Search result for

dûmes

(473 entries)
(0.0189 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dûmes-, *dûmes*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา dûmes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *dûmes*)
English-Thai: Longdo Dictionary
dumbfounded(adj) ตกตะลึง, ตะลึงงัน เช่น Frankly, I have been dumbfounded that it has taken this amount of time.
Memorandum of Association(n) หนังสือบริคณห์สนธิ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
chinese steamed dumpling (n ) ขนมจีบ
chinese stuffed dumpling (n ) เกี๊ยว
dumb ass (vt ) โง้มาก
memorandum of association (n) หนังสือบริคณห์สนธิ
off-highway dump truckรถบรรทุกเทท้าย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dumb    [ADJ] โง่, See also: ไม่ฉลาด, Syn. unintelligent, dopey, idiotic, Ant. intelligent, smart
dump    [N] คลังเก็บอาวุธ (ทางทหาร)
dump    [VT] ทิ้ง, See also: สุม, กอง, Syn. throw over, jilt
dump    [N] ที่ทิ้งขยะ, See also: กองขยะ, Syn. trash pile, rubbish heap
dump    [SL] อึ, See also: ถ่ายอุจจาระ
dummy    [N] คนโง่, Syn. fool, imbecile, idiot, Ant. genius, sage
dummy    [N] หุ่นจำลอง, See also: ของที่ทำเลียนแบบของจริง, Syn. stooge, pupet
dummy    [SL] คนโง่, See also: คนบ้าๆ บอๆ
dumbly    [ADV] อย่างพูดอะไรไม่ออก, See also: อึ้ง, Syn. mutely
dumdum    [N] กระสุนปืน
dumper    [N] รถขนดินหรือหิน, Syn. dumptruck
dump on    [PHRV] หลอกลวง (คำไม่เป็นทางการ), See also: เอาเปรียบ
addendum    [N] ใบแทรก (โดยเฉพาะสำหรับหนังสือ), See also: ภาคผนวก, คำเพิ่มเติม
addendum    [N] สิ่งที่เพิ่มเข้า
adumbral    [ADJ] เป็นเงา, See also: ที่มีเงาดำ
dumbbell    [N] คนโง่ (คำสแลง)
dumbbell    [N] ที่ยกน้ำหนัก, See also: ดัมเบล, ท่อนเหล็กยกน้ำหนัก, Syn. duffer, thickhead
dumbness    [N] ความบ้าใบ้, See also: ความเงียบ, Syn. muteness
pudendum    [N] อวัยวะสืบพันธุ์ภายนอก
adumbrate    [VT] แรเงา
dumbfound    [VT] ทำให้ประหลาดใจอย่างมาก, See also: ทำให้แปลกใจอย่างมาก, ทำให้ตะลึงงัน, Syn. astound, amaze, awe
memorandum    [N] บันทึกข้อความ, See also: บันทึกความจำ, ข้อความที่บันทึก, บันทึก, Syn. notice, record, message, note, memo
memorandum    [N] เอกสาร, See also: สัญญา, ข้อสัญญา, ข้อตกลง
referendum    [N] ประชามติ, See also: มติมหาชน, Syn. plebiscite, vote
corrigendum    [N] ข้อผิดพลาดที่ต้องแก้ไข, Syn. error, mistake
strike dumb    [PHRV] ทำให้พูดไม่ออก
struck dumb    [PHRV] ตกตะลึง, See also: ประหลาดใจมาก, Syn. strike dumb
be struck dumb    [IDM] ทำให้ประหลาดใจมาก, See also: ทำให้ตกใจมาก
be down in the dumps    [IDM] ไม่สุขสบาย, See also: ไม่มีความสุข
reductio ad absurdum    [N] การกลับกลายเป็นเรื่องน่าขำ, See also: ข้อพิสูจน์ที่กลายเป็นเรื่องเหลวไหล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pudendumอวัยวะเพศภายนอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
reinstatement memorandumข้อกำหนดการจัดทดแทน มีความหมายเหมือนกับ reinstatement clause ความหมายที่ ๑ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
referendumการลงประชามติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
referendumการขอประชามติ, การลงประชามติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
referendum, mandatoryการลงประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญ, การลงประชามติแก้ไขกฎบัตร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
syndrome, dumpingกลุ่มอาการอาหารเร่งทุ่ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
screen dumpพิมพ์ภาพหน้าจอ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
spodumeneสปอดูมีน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
ad referendum (L.)เพื่อขอประชามติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
association, memorandum ofหนังสือบริคณห์สนธิ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ad referendum (L.)เพื่อขอความเห็นชอบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
addendumข้อเพิ่มเติม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
addendumบทเพิ่มเติม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
antidumping tariffพิกัดอัตราต่อต้านการทุ่มตลาด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
jus ad rem; jus ad rem acquirendum (L.)สิทธิที่จะได้มาซึ่งทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
jus ad rem acquirendum (L.); jus ad remสิทธิที่จะได้มาซึ่งทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Q.E.D. (quod erat demonstrandum)ซ.ต.พ. (ซึ่งต้องพิสูจน์) [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
Q.E.F. (quod erat faciendum)ซ.ต.ส. (ซึ่งต้องสร้าง) [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
quod erat demonstrandum (Q.E.D.)ซึ่งต้องพิสูจน์ (ซ.ต.พ.) [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
quod erat faciendum (Q.E.F.)ซึ่งต้องสร้าง (ซ.ต.ส.) [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
binary dumpข้อมูลฐานสองเทออก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
mandatory referendumการลงประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญ, การลงประชามติแก้ไขกฎบัตร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
memorandum and fileรายงานและสำนวนความ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
memorandum clauseข้อกำหนดเมมโมแรนดัม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
memorandum of associationหนังสือบริคณห์สนธิ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
memorandum, explanatoryบันทึกหลักการและเหตุผล (ประกอบร่างกฎหมาย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
memorandum, explanatoryบันทึกหลักการและเหตุผล (ประกอบร่างกฎหมาย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
carborundum stoneหินคาร์บอรันดัม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
corundumคอรันดัม, กะรุน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
carborundumคาร์โบรันดัม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
dum casta vixerit (L.)ตราบเท่าที่ยังไม่มีสามีใหม่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dum sola (L.)ตราบเท่าที่ยังเป็นหญิงโสด, ตราบเท่าที่ยังเป็นหญิงม่าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dumb terminalเครื่องปลายทางใบ้ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
dummyหุ่น, ดัมมี [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
dummyหุ่น, ดัมมี [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dummy instructionคำสั่งหุ่น, คำสั่งดัมมี [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
dummy parameterพารามิเตอร์หุ่น [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
dummy variableตัวแปรหุ่น, ตัวแปรดัมมี [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
