Search result for

dératises

(238 entries)
(4.111 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dératises-, *dératises*, dératise
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา dératises มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *dératises*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
federation    [N] สหพันธรัฐ, See also: สหรัฐ, สหพันธ์, สหภาพ, Syn. alliance, confederacy
moderation    [N] การทำให้น้อยลง, See also: การทำให้ลดลง, Syn. temperance, mildness
moderation    [N] ความพอประมาณ, See also: ความรู้จักพอดี, ความรู้จักประมาณ, Syn. limiting, controlling, temperance
immoderation    [N] ความเกินขอบเขต, See also: ความไม่เหมาะสม, ความมากเกินไป, ความเกินพอดี, Syn. execssiveness
confederation    [N] การรวมกลุ่มกัน, Syn. alliance
consideration    [N] การคิดพิจารณา, Syn. deliberation, thought, forethought
consideration    [N] ความคิดเห็นใจผู้อื่น
reconsideration    [N] การพิจารณาใหม่, See also: การไตร่ตรองใหม่, Syn. review, revision
in consideration of    [IDM] เนื่องจาก, See also: เป็นผลจาก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
past considerationสินจ้างที่ได้ให้ก่อนมีข้อตกลง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
labour federationสหพันธ์แรงงาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reconsiderationการพิจารณาใหม่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
semisideration; hemiplegia; semisideratioอัมพาตครึ่งซีก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
semisideratio; hemiplegia; semisiderationอัมพาตครึ่งซีก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
moral considerationสินจ้างทางธรรมจรรยา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
consideration, failure ofการละเลยไม่ให้สินจ้าง, การปฏิเสธไม่ให้สินจ้าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
consideration, good; consideration, valuableค่าตอบแทนที่มีคุณค่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
consideration, illegalการกระทำที่จะมีผลเป็นการผิดกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
consideration, valuable; consideration, goodค่าตอบแทนที่มีคุณค่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
considerationค่าต่างตอบแทน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
considerationค่าตอบแทน (การปฏิบัติตามสัญญา), สินจ้าง [ดู causa] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
confederationสมาพันธรัฐ (ก. ระหว่างประเทศ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
carry passengers for a considerationรับขนคนโดยสารเพื่อบำเหน็จ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
confederationสมาพันธรัฐ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
good considerationค่าตอบแทนที่มีคุณค่า [ดู valuable consideration] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
failure of considerationค่าต่างตอบแทนล้มเหลว [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
failure of considerationการละเลยไม่ให้สินจ้าง, การปฏิเสธไม่ให้สินจ้าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
federation; federal stateสหพันธรัฐ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
federal state; federationสหพันธรัฐ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
federal state; federationสหพันธรัฐ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
federation; federal stateสหพันธรัฐ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
inadequate considerationค่าตอบแทนที่ไม่เพียงพอ, สินจ้างที่ไม่เพียงพอ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
illegal considerationการกระทำที่จะมีผลเป็นการผิดกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
valuable considerationค่าตอบแทนที่มีคุณค่า [ดู good consideration] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hemiplegia; semisideratio; semisiderationอัมพาตครึ่งซีก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
want of considerationปราศจากสินจ้าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
International Federation of Library Assoสหพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสมาคมและสถาบันห้องสมุด

