Search result for

décor

(95 entries)
(0.0345 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -décor-, *décor*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
decor[N] การตกแต่ง, See also: การประดับประดา
decorum[N] มารยาท, See also: สมบัติผู้ดี, Syn. propriety, dignity
decorate[VT] ประดับ, See also: ตกแต่ง, ประดับประดา, เสริมแต่ง, Syn. adorn, array, beautify, bedeck, deck, embellish, festoon, garnish, grace, ornament
decorate[VT] มอบหรือประดับรางวัลเพื่อยกย่องความกล้าหาญ, See also: ติดเหรียญกล้าหาญ, ประดับเกียรติยศ, Syn. award a decoration to, award a mark of honor, honor
decorous[ADJ] เหมาะสม, See also: ถูกกาลเทศะ, มีมารยาท
decorator[N] ช่างตกแต่ง, See also: นักออกแบบตกแต่งภายใน
decoration[N] การตกแต่ง, See also: การประดับประดา
decoration[N] เครื่องตกแต่ง, See also: เครื่องประดับ, Syn. adornment, embellishment, garnish, ornament, ornamentation
decoration[N] เครื่องราชอิสริยาภรณ์, See also: เครื่องยศ, เครื่องหมายเกียรติยศ, Syn. award, badge, emblem, medallion, laurel wreath, ribbon
decorative[ADJ] ซึ่งใช้ตกแต่งหรือประดับประดา, See also: ซึ่งตกแต่งแล้ว, มีการตกแต่งอย่างหรูหรา, Syn. ornamental, attractive

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
decor(เดคอร์') n. การประดับ,วิธีการตกแต่ง
decorate(เดค'คะเรท) vt.,vi. ประดับ,ตกแต่ง, See also: decorateness n. การประดับหรือตกแต่ง
decoration(เดคคะเร'เชิน) n. การตกแต่ง,เครื่องตกแต่ง,เครื่องยศ,อิสริยาภรณ์,หนังสือชมเชย, Syn. ornamentation
decorator(เดค'คะเรเทอะ) n. นักตกแต่ง
decorous(เดค'คะรัส) adj. มีมารยาท,มีการอบรมที่ดี,ไม่น่าเกลียด,งดงาม,decorousness n.
decorum(ดิคอ'รัม) n. มารยาท,สมบัติผู้ดี,ความงดงาม,ความไม่น่าเกลียด

English-Thai: Nontri Dictionary
decorate(vt) ประดับ,ตกแต่ง
decoration(n) การประดับ,เครื่องตกแต่ง,เครื่องประดับ,เครื่องยศ
decorative(adj) เกี่ยวกับการตกแต่ง,เกี่ยวกับความงาม
decorator(n) มัณฑนากร,นักตกแต่งภายใน
decorous(adj) มีมารยาท,มีกิริยาดี,มีการอบรมดี,มีสมบัติผู้ดี,งดงาม
decorum(n) ความมีมารยาท,ความมีกิริยาดี,สมบัติผู้ดี,ความงดงาม
indecorous(adj) ไม่เหมาะ,ไม่ถูกกาลเทศะ,ผิดมารยาท