dump๑. เท(ข้อมูล)๒. ข้อมูลเทออก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
dumpingการทุ่มตลาด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
dumpingการทุ่มตลาด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dumping syndromeกลุ่มอาการอาหารเร่งทุ่ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
factum probandum (L.)ข้อเท็จจริงที่ต้องพิสูจน์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
explanatory memorandumบันทึกหลักการและเหตุผล (ประกอบร่างกฎหมาย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
explanatory memorandumบันทึกหลักการและเหตุผล (ประกอบร่างกฎหมาย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
indumentumสิ่งปกคลุม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
tariff, antidumpingพิกัดอัตราต่อต้านการทุ่มตลาด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
habemdum clauseข้อกำหนดขอบเขตแห่งกรรมสิทธิ์ (ในทรัพย์ที่ยกให้) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
nude contract; nudum pactum (L.)สัญญาที่ไม่มีสินจ้าง [ดู naked contract] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
nudum pactum (L.); nude contractสัญญาที่ไม่มีสินจ้าง [ดู naked contract] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Antidumping dutyอากรป้องกันการทุ่มตลาด [เศรษฐศาสตร์]
Dumpingการทุ่มตลาด [เศรษฐศาสตร์]
Dumb terminalเครื่องปลายทางแบบใบ้
เครื่องปลายทางที่ไม่มีตัวประมวลผลหลัก แต่สามารถรับข้อมูลและคำสั่งผ่านแป้นพิพม์แล้วส่งคำสั่งและข้อมูลนั้นไปประมวลผลที่เครื่องคอมพิวเตอร์หลัก [คอมพิวเตอร์]
Antidesma acidumเม่าสร้อย [TU Subject Heading]
Antidumping dutiesภาษีต่อต้านการทุ่มตลาด [TU Subject Heading]
Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and the Other Matter (1972)อนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันภาวะมลพิษทางทะเลจากการทิ้งเทของเสียและสสารอื่นๆ (ค.ศ. 1972) [TU Subject Heading]
Corundumคอรันดัม [TU Subject Heading]
Dummy variablesตัวแปรดัมี [TU Subject Heading]
Dumping (International trade)การทุ่มตลาด [TU Subject Heading]
Ganoderma lucidumเห็ดหลินจือ [TU Subject Heading]
Lakhon deuk dum ban (Opera oriented dance drama)ละครดึกดำบรรพ์ [TU Subject Heading]
Memorandumsบันทึกช่วยจำ [TU Subject Heading]
Referendumการลงประชามติ [TU Subject Heading]
Dump เท, กอง, เทกอง
การนำขยะไปเทหรือสุมไว้โดยไม่มีแบบแผน [สิ่งแวดล้อม]
Dumping at Sea การทิ้ง(ลง)ทะเล [สิ่งแวดล้อม]
Open Dumping การทิ้งขยะในที่โล่ง
การนำขยะมูลฝอยไปทิ้งในที่โล่ง โดยปล่อยให้ย่อยสลายเองทางธรรมชาติโดยจุลินทรีย์ [สิ่งแวดล้อม]
Anti-Dumping Code ข้อตกลงว่าด้วยการต่อต้านการทุ่มตลาด
ประมวลความประพฤติหรือข้อตกลงย่อย ที่ได้มีการเจรจากันในระหว่างการเจรจารอบเคนเนดี้ของแกตต์ ระหว่าง พ.ศ. 2507 - 2510 ได้มีการปรับปรุงเพิ่มเติม ในระหว่างการเจรจารอบโตเกียว (พ.ศ. 2516 - 2522) และการเจรจารอบอุรุกวัย (พ.ศ. 2529 - 2536) (ดู Tokyo Round และ Uruguay Round) ได้วางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมต่อต้านการทุ่มตลาด ว่าการเก็บค่าธรรมเนียมต่อต้านการทุ่มตลาดจะกระทำได้ต่อเมื่อประเทศคู่ค้า ส่งสินค้าเข้ามาขายในราคาที่ต่ำกว่าราคาทุนหรือราคาขายที่ควรขายตามปกติ จนทำให้เกิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรมภายในประเทศ แล้วก็จะสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่อต้านการทุ่มตลาดได้ อัตราธรรมเนียมโดยปกติจะเรียกเก็บ ณ อัตราที่ไม่เกินกว่าความแตกต่างระหว่างราคาที่ควรขายตามปกติกับราคาที่ทุ่ม ตลาด [สิ่งแวดล้อม]
Corundum คอรันดัม หรือ กะรุน
แหล่ง - พบในจังหวัดจันทบุรี ตราด กาญจนบุรี แพร่ เพชรบูรณ์ ศรีสะเกษ ประโยชน์ - เป็นแร่รัตนชาติมีค่าสูงคือทับทิม (Ruby) สีน้ำเงินรองลงไป ส่วนสีอื่น ๆ ก็มีค่าลดหลั่นลงไป ขนาดเล็กละเอียดหรือเนื้อไม่ดีเจียระไนไม่ได้ ใช้ประโยชน์เป็นวัสดุขัดถู อาจนำไปอัดเป็นแผ่นกลมสำหรับตัดโลหะและขัดเลนส์ให้เรียบ ถ้าทาบนผ้าหรือแผ่นกระดาษใช้ขัดโลหะ ไม้เนื้อแข็ง กระจกแว่นต่าง ๆ ทับทิมเคยใช้ในการทำแสงเลเซอร์ [สิ่งแวดล้อม]
Spodumene สปอดูมีน
แหล่ง - ในประเทศไทย พบในหินเปกมาไทต์ ที่สำนักเนียน อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ประโยชน์ - เป็นตัวต้นกำเนิดที่จะให้โลหะลิเทียม ซึ่งนำมาผสมทำน้ำมันหล่อลื่นในเครื่องจักรที่ใช้ความร้อนเป็นเวลานาน ๆ นอกจากนี้ยังใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา แบตเตอรี่ เครื่องปรับอากาศ ใช้เป็นวัสดุสำหรับช่วยให้โลหะหลอมง่ายขึ้น ชนิดฮิดเดไนต์และคุนไซต์ เป็นรัตนชาติได้สวยงามมาก [สิ่งแวดล้อม]
Anti-dumping dutyภาษีตอบโต้การทุ่มตลาดที่เรียกเก็บจากผู้นำเข้าสินค้า จากต่างประเทศ เนื่องจากผู้ส่งออกในต่างประเทศได้ส่งสินค้านั้นเข้ามา เพื่อประโยชน์ในทางพาณิชย์ในราคาที่ต่ำกว่าราคาจำหน่ายในประเทศของตน หรือในราคาที่ต่ำกว่าต้นทุนการผลิต [การทูต]
memorandumบันทึก [การทูต]
Memorandum of Understandingบันทึกความเข้าใจ ในทางปฏิบัติระหว่างประเทศถือเป็นสนธิสัญญาชนิดหนึ่ง [การทูต]
Memorandum of Agreementบันทึกความตกลง, บัทึกความตกลง [การค้าระหว่างประเทศ]
Memorandum of Understandingบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ [การค้าระหว่างประเทศ]
Audit memorandumบันทึกงานตรวจสอบบัญชี [การบัญชี]
Memorandum of associationหนังสือบริคณห์สนธิ [การบัญชี]
Alundumอะลันดัม [การแพทย์]
Corundumผลึกคอรันดัม [การแพทย์]
Cranium Bifidumมีรูกับกะโหลกศีรษะ,กะโหลกปิดไม่สนิท [การแพทย์]
Cranium Bifidum Occultumเครเนียมไบฟิดัมออกคัลตัม [การแพทย์]
Dumb Bellตุ้มยกน้ำหนัก [การแพทย์]
Dumbbellตุ้มน้ำหนัก [การแพทย์]
Dumbeaneว่านหมื่นปี [การแพทย์]
Dumideดูไมด์ [การแพทย์]
Dummy Activityกิจกรรมหุ่น [การแพทย์]
dumpy levedumpy leve, กล้องระดับดัมปี [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
dumped riprapdumped riprap, หินทิ้ง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
corundumคอรันดัม, แร่ชนิดหนึ่ง เป็นผลึกของสารประกอบออกไซด์ของอะลูมิเนียม (Al2O3)  มีความแข็ง 9 ความถ่วงจำเพาะ 4 มีหลายสี ส่วนใหญ่เป็นแร่รัตนชาติ เช่น บุษราคัมมีสีเหลือง ไพลินมีสีน้ำเงิน เขียวส่องมีสีเขียว เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Lucidum, Stratumสตราตัมลูซิดัม [การแพทย์]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ad absurdum(แอดแอบเซอ' ดัม) สู่จุดที่น่าหัวเราะ
addendum(อะเดน' เดิม) n. (pl. -da) สิ่งที่เพิ่มเข้า, การเพิ่มหรือบวกเข้า, ภาคผนวก
adumbral(แอดอัม' บรัล) adj. เป็นเงา, บังแดด, ร่ม
adumbrate(แอดอัม' เบรท) vt. แลเงา, วาดโครงร่าง, วาดย่อ, พรรณาย่อ ๆ ,พูดเป็นนัย, ทอดเป็นเงาบัง. -adumbration n., -adumbrative adj. (suggest)
antidumping(แอนทีดัม' พิง) adj. ซึ่งต่อต้านนโบยายทุ่มตีตลาด
corrigendum(คอ'ริเจนเดิม) n. ความผิดที่ควรแก้ไข (โดยเฉพาะเรื่องการพิมพ์ผิด), See also: corrigenda n. ใบแก้คำผิด -pl. corrigenda
corundum(คะรัน'ดัม) n. แร่อะลูมินัมออกไซด์ซึ่งแข็งเป็นที่สองรองจากเพชร เป็นแร่จากธรรมชาติหรือจากการสังเคราะห์
credendum(คริเดน'ดัม) n. ลัทธิที่ต้องการความเชื่อ,สิ่งที่เชื่อถือ -pl. credenda
definiendumn. ศัพท์.
