Search result for

dans

(66 entries)
(0.1194 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dans-, *dans*, dan
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
danseur(ดานเซอ') n. นักเต้นระบำปลายเท้าหญิง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dansyl Choride Reactionปฏิกิริยาแดนซิลคลอไรด์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yeah, that's the one with that Jew, Ted danson.รู้จัก เป็นซีรี่ส์ที่มีดารายิว เท็ด แดนซั่น Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
If Ted Danson and Tom Selleck can do it, so can we.ถ้า เท็ด แดนสัน กับ ทอม เซลแล็ค ทำได้ เราก็ต้องทำได้ The Undergraduates (2010)
I served in Korea with this guy, Joe Dansak...ผมเคยประจำอยู่เกาหลีกับ โจ แดนซัก Moments in the Woods (2011)
But it doesn't change the fact that we're all Ted Danson at Whoopie Goldberg's roast.แต่มันไม่ได้เปลี่ยนความจริงที่ว่า เราทุกคนคือ Ted Danson ที่ทำตลกแดกดัน Whoopie Goldberg Course Listing Unavailable (2012)
Précédemment dans Pretty Little Liars.ความเดิมตอนที่แล้ว ใน Pretty Little Liars... Will the Circle Be Unbroken? (2013)
Dans la rue! Dans la rue! Dans la rue!ออกมาลุย พวกเราลุย ออกมาลุย พวกเราลุย The Dreamers (2003)
And this is Dr. Bluhm from Médecins dans I'univers.- และที่ก็ ดร. บลูม จากวิทยาลัยแพทย์ The Constant Gardener (2005)
/J'étais dans mpn bain.ฉันอาบน้ำอยู่. The Visitor (2007)
Would you say that we have lost? - - Dans you but otherwise at the bottom of the cliff.นี่แปลว่าพวกเราแพ้เหรอวะ , ต้อนพวกมันไปที่หน้าผา Meet the Spartans (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาจาด[n.] (ājāt) EN: cucumber slices and onions in vinegar ; pickles   FR: achards [mpl] ; concombre et oignon macérés dans du vinaigre
อาการหนัก[n. exp.] (ākān nak) EN: be in a severe condition ; be in a critical condition   FR: se trouver dans un état grave
อ่านใจเขาออก[v. exp.] (ānjai khao øk) EN: read sb's mind ; get an insight into sb's mind   FR: lire dans les pensées de qqn
อับจน[v.] (apjon) EN: be at a loss ; be at one's wit's end ; have no way out ; be at an impasse ; be in a helpless situation ; be in dire straits ; be hard up   FR: être en situation de détresse ; être au bout du rouleau ; se trouver dans une impasse
อัตคัดเงิน[v. exp.] (attakhat ngoen) EN: be short of money ; be hard up   FR: être dans le besoin ; manquer d'argent
บันลือโลก[adj.] (banleū lōk) EN: well-known throughout the world   FR: connu dans le monde entier ; de réputation mondiale
บรรพชา[v.] (banphachā = bapphachā) EN: enter the priesthood ; take the tonsure ; become a monk   FR: entrer dans les ordres ; tonsurer
ชฎา[n.] (chadā) EN: headdress ; diadem ; Thai theatrical crown   FR: diadème [m] ; coiffe des danseurs de théâtre thaï [f]
แช่น้ำ[v. exp.] (chaē nām) EN: soak in water ; be immersed in water   FR: immerger dans l'eau ; plonger dans l'eau
ฉะนั้น[adv.] (chanan) EN: for that reason ; for this reason ; therefore ; so ; thence ; hence ; whence ; as   FR: alors ; dans ce cas

