Search result for

dîna

(68 entries)
(0.0184 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dîna-, *dîna*
English-Thai: Longdo Dictionary
coordinate(v) ประสานงาน
coordinator(n) ผู้ประสานงาน
cardinality(n) จำนวนสมาชิกในเซ็ตทางคณิตศาสตร์ที่ให้มา
ordinary partnership(n) ห้างหุ้นส่วนสามัญ, R. partnership, limited partnership

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dinar(ดินาร์') n. เงินตราของอิหร่าน
arundinaceous(อะรันดิเน'เซียส) adj. เกี่ยวกับหรือคล้ายไม้จำพวกอ้อ, เต็มไปด้วยหญ้า, ทำด้วยหญ้า,
badinage(แบด'ดินาจฺ) {badinaged,badinaging,badinages} vt.,n. (การ) เย้าแหย่,พูดล้อเลียน, Syn. banter
cardinal(คาร์'ดิเนิล) n. พระราชาคณะของคาทอลิก,นกจำพวกหนึ่งตัวผู้สีแดงจัด,สีแดงเข้ม adj. สำคัญยิ่ง,มีสีแดง,พื้นฐาน., See also: cardinalship n. ดูcardinal, Syn. principal
cardinal numbern. ตัวเลขแสดงจำนวนเช่น1,2,3, Syn. cardinal numeral -Conf. ordinal number
co-ordinal(โคออร์'ดิเนิล) adj. เกี่ยวกับลำดับเดียวกัน., Syn. co-ordinal
co-ordinate(โคออร์'ดิเนท) adj. ขนานกัน,ในระดับเดียวกัน,เท่ากัน,ประสานกัน,พร้อมเพรียงกัน n. สิ่งหรือบุคคลที่มีความสำคัญหรือตำแหน่งเท่ากัน,ระยะพิกัด vt. ทำให้เป็นระดับเดียวกัน,ทำให้เท่ากัน,ทำให้ประสานกัน. vi. เท่ากัน,อยู่ในระดับเดียวกัน,ประสานกัน., See also: c
contadinan. หญิงชาวนา
coordinate(โคออร์'ดิเนท) adj. ขนานกัน,ในระดับเดียวกัน,เท่ากัน,ประสานกัน,พร้อมเพรียงกัน n. สิ่งหรือบุคคลที่มีความสำคัญหรือตำแหน่งเท่ากัน,ระยะพิกัด vt. ทำให้เป็นระดับเดียวกัน,ทำให้เท่ากัน,ทำให้ประสานกัน. vi. เท่ากัน,อยู่ในระดับเดียวกัน,ประสานกัน., See also: c
coordination(โคออร์ดิเน'เชิน) n. ความเสมอกัน,การอยู่ในระดับเดียวกัน,การประสานกัน,ความพร้อมเพรียงกัน, See also: co-ordination n. ดูcoordination, Syn. harmony,cooperation,unity