dumb(ดัมบฺ) adj. ใบ้,พูดไม่ได้,ไม่พูด,เงียบ,โง่,ทึ่ม., See also: dumbly adv. ดูdumb dumbness n. ดูdumb
dumb terminalเครื่องปลายทางใบ้เครื่องปลายทางธรรมดาหมายถึง เครื่องปลายทางหรือเทอร์มินัลของคอมพิวเตอร์ชนิดธรรมดา ดูเผิน ๆ จะเหมือนกับไมโครคอมพิวเตอร์ แต่จริง ๆ แล้ว จะมีแต่แป้นพิมพ์และจอภาพ ซึ่งเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ (mainframe) ที่อื่น เครื่องปลายทางชนิดนี้ไม่มีหน่วยบันทึกข้อมูล หน่วยความจำ หรือตัวประมวลผล ฉะนั้นจะเก็บข้อมูลหรือประมวลผลอะไรไม่ได้เลยดู intelligent terminal หรือ smart terminal เปรียบเทียบ
dumb-found(ดัม'เฟานดฺ) vt. ทำให้ตกตะลึง,ทำให้ฉงน., See also: dumbfounded adj., Syn. astonish,stun,stupefy
dumbbell(ดัม'เบล) n. ดัมเบลล์สำหรับยกน้ำหนัก,คนโง่เง่า, Syn. fool
dumbstruck(ดัม'สทรัค) adj. ตกตะลึงจนพูดไม่ออก,ฉงนจนพูดไม่ออก., Syn. dumb -struck,dumb-stricken,dumbstricken
dummy(ดัม'มี) n. หุ่น,รูปหุ่น,คนใบ้,คนโง่,ลูกมือ,ไพ่ดัมมี่,ของเลียนแบบ,การพิมพ์เป็นตัวอย่างเพื่อแสดงขนาดรูปร่างแบบและความต่อเนื่อง. -adj. เกี่ยวกับการเลียนแบบ,ปลอม,ไม่มีตัวตน.
dump(ดัมพฺ) vt. ทิ้งขยะ,ทิ้ง,เท,ทุ่มเท,ขับไล่,ยกเลิก vi. ตกลงมาอย่างกะทันหัน,ทิ้งขยะ. n. กองขยะ,ที่ทิ้งขยะ,การเท., See also: dumper n. ดูdump, Syn. throw
dumpling(ดัมพฺ'ลิง) n. ก้อนแห้งต้ม,ก้อนหมี่,ก้อนพูดดิ่งยัดไส้แอปเปิลหรือผลไม้อื่น
memorandum(เมมมะแรน'ดัม) n. บันทึกความจำ,บันทึก,หนังสือบริคณห์สนธิ,ข้อความที่บันทึกไว้,เอกสารข้อสัญญา,จดหมายเหตุ,สารหรือหนังสือไม่เป็นทางการ (โดยเฉพาะระหว่างพนักงานบริษัท) pl. memorandums,memoranda, Syn. note,reminder
referendum(เรฟฟะเรน'ดัม) n. ประชามติ,การลงประชามติ,คะแนนเสียงที่ประชาชนลง pl. referendums,referenda
screen dumpการพิมพ์ภาพบนจอหมายถึง การสั่งพิมพ์ข้อความหรือภาพที่ปรากฏอยู่บนจอภาพทั้งหมดออกมาทางเครื่องพิมพ์ มีความหมายเหมือน print screen

English-Thai: Nontri Dictionary
addendum(n) ภาคผนวก,บทเสริม,บทต่อท้าย
adumbrate(vt) ทอดเงา,แลเงา,วาดโครงร่าง
dumb(adj) เป็นใบ้,พูดไม่ได้,ไม่ปริปาก,เหมือนน้ำท่วมปาก,โง่,ทึ่ม
dumbbell(n) ลูกตุ้มน้ำหนัก,ดัมเบลล์
dumbfound(vt) ทำให้พูดไม่ออก,ทำให้เป็นใบ้,ทำให้ฉงน,ทำให้ตกตะลึง
dumfound(vt) ทำให้พูดไม่ออก,ทำให้เป็นใบ้,ทำให้ฉงน,ทำให้ตกตะลึง
dummy(n) คนโง่,คนบัดซบ,หุ่นเชิด,รูปหุ่น,ลูกมือ,ของเลียนแบบ,ไพ่ดัมมี่
dump(n) ความเศร้า,ความทุกข์ใจ,ความหดหู่ใจ,ความกลัดกลุ้ม
dump(n) ที่ทิ้งขยะ,กองขยะ,การทิ้ง
dump(vt) เท,ทิ้งขว้าง,ยกเลิก,ขับไล่
memorandum(n) บันทึกเหตุการณ์,หนังสือบริคณห์สนธิ,บันทึกความทรงจำ,จดหมายเหตุ
referendum(n) การลงประชามติ,คะแนนเสียง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทุ่มทุน    [V] dump money to, Example: ผู้กำกับละครทุ่มทุนมหาศาลสำหรับละครเรื่องนี้ โดยยกกองถ่ายบินถ่ายทำไกลถึงประเทศสวิตเซอร์แลนด์, Thai definition: นำเงินจำนวนมากไปลงทุน
หุ่นโชว์    [N] dummy
ใบ้ [ADJ] deaf, See also: dumb, Syn. พูดไม่ได้, พิการ, Example: เด็กคนนั้นเป็นใบ้ตั้งแต่กำเนิด, Thai definition: ไม่สามารถพูดออกมาเป็นถ้อยคำที่คนทั่วไปเข้าใจได้
ใบ้ [ADV] dumbly, See also: silently, mutely, Syn. เงียบ, นิ่งเงียบ, นิ่งเฉย, Ant. ช่างพูด, Example: เขานั่งเป็นใบ้โดยไม่พูดกับใครสักคำ, Thai definition: โดยปริยายหมายความว่า นิ่งไม่พูด
ใบ้ [ADJ] mute, See also: dumb, silent, Example: สวนสาธารณะวันนี้มีการแสดงดนตรีและละครใบ้, Thai definition: ไม่พูดเป็นถ้อยคำที่เป็นเสียง
สมุดบันทึก    [N] diary, See also: memorandum book, Example: ไม่ว่าจะไปเที่ยวที่ไหน ผมจะต้องจดใสสมุดบันทึกไว้ทุกครั้ง, Count unit: เล่ม
ม่อต้อ    [ADJ] dumpy, See also: short and plump, squat, stocky, Syn. ซึ่งเตี้ยล่ำ, Ant. ซึ่งสูงโปร่ง, Example: ผู้ที่มีอาชีพที่ต้องให้บริการลูกค้า ไม่ค่อยมีใครที่รูปร่างม่อต้อ
ม่อต้อ    [V] be dumpy, See also: be short and plump, be squat, be stocky, Syn. เตี้ยล่ำ, Ant. สูงโปร่ง, Example: ถึงเธอจะม่อต้อ แต่ผมว่าเธอน่ารักดีนะ
ตะลึงงัน    [V] be stunned, See also: be stupefied, be dumbfounded, be nonplussed, be astonished, be shocked, Syn. ตกตะลึง, Example: กลุ่มคนที่เข้าไปมุงดูต่างตะลึงงันอยู่กับภาพคนตายตรงหน้า, Thai definition: อาการที่ชะงักงันนิ่งอึ้งไปชั่วขณะหนึ่งเพราะคาดไม่ถึง
เกี๊ยว    [N] dumpling, Example: อาหารสร้างชื่อของร้านนี้ก็มีบะหมี่-เกี๊ยว ข้าวหน้าเป็ด ข้าวหมูแดง, Count unit: ตัว, Thai definition: ของกินชนิดหนึ่งทำด้วยแป้งสาลีเป็นแผ่นห่อหมูสับเป็นต้น, Notes: (จีน)
คาร์โบรันดัม    [N] carborundum, Thai definition: สารสีดำแข็งมาก ชื่อเคมีว่า ซิลิคอนคาร์ไบด์ ใช้ประโยชน์ทำหินขัด ใช้ผสมกับคอนกรีตเพื่อทำขั้นบันไดตึก ใช้ทำวัสดุทนไฟ, Notes: (อังกฤษ)
คอรันดัม    [N] corundum, Thai definition: หินจำพวกพลอยและทับทิม, Notes: (อังกฤษ)
