทับถมท้อง น้ำอันเนื่องจาก การแพร่ของการเน่าเปื่อย [สิ่งแวดล้อม]
Oxygen Demand อุปสงค์ออกซิเจน, ความต้องการออกซิเจน
ปริมาณของออกซิเจนที่ใช้ในการย่อยบีโอดี ในเวลา อุณหภูมิ และสภาวะที่กำหนด, ดู BOD [สิ่งแวดล้อม]
Chemical Oxygen Demandซีโอดี, ซีโอดี คือปริมาณออกซิเจนที่จำเป็นสำหรับปฏิกิริยาเคมีที่ใช้ในการย่อยสลายสารประกอบอินทรีย์ในน้ำเสียค่าซีโอดีที่สูงกว่าแสดงว่า ปฏิกิริยาการย่อยสลายนั้นต้องการปริมาณออกซิเจนมากกว่า ค่าซีโอดีสามารถใช้เป็นตัววัดทางอ้อมของปริมาณสารประกอบอินทรีย์ในน้ำ [เทคโนโลยีชีวภาพ]
Demandอุปสงค์ [การแพทย์]
Demand Curveเส้นโค้งของอุปสงค์ [การแพทย์]
Demand Typeชนิดอัตราเต้นเปลี่ยนตามต้องการ [การแพทย์]
Demand, Consciousการเรียกร้องบางอย่างโดยรู้ตัว [การแพทย์]
Demand, Effectiveอุปสงค์ที่มีประสิทธิภาพ [การแพทย์]
Demand, Excessอุปสงค์ส่วนเกิน [การแพทย์]
Demand, Excessiveความต้องการมาก [การแพทย์]
Demand, Subconsciousการเรียกร้องบางอย่างโดยไม่รู้ตัว [การแพทย์]
Devices, Demandเครื่องสมประสงค์ [การแพทย์]
Economic Demandอุปสงค์ทางเศรษฐศาสตร์ [การแพทย์]
irrigation demandirrigation demand, ความต้องการน้ำชลประทาน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
biochemical oxygen demand (BOD)ความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี (บีโอดี), ปริมาณของออกซิเจนที่จุลินทรีย์ใช้ไปในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำ  ค่าบีโอดีเป็นเกณฑ์อย่างหนึ่งในการวัดคุณภาพของน้ำ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
chemical oxygen demand (COD)ความต้องการออกซิเจนทางเคมี (ซีโอดี), ปริมาณของออกซิเจนที่ใช้ทำปฏิกิริยาเคมีในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำ  ค่าซีโอดีเป็นเกณฑ์อย่างหนึ่งในการวัดคุณภาพของน้ำ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Video on demand (VOD)วีดิทัศน์ตามคำขอ (วีโอดี), วีดิทัศน์ตามคำขอ
วีดิทัศน์ตามคำขอ (Video on demand) คือ ระบบการเรียกดูภาพยนตร์ตามสั่งที่จะอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกดูภาพยนตร์ หรือข้อมูลภาพเคลื่อนไหวพร้อมเสียงได้ตามต้องการ โดยสามารถใช้งานนี้ได้จากเครือข่ายสื่อสาร (Telecommunications Networks) ผู้ใช้งานซึ่งอยู่หน้าเครื่องลูกข่าย (Video Client) สามารถเรียกดูข้อมูลที่เป็นภาพเคลื่อนไหวได้ทุกเมื่อตามต้องการ และสามารถควบคุมข้อมูลวิดีโอนั้นๆ ได้โดยสามารถย้อนกลับ (Rewind) หรือกรอไปข้างหน้า (Forward) หรือหยุดชั่วคราวได้เปรียบเหมือนการดูวิดีทัศน์อยู่ที่บ้านนั่นเอง ทั้งนี้เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายไม่จำเป็นต้องดูข้อมูลเดียวกันกล่าวคือสามารถดูภาพยนตร์เรื่องเดียวกันหรือต่างกันก็ได้

การใช้งานวีดิทัศน์ตามคำขอ จะให้ความสะดวกแก่ผู้ใช้ โดยผู้ใช้แต่ละคนจะสามารถเลือกดูรายการที่ตนเองสนใจเวลาใดก็ได้ โดยไม่ขึ้นอยู่กับผู้อื่นและไม่ต้องรอตารางเวลา แต่จะต้องใช้ความเร็วของเครือข่ายสื่อสารให้มากตามไปด้วย เนื่องจากจะต้องมีการส่งสัญญาณวิดีโอ 1 stream สำหรับผู้ใช้ 1 คน ระบบวีดิทัศน์ตามคำขอนี้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ทั้งในแง่ให้ความบันเทิงและให้ความรู้ ตามแต่เนื้อหาของวิดีทัศน์ที่บรรจุลงไป
[บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And in high demand.และกำลังเป็นที่ต้องการ New Haven Can Wait (2008)
Hey! She assaulted me, demanded I deflower her.เฮ้ เธอ อ่อย ฉันก่อน อยากให้ฉันทำลายพรหมจรรย์เธอ There Might be Blood (2008)
The guy's demanding that you do all the transfers.ชายคนนี้ต้องการแบบนั้น คุณเป็นคนทำการแลกเปลี่ยน Last Resort (2008)
The General is demanding a status report.ท่านนายพลต้องการการรายงาน Destroy Malevolence (2008)
Unfortunately, because of the relentless demands of battle, many young clones must join the struggle before their intensive training has been completed.ซ้ำร้าย เพราะ ต้องการกำลังพลอย่างมากในการรบ โคลนหนุ่มน้อย จำนวนมากจำต้องเข้าร่วมสงคราม ก่อนที่กระบวนการฝึกจะเสร็จสิ้น Rookies (2008)
Lord Sidious demands more dramatic results, more dead Jedi.ลอร์ดซีเดียสต้องการผลลัพธ์ ที่เร้าอารมณ์มากกว่านี้ เจไดที่ตายมากกว่านี้ Lair of Grievous (2008)
You are under my protection now, and you will do what I demand of you.ตอนนี้ ท่านตกอยู่ในความคุ้มครองของข้า และท่านจะต้องทำตามคำสั่งข้าด้วย Bombad Jedi (2008)
- I demand my litigator- ข้าต้องการทนาย Cloak of Darkness (2008)
She demanded a price. But I bargained my life, not my mother's!นางร้องขอสิ่งแลกเปลี่ยน แต่ข้าขอแลกด้วยชีวิตข้า ไม่ใช่ชีวิตของแม่ข้า Le Morte d'Arthur (2008)
It puts you in kind of high demand.มันจะทำให้คุณกลายเป็นคนที่ต้องการ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
You're very demanding of their skills.คุณเข้มงวดกับความสามารถของพวกเขามาก Beethoven Virus (2008)
She has petitioned the king demanding a divorce from her husband on the grounds that his prior betrothal to you was actually consummated.นางร้องขอต่อพระราชา... .... ต้องการขอหย่า จากสามี จากเหตุว่า... The Other Boleyn Girl (2008)
Should we give in to this terrorist's demands?เราควรทำตาม \ ความต้องการของผู้ร้ายมั้ย The Dark Knight (2008)
That's not why we demand he turn himself in, we're doing it because we're scared.นั้นไม่ใช่เหตุผลที่เราขอให้เขามอบตัว เราขอแบบนั้นเพราะเรากลัว The Dark Knight (2008)
The plane won't be fixed until the suits meet our demands.เราจะไม่ซ่อมเครื่องบินจนกว่า เราจะได้ผลตอบแทนที่น่าพอใจ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
That is what Wesley demands.นี้คือสิ่งที่เวสลี่ย์ต้องการ Wanted (2008)
I know. Then we need to let him see how in demand you are.ฉันรู้ นั้นแหละ เราจะได้รู้ไงว่า เค้าต้องการเธอมากแค่ไหน The House Bunny (2008)