CMU English Pronouncing Dictionary
DANSBY    D AE1 N S B IY0
DANSON    D AE1 N S AH0 N
DANSKY    D AE1 N S K IY0
DANSKE    D AE1 N S K
DANSIE    D AE1 N S IY0
DANSER    D AE1 N S ER0
DANSKIN    D AE1 N S K IH2 N
DANSTETT    D AE1 N S T EH0 T
DANSFORTH    D AE1 N S F ER0 TH
DANSEREAU    D AE1 N S ER0 OW2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
danse macabre    (n) - (d aa1 n s - m @ k aa1 b r @)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
段差[だんさ, dansa] (n) ผิวต่างระดับ (วิศวะ), ระดับขั้นบรรทัด
男性[だんせい, dansei] (n) เพศชาย
男子[だんし, danshi] (n) เด็กผู้ชาย
断水[だんすい, dansui] (n) น้ำ (เช่นน้ำประปา)ไม่ไหล, การขาดน้ำ

French-Thai: Longdo Dictionary
dans(prep) ใน (บุพบทระบุสถานที่ บ่งชัดว่าอยู่ 'ใน' กว่า à) เช่น Nous soomes descendus dans un petit hôtel qui se trouve dans une rue tranquille.
dans l'oeuf(phrase) ตั้งแต่เริ่มต้น
faire de la danse(vt) เต้นรำ
Image:
quand le chat n'est pas là, les souris dansent(slang) แมวไม่อยู่ หนูร่าเริง
se mettre de doigt dans l'oeil(phrase) fam. กระทำผิดพลาด, พลาด

Japanese-English: EDICT Dictionary
せん断弾性係数;剪断弾性係数[せんだんだんせいけいすう, sendandanseikeisuu] (n) elastic shear modulus [Add to Longdo]
アイスダンス[, aisudansu] (n) ice dancing [Add to Longdo]
アクロバットダンサー[, akurobattodansa-] (n) acrobatic dancer; contortionist [Add to Longdo]
アクロバットダンス[, akurobattodansu] (n) acrobatic dance [Add to Longdo]
アテンダンス[, atendansu] (n) attendance [Add to Longdo]
アフォーダンス[, afo-dansu] (n) affordance; affordability [Add to Longdo]
アンダンスー;あんだんすー[, andansu-; andansu-] (n) (from アンダ + ミスー) fried mixture of minced pork, miso, mirin, etc. (Okinawan dish) [Add to Longdo]
インピーダンス[, inpi-dansu] (n) impedance [Add to Longdo]
インピーダンス管理グラウンド層[インピーダンスかんりグラウンドそう, inpi-dansu kanri guraundo sou] (n) {comp} impedance-controlling ground plane [Add to Longdo]
インピーダンス整合[インピーダンスせいごう, inpi-dansu seigou] (n) impedance matching [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インピーダンス[いんぴーだんす, inpi-dansu] impedance [Add to Longdo]
磁気共鳴診断装置[じききょうめいしんだんそうち, jikikyoumeishindansouchi] MRI, magnetic resonance imaging [Add to Longdo]
診断出力[しんだんしゅつりょく, shindanshutsuryoku] diagnostic output [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
男子[だんし, danshi] Junge, Mann [Add to Longdo]
男子用[だんしよう, danshiyou] fuer_Maenner, Herren- [Add to Longdo]
男尊女卑[だんそんじょひ, dansonjohi] Diskriminierung_der_Frauen [Add to Longdo]
男性[だんせい, dansei] Mann, das_maennliche_Geschlecht [Add to Longdo]
男爵[だんしゃく, danshaku] Baron [Add to Longdo]
談笑[だんしょう, danshou] Geplauder, ungezwungene_Unterhaltung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 dans [dã]
   a; in; inside; into; on; per; within
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 dans
   dance
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 dans [dɑns]
   dance
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 dance
 
 1. dans, raks, oyun
 2. balo
 3. dans müziği. St. Vitus' dance (tıb.) insan vücudunda bazı yerlerin istek dışında ve düzensiz olarak sıçraması, kore.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 pas
 
 1. (Fr.) dansta adım veya figür
 2. dans
 3. ileri geçme hakkı.
 
 

From Longdo French-Thai Dictionary [longdo_fr_th]:

 dans
 dans	(prep) ใน (บุพบทระบุสถานที่ บ่งชัดว่าอยู่ 'ใน' กว่า à) เช่น Nous
 soomes descendus dans un petit hôtel qui se trouve dans une rue
 tranquille.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top