International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) สหพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสมาคมและสถาบันห้องสมุด ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2470 (ค.ศ. 1927) มีวัตถุประสงค์ในการประสานสามัคคีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และ สารนิเทศศาสตร์ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด ประสบการณ์ และร่วมมือกันสร้างความพัฒนาถาวรให้แก่ห้องสมุด และสถาบันบริการสารนิเทศ รวมทั้งการพัฒนาทางมาตรฐานงานเทคนิคของห้องสมุด ปัจจุบันมีสมาชิกทั่วโลกจำนวน 1,600 คน / หน่วยงาน จาก 150 ประเทศ

IFLA มีสถานภาพเป็นองค์กรอิสระระดับสากล ไม่แสวงหากำไร ให้คำแนะนำปรึกษาด้านห้องสมุด บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ แก่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมของสหประชาชาติ องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน สภาระหว่างประเทศว่าด้วยการจดหมายเหตุ และองค์การอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสารนิเทศ การศึกษา และวัฒนธรรม IFLA ก่อตั้งขึ้นที่เมือง Edinburgh, Scotland และได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ให้ตั้งสำนักงานที่กรุงเฮก เนเธอร์แลนด์

IFLA จัดการประชุมวิชาการทุกปีโดยหมุนเวียนเปลี่ยนสถานที่ไปตามประเทศสมาชิกต่าง ๆ เพื่อให้บรรณารักษ์นานาชาติจากทั่วโลกได้มาพบ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์วิชาการ วิชาชีพ และสร้างมิตรภาพ ก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างห้องสมุด โดยประเทศไทยได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพจัดประชุม IFLA ครั้งที่ 65 ในปี พ.ศ. 2542 (วันที่ 19 - 27 สิงหาคม 2542) โดยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับเป็นองค์อุปถัมภ์การประชุม หัวข้อการประชุมในครั้งนั้น เรื่อง On the Threshold of the 21st Century : Libraries as Gateways to an Enlightened World หรือ ห้องสมุดเป็นประตูไปสู่โลกอันสดใสในรุ่งอรุณแห่งศตวรรษใหม่ สนใจกิจกรรมการจัดประชุมของ IFLA ติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.ifla.org [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Federation of Thai Capital Market Organizationsสภาธุรกิจตลาดทุนไทย
จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ในปี 2547 โดยความร่วมมือของ 6 องค์กร ประกอบด้วย สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ สมาคมบริษัทจดทะเบียน สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ สมาคมบริษัทจัดการลงทุน สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาตลาดทุนไทยภายใต้เป้าหมายหลัก 3 ประการคือ เสริมสร้าง พัฒนาตลาดทุนให้มีเสถียรภาพ มั่นคง ผลักดันบรรษัทภิบาล [ตลาดทุน]
Consideration (Law)การพิจารณาคดี [TU Subject Heading]
Russia (Federation)รัสเซีย (สหพันธรัฐ) [TU Subject Heading]
Considerationการพิจารณา [การแพทย์]
Consideration, Statisticalการอาศัยหลักสถิติในการพิจารณา [การแพทย์]
International Federation of Clinical Chemistryองค์การสหพันธ์เคมีคลินิกระหว่างประเทศ, สมาพันธ์เคมีคลินิกระหว่างชาติ [การแพทย์]
International Planned Parenthood Federationสหพันธ์วางแผนครอบครัวแห่งโลก [การแพทย์]
Moderatingการประนีประนอม [การแพทย์]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ariticles of confederatioรัฐธรรมนูญของ 13 อาณานิคมของอเมริกาในปี 1781
confederation(คันเฟดดะเร'เชิน) n. การร่วมกลุ่ม,ภาวะที่ถูกรวมกลุ่ม,สันนิบาตหรือพันธมิตร,กลุ่มรัฐที่รวมกัน,The Confederation การรวมกลุ่ม13 รัฐแรกเริ่มของสหรัฐตามสนธิสัญญา Articles of Confederation 1781-1789, See also: confederationism,confederationist,confederal
consideration(คันซิดเดอเร'เชิน) n. การพิจารณา,การครุ่นคิด,สิ่งที่ควรพิจารณา,การชดเชย,ความเห็นใจคนอื่น,ความสำคัญ,ความนับถือ, Syn. thinking
desiderativeadj. ซึ่งมีความต้องการ
federation(เฟดเดอเร'เชิน) n. การรวมเข้าเป็นสหรัฐหรือสมาพันธรัฐ,กลุ่มการเมือง (สหรัฐ,สมาพันธรัฐ,สหพันธ์,สันนิบาต,พันธมิตรหรืออื่น ๆ), Syn. league
moderation(มอดดะเร'เชิน) n. ความไม่รุนแรง,การกระทำที่พอประมาณ,ความพอควร,การละเว้นของมึนเมา. -Phr. (in moderation พอควร,พอประมาณ), Syn. temperance

English-Thai: Nontri Dictionary
confederation(n) การร่วมมือกัน,สหภาพ,สมาพันธ์,สันนิบาต,พันธมิตร
consideration(n) การพิจารณา,การครุ่นคิด,การคำนึงถึง,ความเห็นอกเห็นใจ
federation(n) สหพันธ์,กลุ่มการเมือง,การจัดตั้งพรรคการเมือง,การรวมกัน
moderation(n) การสงบใจ,ความรู้จักประมาณ,ความไม่รุนแรง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