พญาไร้ใบ    [N] Sarcostemma acidum Voigt, See also: leafless medicinal tree, Syn. ต้นพญาไร้ใบ, Example: ตอนนี้ พญาไร้ใบกำลังเป็นที่ต้องการของนักเล่นต้นไม้, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ต้นชนิด Euphorbia tirucalli Linn. ในวงศ์ Euphorbiaceae ใบเล็กมากและมักทิ้งใบ ยางมีพิษ ใช้ทำยาได้
ภาคผนวก    [N] appendix, See also: supplement, addendum, annex, Example: ผู้อ่านจะรู้จักนักเขียนมากขึ้นหากพลิกไปอ่านภาคผนวกของเล่มแรก, Thai definition: ส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นท้ายเนื้อหาของหนังสือ เพื่อเสริมความเข้าใจของผู้อ่าน
เป็นเบื้อ [ADV] silently, See also: speechlessly, dumbly, mutely, Syn. นิ่ง, เงียบ, Example: เขานั่งเป็นเบื้ออีกพักใหญ่ก่อนจะกลับออกไปด้วยความอึดอัด
เด๋อ [ADJ] clumsy, See also: foolish, silly, awkward, stupid, dull, dump, Syn. เด๋อด๋า, เปิ่น, เร่อร่า, Example: เขาท่าทางเด๋อเมื่อต้องปรากฏตัวต่อหน้าชุมชน
เด๋อด๋า [ADJ] awkward, See also: clumsy, foolish, silly, stupid, dull, dump, Syn. เด๋อ, เปิ่น, เร่อร่า, Example: คนแก่สามสี่คนจูงมือเด็กๆ หน้าตาเด๋อด๋า
ตัวเชิด    [N] puppet, See also: front man, staw-man, dummy, Syn. หุ่นเชิด, Example: นักการเมืองคนนี้แท้จริงแล้วก็คือตัวเชิดของนายทุนคนหนึ่งนั่นเอง, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ถูกใช้ให้ออกหน้าแทน
ตัวเก็บข้อมูล    [N] storage, See also: memorandum, Syn. ตัวบันทึกความจำ, Example: ปริมาณของตัวเก็บข้อมูลปกติคงจะอยู่ที่ 90 เมกะไบต์, Thai definition: ส่วนที่ใช้สำหรับเก็บข้อมูลหรือหน่วยความจำในคอมพิวเตอร์
ตัวแทนเชิด    [N] puppet, See also: front man agent, straw-man, dummy, private agent personal agent, Example: หล่อนเป็นเพียงตัวแทนเชิดไม่ใช้ตัวแทน, Count unit: คน, Thai definition: ตัวแทนที่ไม่ได้รับแต่งตั้งจากตัวการโดยตรง แต่ถูกตัวการเชิดให้เป็นตัวแทนของตนหรือตัวการรู้แล้วยอมให้ตัวแทนเชิดตัวเองออกแสดงเป็นตัวแทน
ตะลึง    [V] be dumbfound, See also: be stupefied, be at a loss, be stunned, be nonplussed, be taken aback, be in a daze, be sp, Syn. ตกตะลึง, งงงัน, ชะงักงัน, ตะลึงงัน, นิ่งงัน, Example: ทุกคนตะลึงเมื่อเห็นความงามของธรรมชาติ ที่ยังคงสวยสดงดงามราวกับภาพวาด, Thai definition: อาการที่ชะงักงันนิ่งอึ้งไปชั่วขณะหนึ่งเพราะคาดไม่ถึง
ตัวแทนเชิด    [N] puppet, See also: front man agent, straw-man, dummy, private agent personal agent, Example: หล่อนเป็นเพียงตัวแทนเชิดไม่ใช้ตัวแทน, Count unit: คน, Thai definition: ตัวแทนที่ไม่ได้รับแต่งตั้งจากตัวการโดยตรง แต่ถูกตัวการเชิดให้เป็นตัวแทนของตนหรือตัวการรู้แล้วยอมให้ตัวแทนเชิดตัวเองออกแสดงเป็นตัวแทน
ตัวเชิด    [N] puppet, See also: front man, staw-man, dummy, Syn. หุ่นเชิด, Example: นักการเมืองคนนี้แท้จริงแล้วก็คือตัวเชิดของนายทุนคนหนึ่งนั่นเอง, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ถูกใช้ให้ออกหน้าแทน
ตัวเก็บข้อมูล    [N] storage, See also: memorandum, Syn. ตัวบันทึกความจำ, Example: ปริมาณของตัวเก็บข้อมูลปกติคงจะอยู่ที่ 90 เมกะไบต์, Thai definition: ส่วนที่ใช้สำหรับเก็บข้อมูลหรือหน่วยความจำในคอมพิวเตอร์
ตาค้าง    [V] be stunned, See also: stare dumbfounded, shock, bewilder, be amazed, look with fixed eyes, be all eyes, Syn. ตาไม่กะพริบ, Example: ฝรั่งตาค้างเมื่อเห็นความงดงามของการแสดงรำไทย, Thai definition: อาการที่ตาเหลือกขึ้นและไม่กลับลงมาตามเดิม, อาการที่ตาไม่กะพริบ
นิ่งอึ้ง    [V] be dumb, See also: be voiceless, be speechless, be mute, Syn. นิ่งเฉย, นิ่งเงียบ, Example: เธอตอบเขาเบาๆ หลังจากนิ่งอึ้งไปนาน, Thai definition: พูดไม่ออกเพราะตกใจเป็นต้น
บันทึก    [N] note, See also: memo, memorandum, Example: มีบันทึกถึงหัวหน้าจากลูกค้ารายสำคัญ, Thai definition: ข้อความที่จดไว้เพื่อช่วยเตือนความจำหรือเพื่อเป็นหลักฐาน
เบื้อ [V] be quiet, See also: dumb, Syn. เงียบ, เบื้อใบ้, Example: เธอนั่งเบื้ออยู่นานแล้วไม่พูดไม่จาอะไรสักคำ, Thai definition: นิ่งเฉยไม่พูดไม่จา
ใบแทรก [N] insert, See also: addendum, supplement, inset, Syn. ใบเสริม, Example: แผนที่พิมพ์อยู่บนใบแทรกของประกาศในหนังสือพิมพ์ แสดงที่ที่เกิดการฆาตกรรมกองโจรอินโดนีเซีย, Count unit: ใบ, Thai definition: แผ่นกระดาษมีข้อความประกาศหรือโฆษณาเป็นต้นที่แทรกอยู่ในหนังสือพิมพ์
ระบายสินค้า    [V] release products, See also: release commodity, dump, Example: ภาวะเศรษฐกิจของอเมริกาขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง เนื่องจากอเมริการะบายสินค้าคงคลังที่ค้างอยู่มากจากปลายปีก่อน, Thai definition: ขายสินค้าที่ตกค้างให้มากที่สุด
ยอดด้วน    [N] species of creeper(sarcostimma acidum), Syn. เถาหัวด้วน, Count unit: ต้น, Thai definition: พันธุ์ไม้ชนิดหนึ่ง
ประชามติ    [N] referendum, See also: public opinion, plebiscite, Syn. มติมหาชน, Example: ผลการหยั่งประชามติเมื่อเร็วๆ นี้สนับสนุนเธอขึ้นมาเป็นผู้นำประเทศมากถึง 75%, Thai definition: มติของประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศที่แสดงออกในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือที่ใดที่หนึ่ง
