Search result for

dégréé

(72 entries)
(0.2761 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dégréé-, *dégréé*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
degree[N] ความเข้มข้น, See also: ความแตกต่าง, Syn. gradation, shade, variation
degree[N] ปริญญา, Syn. title, qualification
degree[N] ระดับ, See also: ขั้น, ลำดับ, ฐานะ, ช่วง, Syn. rank, order, grade, step, tier
degree[N] องศา (หน่วยวัดมุมทางเราขาคณิต)
degree[N] องศา (หน่วยวัดอุณหภูมิ) (ทางฟิสิกส์)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
degree(ดีกรี') n. ปริญญา,ขั้น,ระดับ,ขีด,ขั้น,องศา,ความหนักเบา,ฐานะ, Syn. order
master's degreen. ปริญญามหาบัณฑิต
pass degreen. ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในอังกฤษ
third-degreevt. ทำให้อยู่ในอันดับสาม,ใช้วิธีสอบสวนอย่างขู่เข็ญหรือเคร่งครัด

English-Thai: Nontri Dictionary
degree(n) ระดับ,ขั้น,ปริญญา,องศา,ขนาด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
degreeดีกรี [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
degreeปริญญา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
degree๑. องศา๒. ระดับขั้น [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
degree of a differential equationระดับขั้นสมการเชิงอนุพันธ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
degree of a nodeระดับขั้นบัพ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
degree of an algebraic curveระดับขั้นเส้นโค้งทางพีชคณิต [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
degree of consanguinityระดับชั้นการร่วมสายโลหิต [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
degree of crimeขั้นความหนักเบาแห่งความผิดอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
degree of crowdingระดับความแออัด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
degree of freedomองศาเสรี [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Degreeระดับ,ขนาดของความรุนแรง [การแพทย์]
Degreeองศา [การแพทย์]
degreedegree, องศา [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
degreeองศา, หน่วยของอุณหภูมิตามชนิดของเทอร์มอมิเตอร์ที่ใช้วัดอุณหภูมิ  เช่น อุณหภูมิร่างกายคนปกติเท่ากับ 37 องศาเซลเซียส [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
degreeดีกรี, ดีกรี (degree) ของจุดยอด v ในกราฟ คือ จำนวนครั้งทั้งหมดที่เส้นเชื่อมเกิดกับจุดยอด v [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Degree of Consanquinity ระดับความสัมพันธ์ทางสายเลือด
เป็นการกำหนดระดับความสัมพันธ์ทางสายเลือด ระดับหนึ่งที่บางสังคมจะห้ามมิให้บุคคลที่มีความสัมพันธ์ ทางสายเลือดใกล้ชิดกันในระดับนี้ทำการสมรสกัน [สิ่งแวดล้อม]
Degree of Crowding ระดับของความแออัด
เป็นสัดส่วนของขนาดของที่อยู่อาศัยต่อจำนวนผู้ อยู่อาศัย [สิ่งแวดล้อม]
Degree of Relationship ระดับความสัมพันธ์
มักจะนับจากลำดับชั้นจากบรรพบุรุษคนที่สามารถ อ้างอิงถึงได้ [สิ่งแวดล้อม]
Degree of Freedomจำนวนตัวแปรที่อิสระ,ลำดับชั้นแห่งความอิสระ [การแพทย์]
Degree of Freedom, Modifiedขั้นแห่งความอิสระที่ปรับให้เหมาะสม [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระดับชั้น[N] degree, See also: level, class, Example: การประเมินผลการสอนมีหลายระดับชั้น, Count unit: ระดับ
องศาเซลเซียส[N] degree Celsius, Example: อุณหภูมิบนยอดดอยสุเทพในฤดูหนาวอาจลดต่ำลงจนถึงศูนย์องศาเซลเซียส, Thai definition: หน่วยในการวัดอุณหภูมิ
องศา[CLAS] degree, Example: จอภาพคอมพิวเตอร์ควรอยู่ต่ำกว่าระดับสายตาของคุณลงไป 20 องศา, Thai definition: หน่วยในการวัดขนาดของมุม โดยกำหนดให้มุมที่รองรับโค้ง 1 ใน 360 ส่วนของเส้นรอบวง มีขนาด 1 องศา และ 90 องศา เป็น 1 มุมฉาก., Notes: (สันสกฤต)
ปริญญา[N] degree, See also: academic degree, Example: วินัยมีวุฒิปริญญาทางเกษตรกรรม, Thai definition: นักศึกษาทุกคนที่จบเป็นบัณฑิตต้องขึ้นรับพระราชทานปริญญาที่นี่
