Search result for

debil

(39 entries)
(0.3625 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -debil-, *debil*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
debility    [N] ความอ่อนแอ, See also: ความอ่อนเพลีย, ไม่มีแรง, Syn. feebleness, disability
debilitate    [VT] ทำให้อ่อนกำลัง, See also: ทำให้ทรุดโทรม, ทำให้อ่อนเพลีย, Syn. weaken, enfeeble
debilitation    [N] การทำให้อ่อนเพลียหรืออ่อนกำลัง, See also: การทำให้ทรุดโทรม, Syn. emasculation

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
debilityอาการอ่อนเพลีย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
debilityสภาพอ่อนแอ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Debilitated Physical Conditionไม่สามารถทำงานหรือออกกำลังตามปกติได้ [การแพทย์]
Debilitating Diseaseโรคที่ทำให้อ่อนเพลีย [การแพทย์]
Debilitationคนที่มีร่างกายทรุดโทรม [การแพทย์]
Debility, Generalอ่อนเพลีย [การแพทย์]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
debilitate(ดิบิล'ลิเทท) vt. ทำให้อ่อนเพลีย,ทำให้อ่อนกำลัง,ทำให้ทรุดโทรม., See also: debilitation n. ดูdebilitate debilitative adj. ดูdebilitate, Syn. enfeeble
debility(ดิบิล'ลิที) n. ความอ่อนเพลีย,ภาวะที่อ่อนกำลัง, Syn. feebleness

English-Thai: Nontri Dictionary
debilitate(vt) ทำให้อ่อนแอ,ทำให้อ่อนเพลีย,ทำให้อ่อนกำลัง
debility(n) อาการอ่อนเพลีย,ความอ่อนเพลีย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
WILL ON RECORDING A small number continue to experience debilitating sleep disorders, and this seems to be the trend throughout Nome, and a cause remains unknownบันทึกเสียงจริง ผู้คนจำนวนหนึ่งเกิดภาวะทรุดโทรมเพราะนอนไม่หลับอย่างต่อเนื่อง ดูจะเป็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นทั่วโนม The Fourth Kind (2009)
Either way,the trauma was debilitating.ในทางเดียวกัน บาดแผลนั้นทำให้เขาทรุดโทรม Haunted (2009)
She's had 10 operations, all for naught. The pain's completely debilitating.เธอผ่าตัดมาสิบครั้งแต่ไม่ดีขึ้นเลย ความปวดทำให้เธอแย่ลง You Don't Know Jack (2010)
One warhead of this could debilitate an entire army.เพียงหนึ่งหัวรบของมันสามารถทำให้ทั้งกองทัพอ่อนกำลังได้ Chuck Versus the Aisle of Terror (2010)
Debilitating. Frenzied.ความคึกคะนอง 25 to Life (2010)
The natural environment was just as debilitating.ธรรมชาติ ทำให้พวกเขาอ่อนแอ The Pacific (2010)
Rage like this has been built up over time, possibly years, and it's debilitating.ความคั่งแค้นเช่นนี้ต้องสั่งสมระยะเวลาเป็นปี. \ มันจะสิ้นสุดวันนี้มั๊ย? คุณว่าไรมั้ยถ้าฉันจะนั่ง? Hanley Waters (2011)
But that would debilitate Grayson Global.แต่นั่นจะทำให้เกรสันท์ โกลเบิล ขาดความมั่นคงนะ Forgiveness (2012)
Hey, gin can be pretty debilitating all on its own.เฮ้,จินสามารถทำให้อ่อนกำลังไปได้เองนะ The Method in the Madness (2012)
Let's end this debilitating pattern of violence, and let's show the world that the pen is truly mightier than the sword.และขอให้แสดงให้โลกเห็นว่าปากกาเป็นจริงใหญ่กว่าดาบ White House Down (2013)
Ingesting even a small amount would cause debilitating seizures, vomiting, even death.การกลืนลงไปเพียงนิดเดียว จะทำให้ชัก โทรม อาเจียน และตายได้ Red X (2014)
It's debilitating trying to climb in those kind of temperatures.มันทำให้หมดแรงเมื่อพยายามไต่ ในอุณหภูมิแบบนี้ Meru (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กษัย[n.] (kasai) EN: end ; finality ; finish ; cessation ; ending ; debility ; teremination ; deterioration   
เซ่อ[adj.] (soē) EN: thick-headed, stupid, clumsy ; foolish   FR: débile ; simple d'esprit ; idiot ; stupide
ตัดกำลัง[v. exp.] (tat kamlang) EN: reduce one's strength ; reduce one's ability ; reduce one's capacity   FR: affaiblir ; démoraliser ; détruire ; miner ; débiliter

CMU English Pronouncing Dictionary
DEBILITY    D AH0 B IH1 L AH0 T IY0
DEBILITATE    D AH0 B IH1 L AH0 T EY2 T
DEBILITATED    D AH0 B IH1 L AH0 T EY2 T AH0 D
DEBILITATING    D AH0 B IH1 L AH0 T EY2 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
debility    (n) (d i1 b i1 l i t ii)
debilitate    (v) (d i1 b i1 l i t ei t)
debilitated    (v) (d i1 b i1 l i t ei t i d)
debilitates    (v) (d i1 b i1 l i t ei t s)
debilitating    (v) (d i1 b i1 l i t ei t i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
衰弱[すいじゃく, suijaku] (n,vs,adj-no) weakness; debility; breakdown; prostration; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
体弱[tǐ ruò, ㄊㄧˇ ㄖㄨㄛˋ, / ] debility [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top