ซาลาเปา    [N] steamed stuff bun, See also: steamed dumpling, Example: พี่ชอบกินซาลาเปา, Count unit: ลูก, ใบ, Thai definition: ชื่อขนมชนิดหนึ่งของจีน ทำด้วยแป้งสาลี ปั้นเป็นลูกกลม ข้างในใส่ไส้ มีทั้งไส้หวานและไส้เค็ม, Notes: (จีน)
ซึมกะทือ    [ADV] dumbly, See also: drowsily, lazily, listlessly, Syn. ซึมเซา, ง่วงเหงา, ไม่มีชีวิตชีวา, Ant. สดชื่น, ร่าเริง, แจ่มใส, Example: เขานั่งซึมกะทืออยู่ในห้องตลอดทั้งวัน, Notes: (ปาก)
เซ่อ [ADV] dumbly, See also: blankly, Syn. ซุ่มซ่าม, เซอะ, เซ่อซ่า, โง่, ทึ่ม, Example: เจ้าจงรีบกลับไปหาแม่เจ้าเถิด อย่ายืนเซ่อตัวสั่นอยู่อย่างนี้
กระเซอ    [V] be stupid, See also: be clumsy, dull, be dumb, look like a fool, Syn. เซ่อซ่า, เซ่อเซอะ, เร่อร่า, กระเซอะกระเซอ, Example: อย่ากระเซ่อกระเซอนักเลย
กะรุน    [N] corundum, See also: hard jade, gem stone, Syn. คอรุน, Example: กะรุนเป็นแร่ที่ไม่มีค่า, Thai definition: แร่ชนิดหนึ่งประกอบด้วยธาตุอะลูมิเนียมกับออกซิเจน แต่มักมีสิ่งอื่นผสมอยู่ทำให้มีสีต่างๆ
กะหรี่ปั๊บ    [N] curry puff, See also: fried curry dumpling (with meat or vegetable snuffing), Example: ที่มวกเหล็กมีกะหรี่ปั๊บอร่อยมาก, Count unit: ชิ้น, Thai definition: ชื่อของกินชนิดหนึ่ง ใช้แป้งสาลีห่อไส้ผสมผงกะหรี่ แล้วจับจีบคล้ายหอยแครง ทอดน้ำมัน
กากกะรุน    [N] emery, See also: corundum, Syn. กากรุน, Example: เราใช้กากกะรุนขัดป้านน้ำชา, Thai definition: ผงของกะรุนที่เอามาผสมครั่งขัดของแข็ง เช่น ป้าน
กากเพชร    [N] Carborundum, See also: diamond chip, diamond dust, Example: กากเพชรส่งแสงระยิบ, Thai definition: ผงแวววาวคล้ายกระจกสำหรับโรยแต่งเครื่องประดับเป็นต้น
กากรุน    [N] Carborundum, See also: emery, Thai definition: ผงของกะรุนที่เอามาผสมครั่งขัดของแข็ง
ทุ่มตลาด    [V] dumping, See also: import goods in order to sell at lower price, Syn. ตีตลาด, Thai definition: นำสินค้าเข้ามาจำหน่ายในประเทศในราคาที่ต่ำกว่าราคาปกติของสินค้านั้น อันก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่กิจการอุตสาหกรรมภายในประเทศ
ทุ่มตลาด    [V] dumping, See also: flood the market with, out down the price to get hold of the market, Syn. ตีตลาด, Example: เขาทุ่มตลาด ด้วยการออกสินค้าตัวใหม่ในราคาต่ำกว่าสินค้าคู่แข่ง, Thai definition: นำสินค้าจำนวนมากออกขายในราคาที่ต่ำกว่าราคาปกติ
ใบเสริม [N] insert, See also: addendum, supplement, inset, Syn. ใบแทรก, Count unit: ใบ, Thai definition: แผ่นกระดาษมีข้อความประกาศหรือโฆษณาเป็นต้นที่แทรกอยู่ในหนังสือพิมพ์
หี    [N] vagina, See also: pudendum, pudenda, cunt, Syn. โยนี, Thai definition: ของลับของเพศหญิง, อวัยวะสืบพันธุ์ของเพศหญิง
หุ่นจำลอง    [N] model, See also: replica, dummy, Syn. หุ่น, Example: จิตรกรกำลังปั้นหุ่นจำลองขนาดเท่าของจริง, Count unit: ตัว, Thai definition: รูปปั้นที่ถ่ายแบบมาจากของจริง
ขี้เท่อ    [ADJ] dull, See also: stupid, dumb, dense, dime, thick, dim-witted, dead from the neck up, Syn. โง่, เซ่อ, Ant. ฉลาด, Example: คนขี้เท่ออย่างเขาทำอะไรด้วยตัวเองไม่ได้หรอก ต้องมีคนคอยแนะนำ, Thai definition: ที่ไม่ฉลาด, ที่รู้ไม่เท่าทัน
โละทิ้ง [V] discard, See also: dump, get rid of, reject, Example: บาลสร้างโรงจอดรถใต้ดินและโละทิ้งที่จอดรถบนดินตามถนนหนทางต่างๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบ้[adj.] (bai) EN: dumb ; mute   FR: muet
บันทึก[n.] (bantheuk) EN: note ; memorandum ; memo ; record ; summary ; abstract ; synopsis ; minute   FR: mémoire [m] ; note [f] ; mémo [m] (fam.) ; mémorandum [m] ; minute [f] ; notation [f]
ดัมพ์[v.] (dam) EN: dump   
ดำรง พุฒตาล [n. prop.] (Damrong Phuttān) EN: Dumrong Poottan   FR: Dumrong Poottan
อึ้ง[v.] (eung) EN: be struck dumb ; be speechless ; be tongue-tied ; be silent   FR: être interdit ; être interloqué
หี[n.] (hī) EN: vagina ; pudendum ; pudenda ; cunt   FR: vagin [m] ; vulve [f]
หินเพชร [n. exp.] (hin phet) EN: corundum   FR: corindon [m]
หุ่น[n.] (hun) EN: puppet ; dummy ; lay figure ; model   FR: poupée [f] ; modèle [m] ; mannequin [m]
หุ่นโชว์[n. exp.] (hun chō) EN: dummy   
หุ่นจำลอง[n. exp.] (hun jamløng) EN: model ; replica ; dummy ; mock-up   FR: modèle [m] ; réplique [f]
อิริเดียม[n.] (iridīem) EN: iridum   FR: iridium [m]
กากรุน[n.] (kākrun) EN: Carborundum ; emery   
การลงประชามติ[n. exp.] (kān long prachāmati) EN: referendum   FR: référendum [m] ; consultation populaire [f]
การออกเสียงประชามติ[n. exp.] (kān øksīeng prachāmati) EN: referendum   FR: référendum [m] ; consultation populaire [f]
การทุ่มตลาด[n. exp.] (kān thumtalāt) EN: dumping   FR: dumping [m] (anglic.)