English-Thai: Nontri Dictionary
badinage(n) การพูดล้อเลียน,การพูดเย้าแหย่
badinage(vt) ล้อเลียน,เย้าแหย่
cardinal(adj) สำคัญ
cardinal(n) พระราชาคณะ
coordinate(adj) ที่เท่ากัน,ที่ขนานกัน,ในระดับเดียวกัน,ที่คู่กัน
coordinate(n) สิ่งที่เท่ากัน,ระยะพิกัด
coordinate(vt) ประสาน,ควบ,ร่วมกัน,เท่ากัน,อยู่ในระดับเดียวกัน
coordination(n) การประสาน,การร่วมมือกัน,ความเสมอกัน
extraordinarily(adv) อย่างผิดปกติ,อย่างพิเศษ,อย่างผิดธรรมดา,วิสามัญ
inordinate(adj) มากมาย,เกิน,ล้น,เลยเถิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาณัติ[n.] (ānat) EN: mandate ; regulation ; order; command ; injunction ; ordinance   FR: mandat [m] ; délégation [f]
แบบธรรมดา[adj.] (baēp thammadā) EN: normal   FR: normal ; ordinaire
ใบเสมา[n.] (baisēmā) EN: boundary of a bot ; sema ; stone boundary markers (at the eight cardinal points around a bot) ; marker stones ; seam stones ; battlements   
บ้านธรรมดา[n. exp.] (bān thammadā) EN: ordinary house   
บวชนาค[X] (būat nāk) EN: ordination ceremony   FR: ordination [f]
ชั้นธรรมดา[n. exp.] (chan thammadā) EN: regular   FR: classe ordinaire [f]
ชาวบ้าน[n.] (chāobān) EN: villager ; folk ; ordinary people ; commoner ; people ; neighbours ; laypeople ; grassroots   FR: villageois [mpl] ; voisins [mpl] ; gens [fpl] ; personnes [fpl] ; laïcs [mpl]
ชื่อสามัญ [n. exp.] (cheū sāman) EN: common name   FR: nom commun [m] ; nom ordinaire [m]
ดีนาร์[n.] (dīnā) EN: dinar   FR: dinar [m]
ดีนาร์แอลจีเรีย[n. exp.] (dīnā Aēljirīa ) EN: Algerian dinar   FR: dinar algérien [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DINA    D IY1 N AH0
DINAH    D AY1 N AH0
DINAN    D IH1 N AH0 N
DINAR    D IH2 N AA1 R
DINARS    D AY1 N ER0 Z
DINARS    D IH2 N AA1 R Z
DINARDO    D IH2 N AA1 R D OW0
DINAPOLI    D AH0 N AE1 P AH0 L IY0
DINATALE    D IY0 N AA0 T AA1 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dinar    (n) (d ii1 n aa r)
dinars    (n) (d ii1 n aa z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Ordination(n) |die, pl. Ordinationen| การบวชเป็นพระทางศาสนาพุทธ เช่น Er konnte erst mit zwanzig Jahren die volle Ordination empfangen. , See also: R. die Priesterweihe, die Primiz

French-Thai: Longdo Dictionary
ordinateur(n) |m, pl. ordinateurs| เครื่องคอมพิวเตอร์

Japanese-English: EDICT Dictionary
ITC[アイティーシー, aitei-shi-] (n) (1) International Trade Commission; ITC; (2) Independent Television Commission; ITC; (3) International Trade Center; ITC; (4) integrated traffic control; ITC; (5) inclusive tour charter; (6) IT coordinator [Add to Longdo]
せりばんご[, seribango] (n) ordinal number [Add to Longdo]
ただ者;只者;徒者[ただもの, tadamono] (n) ordinary person (usu. in neg. sentences) [Add to Longdo]
まれに見る;稀に見る[まれにみる, marenimiru] (exp,adj-f) rare; extraordinary; singular [Add to Longdo]
インテリアコーディネーター[, interiako-deine-ta-] (n) interior coordinator [Add to Longdo]
オーディナリー[, o-deinari-] (n) ordinary [Add to Longdo]
オールオーディナリーズ[, o-ruo-deinari-zu] (n) All Ordinaries (Australian stock index) [Add to Longdo]
カージナル[, ka-jinaru] (n) cardinal (Catholic prelate, number characteristic, etc.) [Add to Longdo]
カージナルス[, ka-jinarusu] (n) Cardinals (US baseball team) [Add to Longdo]
カージナルテトラ;カージナル・テトラ[, ka-jinarutetora ; ka-jinaru . tetora] (n) cardinal tetra (Paracheirodon axelrodi) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
第纳尔[dì nà ěr, ㄉㄧˋ ㄋㄚˋ ㄦˇ, / ] dinar (currency) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
グリフ座標系[ぐりふざひょうけい, gurifuzahyoukei] glyph coordinate system [Add to Longdo]
コミットメント調整者[こみっとめんとちょうせいしゃ, komittomentochouseisha] commitment coordinator [Add to Longdo]
テキスト局所座標系[テキストきょくしょざひょうけい, tekisuto kyokushozahyoukei] text local coordinate system [Add to Longdo]
ビュー基準座標系[ビューきじゅんざひょうけい, byu-kijunzahyoukei] view reference coordinates [Add to Longdo]
ページ座標系[ページざひょうけい, pe-ji zahyoukei] page coordinate system [Add to Longdo]
モデリング座標系[モデリングざひょうけい, moderingu zahyoukei] modelling coordinates [Add to Longdo]
ワールド座標[ワールドざひょう, wa-rudo zahyou] world coordinate [Add to Longdo]
下位ダイアログ[かいダイアログ, kai daiarogu] subordinate dialogue [Add to Longdo]
下位参照[かいさんしょう, kaisanshou] subordinate reference [Add to Longdo]
下位部分木[かいぶぶんもく, kaibubunmoku] subordinate subtree [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top