ปริญญาบัตร[N] degree, See also: testimonial, Example: พิธีพระราชทานปริญญาบัตรจะมีขึ้นในเดือนกรกฎาคมนี้, Count unit: ใบ
ดีกรี[N] degree, See also: class, Syn. ขั้น, ชั้น, ระดับ, Example: แม่ได้รับความเชื่อถือเพราะแม่เรียนเก่งมีดีกรีดอกเตอร์จากต่างประเทศ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดีกรี[n.] (dīkrī) EN: degree ; class   
ดุษฎีบัณฑิต[n.] (dutsadībandit) EN: doctor ; doctor's degree   
ขั้น[n.] (khan) EN: step ; rung ; grade ; degree ; gradation ; stage ; rank ; level   FR: échelon [m] ; degré [m] ; barreau [m] ; gradation [f] ; niveau [m] ; phase [f] ; étape [f] ; pas [m]
มหา[n.] (mahā) EN: third degree graduate in Buddhist theology   
มหาบัณฑิต[n.] (mahābandit) EN: holder of a master's degree ; Master (of science, engineering, medicine)   
องศา[n.] (ongsā) EN: degree ; °   FR: degré [m] ; degré Celsius [m] ; °
องศาฟาเรนไฮต์[n. exp.] (ongsā Fārenhāi) EN: degree Fahrenheit   FR: degré Fahrenheit [m]
องศาเคลวิน[n. exp.] (ongsā Kēlwin) EN: degree kelvin   FR: degré Kelvin [m]
องศาเซลเซียส[n. exp.] (ongsā Selsīes) EN: degree Celsius   FR: degré Celsius [m]
ปริญญา[n.] (parinyā) EN: academic degree ; degree   FR: diplôme universitaire [m] ; titre universitaire [m] ; maîtrise [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DEGREE    D IH0 G R IY1
DEGREED    D IH0 G R IY1 D
DEGREES    D IH0 G R IY1 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
degree    (n) (d i1 g r ii1)
degrees    (n) (d i1 g r ii1 z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
あれだけ(P);あんだけ(P)[, aredake (P); andake (P)] (exp) to that extent; to that degree; (P) [Add to Longdo]
あんなに[, annani] (exp) to that extent; to that degree [Add to Longdo]
いい加減にする;好い加減にする[いいかげんにする, iikagennisuru] (exp,vs-i) to put an end to something; to get something over with; to quit something one has been engaged in too long or to an excessive degree [Add to Longdo]
[, sa] (suf) (1) -ness (nominalizing suffix indicating degree or condition); (prt) (2) (sentence end, mainly masc.) indicates assertion; (int) (3) (See さあ) come; come now; (P) [Add to Longdo]
それこそ[, sorekoso] (exp) degree or extent (of effect or result) [Add to Longdo]
ウォームビズ[, uo-mubizu] (n) (See クールビズ) WARM BIZ (Japanese government campaign encouraging companies to set their heater thermostats to 20 degrees Celsius over the winter) [Add to Longdo]
カ氏;華氏[カし(カ氏);かし(華氏), ka shi ( ka shi ); kashi ( kashi )] (n,adj-no) (See カ氏温度) degrees Fahrenheit [Add to Longdo]
ディグリーデー[, deiguri-de-] (n) degree-day [Add to Longdo]
デグリー;ディグリー[, deguri-; deiguri-] (n) degree [Add to Longdo]
ニュートン式望遠鏡[ニュートンしきぼうえんきょう, nyu-ton shikibouenkyou] (n) Newtonian telescope (having a secondary mirror at 45 degrees, reflecting light into the eyepiece) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
份儿[fèn r, ㄈㄣˋ ㄖ˙, / ] degree; extent; allotted share [Add to Longdo]
可信度[kě xìn dù, ㄎㄜˇ ㄒㄧㄣˋ ㄉㄨˋ, ] degree of credibility; reliability [Add to Longdo]
度数[dù shù, ㄉㄨˋ ㄕㄨˋ, / ] degree [Add to Longdo]
摄氏度[shè shì dù, ㄕㄜˋ ㄕˋ ㄉㄨˋ, / ] degrees centigrade [Add to Longdo]
支持度[zhī chí dù, ㄓ ㄔˊ ㄉㄨˋ, ] degree of support; percentage of vote [Add to Longdo]
病势[bìng shì, ㄅㄧㄥˋ ㄕˋ, / ] degree of seriousness of an illness; patient's condition [Add to Longdo]
程度[chéng dù, ㄔㄥˊ ㄉㄨˋ, ] degree (level or extent); level [Add to Longdo]
稳定度[wěn dìng dù, ㄨㄣˇ ㄉㄧㄥˋ ㄉㄨˋ, / ] degree of stability [Add to Longdo]
等差[děng chā, ㄉㄥˇ ㄔㄚ, ] degree of disparity; equal difference [Add to Longdo]
等级[děng jí, ㄉㄥˇ ㄐㄧˊ, / ] degree; rate [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
自由度[じゆうど, jiyuudo] degree of freedom [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top