กะหรี่ปั๊บ[n.] (karīpap) EN: curry puff ; fried curry dumpling (with meat or vegetable snuffing)   
ขี้ตู่[v.] (khītū) EN: be apt to make false claims ; falsely claim as one's own   FR: s'approprier indûment
คนใบ้[n. exp.] (khon bai) EN: dumb person ; mute   FR: muet [m]
คอรันดัม[n.] (khørandam) EN: corundum   
คอรุน[n.] (khørun) EN: corundum   
เกี๊ยว[n.] (kīo) EN: dumpling ; wonton   FR: boulette de pâte [f] ; ravioli [m]
กองขยะ[n. exp.] (khøng khaya) EN: pile of garbage ; garbage dump   FR: tas d'ordures [m]
กระดุมทอง[n. exp.] (kradum thøng) EN: Little Yellow Star ; Kradum Thong   
ม่อต้อ[v.] (møtø) EN: be dumpy ; be short and plump ; be squat ; be stocky   
มอเตอร์[adj.] (møtø) EN: dumpy ; short and plump ; squat ; stocky ; fat   FR: trapu ; râblé
หนังสือบริคณห์สนธิ[n. exp.] (nangseū børikhon sonthi) EN: memorandum of association   
โง่[adj.] (ngō) EN: stupid ; dumb ; foolish ; silly ; uneducated ; ignorant   FR: stupide ; idiot ; bête ; sot ; nigaud
เป็นใบ้[v. exp.] (pen bai) EN: be dumb (mute)   FR: être muet
ภาคผนวก[n. exp.] (phāk phanūak) EN: appendix ; supplement ; addendum ; annex   FR: appendice [m] ; addenda [m inv.] ; annexe [f]
ประชามติ[n.] (prachāmati) EN: referendum ; public opinion ; plebiscite   FR: référendum [m] ; opinion publique [f]
ระบายสินค้า[v. exp.] (rabāi sinkhā) EN: release products ; release commodity ; dump   
สนามมวยราชดำเนิน[n. prop.] (Sanām Mūay Rātchadamnoēn) EN: Rajadumnern Stadium ; Rajadamnern Stadium   
ซึ่งเตี้ยล่ำ[adj.] (seung tīa lam) EN: dumpy   
ซึ่งต้องพิสูจน์ (ซ.ต.พ.)[X] (seung tǿng phisūt) EN: Q.E.D. ; quod erat demonstrandum   
ตะลึง[v.] (taleung) EN: be dumbfound ; be stupefied ; be at a loss ; be stunned ; be nonplussed ; be taken aback ; be in a daze ; be spellbound ; be astonished ; be amazed ; be enraptured   
ทำไก๋[v. exp.] (tham kai) EN: feign ignorance ; play dumb ; pretend not to know   FR: faire l'innocent
เทขยะ[v. exp.] (thē khaya) EN: tip rubbish ; dump rubbish ; empty garbage   FR: vider les ordures
ทิ้งขว้าง[v. exp.] (thingkhwāng) EN: cast aside ; throw away ; abandon ; dump ; reject   
ทุ่มตลาด[v.] (thumtalāt) EN: dump ; flood the market (with/by)   
อย่างจริงจัง[adv.] (yāng jingjang) EN: seriously ; solemnly ; conscientiously   FR: sérieusement ; consciencieusement ; assidûment
โยนี[n.] (yōnī) EN: womb ; uterus ; vagina ; vulva ; pudendum   FR: vagin [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DUM    D AH1 M
DUMA    D UW1 M AH0
DUMM    D AH1 M
DUMB    D AH1 M
DUMP    D AH1 M P
ODUM    OW1 D AH0 M
DUMAN    D UW1 M AH0 N
DUMKE    D AH1 M K IY0
SEDUM    S EH1 D AH0 M
DUMPS    D AH1 M P S
DUMBO    D AH1 M B OW0
DUMPY    D AH1 M P IY0
DUMMY    D AH1 M IY0
DUMAS    D UW2 M AA1
DUMEZ    D UW1 M EH0 Z
DUMAS    D UW1 M AH0 Z
DUMOND    D AH0 M AA1 N D
DUMONT    D UW0 M AA1 N T
DUMMER    D AH1 M ER0
DUMLER    D AH1 M L ER0
DUMLAO    D UW1 M L AW0
DUMPED    D AH1 M P T
DUMIRE    D UW0 M IH1 R EY0
DUMPER    D AH1 M P ER0
GADDUM    G AE1 D AH0 M
HILDUM    HH IH1 L D AH0 M
DUMAIS    D AH0 M EY1
DUMPTY    D AH1 M P T IY0
SEDUMS    S EH1 D AH0 M Z
DUMBER    D AH1 M ER0
KADUMI    K AH0 D UW1 M IY0
PURDUM    P ER1 D AH0 M
DUMAINE    D AH0 M EY1 N
DUMENIL    D UW1 M AH0 N IH2 L
DUMMITT    D AH1 M IH2 T
DUMMIES    D AH1 M IY0 Z
DUMBEST    D AH1 M AH0 S T
DUMBING    D AH1 M IH0 NG
DUMFORD    D AH1 M F ER0 D
DUMPING    D AH1 M P IH0 NG
DUMPLING    D AH1 M P L IH0 NG
DUMPSTER    D AH1 M P S T ER0
DUMOULIN    D AH1 M UW0 L AE0 N
CORUNDUM    K ER0 AH1 N D AH0 M
DUMBBELL    D AH1 M B EH2 L
ADDENDUM    AH0 D EH1 D AH0 M
DUMPSTERS    D AH1 M P S T ER0 Z
ADDENDUMS    AH0 D EH1 D AH0 M Z
DUMBFOUND    D AH1 M F AW0 N D
DUMBBELLS    D AH1 M B EH2 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dumb    (j) (d uh1 m)
dump    (v) (d uh1 m p)
Dumas    (n) (d uu1 m a s)
dummy    (n) (d uh1 m ii)
dumps    (v) (d uh1 m p s)
dumpy    (j) (d uh1 m p ii)
dumber    (j) (d uh1 m @ r)
dumbly    (a) (d uh1 m l ii)
dumdum    (n) (d uh1 m d uh m)
dumped    (v) (d uh1 m p t)
dumper    (n) (d uh1 m p @ r)
dumbest    (j) (d uh1 m i s t)
dumdums    (n) (d uh1 m d uh m z)
dummies    (n) (d uh1 m i z)
dumpers    (n) (d uh1 m p @ z)
dumpier    (j) (d uh1 m p i@ r)
dumping    (v) (d uh1 m p i ng)
Dumfries    (n) (d uh1 m f r ii1 s)
addendum    (n) (@1 d e1 n d @ m)
corundum    (n) (k @1 r uh1 n d @ m)
dumbbell    (n) (d uh1 m b e l)
dumbness    (n) (d uh1 m n @ s)
dumpiest    (j) (d uh1 m p i i s t)
dumpling    (n) (d uh1 m p l i ng)
Dumbarton    (n) (d uh1 m b aa1 t n)
adumbrate    (v) (a1 d uh m b r ei t)
dumbbells    (n) (d uh1 m b e l z)
dumbfound    (v) (d uh1 m f au1 n d)
dumplings    (n) (d uh1 m p l i ng z)
adumbrated    (v) (a1 d uh m b r ei t i d)
adumbrates    (v) (a1 d uh m b r ei t s)
dumbfounds    (v) (d uh1 m f au1 n d z)
dumbwaiter    (n) (d uh2 m w ei1 t @ r)
memorandum    (n) (m e2 m @ r a1 n d @ m)
referendum    (n) (r e2 f @ r e1 n d @ m)
adumbrating    (v) (a1 d uh m b r ei t i ng)
carborundum    (n) (k aa2 b @ r uh1 n d @ m)
corrigendum    (n) (k o2 r i jh e1 n d @ m)
dumbfounded    (v) (d uh1 m f au1 n d i d)