Well, what's a girl in demand going to do?อ่า,แล้วสาวไฟแรงสูงอย่างคุณกำลังจะไปทำอะไรต่อ The House Bunny (2008)
As Master of the Army, the Warlord demanded the Monkey King bow down to him.ในฐานะหัวหน้าแห่งกองทัพ แม่ทัพใหญ่ต้องการให้ ราชาวานรยอมสยบให้เขา The Forbidden Kingdom (2008)
CDC, FBI, DHS, CIA, I've got the whole damn alphabet on my ass, demanding that we shut this operation down.CDC, FBI, DHS, CIA, ฉันจะเอาชื่อย่อทั้งหมดมาติดก้น ต้องการให้เราหยุดปฎิบัติการนี้ WarGames: The Dead Code (2008)
We warn you! Listen! We will call you back with our demands!เราเตือนแกต่างหาก เดี๋ยวเราจะโทรกลับไป Burn After Reading (2008)
He hasn't made any demands so far.เขายังไม่ได้มี ข้อเรียกร้องใดๆทั้งสิ้น. Cyborg Girl (2008)
So why didn't you demand that he make you the big boss of the new hotel?-เขาสัญญากับพ่อนายไว้ Bedtime Stories (2008)
You making demands on me? Huh?แกต่อรองกับฉันเรอะ? Dirt Nap (2008)
Leprechauns cannot refuse their captor's demands,ที่ภูตแคระไม่สามารถปฏิเสธคำขอของผู้จับได้ Safe and Sound (2008)
Did you picture yourself coming in here, chest out, jaw squared, ready to demand answers?ได้นึกภาพว่าตัวเองกำลังมาที่นี่หรือเปล่า จัดมาเลย พร้อมจะตอบคำถามหรือยัง Five the Hard Way (2008)
Humans shaped the land with the patience and devotion that the Earth demands in an almost sacrificial ritual performed over and over.มนุษย์ตัดแต่งผืนดิน ด้วยความอุตสาหะ และอุทิศตนให้กับสิ่งที่โลกต้องการ พวกเราหว่านเพาะเมล็ดพันธ์กันต่อเนื่องยาวนานรุ่นแล้ว รุ่นเล่า Home (2009)
No spring escapes the demands of agriculture, which accounts for 70% of humanity's water consumption.ไม่มีน้ำสักหยดที่หลุดรอดการเกษตรไปได้ ซึ่งเป็นปริมาณ 70% ของการบริโภคน้ำของมนุษย์ Home (2009)
How can growing worldwide demand be satisfied without recourse to concentration camp-style cattle farms?ทำอย่างไรจึงจะตอบสนองความต้องการ โดยไม่ต้องพึ่งพาฟาร์มสัตว์แบบเก่าๆ Home (2009)
Shipyards churn out oil tankers, container ships and gas tankers to cater for the demands of globalized industrial production.อู่ต่อเรือผลิตถังน่ำมัน,เรือขนส่ง และถังก๊าซ เพื่อปรนเปรอความต้องการ ของอุตสาหกรรมการผลิตทั่วโลก Home (2009)
Palm oil not only caters to our growing demand for food, but also cosmetics, detergents and, increasingly, alternative fuels.น้ำมันปาล์มไม่ได้แค่ตอบสนอง ความต้องการด้านอาหารที่เพิ่มขึ้นของเรา แต่รวมถึงเครื่องสำอาง,ผงซักฟอก และพลังงานทางเลือกที่เพิ่มขึ้น Home (2009)
Plantations are growing as demand for paper has increased fivefold in 50 years.มีการปลูกมากขึ้นตาม ความต้องการกระดาษที่เพิ่มขึ้น 5 เท่าใน 50 ปี Home (2009)
We try to power growth like a bottomless oven that demands more and more fuel.เราต้องการพลังงาน เหมือนเตาอบที่มีรูรั่ว ซึ่งต้องการเชื้อเพลิงมากขึ้นเรื่อยๆ Home (2009)
- Any threats? Demands?- มีใคร ขู่มั้ย เรียกร้องล่ะ G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Well, they haven't made any demands.- ไม่มีข้อเรียกร้องอะไรเลย \ N G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
I even desperately endured Nobunaga's unreasonable demands...ท้องข้าว่างเปล่าเสมอ Goemon (2009)
I... I seek knowledge of the Cube. The Fallen demands me.ผมมาหาภูมิปัญญาใน เดอะคิ้ว ท่านฟอลเล่นสั่งมา Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Once you synchronize, shop-mind and empty bladder you get caught, demand an attorney and don't ever say my name.ถ้าถูกจับเรียกทนายทันที และอย่าซัดทอดฉัน Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
After all, if I cannot change when circumstances demand it how can I expect others to?และถ้าผมไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเอง.. ในสภาวะการณ์เช่นนี้ได้แล้ว ...ผมจะคาดหวังให้คนอื่น ทำเหมือนกันได้อย่างไร? Invictus (2009)
This could be a prelude to a set of demands.เขาอาจแค่ต้องการเรียกร้อง Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)
There are no demands here, sir.นี่ไม่ใช่การเรียกร้องครับท่าน Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)
We cooperated with your demand to search this building.เราให้ความร่วมมือ ในการค้นตึำกนี้ Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
I have you on speed-dial, and I can scream very loudly when the occasion demands.ฉันมีเบอร์โทรฉุกเฉินของคุณ และฉันก็จะกรี๊ดดังๆก็ได้ถ้ามีอะไรเกิดขึ้น Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
He demanded that i recall the planes,เขาออกคำสั่งให้เราเรียกเครื่องบินกลับ Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
A face-to-face meeting is to lay out his demands,ก็เพื่อที่จะแสดงความต้องการ Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
My demands are as follows:คำขอของเรายังเหมือนเดิม Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2009)
Meet my demandsทำตามคำขอของผมซะ Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2009)
With dubaku's demands. help buy us some time.ทำตามที่ดูบากูต้องการ เพื่อซื้อเวลาให้พวกเรา Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2009)
We can appear to comply with the first part of dubaku's demandเรายังคงทำตามสิ่งแรกที่ดูบากูต้องการได้ Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2009)
Now, the second part of his demand is more complicated.อย่างที่สอง มันเป็นคำขอที่ค่อนข้างจะลำบาก Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
demandAdditional imports of American beef are planned to meet rising demand.
