Search result for

daheim

(55 entries)
(0.0279 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -daheim-, *daheim*
Possible hiragana form: だへいん
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา daheim มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *daheim*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Good job!Willkommen daheimKundo: Age of the Rampant (2014)
"Go home"?"Daheim"? Billy Lynn's Long Halftime Walk (2016)
Welcome home.Willkommen daheimThe Furlough (1980)
Welcome home, brother.Willkommen daheim, Bruder. The Furlough (1980)
Welcome home, son.Willkommen daheim, mein Sohn. The Furlough (1980)
- Welcome home, yourself.- Gleichfalls, willkommen daheimThe Furlough (1980)
Welcome home.Willkommen daheimThe Inspiration (1980)
As the Second World War raged on in Europe and the Pacific those of us on Walton's Mountain were adjusting to the quickened pace of wartime living.Als der Zweite Weltkrieg in Europa und im Pazifik wütete, passten sich die Daheimgebliebenen an den schnelleren Takt des Lebens in Kriegszeiten an. The Last Straw (1980)
You're home early.Du bist früh wieder daheimThe Medal (1980)
I'd like to send him a real touch of home.Ich möchte ihm was schicken, das ihn wirklich an daheim erinnert. The Pledge (1980)
Kind of reminds me of home.Erinnert mich an daheimThe Premonition (1980)
And you've got a wife and a baby at home.Und du hast Frau und Kind daheimThe Prodigals (1980)
Hard to believe my folks can see the same sky out the window of their home.Schwer zu glauben, dass meine Familie daheim dieselben Sterne sieht. The Triumph (1980)
Our days swung between hope and despair but somehow we went forward meeting the demands of life in a troubled world proving at home what the war was proving on every front:Wir schwankten täglich zwischen Hoffnung und Verzweiflung, aber irgendwie ging alles weiter und wir lebten unser Leben in diesen schweren Zeiten und bewiesen daheim das, was sich im Krieg an jeder Front zeigte: The Valediction (1980)
- What are you doing home?- Was machst du denn daheimThe Valediction (1980)
And for us at home, fathers, mothers children, wives, sisters and brothers of brave men overseas whose thoughts and prayers are ever with them help us, Almighty God, to bear sorrows that may come to impart our courage unto our sons wheresoever they may be.Und uns daheim, die Väter, Mütter, Kinder, Ehefrauen, Schwestern und Brüder unserer tapferen Soldaten in Übersee, deren Gedanken und Gebete sie immer begleiten, hilf uns, allmächtiger Gott, kommendes Leid zu ertragen, unseren Mut an unsere Söhne weiterzugeben, wo immer sie sich auch befinden mögen. The Valediction (1980)
- Yes, and John isn't home yet either.- Ja, und John ist auch nicht daheimThe Valediction (1980)
We at home change all together.Bei uns daheim ändern wir uns alle zusammen. The Conductor (1980)
Anybody home?Jemand daheimCaddyshack (1980)
I should have stayed home and played with myself!Ich hätte daheim mit mir selbst spielen sollen! Caddyshack (1980)
Stay home, watch TVIch hatte es ihm gesagt, bleib daheim, schau ein bisschen TV. City of Women (1980)
- Hi, Daddy.- Wieder daheimCoal Miner's Daughter (1980)
(Loretta) 'Momma's back in Kentucky taking care of the four babies.'Mama ist daheim in Kentucky und kümmert sich um die Kinder. Coal Miner's Daughter (1980)
On the radio they say to stay home, and lock all the doors and windows.Im Radio hieß es, man soll daheim bleiben und Türen und Fenster gut verschließen. Nightmare City (1980)
But your parents are deadIhr braucht euch doch keine Sorgen zu machen. Ihr habt keine Eltern mehr und Daheim verwaltet jemand euren Besitz. Ming jian (1980)
But your family will be worriedMacht man sich um euch daheim keine Sorgen? Ming jian (1980)
Is Ying Chi home?Was ist min Jing Shang ist sie daheimMing jian (1980)
I ain't never leaving home.Ich ziehe nie von daheim aus. Smokey and the Bandit II (1980)
He told me he didn't wanna return but he always says that after a weekend at home.Er sagte, er wolle nicht zurück, aber das sagt er immer nach einem Wochenende daheimThe Gold Watch (1981)
- You home for good this time?- Bist du jetzt endgültig wieder daheimThe Hot Rod (1981)
Well, it's good to have you fellows back.Schön, dass ihr Jungs wieder daheim seid. The Hot Rod (1981)
I sure am glad you're home.Ich bin ja so froh, dass du wieder daheim bist. The Hot Rod (1981)
You've been home a whole week and all you've done is work on this car.Du bist jetzt eine ganze Woche daheim und hast nur an diesem Auto gearbeitet. The Hot Rod (1981)
- Welcome home, Ben!- Willkommen daheim, Ben! The Move (1981)
Welcome home, son!Willkommen daheim, Sohn. The Move (1981)
- Welcome home.- Willkommen daheimThe Move (1981)
- Welcome home!- Willkommen daheimThe Move (1981)
Welcome home, Minister Hello, Humphrey.Ah, willkommen daheim, Minister. - Guten Tag, Humphrey. A Question of Loyalty (1981)
- Maybe you should drink at home.- Vielleicht sollten Sie daheim trinken. Body Heat (1981)
- Boys, here's to home!- Jungs, auf DaheimDas Boot (1981)
Third U-boat flotilla welcome back home. Three cheers.U-Boot willkommen Daheim. 3 mal hoch. Das Boot (1981)
Before you leave for the overnighter, please check in with me to confirm your travel arrangements home.Bevor ihr loszieht, solltet ihr euch bei mir melden, um den Ausflug daheim bestätigen zu lassen. The Burning (1981)
Welcome home.Willkommen daheimCondorman (1981)
We'll soon be home and you can have something nice to eat.Wir sind gleich daheim, und dann bekommst du was Schönes zu essen. The Final Conflict (1981)
Your father is looking for you.Eine Nacht bin ich nicht daheim... 3 Nächte. Können wir unter 4 Augen? Lili Marleen (1981)
This song is an iron link between the soldiers at the front and their loved ones at home.Okay. Dieses Lied ist zu einem ehernen Band geworden: Zwischen dem Soldaten an der Front und seiner Liebsten daheimLili Marleen (1981)
It's a great Sunday at home...with a star.Ein Sonntag daheim... mit einem Star. Mommie Dearest (1981)
Or if you should want to call me, office and home.Hier meine Nummern, Büro und daheim, falls Sie anrufen wollen. Prince of the City (1981)
Welcome home.Willkommen daheimThe Prowler (1981)
It's just a little thing, but, you know little tiny houses out here on the beach they cost as much as a mansion down home.Das Haus ist winzig, aber kleine Strandhäuser kosten so viel wie daheim eine Villa. Rich and Famous (1981)

German-Thai: Longdo Dictionary
daheim(adv) ที่บ้าน เช่น Am Sonntag bin ich wieder daheim. ผมจะอยู่บ้านอีกทีวันอาทิตย์, See also: zu Hause

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Haus {n}; Zuhause {n} | zu Hause; daheim | nach Hause gehen | nach Hause kommen (gelangen) | früh nach Hause kommen | zu Hause ankommenhome | at home | to go home | to get home | to get home early | to arrive home [Add to Longdo]
zuhause; daheimat home [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  daheim /dahaim/
   at home

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top