Search result for

deg

(139 entries)
(0.1074 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -deg-, *deg*.
English-Thai: Longdo Dictionary
degenerate(adj) ที่น่าดูถูก, ที่เสื่อมโทรม เช่น I'd thank him but he then went on to call me a "degenerate mary-worshipper". Is that a compliment?
biodegradable(adj) ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ, ย่อยสลายในทางชีวภาพ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
degenerative disc diseaseโรคหมอนรองกระดูกเสื่อม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deg    [ABBR] คำย่อของ degree (s)
degage    [ADJ] ง่ายๆ สบายๆ
degree    [N] ความเข้มข้น, See also: ความแตกต่าง, Syn. gradation, shade, variation
degree    [N] ปริญญา, Syn. title, qualification
degree    [N] ระดับ, See also: ขั้น, ลำดับ, ฐานะ, ช่วง, Syn. rank, order, grade, step, tier
degree    [N] องศา (หน่วยวัดมุมทางเราขาคณิต)
degree    [N] องศา (หน่วยวัดอุณหภูมิ) (ทางฟิสิกส์)
degrade    [VT] ปลด (ตำแหน่ง, ระดับ, ฐานะ), Syn. demote, deplace, Ant. upgrade, promote
degrade    [VT] ลดค่า, See also: ทำให้ด้อยค่า, ทำให้ลดคุณค่า, ทำให้ต่ำต้อย, ทำให้เสื่อมเสีย, Syn. demote, discredit
degrading    [ADJ] ซึ่งเสื่อมเสีย, See also: ซึ่งเสื่อมถอย, ที่เสื่อมทราม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
degausserตัวลบสภาพแม่เหล็ก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
degenerateเสื่อม, เสื่อมสภาพ, -ลักษณะเสื่อม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
degenerate conic; reducible conicภาคตัดกรวยลดรูป [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
degenerationการเสื่อมสภาพ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
degeneration; depravation; deterioration; retrogressionการเสื่อม [มีความหมายเหมือนกับ regression ๓] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
deglutitionการกลืน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
deglutition centre; centre, swallowingศูนย์กลืน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
degradationการเสื่อม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
degradationการลดฐานันดร, การถอดถอนฐานันดร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
degradationการเสื่อม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Degassing Tankถังพักน้ำมันดิบชั่วคราว, ถังพักน้ำมันดิบชั่วคราวเพื่อแยกน้ำออกจากน้ำมัน
โดยการเติมสารเคมี (Demulsifier) ลงไป สารเคมีจะช่วยให้น้ำแยกออกจากน้ำมันและจมลงสู่ก้นถัง และถูกถ่ายเทไปยังถังเก็บน้ำโดยเฉพาะ ส่วนน้ำมันที่ลอยอยู่ส่วนบนจะไหลไปยังถังเก็บน้ำมัน (storage tank) สำหรับก๊าซที่ปนขึ้นมากับน้ำมันด้วยในตอนแรกจะถูกปล่อยสู่บรรยากาศทางท่อเล็กๆ ด้านบนของ tank [ปิโตรเลี่ยม]
Degeneracyพลังงานเท่ากัน [การแพทย์]
Degenerate, Doublyทั้ง2มีพลังงานเท่ากัน [การแพทย์]
Degenerationการเสื่อม,การสลายตัว,การเสื่อมสภาพ,เสื่อม,เสื่อมสลาย,ภาวะเสื่อมสภาพ,การสลายตัว,การเสื่อมสลาย,ความเสื่อมทราม [การแพทย์]
Degeneration Diseasesโรคเสื่อมสลาย [การแพทย์]
Degeneration, Combinedโรคคอมไบน์ดีเจนเนอชัน [การแพทย์]
Degeneration, Malignantการเสื่อมไปเป็นมะเร็ง [การแพทย์]
Degeneration, Medial, Advancedการแตกทำลายของเนื้อเยื่ออีลาสติกอย่างมากมาย [การแพทย์]
Degeneration, Naturalความเสื่อมตามธรรมชาติ [การแพทย์]
Degeneration, Reticularการเสื่อมแบบร่างแห [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
degThe solar altitude is 20 degrees.
degThe college bestowed an honorary degree on him.
degThe governor compromised on the subject to a certain degree.
degA right angle has ninety degrees.
degRice farming has been developed to a high degree in Japan.
degIn Japan beef has a high degree of marbled fat.
degHis grandfather was a soldier of high degree.
degHe has turned 180 degrees around.
degHe is getting better by degrees.
degYou can believe his report to a certain degree.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
degage(เดกาเจ') adj.,F. ง่าย,อิสระ,ไม่มีอะไรมาบังคับ
degauss(ดิกอส') vt. ทำให้เป็นกลางด้วยขดลวดที่มีสนามแม่เหล็ก,ขจัดอำนาจแม่เหล็กให้หมดไป,
degeneracy(ดิเจน'เนอระซี) n. ความเสื่อม,การวิปริต
degenerate(ดิเจน'เนอเรท) vi.,adj. เสื่อม n. คนทราม,คนเลว., See also: degeneracy n. ดูdegenerate degenerateness n. ดูdegenerate, Syn. deteriorate
degenerationn. ความเสื่อม, See also: degenerative adj. ดูdegenerate, Syn. deterioration
degradation(เดกกระเด'เชิน) n. การลดขั้น,การลดตำแหน่ง,การปลด,การทำให้ขายหน้า,การทำให้เสื่อม,การสึกกร่อน,ความน่าอาย ,การแตกตัว,การสลายตัว, Syn. dishonour
degrade(ดิเกรด') vt. ลดขั้น,ลดตำแหน่ง,ปลดยศ,ปลดจากตำแหน่ง,ทำให้ขายหน้า,ทำให้เสื่อม,ทำให้สึกกร่อน,เลวลง,อ่อนลง (กำลัง,ความเข้มข้น) ,แตกตัว (สารประกอบ) vi. แตกตัว,สลายตัว, Syn. debase
degraded(ดิเกร'ดิด) adj. ลดค่าต่ำลง ,เลวทราม,น่าอาย, See also: degradedness n. ดูdegraded, Syn. debased
degrading(ดิเกรด'ดิง) adj. เลวทราม,ซึ่งเสื่อมถอย,น่าอาย., See also: degradingness n.
degree(ดีกรี') n. ปริญญา,ขั้น,ระดับ,ขีด,ขั้น,องศา,ความหนักเบา,ฐานะ, Syn. order