demandA good management would listen to reasonable demands.
demandAs soon as he arrived, he demanded a meal.
demandAs the demand increases, prices go up.
demandCalculating the risk which is involved in the event of failure, he demanded a show-down with the other party.
demandCompiling a dictionary demands an enormous amount of time.
demandDemand for imported cars is increasing due to lower prices.
demandDemand the exclusion of the country from the U. N.
demandDo not give in to those demands.
demandDon't tell me it was really a demand for money from debt collectors?
demandEverybody demanded happiness.
demandForeign students demanded help from us.
demandHe demanded a large sum of money from me.
demandHe demanded a replacement for the broken part.
demandHe demanded better pay.
demandHe demanded payment of the debt.
demandHe demanded that his salary be increased.
demandHe demanded that his salary should be increased right away.
demandHe demanded that I should pay the money at once.
demandHe demanded that I should pay the money back at once.
demandHe demanded that John should go there.
demandHe demanded that the savage dog be kept tied up.
demandHe demanded that we leave at once.
demandHe demanded that we should pay him.
demandHe demands immediate payment.
demandHe is reasonable in his demands.
demandHere is the demand forecast for 1998.
demandHe rejected our demand flatly.
demandHer husband demanded that she tell him the him the whole truth.
demandHow to meet future energy demand is a big question we must consider.
demandI cannot meet their demands.
demandI demand an explanation for this mistake.
demandI demanded that he pay the bill immediately.
demandI demanded that he pay the debt back at once.
demandI demanded that he should pay.
demandI demanded that she should go.
demandI demanded that they be allowed to leave.
demandI demand to know what's going on here.
demandI don't know why the management submitted to the striker's demands so easily.
demandI'd rather die than yield to this sort of demand.
demandIf all went according to her plan, she would be in great demand.
demandI gave in to her demands.
demandI gave way to their demands.
demandI'm afraid this sounds like a demand, but could you return the money I lent you the other day?
demandI meet her demands.
demandImported cars are in strong demand.
demandI'm sorry I cannot meet your demand.
demandIn Japan there are a lot of translations from English to Japanese (E-J) and from Japanese to English (E-J), there isn't much real demand for J-S and S-J.
demandIn most cases we had to give in to their demands.
demandIs there much demand for these goods?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้เรียกร้อง[N] one who demands, See also: claimant, Syn. คนเรียกร้อง, Ant. ผู้ให้, Example: ไม่มีใครเชื่อว่าเขาคือผู้เรียกร้อง ให้นายกรัฐมนตรีปลดรองอธิบดีออกจากตำแหน่ง, Count unit: คน, Thai definition: ผู้แสดงความต้องการให้ผู้อื่นให้สิ่งของหรือให้กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ฮิต[ADJ] popular, See also: in demand, in favour, favourite, in, Syn. เป็นที่นิยม, ได้รับความนิยม, Example: เพลงที่นักร้องนำมาขับร้องล้วนเป็นเพลงฮิตเกือบทั้งนั้น, Notes: (อังกฤษ)
เรียกร้อง[V] call for, See also: demand, cry out for, make a demand for, require, Example: คนกรุงเทพฯ เรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาจราจร, Thai definition: แสดงความต้องการให้ให้หรือให้กระทำ
ทวงสิทธิ์[V] ask for right, See also: demand right, , Example: บรรดาชาวบ้านออกมากเคลื่อนไหวเพื่อทวงสิทธิ์และปกป้องพิทักษ์ผลประโยชน์ของตัวบนที่ทำกินของตนเอง, Thai definition: เรียกร้องสิทธิที่จะพึงมีพึงได้
ข้อเรียกร้อง[N] demand, See also: request, requirement, claim, Syn. คำเรียกร้อง, Example: ผู้ประท้วงได้ยื่นข้อเรียกร้องต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ, Count unit: ประการ,ข้อ, Thai definition: คำกล่าวเพื่อแสดงความต้องการต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
คำเรียกร้อง[N] request, See also: claim, demand, call, appeal, Syn. ข้อเรียกร้อง, ข้อกำหนด
ผู้สั่ง[N] orderer, See also: instructor, requirer, demander, Ant. ผู้รับคำสั่ง, Example: พนักงานเสิร์ฟจะเปิดจุกขวดเหล้าให้ผู้สั่งดมก่อนตามธรรมเนียม, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่บอกไว้เพื่อให้ทำหรือให้ปฏิบัติ
อุปสงค์[N] demand, Example: ตลอดระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมา ภายใต้ระบบการค้าแบบเสรีนิยม อุปสงค์และอุปทานได้ทำให้เกิดเสรีภาพทางด้านการโฆษณาสินค้า, Thai definition: ความต้องการในสิ่งอุปโภค
ต้องการ[V] require, See also: want, need, request, ask, demand, desire, Syn. อยากได้, ใคร่ได้, ประสงค์, Example: การที่ผู้โดยสารยอมจ่ายเงินค่าโดยสารเพิ่มขึ้นเป็นเพราะพวกเขาต้องการความสะดวกสบายในการเดินทาง, Thai definition: อยากได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งตามความมุ่งหมายที่มี