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
decorative artมัณฑนศิลป์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
decorticate rigidityสภาพแข็งเกร็งเสมือนไร้สมองใหญ่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
decortication๑. การลอกเปลือก, การปอกเปลือก (ผิว, ถุงหุ้ม)๒. สภาพเสมือนไร้เปลือกสมองใหญ่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
decorumความผสาน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Decorationการตกแต่ง [TU Subject Heading]
Decoration and ornamentการตกแต่งและการประดับ [TU Subject Heading]
Decoration and ornament, Rusticการตกแต่งและการประดับแนวชนบท [TU Subject Heading]
Decorations of honorเครื่องหมายประกาศเกียรติคุณ [TU Subject Heading]
Decorative artsมัณฑนศิลป์ [TU Subject Heading]
Decorticationขาดการติดต่อกับเปลือกสมอง [การแพทย์]
Decorticationการเลาะเนื้อผิวปอด [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Decoration for officerเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับอิสริยาภรณ์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I especially liked the cat décor.ฉันชอบแมวมากๆ ด้วยนะ Masks (2011)
Yeah, I figured they'd go with the décor--ใช่ ฉันว่ามันเข้ากับการตกแต่ง Truth and Consequences (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สนิม[N] decoration, See also: adornment, Syn. เครื่องประดับ, ถนิม, Notes: (เขมร)
ภูษิต[V] decorate, See also: adorn, ornament, Syn. ประดับ, แต่ง, Notes: (สันสกฤต)
ประดับไฟ[V] decorate with the light, Example: สวนสนุกยูโรดิสนีย์มีการติดตั้งต้นคริสต์มาสสูง 18 เมตรพร้อมประดับไฟ 7,000 ดวงเพื่อสร้างความสว่างไสวในค่ำคืนคริสต์มาส, Thai definition: ติดดวงไฟให้สว่างไสว
ตัดแต่ง[V] trim, See also: decorate, beautify, dress, Example: พ่อจะลงมือตัดแต่งต้นไม้ในสวนเองถ้ามีเวลาว่าง, Thai definition: ตัดออกให้ได้รูปทรงตามต้องการอย่างสวยงาม
สิ่งประดับ[N] decorations, See also: ornamentation, embellishment, adornment, furniture, Syn. เครื่องประดับ, เครื่องตกแต่ง, Example: เขากวาดสายตาไปรอบๆ ห้องโล่งที่ปราศจากสิ่งประดับตกแต่งใดๆ นอกจากโต๊ะเตี้ยกลางห้องตัวหนึ่งเท่านั้น
เครื่องประดับ[N] decorations, See also: ornamentation, embellishment, adornment, furniture, Syn. เครื่องตกแต่ง, สิ่งประดับ, Example: ประติมากรรมซึ่งแฝงอยู่กับศิลปกรรมอื่นๆ เป็นเครื่องประดับตกแต่งศิลปสถานและศิลปวัตถุให้เกิดคุณค่าความงาม, Count unit: ชิ้น, ชุด
เครื่องประดับ[N] decorations, See also: ornamentation, embellishment, adornment, Syn. เครื่องเพชรพลอย, Example: ครูไปทำงานเป็นช่างออกแบบเฟอร์นิเจอร์และเครื่องประดับเพชรพลอยต่างๆ ให้กับห้างบีกริมของเยอรมัน, Count unit: ชิ้น, ชุด, Thai definition: เครื่องตกแต่งกายมี สร้อย แหวน นาฬิกา เป็นต้น
เครื่องราชอิสริยาภรณ์[N] insignia, See also: decoration given by the king, Syn. ตรา, เหรียญตรา, เหรียญ, Example: ในสมัยรัชกาลที่ 4 โปรดฯ ให้สร้างเหรียญตราหรือเครื่องราชอิสริยาภรณ์เพื่อพระราชทานแก่ข้าราชการผู้กระทำความชอบ, Thai definition: สิ่งซึ่งเป็นเครื่องหมายแสดงเกียรติยศและบำเหน็จความชอบ เป็นของพระมหากษัตริย์ทรงสร้างขึ้นสำหรับพระราชทานเป็นบำเหน็จความชอบในราชการหรือส่วนพระองค์, เรียกเป็นสามัญว่า ตรา
เครื่องสด[N] decorations of fresh flowers or leaves or banana stalks, Thai definition: ของสด เช่น หยวก ใบตอง ดอกไม้ และผลไม้บางชนิดที่ประดิษฐ์ขึ้นสำหรับตกแต่งเชิงตะกอนที่เผาศพเป็นต้น, ถ้ามุ่งเอาหยวกเป็นหลักก็เรียกว่า เครื่องหยวก
เครื่องสะดุ้ง[N] decorative naga, Syn. นาคสะดุ้ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่า[v.] (ā) EN: decorate   
ฉาก[n.] (chāk) EN: curtain ; screen ; backdrop ; scene   FR: scène [f] ; décor [m] ; rideau [m] ; écran [m]
ฉากละกร[n.] (chāk lakhøn) EN: scenery   FR: décor [m] ; décors [mpl]
ช่างกระจก[n.] (chang krajok) EN: glassworker ; building glazier ; glazier ; decorative glass worker   FR: vitrier [m]
ดอก[n.] (døk) EN: decorative pattern ; figure ; polka dot   FR: motif décoratif [m]
การประดับ[n.] (kān pradap) EN: decoration   FR: décoration [f]
การตกแต่ง[n.] (kān toktaeng) EN: decoration   
การตกแต่งบ้าน[n. exp.] (kān toktaeng bān) EN: home decoration   
การตกแต่งภายใน[n. exp.] (kān toktaeng phāinai) EN: interior design   FR: décoration intérieure [m]
เครื่องประดับ[n.] (khreūang pradap) EN: ornament ; decorations ; ornamentation ; embellishment ; adornment ; furniture ; jewelry accessory   FR: décoration [f] ; ornement [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DECOR    D IH0 K AO1 R
DECOR    D EY1 K AO0 R
DECORUM    D IH0 K AO1 R AH0 M
DECORTE    D IH0 K AO1 R T IY0
DECORATE    D EH1 K ER0 EY2 T
DECOROUS    D EH1 K ER0 AH0 S
DECORATOR    D EH1 K ER0 EY2 T ER0
DECORDOVA    D IY2 K AO2 R D OW1 V AH0
DECORATED    D EH1 K ER0 EY2 T AH0 D
DECORATING    D EH1 K ER0 EY2 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
decor    (n) (d ei k oo1 r)
decorum    (n) (d i1 k oo1 r @ m)
decorate    (v) (d e1 k @ r ei t)
decorous    (j) (d e1 k @ r @ s)
decorated    (v) (d e1 k @ r ei t i d)
decorates    (v) (d e1 k @ r ei t s)
decorator    (n) (d e1 k @ r ei t @ r)
decorating    (v) (d e1 k @ r ei t i ng)
decoration    (n) (d e2 k @ r ei1 sh @ n)
decorative    (j) (d e1 k @ r @ t i v)

