Search result for

dealen

(52 entries)
(0.0152 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dealen-, *dealen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา dealen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *dealen*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He would tell you, if I may speak in his place... ... nottocrucifyyourself on a shadow such as old resentment... ... orimpossibleloyalties.Er würde dir raten, nicht deine Zukunft zu zerstören, indem du auf Rache sinnst oder alten Idealen treu bleibst. Ben-Hur (1959)
They believe, that they fight for an ideal.Sie glauben, dass sie für die Verwirklichung von Idealen kämpfen. The Bridge (1959)
We're trying to hold on to some kind of ideals when everything-Wir versuchen, uns an irgendwelchen Idealen festzuhalten, wenn alles... The Diary of Anne Frank (1959)
Oh, that poor fool up there in that hotel room with his high-flown ideals, a whole town standing around waiting to see him get killed.Ach, der arme Narr da oben im Hotel mit seinen hochtrabenden idealen! Die ganze Stadt steht nur herum, will sehen, wie er getötet wird. Last Train from Gun Hill (1959)
But in any conflict between two major creeds, one of which you believe in, there has to be a final taking of sides.In jedem Konflikt zwischen zwei großen Idealen, eines davon unser eigenes, muss letztlich Stellung bezogen werden. The Forgotten Faces (1961)
A man sometimes meets the right person, a little too lateManchmal begegnet man eben zu spät dem idealen Partner. The Forger of London (1961)
Ideals have never fed anybody yet!Von Idealen ist noch niemand satt geworden! Pontius Pilate (1962)
I wouldn't recommend it as the ideal way to become a bishop.Ich empfehle das nicht als idealen Weg zum Bischofsamt. The Cardinal (1963)
You're in an ideal position. He trusts you.Sie sind in einer idealen Lage, er vertraut Ihnen. Charade (1963)
But we were poor, and Mother found it hard to live up to these ideas.Aber wir waren arm und meine Mutter wurde diesen Idealen nicht gerecht. What a Way to Go! (1964)
- When we married, I thought, you are sincere about our order, our ideas, with the lifework of Dr. Steinwald and his struggle for peace and brothership.- Als wir damals heirateten, dacht ich, dir wäre es ernst mit unserem Orden, mit unseren Idealen, mit dem Lebenswerk Dr. Steinwalds, seinem Kampf für Frieden und Brüderlichkeit. The Trygon Factor (1966)
He's the only man I know... who actually lives up to his ideals.Er ist der einzige Mann, den ich kenne, der seinen Idealen nachlebt. Bedazzled (1967)
What he's looking for is an ideal woman, impossible to find and who exists only in his imagination.Er sucht nach der idealen Frau, die man nicht finden kann und die nur in seiner Vorstellung existiert. The Bride Wore Black (1968)
What you have to do es irte is go fight for a wage for your wife and your son instead of giving me all that crap about ideals and things.Du solltest losgehen, deine Kraft dafür verwenden, ein Gehalt für Frau und Sohn zu verdienen! Anstelle die Zeit zu verlieren, und von Idealen und solchen Dingen zu schwafeln! Lucía (1968)
If he busts up the town again, I'll bust him. I got the whole book on him - possession, pushing, the whole rap - so keep him down here where he belongs.Wenn er noch mal in der Stadt randaliert, verhafte ich ihn - wegen Drogenbesitzes, Dealens, was auch immer. Alice's Restaurant (1969)
He'll do anything for his cause, Paris.Für seine Vorstellung vom idealen Staat tut er alles. Flight (1970)
And I don't give a damn about thexantista's high ideals.Mit den Idealen der Xantisten wisch ich mir den Hintern. Was ich von der Revolution erwarte? Companeros (1970)
We know where he lives, who he does business with, how they do business but we gotta get him on a buy.Wir wissen, wo er wohnt und mit wem er welche Geschäfte macht, aber wir brauchen ihn beim DealenBorn to Win (1971)
It seems paradoxical to me that a nation with such ideals and such economic power still cannot fulfill or seems unwilling to fulfill basic human needs of food, clothing and shelter.Und es erscheint mir paradox, dass eine Nation mit solchen Idealen und solcher Wirtschaftsmacht nicht in der Lage ist oder nicht willens den Menschen Nahrung, Kleidung und Unterkunft zu bieten. Punishment Park (1971)
A country with this economic power and those kinds of ideals still at this point can't feed 11 million people, according to a government survey.In einem so reichen Land mit solchen Idealen, müssen bis heute 11 Millionen Menschen hungern. Diese Zahl ist amtlich. Punishment Park (1971)
It details the simple steps and the simple words necessary to enable a master to call forth the dead from their graves, to bend their wills to his and serve him always in this world...Er beschreibt detailliert die einfachen Worte, die notwendig sind, um es einem Meister zu ermöglichen die Toten zum Leben zu erwecken, sie seinem Willen zu unterwerfen und ihm ewig, in dieser und der nächsten Welt, zu dienen. Diese Insel bietet die idealen Voraussetzungen für eine Zusammenkunft. Children Shouldn't Play with Dead Things (1972)