ทวงสิทธิ[V] claim, See also: demand, request, press, require, Syn. อ้างสิทธิ์, ทวงถาม, เรียกเอา, อ้าง, เรียกร้อง, Ant. ให้สิทธิ์, Example: เธอทวงสิทธิ์ความเป็นภรรยาของเขา เพื่อให้เขาเลี้ยงดูเธอ
ทวง[V] demand, See also: ask for, require, press, request, claim, inquire, question, Example: ชาวนาทวงคำตอบจากรัฐบาลในเรื่องของการประกันราคาข้าว, Thai definition: เรียกเอาสิ่งที่เป็นของตนหรือที่ติดค้างกลับคืน, เรียกร้องเอาสิ่งที่จะพึงมี พึงได้
กลุ่มเรียกร้อง[N] demanding group, Example: กลุ่มเรียกร้องต้องการให้สมาชิกทำตามกลุ่มเพื่อเสถียรภาพและความมั่นคงของกลุ่ม, Count unit: กลุ่ม
ความต้องการ[N] requirement, See also: demand, need, want, Syn. ความปรารถนา, ความอยาก, Example: พนักงานบริษัทยื่นข้อเสนอความต้องการของกลุ่มพนักงานให้กับประธานบริษัท
คำขอ[N] request, See also: appeal, demand, Syn. คำร้อง, Example: การขอลิขสิทธิ์ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 สามารถขอตรวจและยื่นคำขอได้ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์, Count unit: ฉบับ, Thai definition: หนังสือที่ยื่นต่อทางราชการ เพื่อขอให้ทำการอย่างใดอย่างหนึ่งให้แก่ผู้ยื่น, Notes: (กฎหมาย)
สนองความต้องการ[V] meet the demand, See also: satisfy the needs

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบสมัคร[n. exp.] (bai samak) EN: application ; application form   FR: bulletin d'inscription [m] ; formulaire d'inscription [m] ; demande d'adhésion [f]
ใบสมัครสมาชิก[n. exp.] (bai samak samāchik) EN: member application   FR: demande d'adhésion [f] ; bulletin d'adhésion [m]
บิณฑบาต[v.] (binthabāt) EN: go about with a bowl to receive food ; ask for as a gift ; beg alms ; receive food offerings   FR: demander l'aumône
บิณฑบาต[v.] (binthabāt) EN: ask for a gift ; beg ; ask as a favour   FR: demander la charité
เช็คบิล[x.] (chek bin) EN: ask for the bill ; figure out expenses ; reckon up   FR: demander l'addition
ดีมานด์[X] (dīmān) EN: demand   
ฮิต[adj.] (hit) EN: popular ; in demand ; in favour ; favourite ; in   
การขออนุมัติ[n. exp.] (kān khø anumat) EN: asking for approval   FR: demande d'approbation [f]
ขมา[v.] (khamā) EN: ask for pardon ; apologize to   FR: demander le pardon ; présenter ses excuses
คำขาด[n.] (khamkhāt) EN: ultimatum ; final terms ; final demand   FR: ultimatum [m]
คำขอ[n.] (khamkhø) EN: request ; appeal ; demand ; motion ; application ; petition   FR: demande [f] ; requête [f]
คำเรียกร้อง[n.] (kham rīek-røng) EN: request ; claim ; demand ; call ; appeal   FR: requête [f]
คำร้องขอ[n.] (khamrøngkhø) EN: petition ; appeal ; entreaty ; application ; request   FR: requête [f] ; demande [f]
คำร้องขอวีซ่า[n. exp.] (khamrøngkhø wīsā) EN: application for a visa   FR: demande de visa [f]
คิดค่า[v. exp.] (khit khā) FR: demander un prix
ขอ[v.] (khø) EN: ask for ; beg for ; request ; apply for   FR: demander ; solliciter ; prier ; désirer ; adresser une demande ; faire une demande
ขออนุญาต[v. exp.] (khø anuyāt) EN: ask for permission   FR: demander la permission
ขออภัย[v. exp.] (khø aphai) EN: apologize ; make an apology ; ask for forgiveness ; ask for pardon   FR: demander pardon
ขอความช่วยเหลือ[v. exp.] (khø khwām chūayleūa) EN: ask for help ; appeal for aid ; request assistance   FR: demander de l'aide ; solliciter de l'aide ; réclamer de l'assistance
ข้อเรียกร้อง[n.] (khørīekrøng) EN: demand ; claim   
ขอร้อง[v.] (khørøng) EN: ask ; request ; implore ; beg   FR: demander ; solliciter ; faire appel à ; quémander
ขอแต่งงาน[n. exp.] (khø taēng-ngān) EN: propose marrriage to   FR: demander en mariage ; proposer en mariage
ขอทาน[v.] (khøthān) EN: beg for money   FR: mendier ; demander l'aumône ; mendigoter (vx)
ขอโทษ[v.] (khøthōt) EN: apologize ; make an apology ; beg your pardon ; excuse ; pardon ; ask for forgiveness   FR: s'excuser ; présenter ses excuses ; demander pardon ; exprimer des regrets
ความต้องการ[n.] (khwām tǿngkān) EN: requirement ; demand ; need ; want   FR: besoin [m] ; demande [f] ; désir [m] ; exigence [f] ; desiderata [mpl]
ความต้องการบริโภคสินค้าอุปโภคบริโภค [n. exp.] (khwām tǿngkān børiphōk sinkhā uppaphōk børiphōk) EN: demand for consumer goods   
ความต้องการมาก[n. exp.] (khwām tǿngkān māk) EN: heavy demand ; huge demand   FR: demande soutenue [f]
ความต้องการเงินทุน[n. exp.] (khwām tǿngkān ngoenthun) EN: capital requirements ; demand for capital   
ความต้องการที่เพิ่มขึ้น[n. exp.] (khwām tǿngkān thī phoēm kheun) EN: growing demand   FR: demande croissante [f]
ความต้องการทั่วโลก[n. exp.] (khwām tǿngkān thūa lōk) EN: global demand   FR: demande globale [f]