consideration (n) ค่าตอบแทนที่มีคุณค่า (ราคา)
considerationค่าตอบแทน
The Federation of Thai Industries (n ) สภาอุตสาหกรรม
See also: S. FTI,

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดุลพินิจ    [N] discretion, See also: judgment, consideration, Syn. ดุลยพินิจ, Thai definition: การวินิจฉัยที่เห็นสมควร
สายกลาง    [N] moderation, See also: middle way, Syn. ทางสายกลาง, Example: พระพุทธเจ้าสอนให้เรายึดหลักสายกลางในการดำเนินชีวิต, Thai definition: แนวทางในการปฏิบัติที่ไม่ตึงหรือหย่อนจนเกินไป
สหพันธ์    [N] federation, See also: alliance, union, Syn. สมาคม, สมาพันธ์, องค์กร, องค์การ, Example: สหพันธ์แรงงานเป็นการรวมกลุ่มกันเพื่อต่อรองหรือเรียกร้องผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อผู้ใช้แรงงาน, Thai definition: สหภาพหรือสมาคมตั้งแต่ 2 สหภาพหรือ 2 สมาคมขึ้นไปรวมตัวกันเข้าเพื่อการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อให้เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของสหภาพหรือสมาคมที่เข้าร่วมกันนั้น
อาทร    [N] care, See also: concern, regard, thoughtfulness, consideration, respect, Syn. ความเอื้อเฟื้อ, ความเอาใจใส่, ความพะวง, ความเป็นห่วงเป็นใย, Ant. ความเห็นแก่ตัว, Example: พ่อแม่ควรเป็นแบบอย่างที่ดีและถูกต้องแก่บุตร เอาใจใส่บุตรด้วยความอาทรในทุกเรื่อง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สมาคม    [N] association, See also: society, club, organization, union, alliance, league, federation, Example: สมาคมเล็งเห็นความสำคัญของเยาวชนจึงจัดให้มีกิจกรรมนี้ขึ้น, Count unit: สมาคม, Thai definition: แหล่งหรือที่ประชุมของบุคคลหลายคนมาร่วมกันด้วยมีจุดประสงค์เพื่อประโยชน์บางประการ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อารมณ์    [N] (taking into) consideration, See also: (taking to) mind heart, (taking into) consideration, Syn. เครื่องยึดหน่วง, Example: อย่าเอาเรื่องเช่นนี้มาเป็นอารมณ์ดีกว่า
คำนึงถึง    [V] consider, See also: take into consideration, think over, Syn. คิดถึง, นึกถึง, พิจารณาถึง, Example: ผู้เขียนบทโฆษณาต้องคำนึงถึงผู้อ่านหรือผู้ฟังมากกว่าคำนึงถึงรสนิยมเฉพาะของตนเอง, Thai definition: คิดพิจารณาหรือคิดทบทวนไตร่ตรอง
เครือรัฐ    [N] federation, See also: commonwealth, Syn. เครือจักรภพ, Example: ประเทศไทยไม่เคยเป็นประเทศในเครือรัฐใดมาก่อน, Count unit: เครือรัฐ, Thai definition: กลุ่มประเทศหรือรัฐที่มีการปกครองตนเอง แต่ยอมรับนับถือประมุขร่วมกัน
ปัจจัย    [N] factor, See also: cause, means, element, consideration, essential, Syn. เหตุ, Example: ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมของบุคคลออกเป็น 3 ประเภทคือ ปัจจัยทางด้านชีววิทยา ปัจจัยด้านจิตใจปัจจัยทางด้านสังคม, Count unit: ปัจจัย, Thai definition: เหตุอันเป็นทางให้เกิดผล
วิมังสา    [N] consideration, See also: scrutiny, Syn. ความไตร่ตรอง, ความพิจารณา, ความตรึกตรอง
สมาพันธ์    [N] federation, See also: confederation, confederacy, Syn. สหพันธรัฐ, Thai definition: รัฐหลายรัฐรวมกัน โดยให้มีรัฐบาลกลาง และให้มีอำนาจหน้าที่เฉพาะกิจการบางอย่างที่รัฐสมาชิกยินยอมมอบหมายให้เท่านั้น แต่รัฐหนึ่งๆ ยังตั้งทูตประจำชาติอื่นได้สำหรับกิจเฉพาะของตน
สมาพันธ์    [N] confederation, See also: union, league, Syn. สมาคม, Example: พ่อค้าปลีกในบางแห่งจะมีอิทธิพล เพราะมีการรวมกันเป็นสมาพันธ์
สหพันธ์กรรมกร    [N] labour federation, See also: labour union, Syn. สหภาพแรงงาน, Example: สหพันธ์กรรมกรช่วยต่อรองเรื่องค่าจ้างแรงงานให้กรรมกร
อาโลกนะ    [N] consideration, See also: reflection, contemplation, Thai definition: การตรึกตรอง
การไตร่ตรอง    [N] meditation, See also: pondering, thinking over, consideration, Syn. การตริตรอง, การตรึกตรอง, การคิดทบทวน, การวิเคราะห์, การพิเคราะห์, การพิจารณา, Example: ในการพิจารณาคดีต่างๆ ของศาลต้องผ่านการไตร่ตรองอย่างรอบคอบแล้ว
การพิเคราะห์    [N] analysis, See also: examination, scrutiny, perusal, consideration, deliberation, Syn. การใคร่ครวญ, การวิเคราะห์, การคิด, การไตร่ตรอง, การใช้เหตุผล, การพิจารณา
การพินิจ    [N] analysis, See also: examination, scrutiny, perusal, consideration, deliberation, Syn. การพิจารณา, การตรวจตรา, การสังเกต, การพินิจพิเคราะห์, การไตร่ตรอง
การพินิจพิเคราะห์    [N] analysis, See also: consideration, deliberation, Syn. การพินิจ, การพิจารณา, การพิเคราะห์, การไตร่ตรอง
