Search result for

dératé

(42 entries)
(0.0199 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dératé-, *dératé*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
derate(ดีเรท') vt. ลดอัตราภาษี,ยกเลิกการเก็บภาษี,ยกเลิก, See also: deration n. ดูderate
confederate(คันเฟด'เดอริท) adj. ซึ่งรวมกันในรูปสหพันธ์ สันนิบาต หรืออื่น ๆ, See also: Confederate เกี่ยวกับกลุ่ม 11 รัฐภาคใต้ของสหรัฐอเมริกา ที่แยกตัวออกเป็นอิสระในปี ค.ศ.1860-61 n. พันธมิตร,ผู้สมรู้ ร่วมคิด. vt.,vi. รวมกันเป็นกลุ่ม คำที่มีความหมายเหมือน
considerate(คันซิด'เดอเรท) adj. ซึ่งพิจารณาอย่างรอบคอบ,เห็นอกเห็นใจ,ที่คิดถึงคนอื่น, See also: considerateness n. ดูconsiderate, Syn. thoughtful ###A. inconsiderate
desiderate(ดิซิด'ดะเรท) vt. ปรารถนา,ต้องการมาก,, See also: desideration n.
federate(เฟด'เดอเรท) vt.,vi. จัดให้มีการปกครองในรูปสหรัฐหรือสมาพันธรัฐ. adj. ซึ่งเป็นสหรัฐหรือสมาพันธรัฐ, Syn. federated
inconsiderate(อินคันซิด' เดอเรท) adj. ไม่เกรงใจ, ไม่คำนึงถึงคนอื่น, เลินเล่อ, ไม่สนใจ, หุนหันพลันแล่น., See also: inconsiderately adv. inconsiderateness, inconsideration n., Syn. thoughtless, negligent
moderate(มอด'เดอริท) adj. ปานกลาง,พอสมควร,พอประมาณ,ไม่รุนแรง,ไม่มากเกินไป,เพลา ๆ n. ผู้มีข้อคิดเห็นไม่รุนแรง v. บรรเทา,ทำให้น้อยลง,เป็นพิธีกร,เป็นประธานการดำเนินงาน., See also: moderately adv. moderateness n., Syn. sparing
preponderate(พรีพอน'ดะเรท) vi. เหนือกว่า (น้ำหนัก,อำนาจ,อิทธิพล,จำนวนหรืออื่น ๆ) ., See also: preponderation n., Syn. prevail

English-Thai: Nontri Dictionary
confederate(adj) ร่วมมือกัน,ร่วมใจกัน,ช่วยกัน,รวมกลุ่มกัน
confederate(n) ผู้สมรู้ร่วมคิด,สัมพันธมิตร,พันธมิตร
confederate(vi) ร่วมมือกัน,ร่วมใจกัน,ช่วยกัน,รวมกลุ่ม
considerate(adj) เอาใจใส่,เอาอกเอาใจ,ที่นึกถึงผู้อื่น
federate(adj) ซึ่งรวมเป็นสหพันธ์,ซึ่งเป็นพันธมิตร,ซึ่งเป็นสหพันธรัฐ
federate(vt) รวมเป็นสหพันธ์,จัดการปกครองแบบสหพันธรัฐ
immoderate(adj) มากเกินไป,เลยเถิด,เกินเลย,ไม่พอเหมาะ
inconsiderate(adj) ไม่นึกถึงผู้อื่น,ไม่เกรงใจ,ไม่สนใจ
moderate(adj) ปานกลาง,พอควร,ย่อมเยา,พอประมาณ
moderate(vi) เบาบางลง,บรรเทา,ทุเลา,เพลาลง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใจจืด[adj.] (jaijeūt) EN: indifferent ; callous ; unfeeling ; unsympathetic ; heartless ; unkind ; harsh ; inconsiderate ; insensate ; inconsiderate ; unmoved   FR: indifférent ; insensible ; insignifiant ; irresponsable ; insensé
เจียม[v.] (jīem) EN: be reserved ; keep under restraint ; be restrained in words and action ; be modest ; be humble ; be moderate   FR: être réservé ; faire preuve de réserve
เจียมกะลาหัว[v. exp.] (jīem kalāhūa) EN: be modest ; be moderate ; be humble ; know one's place   
เจียมเนื้อเจียมตัว[v. exp.] (jīem neūa jīem tūa) EN: be modest ; be humble ; be moderate ; know one's place   FR: être modeste ; être humble
เจียมตัว[v. exp.] (jīem tūa) EN: be humble ; be modest ; be moderate ; know one's place   FR: être humble ; être modeste
... กันเถอะ[X] (... kan thoe) EN: Let's ... [imperative : moderate order, invitation]   FR: ...ons ! [impératif modéré, invitation : 1ère pers. pl.]
กลาง[adj.] (klāng) EN: middle ; half ; semi ; mid- ; medium ; intermediate ; medial ; middling ; moderate ; neutral   FR: central ; moyen ; intermédiaire
เกินไป[adv.] (koēnpai) EN: too much ; over ; excessively ; improperly ; immoderately   FR: trop ; excessivement
เกรงใจ [X] (krēngjai) EN: be considerate ; have deference ; caring for ; be too courteous ; be afraid of offending ; look up with great respect ; give high priority to how another person feels/thinks about sth   FR: montrer de la déférence ; témoigner son respect ; faire preuve de considération ; montrer de la réserve ; craindre de déranger ; craindre d'offenser ; se gêner
แล้งน้ำใจ[v. exp.] (laēng nāmjai) EN: be without kindness ; treat someone ungenerously/unkindly ; not be helpful or considerate   FR: manquer de générosité

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
derate    (v) (d ii2 r ei1 t)
derated    (v) (d ii2 r ei1 t i d)
derates    (v) (d ii2 r ei1 t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
いい加減(P);好い加減;好加減(io)[いいかげん, iikagen] (adj-na) (1) (uk) irresponsible; perfunctory; careless; (2) lukewarm; half-baked; halfhearted; vague; (3) (See いい加減にする) reasonable; moderate (usu. in suggestions or orders); (adv) (4) considerably; quite; rather; pretty; (P) [Add to Longdo]
まあ(P);ま[, maa (P); ma] (adv) (1) (when urging or consoling) just (e.g. "just wait here"); come now; now, now; (2) tolerably; passably; moderately; reasonably; fairly; rather; somewhat; (3) (when hesitating to express an opinion) well...; I think...; it would seem...; you might say...; Hmmm, I guess so...; (int) (4) (fem) oh!; oh dear!; oh, my!; wow!; goodness gracious!; good heavens!; (P) [Add to Longdo]
よく出来た[よくできた, yokudekita] (adj-f) well-balanced; considerate; of fine character [Add to Longdo]
アメリカ連合国[アメリカれんごうこく, amerika rengoukoku] (n) The Confederate States of America; The Confederacy; CSA [Add to Longdo]
デリカシー[, derikashi-] (n) (See 思い遣り) delicacy; tact; considerateness; sensitivity; thoughtfulness [Add to Longdo]
モデレート[, modere-to] (n) {comp} moderate [Add to Longdo]
モデレイト[, modereito] (n) moderate [Add to Longdo]
温和(P);穏和(P)[おんわ, onwa] (adj-na,n) gentle; mild; moderate; (P) [Add to Longdo]
穏健[おんけん, onken] (adj-na,n) quiet; dependable; uniform; (politically) moderate; (P) [Add to Longdo]
穏健派[おんけんは, onkenha] (n) moderate faction; moderates [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
モデレート[もでれーと, modere-to] moderate [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top