กลุ่มเรียกร้อง[n. exp.] (klum rīekrøng) EN: demanding group   
กฎของอุปสงค์และอุปทาน[n. exp.] (kot khøng uppasong lae uppathān) EN: law of supply and demand   FR: loi de l'offre et de la demande [f]
กฎอุปสงค์[n. exp.] (kot uppasong) EN: law of demand   FR: loi de la demande [f]
กฎอุปสงค์และอุปทาน[n. exp.] (kot uppasong lae uppathān) EN: law of supply and demand   FR: loi de l'offre et de la demande [f]
เปลืองเวลา[v. exp.] (pleūang wēlā) EN: waste time ; take much time ; lose time   FR: demander du temps ; gaspiller le temps ; perdre du temps
ร่ำร้อง[v.] (ramrøng) EN: ask repeatedly ; make a persistent request ; demand persistently ; beseech repeatedly   FR: demander avec insistance
เรียกร้อง[v.] (rīekrøng) EN: call for ; demand ; cry out for ; make a demand for ; require   FR: réclamer ; requérir ; exiger ; demander ; ancer un appel
เรียนถาม[v.] (rīenthām) EN: ask ; inquire ; question ; ask for instructions   FR: demander ; questionner
ร้องขอ[v.] (røngkhø) EN: beg for ; request ; cry for   FR: solliciter ; demander
สั่งจ่าย[v. exp.] (sang jāi) EN: order to pay for ; demand payment ; request payment   FR: mandater
สร้างความต้องการ[v. exp.] (sāng khwām tǿngkān) EN: create a demand   FR: créer une demande
สนองความต้องการ[v. exp.] (sanøng khwām tǿngkān) EN: meet the demand   FR: répondre à la demande
สงสัย[v.] (songsai) EN: wonder   FR: se demander ; se poser la question
สอบถาม[v.] (søpthām) EN: question ; ask ; inquire ; interrogate ; make an inquiry   FR: se renseigner ; demander
สู่ขอ[v.] (sūkhø) EN: ask for the hand of   FR: demander en mariage ; demander la main de
ตามต้องการ[X] (tām tǿngkān) FR: sur demande
ถาม[v.] (thām) EN: ask ; ask a question ; inquire ; question ; interrogate ; examine ; quizz   FR: demander ; interroger ; questionner ; poser une question ; s'informer sur qqch.
ถามอะไร[v. exp.] (thām arai) EN: ask one thing   FR: demander une chose
ถามหา[v. exp.] (thām hā) EN: ask ; ask for ; inquire ; question ; look for   FR: demander à
ทำคำร้องขอวีซ่า[v. exp.] (tham khamrøngkhø wīsā) EN: file an application for a visa   FR: introduire une demande de visa

CMU English Pronouncing Dictionary
DEMAND    D IH2 M AE1 N D
DEMANDS    D IH2 M AE1 N D Z
DEMANDED    D IH2 M AE1 N D AH0 D
DEMANDING    D IH2 M AE1 N D IH0 NG
DEMANDINGLY    D IH2 M AE1 N D IH0 NG L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
demand    (v) (d i1 m aa1 n d)
demands    (v) (d i1 m aa1 n d z)
demanded    (v) (d i1 m aa1 n d i d)
demanding    (v) (d i1 m aa1 n d i ng)
undemanding    (j) (uh2 n d i m aa1 n d i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anforderung {f} | Anforderungen {pl} | Anforderungen an gesunde Lebens- und Arbeitsbedingungendemand | demands | demands of providing healthy living and working conditions [Add to Longdo]
Angebot {n} und Nachfrage {f}supply and demand [Add to Longdo]
Anspruch {m}; Verlangen {n} | Ansprüche befriedigen; Ausgaben bestreitendemand | to meet demands; to meet expenses [Add to Longdo]
Arbeitskräftenachfrage {f}demand for labour [Add to Longdo]
Aufklärung verlangen; Aufschluss verlangen (über)to demand an explanation (of) [Add to Longdo]
Auslandsnachfrage {f}foreign demand [Add to Longdo]
Bedarf {m}; Nachfrage {f} | Bedarf übersteigen | nach Bedarf | über Bedarf | Bedarf weckendemand | to exceed demand | according to demand | in excess of demand | to create demand [Add to Longdo]
Bedarfsstandort {m}place of demand status [Add to Longdo]
Beitragsbescheid {m}demand for payment [Add to Longdo]
Bußgeldbescheid {m}official demand for payment of a fine [Add to Longdo]
Erfordernis {n} | Erfordernisse {pl} | technische Erfordernissedemand | demands | technical demands [Add to Longdo]
Forderung {f} | Forderungen {pl}demand | demands [Add to Longdo]
Gesamtnachfrage {f}aggregate demand [Add to Longdo]
Hauptforderung {f}main demand [Add to Longdo]
Inanspruchnahme {f}use; demands; availment [Add to Longdo]
Information {f}; Angabe {f} (über) | Informationen {pl}; Angaben {pl} | streng vertrauliche Informationen | Information auf Anforderung | räumliche Informationeninformation (on; about) | information | highly sensitive information | information on demand | spatial information [Add to Longdo]
Kläger {m} | Kläger {pl}demander | demanders [Add to Longdo]
Konjunktur habento be in great demand [Add to Longdo]
Leistungsbedarf {m}power requirements; energy demand [Add to Longdo]
Leistungspreis {m}demand rate [Add to Longdo]
Lücke in der Gesamtnachfrageaggregate deficiency in demand [Add to Longdo]
Mehrbedarf {m} (an)increased demand (for) [Add to Longdo]
Nachforderung {f}additional demand; additional charge [Add to Longdo]