การเพ่งพินิจ    [N] contemplation, See also: consideration, deliberation, examination, Syn. การพินิจพิเคราะห์
การพินิจพิเคราะห์    [N] contemplation, See also: examination, perusal, consideration, deliberation, Syn. การเพ่งพินิจ, การตรวจตรา, การเพ่งมอง
การรำพึง    [N] consideration, See also: pondering, contemplation, reflection, reflexion, Syn. การคิดคำนึง, การใคร่ครวญ, Example: เขาขลุกอยู่แต่กับการรำพึงถึงความรักที่ผ่านไปแล้ว
การดำริ    [N] contemplation, See also: intention, thinking over, consideration, Syn. การคิด, Example: การดำริของเขาได้รับการยอมรับอย่างเป็นเอกฉันท์
ข้อควรคำนึง    [N] caution, See also: paying, attention, warning, consideration, Example: ในบทความนี้จะกล่าวถึงข้อควรคำนึงถึงในการเลือกซื้อคอมพิวเตอร์, Count unit: ข้อ, ประเด็น
ข้อคิด    [N] idea, See also: consideration point, thought, Syn. ข้อคิดเห็น, ข้อเสนอแนะ, ประเด็น, Example: ประธานบริษัทได้ฝากข้อคิดให้แก่พนักงาน, Count unit: เรื่อง, ข้อ, ประเด็น, Thai definition: ประเด็นที่เสนอให้คิด, ประเด็นที่ชวนคิด
ความคลี่คลาย    [N] disentanglement, See also: moderation, mitigation, improvement, Syn. การคลี่คลาย, Example: บทสัมภาษณ์แสดงออกถึงความคลี่คลายของสถานการณ์อันยุ่งเหยิง
ความคิดถึง    [N] miss, See also: regard, consideration, Syn. การนึกถึง, ความระลึกถึง, ความนึกถึง, Example: ความคิดถึงภรรยาทำให้เขาต้องโทรศัพท์ทางไกลกลับบ้านทุกวัน
ความคิดอ่าน    [N] thinking, See also: contemplation, consideration, Syn. ความคิด, ความตรึกตรอง, ความคิดความอ่าน, Example: ทฤษฎีฟอยด์ถือว่าความคิดอ่านของคนเราต้องอยู่ภายใต้อิทธิพลแห่งแรงกระตุ้นสัญชาตญาณ
ความพอเหมาะ    [N] moderation, See also: fit, appropriation, aptness, suitableness, Syn. ความเหมาะเจาะ, ความพอดี, Example: สิ่งที่น่าทึ่งในการแสดงครั้งนี้ก็คือเรื่องของความพอเหมาะในด้านของฉากแสงและเสียง
หักลบกลบหนี้    [V] think carefully, See also: take careful consideration, reflect on it, Example: โปรโมชั่นที่ว่าโทร.นาทีละ 1 บาททั้งปี เมื่อหักลบกลบหนี้แล้ว ที่คิดว่าจะเป็นการประหยัดอาจกลายเป็นขาดทุนไปก็ได้
ความประมาท    [N] carelessness, See also: neglect, heedlessness, inconsideration, Syn. ความสะเพร่า, ความเลินเล่อ, Ant. ความระมัดระวัง, ความรอบคอบ, Example: ความประมาทเป็นบ่อเกิดแห่งความพ่ายแพ้
วิจารณญาน [N] consideration, See also: thoughtfulness, attentiveness, Example: หนังเรื่องนี้ผู้ชมควรใช้วิจารณญาณในการชมด้วย, Thai definition: ปัญญาที่สามารถรู้หรือให้เหตุผลที่ถูกต้อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาเป็นอารมณ์[v. exp.] (ao pen ārom) EN: burden one's head with details ; take such trifling mistakes into consideration   
เห็นแก่[adv.] (henkaē) EN: out of consideration for ; for the sake of   FR: par égard pour
การพิจารณา[n.] (kān phitjāranā) EN: consideration ; meditation   FR: considération [f]
คำนึง[v.] (khamneung) EN: consider ; take into consideration ; take into account   FR: tenir compte de ; prendre en considération
คำนึงถึง[v. exp.] (khamneung theung) EN: consider ; take into consideration ; think over   FR: considérer
ข้อคิด[n.] (khøkhit) EN: idea ; consideration point ; thought   FR: idée [f] ; vue [f] ; opinion [f]
เครือรัฐ[n. exp.] (khreūa rat) EN: federation   
ความคิดอ่าน[n.] (khwāmkhit ān) EN: thinking ; contemplation ; consideration   
ความคิดถึง[n.] (khwāmkhittheung) EN: miss ; regard ; consideration   
ความนับถือ[n.] (khwām naptheū) EN: respect ; regard ; esteem   FR: estime [f] ; considération [f] ; respect [m]
ความพิจารณา[n.] (khwām phijāranā) EN: consideration ; judgement   FR: jugement [m]
เกรงใจ [X] (krēngjai) EN: be considerate ; have deference ; caring for ; be too courteous ; be afraid of offending ; look up with great respect ; give high priority to how another person feels/thinks about sth   FR: montrer de la déférence ; témoigner son respect ; faire preuve de considération ; montrer de la réserve ; craindre de déranger ; craindre d'offenser ; se gêner
ปัจจัย[n.] (patjai) EN: factor ; cause ; means ; element ; consideration   FR: élément [m] ; facteur [m] ; moyen [m]
พอประมาณ[adv.] (phøpramān) EN: moderately ; to some extent ; fairly ; quite ; appropriately ; moderate   FR: modérément ; avec modération ; de façon tempérée (vx, litt.)
