Search result for

davor

(54 entries)
(0.0265 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -davor-, *davor*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา davor มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *davor*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Before?DavorThe Dirty Half Dozen (2015)
Before.DavorBlack Tiger Steals Heart (2017)
Before that.Noch davorThe Legend Begins (2017)
Plus Davoren has a Polynesian Studies major.อีกอย่าง ดาโวเรน มีคณะที่ศึกษาชาวเกาะโปลีนีเซีย Gamma Zeta Die! (2013)
C3.DavorFrozen (2008)
I protected you against it all.Ich wollte dich davor schützen. Nightmares (1979)
The glory of the universe is intelligence. Never be afraid of discovery.Ich verstehe nicht, wie sie als intelligenter Mensch Angst davor haben, etwas Neues kennenzulernen. The Super Scouts: Part 2 (1980)
You're sorry, and I'm about to get drafted.Ihnen tut es leid und ich stehe kurz davor, eingezogen zu werden. The Furlough (1980)
And if you run away from it then you hurt something inside yourself.Wenn man sich davor scheut, verletzt man sich selbst im Inneren. The Idol (1980)
This is what is, and I cannot run away from it.So ist es nun mal, und ich kann nicht davor weglaufen. The Idol (1980)
I'm the only male Walton of draft age who's not in the service because you were in the last war and Grandpa was in the war before that.Ich bin der einzige männliche Walton, der nicht eingezogen wurde. Du hast im letzten Krieg gekämpft und Grandpa in dem davorThe Prodigals (1980)
I'm afraid to.Davor habe ich Angst. The Valediction (1980)
I'm gonna save you from that.Davor werde ich Sie bewahren. Tom Horn (1980)
He's on final now.In Ordnung. Er ist direkt davorAirplane! (1980)
They got women working in front of her... under a Schmeisser.Davor arbeiten Frauen vor einer Schmeisser. The Big Red One (1980)
I'm getting ready to be angry, Abraham.Bin kurz davor, wütend zu werden, Abraham. Brubaker (1980)
- I was afraid to talk.Ich hatte Angst davor... zu sprechen. The Elephant Man (1980)
A real artist must never be afraid of what other people will say about him.Ein echter Künstler darf sich nie davor fürchten, was man sagen wird. Fame (1980)
An army of mercenaries is about to invade Johnson County.Eine Söldnertruppe steht davor, in Johnson County einzumarschieren. Heaven's Gate (1980)
Our brothers' experience warns us to not trouble profane minds with our knowledge.Die Lebenserfahrungen unserer Brüder sollten uns davor warnen, Unwissende mit unserem Wissen zu verwirren. Inferno (1980)
I'm afraid tο be left alοne.Ich habe Angst davor, allein zu sein. Inferno (1980)
I don't look forward to relaying your message. But I shall, of course.Ich scheue mich davor, ihm Ihre Botschaft zu überbringen. Little Lord Fauntleroy (1980)
Get back, I can't see nothin' with your stomach in the way.Ich seh nichts, wenn du deine Wampe davorhältst. Raging Bull (1980)
Before that, sometime in the 9th century.Davor irgendwann im neunten Jahrhundert. When Time Ran Out... (1980)
But first I'm going to go back to where I was born, the building that my mother and father lived in.Davor will ich an meinen Geburtsort. Das Haus, in dem meine Eltern lebten. Permanent Vacation (1980)
And... right in front of my house was this big car.Direkt davor stand ein riesiges Auto. Permanent Vacation (1980)
I always have a knife in my pocket, and I'm not afraid to use it if I have to.Ich habe immer ein Messer in der Tasche. und ich habe auch keine Angst davor, es zu benützen, wenn es darauf ankommt! Ein Hammer auf den Kopf kann die Seele verletzen (1980)
Well, the one before you brought me the galoshes.Und die davor, die hat mir die Stiefel gebracht, die Galoschen. Ein Schnitter mit der Gewalt vom lieben Gott (1980)
Uh, Ashley and I came pretty close one night.Äh, Ashley und ich waren einmal kurz davorThe Indiscretion (1981)
Or I can drive coast to coast and I don't have to worry about the roads being mined.Oder ich kann von Küste zu Küste fahren und muss keine Angst davor haben, dass die Straßen vermint sind. The Whirlwind (1981)
And the yearbefore that?Und wie im Jahr davorA Question of Loyalty (1981)
It's the same name with "meta" stuck on the front.Es ist derselbe Name mit Meta davor, weiter nichts. The Greasy Pole (1981)
If it's in the accusative, it's "beyond orafter", with the genitive it's "with", as in Latin, as you no doubt recall.Je nachdem, ob Akkusativ oder Genitiv. Mit Akkusativ heißt es eben 'jenseits' oder 'nach', mit Genitiv 'mit'. Wie im Lateinischen, wie Sie sich gewiss erinnern, wo der Ablativ benutzt wird, für Wörter, wenn sie die Beutung 'mit' davor haben. The Greasy Pole (1981)
I'll be workingIch bin auf der Arbeit. DavorThe Aviator's Wife (1981)
You don't need to be so frightened about it.Sie müssen keine Angst davor haben. Arthur (1981)
I'm frightened for what it all might do to you.Ich habe Angst davor, was dir passieren könnte. Chariots of Fire (1981)
I'm fríghtened what ít all míght do to you.Ich habe Angst davor, was dir passieren könnte. Chariots of Fire (1981)
Fear of what he may do in vengeance against Andromeda.In Angst davor, was er aus Rache Andromeda antun könnte. Clash of the Titans (1981)
He was dead long before you hit him.Er war schon lange davor tot. Dead & Buried (1981)
It is imperative that the destruction of the Antichrist takes place before then, and we have but a short time in which to carry it out.Es ist wichtig, dass der Antichrist davor vernichtet wird, und wir haben nicht viel Zeit, um dies zu verrichten. The Final Conflict (1981)
Lord of silence, supreme god of desolation, who mankind reviles yet aches to embrace, strengthen my purpose to save the world from a second ordeal of Jesus Christ and his grubby, mundane creed.Herr des Schweigens, höchster Gott der Trostlosigkeit, den die Menschheit schmäht und den sie dennoch zu umarmen sich sehnt, stärke mich in meinem Ziel, die Welt davor zu bewahren, Jesus Christus und seinen schmutzigen, profanen Glauben ein zweites Mal zu erleiden. The Final Conflict (1981)
I very much fear that more of us are going to die.Große Angst davor, dass noch mehr von uns sterben werden. Ghost Story (1981)
The day before that was awfully disappointing, too. Mmm.Der Tag davor war auch schrecklich enttäuschend. The Great Muppet Caper (1981)
Here, just put it up there real gently.Halt das mal davor. Okay? Halloween II (1981)
Once there stood a street lamp, and if it still stands today,Stand eine Laterne und steht sie noch davorLili Marleen (1981)
Once there stood a street lamp, and if it still stands today,Und steht sie noch davorLili Marleen (1981)
Stop singing that song!Und steht sie noch davor. Aufhören! Lili Marleen (1981)
God forbid.Ach, Gott behüte uns davorMephisto (1981)
He was in Spain before that, and before that, Ethiopia.Vor diesem Krieg war er in Spanien, und davor in Abessinien. The Skin (1981)
Are you afraid I won't like you? Yes.Hast du Angst davor, dass ich dich dann nicht mehr mag? Possession (1981)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
davorbefore it [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  davor [dafoːr]
     before it
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top