Nachfrage {f}; Bedarf {m}; Anspruch {m} | die Nachfrage befriedigen | die Nachfrage decken | die Nachfrage beschleunigendemand | to accommodate the demand | to supply the demand | to anticipate demand [Add to Longdo]
Qualitätsanforderung {f} | Qualitätsanforderungen {pl}demand on quality | demands on quality; requirements for quality [Add to Longdo]
Sauerstoffbedarf {m}oxygen demand [Add to Longdo]
Sauerstoffzehrung {f}decrease of the oxygen demand [Add to Longdo]
Schadensersatz verlangen; Schadenersatz verlangento demand compensation [Add to Longdo]
Schulungsanforderung {f}training demands [Add to Longdo]
Sichteinlage {f} [fin.]demand deposit [Add to Longdo]
Steuerbescheid {m}tax assessment; notice of assessment; tax demand [Add to Longdo]
auf Verlangenon demand [Add to Longdo]
Vorgabe {f}demand [Add to Longdo]
Wasserbedarf {m}water demand [Add to Longdo]
abrufen; abfordern | abrufend; abfordernd | abgerufen; abgefordertto demand; to request | demanding; requesting | demanded; requested [Add to Longdo]
abverlangen (von) | abverlangend | abverlangtto demand; to require (from) | demanding | demanded [Add to Longdo]
anspruchslos {adj}; ihne große Ansprücheundemanding [Add to Longdo]
anspruchsvoll {adj}demanding [Add to Longdo]
bedarfsgerecht {adj}meeting the demands [Add to Longdo]
erforderlichdemandable [Add to Longdo]
erhaltene Anzahlungenadvances from demand [Add to Longdo]
fragtdemands [Add to Longdo]
gesamtwirtschaftliche Nachfrage {f}aggregate demand [Add to Longdo]
gesamtwirtschaftliche Nachfragekurve {f}aggregate demand curve [Add to Longdo]
gesucht; gefragt; nachgefragt; begehrt {adj} | gesucht sein; gefragt sein; begehrt seinin demand | to be in demand [Add to Longdo]
jdn. unterfordernto demand too little from sb.; to subchallenge [Add to Longdo]
verlangen; fordern; anfordern; einfordern; abfordern | verlangend; fordernd; anfordernd; einfordernd; abfordernd | verlangt; gefordert; angefordert; eingefordert; abgefordertto demand | demanding | demanded [Add to Longdo]
verlangend {adv}demandingly [Add to Longdo]
verlangt wiederredemands [Add to Longdo]
verlangte wiederredemanded [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
BOD[ビーオーディー, bi-o-dei-] (n) (1) (See 生物化学的酸素要求量) biochemical oxygen demand; BOD; (2) bandwidth-on-demand [Add to Longdo]
COD[シーオーディー, shi-o-dei-] (n) (1) (See 化学的酸素要求量) chemical oxygen demand; COD; (2) (See キャッシュオンデリバリー) cash on delivery; COD [Add to Longdo]
お婆はる[おばはる, obaharu] (v5r) (sl) to shamelessly demand one's rights [Add to Longdo]
せびる[, sebiru] (v5r,vt) to demand money; to pester; to extort [Add to Longdo]
ませ;まし[, mase ; mashi] (aux) (1) (pol) (See ます) (used to make a polite request or demand) please; (2) used to increase the politeness of a greeting, apology, etc. [Add to Longdo]
やいやい;ヤイヤイ[, yaiyai ; yaiyai] (adv,adv-to) (1) pressingly; demandingly; (int) (2) hey! hey!; oi! [Add to Longdo]
オンデマンド[, ondemando] (n) {comp} on demand [Add to Longdo]
オンデマンドダイヤルアップ接続[オンデマンドダイヤルアップせつぞく, ondemandodaiyaruappu setsuzoku] (n) {comp} on demand dial-up [Add to Longdo]
ゴロ新聞[ゴロしんぶん, goro shinbun] (n) racketeering newspaper; journal that demands money in return for favourable articles [Add to Longdo]
スループットBOD[スループットビーオーディー, suru-puttobi-o-dei-] (n) {comp} throughput Bandwidth On Demand [Add to Longdo]
ディマンドバス[, deimandobasu] (n) demand bus [Add to Longdo]
ディマンドプルインフレーション[, deimandopuruinfure-shon] (n) demand-pull inflation [Add to Longdo]
デマンド(P);ディマンド[, demando (P); deimando] (n) demand; (P) [Add to Longdo]
デマンドバス[, demandobasu] (n) demand bus [Add to Longdo]
デマンドプルインフレ;ディマンドインフレ[, demandopuruinfure ; deimandoinfure] (n) demand-pull inflation [Add to Longdo]
ニアービデオオンデマンド[, nia-bideoondemando] (n) {comp} near video on demand [Add to Longdo]
ニュースオンデマンド[, nyu-suondemando] (n) {comp} news on demand [Add to Longdo]
ビデオオンディマンド[, bideoondeimando] (n) video on demand [Add to Longdo]
ビデオオンデマンド[, bideoondemando] (n) video-on-demand [Add to Longdo]
ポツダム命令[ポツダムめいれい, potsudamu meirei] (n) (See ポツダム宣言) Potsdam Orders (commands made after the Japanese surrender based on the demands of the Potsdam Declaration) [Add to Longdo]
モンスターペアレンツ;モンスター・ペアレンツ[, monsuta-pearentsu ; monsuta-. pearentsu] (n) (See モンスターペアレント) over-demanding parents (wasei [Add to Longdo]
モンスターペアレント;モンスター・ペアレント[, monsuta-pearento ; monsuta-. pearento] (n) over-demanding parent (wasei [Add to Longdo]
リソースBOD[リソースビーオーディー, riso-subi-o-dei-] (n) {comp} resource Bandwidth On Demand [Add to Longdo]
一覧払い手形[いちらんばらいてがた, ichiranbaraitegata] (n) sight bill; demand draft; demand draught [Add to Longdo]
引く手あまた;引く手数多[ひくてあまた, hikuteamata] (n) being very popular; being in great demand [Add to Longdo]