เรื่องปลีกย่อย[n. exp.] (reūang plīkyøi) EN: trivial matter ; triviality ; minor consideration   
สหพันธ์[n.] (sahaphan) EN: federation ; alliance ; union   FR:dération [f] ; alliance [f] ; union [f] ; syndicat [m]
สหพันธ์ฟุตบอลอาเซียน [org] (Sahaphan Futbøn Asīan) EN: ASEAN Football Federation (AFF)   
สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ[org] (Sahaphan Futbøn Nānāchāt) EN:dération Internationale de Football Association (FIFA)   FR:dération Internationale de Football Association (FIFA)
สหพันธ์กรรมกร[n. exp.] (sahaphan kammakøn) EN: labour federation ; labour union   FR: syndicat ouvrier [m]
สหพันธ์กีฬา[n. exp.] (sahaphan kīlā) EN: sport federation   FR:dération sportive [f]
สหพันธ์กีฬามหาวิทยาลัยโลก[org.] (Sahaphan Kīlā Mahāwitthayālai Lōk) EN: International University Sports Federation (FISU)   FR:dération Internationale de Sport Universitaire [f]
สหพันธ์กีฬานานาชาติ[n. exp.] (sahaphan kīlā nānāchāt) FR:dération sportive internationale [f]
สหพันธ์กีฬาสากล[n. exp.] (sahaphan kīlā sākon) EN: international sports federation   
สหพันธรัฐ [n.] (sahaphantharat) EN: federation   FR:dération [f]
สหรัฐ[n.] (saharat) EN: federation ; union   FR:dération [f] ; union [f]
สายกลาง[n. exp.] (sāi klāng) EN: moderation ; middle way   FR: voie médiane [f]
สมาพันธ์[n.] (samāphan) EN: confederation ; federation   
สมาพันธรัฐ[n.] (samāphantharat) EN: confederation ; commonwealth   FR: confédération [f]
สมาพันธรัฐสวิส[n. prop.] (Samāphantharat Sawit) EN: Swiss Confederation   FR: Confédération helvétique [f]
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย[org] (Saphā Utsāhakam Haeng Prathēt Thai) EN: Federation of Thai Industries (FTI)   
สินจ้าง[n.] (sinjāng) EN: wage ; emolument ; hire ; pay ; salary ; stipend ; remuneration ; consideration   FR: rémunération [f] ; salaire [m] ; appointements [mpl] ; compensation [f]
สินน้ำใจ[n.] (sinnāmjai) EN: reward ; money consideration ; remuneration   FR: gratification [f] ; bonification [f]
ตกค้าง[v.] (tokkhāng) EN: be left over ; be left behind ; remain ; be overlooked   FR: ne pas prendre en considération
วางหลัก[] (wāng lak) EN: fix principles ; lay down principles ; lay down basic considerations   
อยู่ในระหว่างการพิจารณา[v. exp.] (yū nai rawāng kān phitjāranā) EN: be under consideration   

CMU English Pronouncing Dictionary
MODERATION    M AA2 D ER0 EY1 SH AH0 N
MODERATING    M AA1 D ER0 EY2 T IH0 NG
FEDERATION    F EH2 D ER0 EY1 SH AH0 N
FEDERATIVE    F EH1 D R AH0 T IH0 V
FEDERATIVE    F EH1 D ER0 AH0 T IH0 V
FEDERATIONS    F EH2 D ER0 EY1 SH AH0 N Z
FEDERATION'S    F EH2 D ER0 EY1 SH AH0 N Z
CONFEDERATION    K AH0 N F EH2 D ER0 EY1 SH AH0 N
CONSIDERATION    K AH0 N S IH2 D ER0 EY1 SH AH0 N
CONSIDERATIONS    K AH0 N S IH2 D ER0 EY1 SH AH0 N Z
RECONSIDERATION    R IY0 K AH0 N S IH2 D ER0 EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
derating    (v) (d ii2 r ei1 t i ng)
federating    (v) (f e1 d @ r ei t i ng)
federation    (n) (f e2 d @ r ei1 sh @ n)
moderating    (v) (m o1 d @ r ei t i ng)
moderation    (n) (m o2 d @ r ei1 sh @ n)
federations    (n) (f e2 d @ r ei1 sh @ n z)
confederating    (v) (k @1 n f e1 d @ r ei t i ng)
confederation    (n) (k @1 n f e2 d @ r ei1 sh @ n)
consideration    (n) (k @1 n s i2 d @ r ei1 sh @ n)
confederations    (n) (k @1 n f e2 d @ r ei1 sh @ n z)
considerations    (n) (k @1 n s i2 d @ r ei1 sh @ n z)
preponderating    (v) (p r i1 p o1 n d @ r ei t i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーム[, a-mu] (n) (1) arm; (2) automated retroactive minimal moderation; ARMM; (P) [Add to Longdo]
アウトオブ眼中[アウトオブがんちゅう, autoobu ganchuu] (n) (col) (See 眼中にない) being out of consideration; effectively not existing as an option [Add to Longdo]