Japanese-English: EDICT Dictionary
どんど;とんど[, dondo ; tondo] (n) burning of New Year's gate decorations (usu. on the 15th day of the new year) [Add to Longdo]
どんど焼き;どんど焼[どんどやき, dondoyaki] (n) (See どんど) burning of New Year's gate decorations (usu. on the 15th day of the new year) [Add to Longdo]
インテリアデコレーション[, interiadekore-shon] (n) interior decoration [Add to Longdo]
インテリアバール[, interiaba-ru] (n) prying tool used in interior decoration (wasei [Add to Longdo]
ストラップ[, sutorappu] (n) strap (often decorative for key-holder, mobile phones, etc.) [Add to Longdo]
デコトラ[, dekotora] (n) decorated truck; art truck [Add to Longdo]
デコラティブ[, dekorateibu] (adj-na) decorative [Add to Longdo]
デコレーション[, dekore-shon] (n) decoration; (P) [Add to Longdo]
デコレーションケーキ[, dekore-shonke-ki] (n) decorated cake (wasei [Add to Longdo]
デコ電[デコでん, deko den] (n) (See 姫電) decorated cell phone [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
牌楼[pái lou, ㄆㄞˊ ㄌㄡ˙, / ] decorated archway [Add to Longdo]
纹饰[wén shì, ㄨㄣˊ ㄕˋ, / ] decorative motif; figure [Add to Longdo]
缀饰[zhuì shì, ㄓㄨㄟˋ ㄕˋ, / ] decorate; decoration [Add to Longdo]
花纹[huā wén, ㄏㄨㄚ ㄨㄣˊ, / ] decorative design [Add to Longdo]
[shì, ㄕˋ, / ] decoration; ornament; to decorate; to adorn; to hide; to conceal (a fault); excuse (to hide a fault); to play a role (in opera); to impersonate [Add to Longdo]
饰物[shì wù, ㄕˋ ˋ, / ] decorations; jewelry [Add to Longdo]
体统[tǐ tǒng, ㄊㄧˇ ㄊㄨㄥˇ, / ] decorum; propriety; arrangement or form (of piece of writing) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

  décor [dekɔr]
     décor; decoration
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top