引っ張りだこ;引っ張り凧;引っ張り蛸[ひっぱりだこ, hipparidako] (n) (1) being very popular; being in great demand; (2) octopus dried on skewers [Add to Longdo]
飲む(P);呑む;飮む(oK);服む(iK)[のむ, nomu] (v5m,vt) (1) (呑む is often used metaphorically; 服む is often used for medicine) to drink; to gulp; to swallow; (2) (also written 喫む) to smoke (tobacco); (3) to engulf; to overwhelm; (4) to keep down; to suppress; (5) to accept (e.g. demand, condition); (6) to make light of; to conceal; (P) [Add to Longdo]
応需;應需(oK)[おうじゅ, ouju] (n,vs) responding to a demand; answering a request [Add to Longdo]
恩に掛ける[おんにかける, onnikakeru] (exp,v1) (See 恩に着せる) to demand gratitude; to make a favour of something; to remind of a favour done to someone; to emphasize the favour one has done [Add to Longdo]
恩に着せる[おんにきせる, onnikiseru] (exp,v1) (See 恩に掛ける) to demand gratitude; to make a favour of something; to remind of a favour done to someone; to emphasize the favour one has done [Add to Longdo]
恩を売る[おんをうる, onwouru] (exp,v5r) to demand gratitude; to do something for someone in order to create an obligation of gratitude from that person [Add to Longdo]
下級財[かきゅうざい, kakyuuzai] (n) inferior goods (i.e, goods for which demand decreases when consumer's income increases) [Add to Longdo]
化学的酸素要求量[かがくてきさんそようきゅうりょう, kagakutekisansoyoukyuuryou] (n) chemical oxygen demand; COD [Add to Longdo]
架空請求詐欺[かくうせいきゅうさぎ, kakuuseikyuusagi] (n) fraud based on demanding payment for false claims or non-existent bills [Add to Longdo]
株式買取請求権[かぶしきかいとりせいきゅうけん, kabushikikaitoriseikyuuken] (n) right of demand for buying shares [Add to Longdo]
官需[かんじゅ, kanju] (n) official demand [Add to Longdo]
閑地[かんち, kanchi] (n) quiet place; vacant land; fallow ground; undemanding job; sinecure; life of leisurely retirement [Add to Longdo]
希求[ききゅう, kikyuu] (n,vs) aspiring to; seek; demand; ask for [Add to Longdo]
詰問[きつもん, kitsumon] (n,vs) cross-examination; close questioning; demanding an explanation; (P) [Add to Longdo]
求め[もとめ, motome] (n) (1) request; appeal; claim; demand; (2) purchase [Add to Longdo]
求める[もとめる, motomeru] (v1,vt) (1) to want; to wish for; (2) to request; to demand; (3) to seek; to search for; to pursue (pleasure); to hunt (a job); (4) (pol) (See 買う・1) to purchase; to buy; (P) [Add to Longdo]
求刑[きゅうけい, kyuukei] (n,vs,adj-no) prosecution; recommended sentence; prosecution's demand for punishment; (P) [Add to Longdo]
強請[きょうせい;ごうせい, kyousei ; gousei] (n,vs) blackmail; extortion; persistent demand [Add to Longdo]
強請る[ねだる(P);ゆする, nedaru (P); yusuru] (v5r,vt) (1) (ねだる only) to tease; to coax; (2) to solicit; to demand; to extort; (P) [Add to Longdo]
空貸し[からがし, karagashi] (n) demanding payment for a non-existent loan (lit [Add to Longdo]
厳談[げんだん, gendan] (n,vs) strong protest; demand for an explanation; serious talk [Add to Longdo]
現人神;荒人神[あらひとがみ, arahitogami] (n) (1) living god (term for the emperor); (2) miracle-working god (who appears as the occasion demands) [Add to Longdo]
後ねだり;後強請り;跡強請り[あとねだり, atonedari] (n) (obsc) (See 強請り) demanding again what one has already obtained; coaxing out of someone for a second time [Add to Longdo]
交換需要[こうかんじゅよう, koukanjuyou] (n) demand for replacement; request for replacement; need for replacement [Add to Longdo]
合従連衡[がっしょうれんこう, gasshourenkou] (n) (See 合従,連衡) alliance (of the Six Kingdoms against the Qin dynasty, and of individual Kingdoms with the Qin dynasty); (tactic of) making & breaking alliances (to benefit oneself as the occasion demands); resorting to alliances as a diplomatic expedient [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
两全[liǎng quán, ㄌㄧㄤˇ ㄑㄩㄢˊ, ] to satisfy both sides; to accommodate both (demands) [Add to Longdo]
两全其美[liǎng quán qí měi, ㄌㄧㄤˇ ㄑㄩㄢˊ ㄑㄧˊ ㄇㄟˇ, ] to satisfy rival demands; to have one's cake and eat it [Add to Longdo]
二十一条[èr shí yī tiáo, ㄦˋ ㄕˊ ㄧ ㄊㄧㄠˊ, / ] the Japanese Twenty-one demands of 1925 [Add to Longdo]
令行禁止[lìng xíng jìn zhǐ, ㄌㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˊ ㄐㄧㄣˋ ㄓˇ, ] lit. if he orders you go, he forbids you stop (成语 saw); fig. to demand exact compliance with instructions; to ensure strictly obedience [Add to Longdo]
供不应求[gōng bù yìng qiú, ㄍㄨㄥ ㄅㄨˋ ˋ ㄑㄧㄡˊ, / ] supply does not meet demand [Add to Longdo]
供大于求[gōng dà yú qiú, ㄍㄨㄥ ㄉㄚˋ ㄩˊ ㄑㄧㄡˊ, / ] supply exceeds demand [Add to Longdo]
供求[gōng qiú, ㄍㄨㄥ ㄑㄧㄡˊ, ] supply and demand (econ.) [Add to Longdo]
供给[gōng jǐ, ㄍㄨㄥ ㄐㄧˇ, / ] to furnish; to provide; supply (as in supply and demand) [Add to Longdo]
供过于求[gōng guò yú qiú, ㄍㄨㄥ ㄍㄨㄛˋ ㄩˊ ㄑㄧㄡˊ, / ] supply exceeds demand [Add to Longdo]
供需[gōng xū, ㄍㄨㄥ ㄒㄩ, ] supply and demand [Add to Longdo]