コンシダレーション[, konshidare-shon] (n) consideration [Add to Longdo]
コンフェデレーション[, konfedere-shon] (n) confederation [Add to Longdo]
コンフェデレーションズカップ[, konfedere-shonzukappu] (n) Confederations Cup [Add to Longdo]
フィナカップ[, finakappu] (n) Federation Internationale de Nation Amateur cup; FINA cup; (P) [Add to Longdo]
フェデレーション[, federe-shon] (n) federation; (P) [Add to Longdo]
モデレーション[, modere-shon] (n) {comp} moderation [Add to Longdo]
握りつぶす;握り潰す[にぎりつぶす, nigiritsubusu] (v5s,vt) (1) to crush (with one's hands); (2) to kill a proposal; to shelve; to table (remove from consideration); to pigeonhole; to smother [Add to Longdo]
安請け合い;安請合い[やすうけあい, yasuukeai] (n,vs) promising without due consideration [Add to Longdo]
一義[いちぎ, ichigi] (n) (1) reason; principle; meaning; (2) first meaning; first principle; first consideration; (P) [Add to Longdo]
一考[いっこう, ikkou] (n,vs) consideration; thought [Add to Longdo]
一般論[いっぱんろん, ippanron] (n) prevailing view; common opinion; general consideration [Add to Longdo]
一分別[ひとふんべつ, hitofunbetsu] (n) careful consideration [Add to Longdo]
遠慮会釈[えんりょえしゃく, enryoeshaku] (n) reserve and consideration (to others) [Add to Longdo]
加減[かげん, kagen] (n,adj-na) (1) addition and subtraction; (2) allowance for; (3) degree; extent; measure; (4) condition; state of health; (5) seasoning; flavor; flavour; moderation; adjustment; (6) influence (of the weather); (7) chance; (P) [Add to Longdo]
加味[かみ, kami] (n,vs) (1) seasoning; flavoring; flavouring; (2) taking (something) into consideration; taking into account; (P) [Add to Longdo]
過度[かど, kado] (adj-na,n,adj-no) excess; immoderation; (P) [Add to Longdo]
勘案[かんあん, kan'an] (n,vs) taking into consideration; giving consideration (to); thinking; (P) [Add to Longdo]
勘定[かんじょう, kanjou] (n,vs) calculation; counting; consideration; reckoning; settlement of an account; allowance; (P) [Add to Longdo]
眼中[がんちゅう, ganchuu] (n) consideration [Add to Longdo]
帰国子女枠[きこくしじょわく, kikokushijowaku] (n) special consideration for students who have lived abroad [Add to Longdo]
気を使う;気を遣う;気をつかう[きをつかう, kiwotsukau] (exp,v5u) to pay attention to another's needs; to attend to; to fuss about; to take into consideration [Add to Longdo]
気遣い[きづかい, kidukai] (n) consideration; concern; fear; worry; solicitude; (P) [Add to Longdo]
気配り[きくばり, kikubari] (n,vs) care; attentiveness; attention; consideration (for others); solicitude; (P) [Add to Longdo]
掬する[きくする, kikusuru] (vs-s,vt) (1) to scoop up (with both hands); (2) to empathize with; to take into consideration [Add to Longdo]
恐察[きょうさつ, kyousatsu] (n,vs) taking another's opinion into consideration (term of respect) [Add to Longdo]
経済団体連合会[けいざいだんたいれんごうかい, keizaidantairengoukai] (n) Federation of Economic Organizations (Organisations) [Add to Longdo]
経団連[けいだんれん, keidanren] (n) (abbr) (See 経済団体連合会) Federation of Economic Organizations (Organisation); (P) [Add to Longdo]
兼ねる[かねる, kaneru] (aux-v) (1) (See 兼ねない) to be unable to (usu. kana); to find difficult (unpleasant, awkward, painful) to do (usu. kana); (v1,vt) (2) to serve two or more functions or roles simultaneously; to contain (or combine) two or more features; (3) to work in two or more jobs simultaneously (positions, etc.); to do alongside; (4) to hesitate to do something (out of consideration for others); (5) to think of the future (as well as the present); (P) [Add to Longdo]
検討[けんとう, kentou] (n,vs) consideration; examination; investigation; study; scrutiny; discussion; (P) [Add to Longdo]
検討中[けんとうちゅう, kentouchuu] (n) under investigation; under consideration; under review; pending (decision, etc.); awaiting verification [Add to Longdo]