dumbwaiters    (n) (d uh2 m w ei1 t @ z)
memorandums    (n) (m e2 m @ r a1 n d @ m z)
referendums    (n) (r e2 f @ r e1 n d @ m z)
dumbfounding    (v) (d uh1 m f au1 n d i ng)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
缶詰[かんづめ, kandume] (n) เครื่องกระป๋อง, อาหารกระป๋อง, See also: R. 栓抜き

German-Thai: Longdo Dictionary
Referendum(n) |das, pl. Referenda/Referenden| การลงมติเสียงของประชาชน
eine Dummheit begehen(phrase) ทำเรื่องโง่ๆ, ทำเรื่องโง่เขลา เช่น Man soll keine Dummheit zweimal begehen. เราไม่ควรทำความผิดพลาดนี้อีกเป็นครั้งที่สอง

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Dumme {m,f}; Dummer | der Dumme sein (n ) โง่ คนโง่

Japanese-English: EDICT Dictionary
DQN[ドキュン, dokyun] (n) (sl) dumb-ass (person or corporation) [Add to Longdo]
hoge[ほげ, hoge] (n) {comp} foobar-style name for a dummy variable [Add to Longdo]
あれよあれよ[, areyoareyo] (int) expression of surprise; dumbfounded [Add to Longdo]
おしゃぶり[, oshaburi] (n) teething ring; pacifier; dummy [Add to Longdo]
お馬鹿さん[おばかさん, obakasan] (n) silly person; dumb-bunny; dope [Add to Longdo]
ぎゅうぎゅう詰め[ぎゅうぎゅうづめ, gyuugyuudume] (exp) jam packed [Add to Longdo]
ぎゅう詰め[ぎゅうづめ, gyuudume] (adj-na,n) packed like sardines; jammed [Add to Longdo]
しらばくれる;しらばっくれる[, shirabakureru ; shirabakkureru] (v1,vi) to play dumb; to feign ignorance; to act as innocent [Add to Longdo]
すし詰め;鮨詰め;寿司詰め;鮨詰[すしづめ, sushidume] (n) jam-packed; packed in like sushi (like sardines) [Add to Longdo]
たこ焼き;蛸焼[たこやき, takoyaki] (n) octopus dumplings [Add to Longdo]
どん詰り;どん詰まり[どんづまり, dondumari] (n) (uk) (dead) end; end of the line [Add to Longdo]
みたらし団子;御手洗団子[みたらしだんご, mitarashidango] (n) skewered rice dumplings in a sweet soy glaze [Add to Longdo]
ものが言えない;物が言えない[ものがいえない, monogaienai] (exp) speechless (with amazement); struck dumb [Add to Longdo]
わらび餅;蕨餅[わらびもち, warabimochi] (n) bracken-starch dumpling (type of dumpling traditionally made using bracken starch) [Add to Longdo]
アーパー[, a-pa-] (n) (sl) stupid person; dummy; dolt [Add to Longdo]
アランダム[, arandamu] (n) alundum (material made of fused aluminum usu. used as an abrasive) [Add to Longdo]
インテリジェント端末[インテリジェントたんまつ, interijiento tanmatsu] (n) {comp} intelligent (as opposed to dumb) terminal [Add to Longdo]
オンラインダンプ[, onraindanpu] (n) {comp} online dump [Add to Longdo]
カーダンパー[, ka-danpa-] (n) car dumper [Add to Longdo]
カーボランダム[, ka-borandamu] (n) (See 炭化ケイ素) carborundum (hard silicon carbide solid, used as an abrasive) [Add to Longdo]
コアを吐く[コアをはく, koa wohaku] (exp,v5k) {comp} to dump core; to dump memory contents [Add to Longdo]
コアダンプ[, koadanpu] (n) {comp} core-dump [Add to Longdo]
コランダム[, korandamu] (n) corundum [Add to Longdo]
ゴミ漁り[ゴミあさり, gomi asari] (n) picking through garbage; dumpster diving; scavenging rubbish [Add to Longdo]
ゴミ捨て場[ゴミすてば, gomi suteba] (n) dump site [Add to Longdo]
サッサフラス[, sassafurasu] (n) sassafras (Sassafras albidum) [Add to Longdo]
スギ[, sugi] (n) cobia (Rachycentron canadum); sergeant fish [Add to Longdo]
ソーシャルダンピング[, so-sharudanpingu] (n) social dumping [Add to Longdo]
ソルダム[, sorudamu] (n) soldum [Add to Longdo]
ダストボックス[, dasutobokkusu] (n) dust box; dumpster; skip [Add to Longdo]
ダミー[, dami-] (n) dummy; (P) [Add to Longdo]
ダミーパラメタ[, dami-parameta] (n) {comp} dummy parameter [Add to Longdo]
ダミーレコード[, dami-reko-do] (n) {comp} dummy record [Add to Longdo]
ダミー会社[ダミーがいしゃ, dami-gaisha] (n) dummy corporation; front company; shell corporation [Add to Longdo]
ダム[, damu] (n) (1) dam; (adj-f) (2) dumb; (P) [Add to Longdo]
ダムターミナル[, damuta-minaru] (n) {comp} dumb terminal [Add to Longdo]
ダムダム弾[ダムダムだん, damudamu dan] (n) dum-dum ammunition [Add to Longdo]
ダムハブ[, damuhabu] (n) {comp} dumb hub [Add to Longdo]
ダム端末[ダムたんまつ, damu tanmatsu] (n) {comp} dumb terminal [Add to Longdo]
ダンピング[, danpingu] (n) dumping; (P) [Add to Longdo]
ダンピング関税[ダンピングかんぜい, danpingu kanzei] (n) anti-dumping duties [Add to Longdo]
ダンピング症候群[だんぴんぐしょうこうぐん, danpingushoukougun] (n) dumping syndrome [Add to Longdo]
ダンプ[, danpu] (n,vs) (1) dump; (2) (abbr) (See ダンプトラック) dump truck; (P) [Add to Longdo]
ダンプカー[, danpuka-] (n) dump truck (wasei [Add to Longdo]
ダンプトラック[, danputorakku] (n) dump truck [Add to Longdo]
ダンプリスト[, danpurisuto] (n) {comp} dump list [Add to Longdo]
ダンプリング[, danpuringu] (n) dumpling [Add to Longdo]
ダンベル[, danberu] (n) dumbbell [Add to Longdo]
デュメリルオオトカゲ[, deyumeriruootokage] (n) Dumeril's monitor (Varanus dumerilii, species of carnivorous monitor lizard from Southeast Asia) [Add to Longdo]
トンネル会社[トンネルがいしゃ, tonneru gaisha] (n) dummy company [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
假人[jiǎ rén, ㄐㄧㄚˇ ㄖㄣˊ, ] a dummy [Add to Longdo]
假货[jiǎ huò, ㄐㄧㄚˇ ㄏㄨㄛˋ, / ] counterfeit article; fake; dummy; simulacrum [Add to Longdo]
备忘录[bèi wàng lù, ㄅㄟˋ ㄨㄤˋ ㄌㄨˋ, / ] memorandum; aide-memoire; memorandum book [Add to Longdo]
傻眼[shǎ yǎn, ㄕㄚˇ ㄧㄢˇ, ] stunned; struck dumb by shock; flabbergasted [Add to Longdo]
倾倒[qīng dào, ㄑㄧㄥ ㄉㄠˋ, / ] to dump; to pour; to empty out [Add to Longdo]
倾卸[qīng xiè, ㄑㄧㄥ ㄒㄧㄝˋ, / ] to tip; to dump by tipping from a vehicle [Add to Longdo]
倾销[qīng xiāo, ㄑㄧㄥ ㄒㄧㄠ, / ] to dump (goods, products) [Add to Longdo]
