Search result for

cyan

(66 entries)
(0.1942 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cyan-, *cyan*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cyanide[N] ไซยาไนด์, See also: ยาพิษชนิดหนึ่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cyan(ไซ'อัน) n. สีระหว่างสีน้ำเงินกับสีเขียว
cyanid(ไซ'อะไนด์,-นิด) n. เกลือของ hydrocyanic acid
cyanide(ไซ'อะไนด์,-นิด) n. เกลือของ hydrocyanic acid
cyano-Pref. "สีน้ำเงินเข้ม","สารไซยาไนด์"
cyanosis(ไซ'อะโนซิส) n. ภาวะผิวหนังเป็นสีเขียว (น้ำเงิน) เนื่องจากการขาดออกซิเจน
acyanopsiaการที่ตาบอดสีฟ้า
anthocyanin(แอนโธไซ' อะนิน) n. กลุ่มของสารสี (pigments) ที่ทำให้ดอกไม้และพืชมีสีม่วงแดง., Syn. -anthocyan

English-Thai: Nontri Dictionary
cyanide(n) ไซยาไนด์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cyanophycinไซยาโนไฟซิน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
cyanosisอาการเขียวคล้ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cyanosis, centralอาการเขียวคล้ำเหตุส่วนกลาง (หัวใจ, ปอด) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cyanosis, peripheralอาการเขียวคล้ำส่วนขอบ, อาการเขียวคล้ำรอบนอก, อาการเขียวคล้ำส่วนปลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
cyanสีน้ำเงินเขียว, สีทุติยภูมิของแสงสี  เป็นสีผสมของแสงสีน้ำเงินกับแสงสีเขียว [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Cyanatesซัยอาเนต [การแพทย์]
Cyanideไซยาไนด์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Cyanide ไซยาไนต์
สารพิษซึ่งมีคาร์บอนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบหลัก [สิ่งแวดล้อม]
Cyanide Cytochrome Oxidase Complexสารประกอบไซยาไนด์-ไซโตโครมออกซีเดส [การแพทย์]
Cyanide Poisoningพิษจากไซยาไนด์,การเป็นพิษของไซยาไนด์ [การแพทย์]
Cyanidesไซยาไนด์ [TU Subject Heading]
Cyanidesไซยาไนด์,สาร;ซัยยาไนด์;ไซยานายด์;ไซอะไนด์;ไซยาไนด์ [การแพทย์]
Cyanimino Groupกลุ่มซัยอะนิมิโน [การแพทย์]
Cyanmethemoglobinไซยันเมทธีโมโกลบิน [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
cyanosisภาวะผิวคล้ำเขียวเนื่องจากขาดออกซิเจน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Potassium Cyanide?โปแตสเซียมไซยาไนด์ Pathology (2008)
Well, a solution of potassium cyanide, will leave no trace in the blood or organ tissue sample detectable by standard tests.แต่ว่าสารละลายโปแตสเซียมไซยาไนด์ จะไม่ทิ้งร่องรอยในเลือด หรือเนื้อเยื่อของอวัยวะซึ่งไม่สามารถตรวจพบได้จากการทดสอบเบื้องต้น Pathology (2008)
Are you proposing that the man was poisoned with potassium cyanide then the killer waited 7 hours, stabbed him 18 times and then shot him in the back of the head?ว่าชายคนนี้ถูกวางยากด้วย โปแตสเซียมไซยาไนด์ และผู้ฆ่ารอ 7 ชั่วโมง ก่อนที่จะแทง 18 ครั้ง และยิงเขาที่ศรีษะด้านหลัง Pathology (2008)
It wasn't potassium cyanide because there was no ragged stippling in the red blood cells. The blood was hypo or smaller.มันไม่ใช่โปแตสเซียมไซยาไนด์เพราะมันไม่มีร่องรอย ในเม็ดเลือดแดงเลย Pathology (2008)
Cyanide Pill.ยาเม็ดไซยาไนด์ Pathology (2008)
All except the cyanobacteria, or blue-green algae.ยกเว้นไซยาโนแบคทีเรีย หรือสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน Home (2009)
They have inherited from these miniscule cyanobacteria the power to capture light's energy.พวกมันได้รับมรดก จากไซยาโนเจนแบคทีเรียขนาดเล็ก พลังในการดูดซับพลังงานจากแสงอาทิตย์ Home (2009)
His whole unit was exposed to cyanogen.หน่วยของเขาทั้งหมด ถูกผลกระทบของไซยาโนเจน Fracture (2009)
- Cyanogen?- ไซยาโนเจน? Fracture (2009)
Cyanoacrylates are monomers which polymerize on...ไซยาโนอะคริเลทเป็นหน่วยเล็ก ๆ ของสารในโพลิเมอร์ซึ่งเกิดจาก The Electric Can Opener Fluctuation (2009)
Potassium cyanide. Guy was dead before he hit the ground.โปแทสเซียม ไซยาไนด์ ตายก่อนถึงพื้นด้วยซ้ำ Watchmen (2009)
I put a cyanide capsule in his mouth leaving only one loose end:ฉันเป็นคนยัดยาใส่ปากเขาเอง... ...ก็เหลือช่องโหว่วเดียวที่ต้องอุด: Watchmen (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไซยาไนด์[N] cyanide, Example: คนฆ่าตัวตายด้วยไซยาไนด์กันมาก, Thai definition: เกลือปกติของกรดไฮโดรไซยานิก เกลือไซยาไนด์ทั้งหมดเป็นพิษอย่างร้ายแรง, Notes: (อังกฤษ)