So you mean six Spaniards and Italians... who also are drug dealers-Du meinst sechs Spanier und Italiener... die auch Drogen dealenAnita: Swedish Nymphet (1973)
Like dealing in schoolyards.So wie Dealen auf Schulhöfen. Cleopatra Jones (1973)
I'll give you a slice to match the one you got from that dope-pushin' pimp unless you say where he keeps the stuff.Ich verpass dir ein Andenken wie das von deinem dealenden Zuhälter. Sag mir sofort wo sein Versteck ist. Coffy (1973)
We got you off that dealing charge.Du bist nicht mehr wegen Dealens dran. Pariah (1975)
When you find an opening, you let Danner know that you met two guys O'Brien and Rafferty, from Chicago, who wanna deal.Wenn du die Gelegenheit hast, erkläre Danner, dass du zwei Typen kennst... O'Brien und Rafferty aus Chicago, die dealen wollen. The Bait (1975)
I think we can get him to deal.Wir können ihn zum Dealen überreden. The Bait (1975)
Cheryl we need something to get Danner out into the open so we can deal with him.Cheryl... wir brauchen was, um an Danner ranzukommen... um mit ihm zu dealenThe Bait (1975)
This wine benefited from a lovely south-western exposure at the right slope.Er dürfte an einem Hang stehen mit einer ausgesprochen guten Südwestlage, an einem Hügel mit der idealen Neigung. The Wing or The Thigh? (1976)
I found an excellent spot to observe the exit.Ich hatte einen idealen Beobachtungsposten gefunden. Pardon Mon Affaire, Too! (1977)
He didn't hold with your father's ideals.Er hat nichts von den Idealen deines Vater gehalten. Star Wars: A New Hope (1977)
With the annihilation of the Nationalists' entire populations, combined with the loss of the non-designated members of our Alliance, an ideally-sized group of loyalists will then be formed which will supply population for our planet and all of its satellites.Durch die Vernichtung der gesamten Nationalistischen Bevölkerung in Verbindung mit dem Verlust der unerwünschten Mitglieder unserer Allianz entsteht eine Gruppe von Loyalisten der idealen Größe, die die Bevölkerung für den Planeten und alle Satelliten stellt. Experiment in Terra (1979)
We want Ideal Coitus with parity between Male and FemaleWir wollen den idealen Koitus, Gleichheit zwischen Mann und Frau. City of Women (1980)
He deceives himself by imagining an ideal womanBildet sich weiterhin die Existenz einer idealen Frau ein. City of Women (1980)
Do you really feel there's such a thing as a perfect mate?Glauben Sie, es gibt den idealen Partner? Stardust Memories (1980)
Take one home with you. The Americans need to go back to reasonable proportions.Das hier sind die idealen Kriegsbräute, ihr müsstet etwas schrumpfen, meinst du nicht? The Skin (1981)
We're still missing a suitable assistant, to keep contact with them, to interpret, and to collect the materials.Wir brauchen jetzt einen idealen Assistenten für die Expedition, der die Verbindung mit uns aufrechterhält und dolmetscht. Zeme roku 2484 (1983)
You know, Amy, you're gonna be a really big reporter... with a Vietnamese war criminal and an underworld kingpin's son... busted for trafficking in heroin.Amy, weißt du, du wirst bald eine bekannte Reporterin sein, mit einer Story über vietnamesische Kriegsverbrecher und Unterweltsprinzen, die beim Heroin dealen erwischt wurden. Recipe for Heavy Bread (1983)
Why would a man of such lofty ideals want to become a front for someone... as distasteful as Harry Swan?Warum würde ein Mann mit Ihren Idealen jemanden wie Harry Swan beschützen? Steele Flying High (1983)
I wonder: Was I wrong?Ihr Hunger nach Idealen kennt keine Grenzen. Danton (1983)
They run the action for the Viking and Tweety on a 60-40 split.Sie dealen für den Wikinger und Tweety und teilen 60/40. Bad Boys (1983)
Bringing stuff in.Dealen, klar. Dark Habits (1983)
Trafficking, I suppose.Dealen, nehme ich an. Dark Habits (1983)
We caught him pilfering at our club, embezzling funds, selling drugs.Wir erwischten ihn beim Klauen im Club, bei der Unterschlagung von Fonds, beim DealenTrading Places (1983)
Dealing opens doors.Dealen öffnet Türen. Part One (1984)
But, Donald, that's what makes us such great partners. We complement each other.Aber deshalb sind wir die idealen Partner, Donald. Steele Sweet on You (1984)
Ninety-two percent, lab-tested, pure Peruvian flake, Eddie.Nicht der Milchpulververschnitt, mit dem sie an der Küste dealen. Allererste Sahne. Burnett, ich habe die Waage vergessen. Brother's Keeper (1984)
Until now, the war has been conducted with honour and bravery, with the ideals of truth and justice in the best traditions of mankind, until this moment.Bis jetzt wurde der Krieg mit Ehre und Tapferkeit geführt, nach den menschlichen Idealen von Wahrheit und Gerechtigkeit. Bis jetzt. 1984 (1984)
I will not have dope deals made in this house!Ich lass in diesem Haus kein Dealen zu! The Falcon and the Snowman (1985)
- What dope deals?- Was für'n DealenThe Falcon and the Snowman (1985)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
dealen; mit Drogen handelnto deal (in drugs) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top