English-Thai: Nontri Dictionary
degeneracy(n) ความเสื่อมโทรม,ความเสื่อมทราม,ความเสื่อม
degenerate(adj) เลวลง,เสื่อมโทรม,เสื่อมทราม
degenerate(n) คนเลว,คนเลวทราม
degenerate(vi) เสื่อม,เสื่อมโทรม,เสื่อมทราม
degeneration(n) ความเสื่อม,ความเสื่อมทราม,การเสื่อมถอยลง
degradation(n) การลดชั้น,การปลด,การถอดยศ,การลดตำแหน่ง
degrade(vt) ทำให้เลวลง,ลดชั้น,ปลด,ถอดยศ,ลดตำแหน่ง,ทำให้ขายหน้า
degree(n) ระดับ,ขั้น,ปริญญา,องศา,ขนาด
bodega(n) ร้านขายของชำ,โรงเก็บของ
bridegroom(n) เจ้าบ่าว

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระดับชั้น    [N] degree, See also: level, class, Example: การประเมินผลการสอนมีหลายระดับชั้น, Count unit: ระดับ
องศาเซลเซียส    [N] degree Celsius, Example: อุณหภูมิบนยอดดอยสุเทพในฤดูหนาวอาจลดต่ำลงจนถึงศูนย์องศาเซลเซียส, Thai definition: หน่วยในการวัดอุณหภูมิ
เสื่อมคุณภาพ [V] deteriorate, See also: degenerate, worsen, get worse in quality, Syn. เสื่อมสภาพ, ด้อยคุณภาพ, หย่อนคุณภาพ, หมดสภาพ, Example: การเก็บสต๊อกนานเกินไปอาจทำให้สินค้าเสื่อมคุณภาพ, Thai definition: คุณภาพเลวลง
องศา    [CLAS] degree, Example: จอภาพคอมพิวเตอร์ควรอยู่ต่ำกว่าระดับสายตาของคุณลงไป 20 องศา, Thai definition: หน่วยในการวัดขนาดของมุม โดยกำหนดให้มุมที่รองรับโค้ง 1 ใน 360 ส่วนของเส้นรอบวง มีขนาด 1 องศา และ 90 องศา เป็น 1 มุมฉาก., Notes: (สันสกฤต)
ความเสื่อมทราม    [N] degeneration, See also: deterioration, fall, Syn. ความเลวทราม, Example: การมัวเมาในอบายมุขของประชาชนก่อให้เกิดความเสื่อมทรามทางศีลธรรม ปัญหาครอบครัว ปัญหาอาชญากรรม และปัญหาสังคมต่างๆ, Thai definition: การเสื่อมลงในด้านการประพฤติ
สำมะเลเทเมา    [ADJ] dissolute, See also: degenerate, degraded, libertine, profligate, riotous, Syn. เหลวไหล, Example: พี่เขยของเขากลายเป็นคนสำมะเลเทเมาไม่รับผิดชอบต่อครอบครัว หลังจากที่ล้มละลาย, Thai definition: ที่ประพฤติตัวเหลวไหล
เสียคน [V] degenerate, See also: deteriorate, Syn. เสื่อมเสีย, Example: ครอบครัวที่ปล่อยให้ลูกใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเกินไป อาจจะเสียคนได้, Thai definition: กลายเป็นคนไม่ดี
เสื่อมทราม [V] degenerate, See also: deteriorate, Syn. เสื่อม, Ant. เจริญ, Example: หลายคนไม่คาดคิดว่าจิตใจของคนไทยบางกลุ่มจะเสื่อมทรามเช่นนี้, Thai definition: เสื่อมลง
เสื่อมสภาพ [V] deteriorate, See also: degenerate, Syn. หมดสภาพ, Example: บริเวณนี้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างผิดวิธี ใช้สารเคมีจำนวนมาก จนทำให้ดินเสื่อมสภาพ, Thai definition: ใช้การไม่ได้