見直し[みなおし, minaoshi] (n,vs) review; reconsideration; revision; (P) [Add to Longdo]
賢慮[けんりょ, kenryo] (n) a wise idea; polite reference to another's consideration [Add to Longdo]
顧み[かえりみ, kaerimi] (n) (1) looking back; (2) reflecting; reconsidering; (3) consideration; concerning oneself [Add to Longdo]
顧慮[こりょ, koryo] (n,vs) concern; solicitude; consideration [Add to Longdo]
御念;ご念[ごねん, gonen] (n) worry; care; consideration [Add to Longdo]
考え合わせる[かんがえあわせる, kangaeawaseru] (v1) to take (all of) into consideration [Add to Longdo]
考究[こうきゅう, koukyuu] (n,vs) investigation; consideration [Add to Longdo]
考査[こうさ, kousa] (n,vs) examination; consideration; test; quiz [Add to Longdo]
考察[こうさつ, kousatsu] (n,vs) consideration; inquiry; enquiry; investigation; study; (P) [Add to Longdo]
考慮[こうりょ, kouryo] (n,vs) consideration; taking into account; (P) [Add to Longdo]
考慮に入れる;考慮にいれる[こうりょにいれる, kouryoniireru] (exp,v1) to take into consideration; to bear in mind [Add to Longdo]
考量[こうりょう, kouryou] (n,vs) consideration; deliberation [Add to Longdo]
国家連合[こっかれんごう, kokkarengou] (n) federation of states; confederation of nations [Add to Longdo]
国際柔道連盟[こくさいじゅうどうれんめい, kokusaijuudourenmei] (n) International Judo Federation; IJF [Add to Longdo]
国際相撲連盟[こくさいすもうれんめい, kokusaisumourenmei] (n) International Sumo Federation; highest body of amateur sumo [Add to Longdo]
国際陸上競技連盟[こくさいりくじょうきょうぎれんめい, kokusairikujoukyougirenmei] (n) International Association of Athletics Federations; IAAF [Add to Longdo]
頃合;頃合い[ころあい, koroai] (n,adj-no) (1) suitable time; good time; (2) propriety; moderation [Add to Longdo]
再議[さいぎ, saigi] (n,vs) reconsideration; redeliberation [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中国文学艺术界联合会[Zhōng guó wén xué yì shù jiè lián hé huì, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄨㄣˊ ㄒㄩㄝˊ ㄧˋ ㄕㄨˋ ㄐㄧㄝˋ ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] China Federation of Literary and Art Circles (CFLAC); abbr. as 文聯|文联 [Add to Longdo]
中国文联[Zhōng guó wén lián, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄨㄣˊ ㄌㄧㄢˊ, / ] abbr. for 中國文學藝術界聯合會|中国文学艺术界联合会, China Federation of Literary and Art Circles (CFLAC) [Add to Longdo]
中国残疾人联合会[Zhōng guó cán jí rén lián hé huì, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄘㄢˊ ㄐㄧˊ ㄖㄣˊ ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] China Disabled Person's Federation (since 1988) [Add to Longdo]
中国残联[Zhōng guó cán lián, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄘㄢˊ ㄌㄧㄢˊ, / ] abbr. for 中國殘疾人聯合會|中国残疾人联合会, China Disabled Person's Federation (since 1988) [Add to Longdo]
亚洲足球联合会[Yà zhōu Zú qiú Lián hé huì, ㄧㄚˋ ㄓㄡ ㄗㄨˊ ㄑㄧㄡˊ ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] Asian Football Confederation [Add to Longdo]
付之度外[fù zhī dù wài, ㄈㄨˋ ㄓ ㄉㄨˋ ㄨㄞˋ, ] to think nothing of doing sth (成语 saw); to do sth without considering the risks; to leave out of consideration [Add to Longdo]
代价[dài jià, ㄉㄞˋ ㄐㄧㄚˋ, / ] price; cost; consideration (in share dealing) [Add to Longdo]
同盟国[tóng méng guó, ㄊㄨㄥˊ ㄇㄥˊ ㄍㄨㄛˊ, / ] allied nation; ally; confederation [Add to Longdo]
国际棋联[guó jì qí lián, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄑㄧˊ ㄌㄧㄢˊ, / ] International Chess Federation [Add to Longdo]
国际羽毛球联合会[Guó jì Yǔ máo qiú Lián hé huì, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄩˇ ㄇㄠˊ ㄑㄧㄡˊ ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] International Badminton Federation [Add to Longdo]
国际航空联合会[guó jì háng kōng lián hé huì, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] Fédération Aéronautique Internationale (FAI), world body of gliding and aeronautic sports [Add to Longdo]