催讨[cuī tǎo, ㄘㄨㄟ ㄊㄠˇ, / ] to demand repayment of debt [Add to Longdo]
冤魂[yuān hún, ㄩㄢ ㄏㄨㄣˊ, ] ghost of one who died unjustly; departed spirit demanding vengeance for grievances [Add to Longdo]
刻不容缓[kè bù róng huǎn, ㄎㄜˋ ㄅㄨˋ ㄖㄨㄥˊ ㄏㄨㄢˇ, / ] to brook no delay; to demand immediate action [Add to Longdo]
化学需氧量[huà xué xū yǎng liàng, ㄏㄨㄚˋ ㄒㄩㄝˊ ㄒㄩ ㄧㄤˇ ㄌㄧㄤˋ, / ] chemical oxygen demand (an environmental indicator) [Add to Longdo]
呼声[hū shēng, ㄏㄨ ㄕㄥ, / ] a shout; fig. opinion or demand, esp. expressed by a group [Add to Longdo]
大义灭亲[dà yì miè qīn, ㄉㄚˋ ㄧˋ ㄇㄧㄝˋ ㄑㄧㄣ, / ] to place righteousness before family (成语 saw); ready to punish one's own family if justice demands it [Add to Longdo]
奢求[shē qiú, ㄕㄜ ㄑㄧㄡˊ, ] to make extravagant demands; an unreasonable request [Add to Longdo]
妄求[wàng qiú, ㄨㄤˋ ㄑㄧㄡˊ, ] inappropriate or presumptious demands [Add to Longdo]
强求[qiǎng qiú, ㄑㄧㄤˇ ㄑㄧㄡˊ, / ] to force sb to do sth; to importune; to demand insistently; insistence [Add to Longdo]
急于求成[jí yú qiú chéng, ㄐㄧˊ ㄩˊ ㄑㄧㄡˊ ㄔㄥˊ, / ] anxious for quick results (成语 saw); to demand instant success; impatient for result; impetuous [Add to Longdo]
按需[àn xū, ㄢˋ ㄒㄩ, ] on demand; according to demand [Add to Longdo]
按需出版[àn xū chū bǎn, ㄢˋ ㄒㄩ ㄔㄨ ㄅㄢˇ, ] publishing on demand [Add to Longdo]
旬输月送[xún shū yuè sòng, ㄒㄩㄣˊ ㄕㄨ ㄩㄝˋ ㄙㄨㄥˋ, / ] pay every ten days, give tribute every month (成语 saw); incessant and ever more complicated demands [Add to Longdo]
[qiú, ㄑㄧㄡˊ, ] to seek; to look for; to request; to demand; to beseech [Add to Longdo]
热门货[rè mén huò, ㄖㄜˋ ㄇㄣˊ ㄏㄨㄛˋ, / ] goods in great demand [Add to Longdo]
申冤[shēn yuān, ㄕㄣ ㄩㄢ, ] to appeal for justice; to demand redress for a grievance [Add to Longdo]
碰磁[pěng cí, ㄆㄥˇ ㄘˊ, ] a currently widespread fraud in PRC involving deliberately crashing cars then demanding compensation [Add to Longdo]
碰磁人[pèng cí rén, ㄆㄥˋ ㄘˊ ㄖㄣˊ, ] person involved in a currently widespread fraud in PRC called 碰磁, consisting of crashing cars then demanding compensation [Add to Longdo]
碰磁儿[pèng cí r, ㄆㄥˋ ㄘˊ ㄖ˙, / ] a currently widespread fraud in PRC involving deliberately crashing cars then demanding compensation [Add to Longdo]
社会总需求[shè huì zǒng xū qiú, ㄕㄜˋ ㄏㄨㄟˋ ㄗㄨㄥˇ ㄒㄩ ㄑㄧㄡˊ, / ] aggregate social demand; total requirement of society [Add to Longdo]
禁止令行[jìn zhǐ lìng xíng, ㄐㄧㄣˋ ㄓˇ ㄌㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˊ, ] lit. if he orders you go, he forbids you stop (成语 saw); fig. to demand exact compliance with instructions; to ensure strictly obedience [Add to Longdo]
[suǒ, ㄙㄨㄛˇ, ] to search; to demand; to ask; to exact; large rope; isolated [Add to Longdo]
索取[suǒ qǔ, ㄙㄨㄛˇ ㄑㄩˇ, ] to ask; to demand [Add to Longdo]
紧俏[jǐn qiào, ㄐㄧㄣˇ ㄑㄧㄠˋ, / ] (merchandise) in high demand [Add to Longdo]
总需求[zǒng xū qiú, ㄗㄨㄥˇ ㄒㄩ ㄑㄧㄡˊ, / ] aggregate demand [Add to Longdo]
良工心苦[liáng gōng xīn kǔ, ㄌㄧㄤˊ ㄍㄨㄥ ㄒㄧㄣ ㄎㄨˇ, ] expert craft from hard practice (成语 saw); hard-won skill; A masterpiece demands suffering. [Add to Longdo]
[yāo, ㄧㄠ, ] demand; ask; request; coerce [Add to Longdo]
要求[yāo qiú, ㄧㄠ ㄑㄧㄡˊ, ] request; require; stake a claim (to something); to ask; to demand [Add to Longdo]
要钱[yào qián, ㄧㄠˋ ㄑㄧㄢˊ, / ] to charge; to demand payment [Add to Longdo]
视频点播[shì pín diǎn bō, ㄕˋ ㄆㄧㄣˊ ㄉㄧㄢˇ ㄅㄛ, / ] video on demand [Add to Longdo]
[tǎo, ㄊㄠˇ, / ] ask for; send punitive expedition; to demand; to marry [Add to Longdo]
讨债[tǎo zhài, ㄊㄠˇ ㄓㄞˋ, / ] to demand repayment [Add to Longdo]
讨底[tǎo dǐ, ㄊㄠˇ ㄉㄧˇ, / ] to enquire; to demand details [Add to Longdo]
讨底儿[tǎo dǐ r, ㄊㄠˇ ㄉㄧˇ ㄖ˙, / ] erhua variant of 討底|讨底 to enquire; to demand details [Add to Longdo]
讨账[tǎo zhàng, ㄊㄠˇ ㄓㄤˋ, / ] to demand payment; to collect overdue payment [Add to Longdo]
诉求[sù qiú, ㄙㄨˋ ㄑㄧㄡˊ, / ] to appeal; to demand (an answer) [Add to Longdo]
诛求[zhū qiú, ㄓㄨ ㄑㄧㄡˊ, / ] exorbitant demands; demanding with menaces; extortion [Add to Longdo]
诛求无厌[zhū qiú wú yàn, ㄓㄨ ㄑㄧㄡˊ ˊ ㄧㄢˋ, / ] incessant exorbitant demands [Add to Longdo]
诛求无已[zhū qiú wú yǐ, ㄓㄨ ㄑㄧㄡˊ ˊ ㄧˇ, / ] to make endless exorbitant demands [Add to Longdo]
走俏[zǒu qiào, ㄗㄡˇ ㄑㄧㄠˋ, ] (a product) sells well; to be in demand [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オンデマンド[おんでまんど, ondemando] on demand [Add to Longdo]
ビデオオンデマンド[びでおおんでまんど, bideoondemando] video on demand (VOD) [Add to Longdo]
需要増加[じゅようぞうか, juyouzouka] increased demand, increasing demand [Add to Longdo]
促す[うながす, unagasu] to prompt, to urge, to press, to suggest, to demand, to stimulate, to quicken, to incite, to invite (attention to) [Add to Longdo]
要求時ページング[ようきゅうじページング, youkyuuji pe-jingu] (on) demand paging [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top