ทราม    [ADJ] bad, See also: degraded, low, mean, menial, inferior, decadent, deteriorating, degenerating, immoral, Syn. เสื่อม, เลว, ชั่ว, สถุล, เลวทราม, ชั่วร้าย, Ant. ดี, งาม, Example: ความทรงจำอันงดงามในวัยเด็ก ไม่อาจเกิดขึ้นในครอบครัวที่เลว และสังคมที่ทราม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำพราง[v.] (amphrāng) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret ; keep back ; suppress the truth ; maintain secrecy ; bogus ; hide ; deceive ; delude ; gloss over   FR: camoufler ; déguiser
บันได[n.] (bandai) EN: staircase ; stairs   FR: escalier [m] ; marche [f] ; degrés [mpl] (litt.)
เบื่อ[v. exp.] (beūa) EN: be bored ; be fed up with ; be tired of ; be sick of ; be weary of   FR: être excédé ; être agacé ; être las ; être dégoûté ; être fatigué de ; en avoir assez (de qqch/qqn) ; en avoir marre (fam.) ; en avoir sa claque (fam.) ; en avoir par-dessus la tête (fam.) ; en avoir ras le bol (fam.)
เบื่อหน่าย[v.] (beūanāi) EN: be tired of ; be bored with ; be weary of ; be fed up with ; be sick of ; irk ; bore   FR: être dégoûté ; en avoir marre
เบียร์การ์เดน[n. exp.] (bīa-kāden) EN: beer garden   FR: jardin de dégustation de bière [m]
ชิม[v.] (chim) EN: taste ; savour = savor (Am.) ; try ; sample   FR: goûter ; déguster ; essayer ; tester
ดีกรี[n.] (dīkrī) EN: degree ; class   
ดุษฎีบัณฑิต[n.] (dutsadībandit) EN: doctor ; doctor's degree   
แฟบ[v.] (faēp) EN: become flat ; deflate   FR: se dégonfler ; être à plat
แฟบ[adj.] (faēp) EN: flat ; flattened ; deflated   FR: dégonflé

CMU English Pronouncing Dictionary
DEGAN    D IY1 G AH0 N
DEGER    D IY1 G ER0
DEGAS    D EY1 G AH0 S
DEGEN    D EH1 G AH0 N
DEGLER    D EH1 G L ER0
DEGRAW    D EH1 G R AO0
DEGRAY    D EH1 G R EY0
DEGREE    D IH0 G R IY1
DEGOOD    D EH1 G UH0 D
DEGNER    D EH1 G N ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
degree    (n) (d i1 g r ii1)
degauss    (v) (d ii2 g au1 s)
degrade    (v) (d i1 g r ei1 d)
degrees    (n) (d i1 g r ii1 z)
degraded    (v) (d i1 g r ei1 d i d)
degrades    (v) (d i1 g r ei1 d z)
degaussed    (v) (d ii2 g au1 s t)
degausses    (v) (d ii2 g au1 s i z)
degrading    (v) (d i1 g r ei1 d i ng)
degaussing    (v) (d ii2 g au1 s i ng)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
出口[でぐち, deguchi] (n) ทางออก