国际足球联合会[Guó jì Zú qiú Lián hé huì, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄗㄨˊ ㄑㄧㄡˊ ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] FIFA; International Federation of Association Football [Add to Longdo]
国际足联[guó jì zú lián, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄗㄨˊ ㄌㄧㄢˊ, / ] abbr. for 國際足球聯合會 国际足球联合会, FIFA, international federation of football associations [Add to Longdo]
国际体操联合会[Guó jì Tǐ cāo Lián hé huì, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄊㄧˇ ㄘㄠ ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] Fédération Internationale de Gymnastique [Add to Longdo]
安全考虑[ān quán kǎo lǜ, ㄢ ㄑㄩㄢˊ ㄎㄠˇ ㄌㄩˋ, / ] security consideration [Add to Longdo]
审议[shěn yì, ㄕㄣˇ ㄧˋ, / ] deliberation; pondering; due consideration [Add to Longdo]
对价[duì jià, ㄉㄨㄟˋ ㄐㄧㄚˋ, / ] consideration (in exchange for shares); a quid pro quo [Add to Longdo]
心眼[xīn yǎn, ㄒㄧㄣ ㄧㄢˇ, ] consideration; ability to be considerate; thoughtfulness; social grace; ability to see how to treat others; heart; intention; conscience; mind (esp. narrow-minded etc); cleverness; wits; N.B. not mind's eye [Add to Longdo]
文联[wén lián, ㄨㄣˊ ㄌㄧㄢˊ, / ] abbr. for 中國文學藝術界聯合會|中国文学艺术界联合会, China Federation of Literary and Art Circles (CFLAC) [Add to Longdo]
普京[Pǔ jīng, ㄆㄨˇ ㄐㄧㄥ, ] Vladimir Putin (1952-), career KGB officer, President of Russian Federation from 2000 [Add to Longdo]
梅德韦杰夫[Méi dé wéi jié fū, ㄇㄟˊ ㄉㄜˊ ㄨㄟˊ ㄐㄧㄝˊ ㄈㄨ, / ] Medvedyev (name); Dmitry Anatolyevich Medvedev (1965-), Russian lawyer and politician, President of Russian Federation from 2008 [Add to Longdo]
照顾[zhào gu, ㄓㄠˋ ㄍㄨ˙, / ] to take care of; to show consideration; to attend to; to look after [Add to Longdo]
缺心眼[quē xīn yǎn, ㄑㄩㄝ ㄒㄧㄣ ㄧㄢˇ, ] (derogatory) having no consideration; inconsiderate; unaware of one's obligation [Add to Longdo]
考虑[kǎo lǜ, ㄎㄠˇ ㄌㄩˋ, / ] to think over; to consider; consideration [Add to Longdo]
考量[kǎo liáng, ㄎㄠˇ ㄌㄧㄤˊ, ] to consider; to give serious consideration to sth [Add to Longdo]
联合会[lián hé huì, ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] federation [Add to Longdo]
联邦[lián bāng, ㄌㄧㄢˊ ㄅㄤ, / ] federal; federation [Add to Longdo]
联邦德国[Lián bāng Dé guó, ㄌㄧㄢˊ ㄅㄤ ㄉㄜˊ ㄍㄨㄛˊ, / ] German Federation; Bundesrepublik Deutschland; Germany [Add to Longdo]
设想[shè xiǎng, ㄕㄜˋ ㄒㄧㄤˇ, / ] to imagine; to assume; to envisage; tentative plan; to have consideration for [Add to Longdo]
远虑[yuǎn lǜ, ㄩㄢˇ ㄌㄩˋ, / ] long term (considerations); (to take) the long view [Add to Longdo]
邦联[bāng lián, ㄅㄤ ㄌㄧㄢˊ, / ] confederation [Add to Longdo]
酌情[zhuó qíng, ㄓㄨㄛˊ ㄑㄧㄥˊ, ] after careful consideration [Add to Longdo]
[gù, ㄍㄨˋ, / ] look after; take into consideration; to attend to; surname Gu [Add to Longdo]
顾全大局[gù quán dà jú, ㄍㄨˋ ㄑㄩㄢˊ ㄉㄚˋ ㄐㄩˊ, / ] to take the big picture into consideration (成语 saw); to work for the benefits of all [Add to Longdo]
顾及[gù jí, ㄍㄨˋ ㄐㄧˊ, / ] take into account; take into consideration [Add to Longdo]
香港工会联合会[Xiāng Gǎng Gōng huì Lián hé huì, ㄒㄧㄤ ㄍㄤˇ ㄍㄨㄥ ㄏㄨㄟˋ ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] Hong Kong Federation of Trade Unions [Add to Longdo]
体恤入微[tǐ xù rù wēi, ㄊㄧˇ ㄒㄩˋ ㄖㄨˋ ㄨㄟ, / ] to emphasize down to last detail (成语 saw); to show every possible consideration; meticulous care [Add to Longdo]
体贴入微[tǐ tiē rù wēi, ㄊㄧˇ ㄊㄧㄝ ㄖㄨˋ ㄨㄟ, / ] to show every possible consideration; meticulous care [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
配慮[はいりょ, hairyo] consideration (vs) [Add to Longdo]
考慮[こうりょ, kouryo] consideration (vs) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
連邦[れんぽう, renpou] Bundesstaat, Foerderation [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top