元宵[yuán xiāo, ㄩㄢˊ ㄒㄧㄠ, ] sticky rice dumplings [Add to Longdo]
全民公决[quán mín gōng jué, ㄑㄩㄢˊ ㄇㄧㄣˊ ㄍㄨㄥ ㄐㄩㄝˊ, / ] referendum [Add to Longdo]
全民投票[quán mín tóu piào, ㄑㄩㄢˊ ㄇㄧㄣˊ ㄊㄡˊ ㄆㄧㄠˋ, ] referendum; plebiscite [Add to Longdo]
公投[gōng tóu, ㄍㄨㄥ ㄊㄡˊ, ] a referendum; abbr. for 公民投票 [Add to Longdo]
公民投票[gōng mín tóu piào, ㄍㄨㄥ ㄇㄧㄣˊ ㄊㄡˊ ㄆㄧㄠˋ, ] plebiscite; referendum [Add to Longdo]
公民表决[gōng mín biǎo jué, ㄍㄨㄥ ㄇㄧㄣˊ ㄅㄧㄠˇ ㄐㄩㄝˊ, / ] referendum; decided by public vote [Add to Longdo]
公决[gōng jué, ㄍㄨㄥ ㄐㄩㄝˊ, / ] public decision (by ballot); majority decision; a joint decision; referendum [Add to Longdo]
刚玉[gāng yù, ㄍㄤ ㄩˋ, / ] corundum (mineral) [Add to Longdo]
半斤八两[bàn jīn bā liǎng, ㄅㄢˋ ㄐㄧㄣ ㄅㄚ ㄌㄧㄤˇ, / ] not much to choose between the two; tweedledum and tweedledee [Add to Longdo]
反证[fǎn zhèng, ㄈㄢˇ ㄓㄥˋ, / ] disproof; rebuttal; reductio ad absurdum [Add to Longdo]
反证法[fǎn zhèng fǎ, ㄈㄢˇ ㄓㄥˋ ㄈㄚˇ, / ] reductio ad absurdum [Add to Longdo]
[bā, ㄅㄚ, ] (onomat.); dumb [Add to Longdo]
[yǎ, ㄧㄚˇ, / ] dumb; mute [Add to Longdo]
哑剧[yǎ jù, ㄧㄚˇ ㄐㄩˋ, / ] to mime; a dumb show [Add to Longdo]
哑巴[yǎ ba, ㄧㄚˇ ㄅㄚ˙, / ] mute; muted; a dumb person; to be dumb [Add to Longdo]
哑终端[yā zhōng duān, ㄧㄚ ㄓㄨㄥ ㄉㄨㄢ, / ] dumb terminal [Add to Longdo]
哑铃[yǎ líng, ㄧㄚˇ ㄌㄧㄥˊ, / ] dumbbell (weight) [Add to Longdo]
[yīn, , ] dumb [Add to Longdo]
大仲马[dà zhòng mǎ, ㄉㄚˋ ㄓㄨㄥˋ ㄇㄚˇ, / ] Alexandre Dumas, père [Add to Longdo]
小笼包[xiǎo lóng bāo, ㄒㄧㄠˇ ㄌㄨㄥˊ ㄅㄠ, / ] steamed dumpling [Add to Longdo]
小龙包[xiǎo lóng bāo, ㄒㄧㄠˇ ㄌㄨㄥˊ ㄅㄠ, / ] steamed dumpling [Add to Longdo]
小龙汤包[xiǎo lóng tāng bāo, ㄒㄧㄠˇ ㄌㄨㄥˊ ㄊㄤ ㄅㄠ, / ] steamed soup dumpling [Add to Longdo]
弹药库[dàn yào kù, ㄉㄢˋ ㄧㄠˋ ㄎㄨˋ, / ] ammunition dump [Add to Longdo]
抛下[pāo xià, ㄆㄠ ㄒㄧㄚˋ, / ] to throw down; to dump; to abandon; thrown down [Add to Longdo]
抛售[pāo shòu, ㄆㄠ ㄕㄡˋ, / ] to dump (selling abroad more cheaply than cost price at home) [Add to Longdo]
抛弃[pāo qì, ㄆㄠ ㄑㄧˋ, / ] discard; dump [Add to Longdo]
杠铃[gàng líng, ㄍㄤˋ ㄌㄧㄥˊ, / ] barbell (for weight-lifting); dumbell [Add to Longdo]
归谬法[guī miù fǎ, ㄍㄨㄟ ㄇㄧㄡˋ ㄈㄚˇ, / ] reductio ad absurdum; arguing by contradiction; also called 反證法|反证法 [Add to Longdo]
水饺[shuǐ jiǎo, ㄕㄨㄟˇ ㄐㄧㄠˇ, / ] dumplings or wonton in broth [Add to Longdo]
水饺儿[shuǐ jiǎo r, ㄕㄨㄟˇ ㄐㄧㄠˇ ㄖ˙, / ] erhua variant of 水餃|水饺, dumplings or wonton in broth [Add to Longdo]
煎饺[jiān jiǎo, ㄐㄧㄢ ㄐㄧㄠˇ, / ] fried dumpling [Add to Longdo]
[yīn, , ] dumb [Add to Longdo]
目睁口呆[mù zhēng kǒu dāi, ㄇㄨˋ ㄓㄥ ㄎㄡˇ ㄉㄞ, / ] stunned; dumbstruck [Add to Longdo]
目瞪口呆[mù dèng kǒu dāi, ㄇㄨˋ ㄉㄥˋ ㄎㄡˇ ㄉㄞ, ] dumbstruck; stunned; stupefied [Add to Longdo]
矮墩墩[ǎi dūn dūn, ㄞˇ ㄉㄨㄣ ㄉㄨㄣ, ] pudgy; dumpy; stumpy [Add to Longdo]
矮胖[ǎi pàng, ㄞˇ ㄆㄤˋ, ] short and stout; dumpy; roly-poly [Add to Longdo]
[lù, ㄌㄨˋ, / ] chart; list; memorandum; book of prophecy (e.g. of dynastic fortunes) [Add to Longdo]
[zòng, ㄗㄨㄥˋ, ] rice dumplings wrapped in leaves [Add to Longdo]
糊糊涂涂[hú hu tū tū, ㄏㄨˊ ㄏㄨ˙ ㄊㄨ ㄊㄨ, ] stupid; dumb [Add to Longdo]
[zòng, ㄗㄨㄥˋ, / ] rice dumpling; variant of 糉 [Add to Longdo]
糯米糍[nuò mǐ cí, ㄋㄨㄛˋ ㄇㄧˇ ㄘˊ, ] rice cake dumpling; sticky rice cake; mochi cake [Add to Longdo]
[tuán, ㄊㄨㄢˊ, / ] dumpling [Add to Longdo]
团子[tuán zi, ㄊㄨㄢˊ ㄗ˙, / ] dango (Japanese dumpling) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インテリジェント端末[インテリジェントたんまつ, interijiento tanmatsu] intelligent (as opposed to dumb) terminal [Add to Longdo]
ダミーパラメタ[だみーぱらめた, dami-parameta] dummy parameter [Add to Longdo]
ダミーレコード[だみーれこーど, dami-reko-do] dummy record [Add to Longdo]
ダンプ[だんぷ, danpu] dump (vs) [Add to Longdo]
フルダンプ[ふるだんぷ, furudanpu] full dump [Add to Longdo]
メモリダンプ[めもりだんぷ, memoridanpu] memory dump [Add to Longdo]
仮パラメタ[かりパラメタ, kari parameta] (formal) parameter, dummy argument [Add to Longdo]
仮ポインタ[かりポインタ, kari pointa] dummy pointer [Add to Longdo]
仮引数[かりひきすう, karihikisuu] dummy argument, parameter [Add to Longdo]
仮引数[かりひきすう, karihikisuu] (formal) parameter, dummy argument [Add to Longdo]
仮手続[かりてつづき, karitetsuduki] dummy procedure [Add to Longdo]
仮配列[かりはいれつ, karihairetsu] dummy array [Add to Longdo]
簡易端末[かんいたんまつ, kan'itanmatsu] dumb terminal [Add to Longdo]
見掛け変数[みかけへんすう, mikakehensuu] dummy variable [Add to Longdo]
事後分析ダンプ[じごぶんせきダンプ, jigobunseki danpu] postmortem dump [Add to Longdo]
正誤表[せいごひょう, seigohyou] errata, corrigenda, erratum, corrigendum [Add to Longdo]
追補[ついほ, tsuiho] addenda, addendum [Add to Longdo]
変更域ダンプ[へんこういきダンプ, henkouiki danpu] change dump [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
愚か[おろか, oroka] Dummheit, Einfalt [Add to Longdo]
愚劣[ぐれつ, guretsu] Unsinn, Torheit, Dummheit [Add to Longdo]
愚問[ぐもん, gumon] dumme_Frage [Add to Longdo]
愚鈍[ぐどん, gudon] Dummheit, Einfalt, Stumpfsinn [Add to Longdo]
気詰まり[きづまり, kidumari] Gehemmtsein [Add to Longdo]
[ち, chi] DUMM, TOERICHT [Add to Longdo]
缶詰[かんづめ, kandume] Konservenbuechse, Konservendose [Add to Longdo]
金融[きんゆう, kinyuu] Finanz-,, Geld-,, Geldumlauf [Add to Longdo]
鈍い[にぶい, nibui] stumpf, traege, schwerfaellig, dumpf, truebe [Add to Longdo]
鈍重[どんじゅう, donjuu] dumm, traege, schwerfaellig [Add to Longdo]
[つづみ, tsudumi] Handtrommel [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top