Japanese-English: EDICT Dictionary
あれだけ(P);あんだけ(P)[, aredake (P); andake (P)] (exp) to that extent; to that degree; (P) [Add to Longdo]
あんなに[, annani] (exp) to that extent; to that degree [Add to Longdo]
いい加減にする;好い加減にする[いいかげんにする, iikagennisuru] (exp,vs-i) to put an end to something; to get something over with; to quit something one has been engaged in too long or to an excessive degree [Add to Longdo]
ぐでんぐでん;ぐでぐで[, gudenguden ; gudegude] (adj-na) dead drunk [Add to Longdo]
ご愁傷様でございます;御愁傷様でございます[ごしゅうしょうさまでございます, goshuushousamadegozaimasu] (exp) my condolences [Add to Longdo]
[, sa] (suf) (1) -ness (nominalizing suffix indicating degree or condition); (prt) (2) (sentence end, mainly masc.) indicates assertion; (int) (3) (See さあ) come; come now; (P) [Add to Longdo]
それこそ[, sorekoso] (exp) degree or extent (of effect or result) [Add to Longdo]
でごんす[, degonsu] (exp) (arch) (pol) (See でございます) to be (copula) [Add to Longdo]
で御座います[でございます, degozaimasu] (exp) (uk) (pol) (See である) to be (copula) [Add to Longdo]
で御座ります[でござります, degozarimasu] (exp) (arch) (pol) (See で御座います) to be (copula) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
份儿[fèn r, ㄈㄣˋ ㄖ˙, / ] degree; extent; allotted share [Add to Longdo]
可信度[kě xìn dù, ㄎㄜˇ ㄒㄧㄣˋ ㄉㄨˋ, ] degree of credibility; reliability [Add to Longdo]
[duò, ㄉㄨㄛˋ, / ] degenerate; fall [Add to Longdo]
度数[dù shù, ㄉㄨˋ ㄕㄨˋ, / ] degree [Add to Longdo]
摄氏度[shè shì dù, ㄕㄜˋ ㄕˋ ㄉㄨˋ, / ] degrees centigrade [Add to Longdo]
支持度[zhī chí dù, ㄓ ㄔˊ ㄉㄨˋ, ] degree of support; percentage of vote [Add to Longdo]
病势[bìng shì, ㄅㄧㄥˋ ㄕˋ, / ] degree of seriousness of an illness; patient's condition [Add to Longdo]
程度[chéng dù, ㄔㄥˊ ㄉㄨˋ, ] degree (level or extent); level [Add to Longdo]
稳定度[wěn dìng dù, ㄨㄣˇ ㄉㄧㄥˋ ㄉㄨˋ, / ] degree of stability [Add to Longdo]
等差[děng chā, ㄉㄥˇ ㄔㄚ, ] degree of disparity; equal difference [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
画像劣化[がぞうれっか, gazourekka] image, video degradation [Add to Longdo]
自由度[じゆうど, jiyuudo] degree of freedom [Add to Longdo]
縮退[しゅくたい, shukutai] degeneracy [Add to Longdo]
出口点[でぐちてん, deguchiten] exit point [Add to Longdo]
消磁器[しょうじき, shoujiki] degausser [Add to Longdo]
消磁装置[しょうじそうち, shoujisouchi] degausser [Add to Longdo]
信号劣化[しんごうれっか, shingourekka] signal degradation [Add to Longdo]
低下[ていか, teika] fall (vs), degradation, decline, lowering, deterioration [Add to Longdo]
品質劣化[ひんしつれっか, hinshitsurekka] quality degradation [Add to Longdo]
劣化[れっか, rekka] degradation [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
出口[でぐち, deguchi] Ausgang [Add to Longdo]
左遷[させん, sasen] Degradierung, Strafversetzung [Add to Longdo]
退廃[たいはい, taihai] Degeneration, Dekadenz, Verfall [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 DEG
     DatenElementGruppen (HBCI)
     

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 deg
   dough; paste
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top