CMU English Pronouncing Dictionary
CYAN    S AY0 AE1 N
CYANIDE    S AY1 AH0 N AY2 D
CYANIDE    S AY1 N AY2 D
CYANAMID    S AY0 AE1 N AH0 M AH0 D
CYANURIC    S AY0 AE1 N ER0 IH0 K
CYANAZINE    S AY1 AH0 N AH0 Z IY2 N
CYANAMID'S    S AY0 AE1 N AH0 M AH0 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cyanide    (n) (s ai1 @ n ai d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アントシアニン[, antoshianin] (n) anthocyanin [Add to Longdo]
アントシアン[, antoshian] (n) anthocyan [Add to Longdo]
イソシアン酸[イソシアンさん, isoshian san] (n) isocyanic acid [Add to Longdo]
イソシアン酸塩[イソシアンさんえん, isoshian san'en] (n) isocyanate [Add to Longdo]
インドシアニン[, indoshianin] (n) indocyanine [Add to Longdo]
カルシウムシアナミド[, karushiumushianamido] (n) calcium cyanamide (CaCN2) [Add to Longdo]
シアナミド[, shianamido] (n) cyanamide (ger [Add to Longdo]
シアノコバラミン[, shianokobaramin] (n) (See ビタミンB12) cyanocobalamin [Add to Longdo]
シアノバクテリア[, shianobakuteria] (n) cyanobacteria [Add to Longdo]
シアノ基;シアン基[シアノき(シアノ基);シアンき(シアン基), shiano ki ( shiano moto ); shian ki ( shian moto )] (n) cyano group [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
氯化氰[lǜ huà qíng, ㄌㄩˋ ㄏㄨㄚˋ ㄑㄧㄥˊ, ] cyanogen chloride [Add to Longdo]
[qíng, ㄑㄧㄥˊ, ] cyanogen; ethane dinitrile [Add to Longdo]
氰化[qíng huà, ㄑㄧㄥˊ ㄏㄨㄚˋ, ] cyanide [Add to Longdo]
氰化物[qíng huà wù, ㄑㄧㄥˊ ㄏㄨㄚˋ ˋ, ] cyanide [Add to Longdo]
氰基细菌[qíng jī xì jūn, ㄑㄧㄥˊ ㄐㄧ ㄒㄧˋ ㄐㄩㄣ, / ] cyanobacteria [Add to Longdo]
氰溴甲苯[qíng xiù jiǎ běn, ㄑㄧㄥˊ ㄒㄧㄡˋ ㄐㄧㄚˇ ㄅㄣˇ, ] cyanobenzyl bromide [Add to Longdo]
氰苷[qíng gān, ㄑㄧㄥˊ ㄍㄢ, ] cyanogenetic glucoside [Add to Longdo]
氰酸[qíng suān, ㄑㄧㄥˊ ㄙㄨㄢ, ] cyanic acid [Add to Longdo]
氰酸盐[qíng suān yán, ㄑㄧㄥˊ ㄙㄨㄢ ㄧㄢˊ, / ] cyanate [Add to Longdo]
溴化氰[xiù huà qíng, ㄒㄧㄡˋ ㄏㄨㄚˋ ㄑㄧㄥˊ, ] cyanogen bromide [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cyan
   adj 1: of a bluish shade of green [syn: {bluish green}, {blue-
       green}, {cyan}, {teal}]
   n 1: a primary subtractive color for light; has a blue-green
      color

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top