Search result for

crooked

(68 entries)
(0.1241 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -crooked-, *crooked*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crooked    [ADJ] โค้งงอ, Syn. curved, bent, Ant. unbent
crooked    [ADJ] เบี้ยว, See also: เอียง (เช่น รูปภาพ)
crooked    [ADJ] ไม่ซื่อสัตย์, Syn. dishonest, corrupt

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
crooked(ครุค'คิด) adj. งอ,คด,โค้ง,เบี้ยว,โกง,เอียง,หลังคร่อม,ทุจริต,ไม่ตรงไปตรงมา, See also: crookedness n., Syn. curved,bent

English-Thai: Nontri Dictionary
crooked(adj) คด,งอ,หลังค่อม,โก่ง,โค้ง,โกง,ทุจริต

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
crookedYour tie is crooked.
crookedThe picture is hung crooked.
crookedI have crooked teeth.
crookedHer windows were broken and her shutters hung crookedly.
crookedMy son's front teeth have come in crooked.
crookedHe was egging an innocent young man on to join him in his crooked deal.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
As I wandered along the crooked streets, there wasn't a soul to be seen.ขณะที่ฉันเดินไปตามถนนคด เคี้ยว มีจิตวิญญาณไม่ได้ที่จะเห็น Pinocchio (1940)
It's a skosh crooked. Isn't this exciting!มันโค้งงอยังกะเขาควายแน่ะ. Mannequin (1987)
I mean, you care, but it's just humpbacked and crooked, you know?แกคงห่วงบ้างแหละ แต่ก็ไม่ใส่ใจ Casualties of War (1989)
- Sure you do. It's just humpbacked and crooked, you know?คุ้มสิ แกล่อมาไม่รู้กี่ร้อยแล้ว Casualties of War (1989)
Or is it the crooked cop?หรือเป็นตำรวจขี้โกง? Basic Instinct (1992)
Let's see if one tree won't grow as crooked as another with the same wind to twist it.ดูสิว่าต้นไม้จะ โค้งงอเหมือนต้นอื่นไหม หากมีลมสายเดียวกัน กระทำต่อ Wuthering Heights (1992)
He got a crooked back where a horse kicked him one day.เขาหลังค่อมเพราะเคยถูกม้าเตะ Of Mice and Men (1992)
One million dollars, and the walls are still crooked.จ่ายไปหนึ่งล้านเหรียญ แต่กำแพงพวกนี้ก็ยังไม่ตรง The Joy Luck Club (1993)
It's a slightly crooked line. It's, um...มันเป็นเส้นคดเคี้ยวนิดหน่อย มัน เอ่อ... Mr. Monk and the Blackout (2004)
As you know Tim broke both of his legs so he can't easily get in and out of bed we got him one of those crooked plastic bottles for you know his business, but its not quite big enough for his...เขาเลยลุกจากเตียงไม่ได้ เราเลยเอาขวดพลาสติก คอโค้งให้เขา เธอรู้ใช่มั้ย Lonesome Jim (2005)
- Stop with the police. Half the cops in this town are crooked.ตำรวจครึ่งนึงในเมืองนี้เล่นไม่ซื่อ Four Brothers (2005)
Partner, I think your stick is crooked.คู่หู ฉันว่าไม้นายคดๆ ไงไม่รู้ Four Brothers (2005)
if he says, "yes," he must be crooked.ถ้าเขาตอบว่า "ใช่" เขาก็โกหกแน่นอน Aqua (2005)
You're as crooked as scoliosis.นายมันก็พวกขี้โกงเหมือนกันล่ะน่า Otis (2006)
You were crooked.คุณผมเบี้ยว (ขี้โกง) Now You Know (2007)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เงี้ยว    [ADJ] crooked, See also: tortuous, bent, curved, Syn. คด, งอ, Ant. ตรง, Example: เขาเป็นคนที่พูดจางอเงี้ยวไปมากว่าจะเข้าใจได้ต้องอธิบายเสียหลายครั้ง
มุ้ม    [ADJ] crooked, See also: hooked, curved downward, bent, Syn. งุ้ม, Example: ปากเหยี่ยวมักจะแหลมคม งอมุ้ม เพื่อใช้ในการฉีกเนื้อสัตว์
ชุ้ง    [ADJ] crooked, See also: bent, curved, Syn. โค้ง, คด, โก่ง, Ant. ตรง
กระยึกกระยือ    [ADJ] crooked, See also: askew, distorted, disordered, Syn. ยึกยือ, Example: ฉันไม่ชอบลายมือที่กระยึกกระยือของฉันเลย, Thai definition: ไม่ตรง, ไม่เป็นระเบียบ
กังฉิน    [ADJ] corrupt, See also: crooked, treacherous, Ant. ตงฉิน, Example: นายอำเภอกังฉิน, Thai definition: คดโกง, ไม่ซื่อตรง, Notes: (ทับศัพท์-จีน)
โกง [ADJ] bent, See also: crooked, arched, curved, Syn. คด, งอ, โค้ง, โก่ง, Ant. ตรง, Example: ชายหลังโกงคนหนึ่งอาศัยอยู่ในวัด
ทุจริต    [ADJ] dishonest, See also: crooked, underhanded, venal, fraudulent, Syn. ไม่ซื่อตรง, มีเล่ห์เหลี่ยม, ไม่ซื่อสัตย์, Ant. สุจริต, ซื่อสัตย์, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบี้ยว[adj.] (bīo) EN: distorted ; crooked ; twisted ; out of round ; out of shape ; askew ; slanting   FR: déformé ; tordu
เฉ[adj.] (chē) EN: slanting ; leaning ; inclined ; crooked ; oblique ; sloping ; slanted ; askew   FR: oblique ; incliné ; penché ; de travers
เฉโก[adj.] (chēkō) EN: crooked ; rascally ; tricky   
จมูกดั้งหัก[n. exp.] (jamūk dang hak) EN: crooked nose   
จะงอย[n.] (ja-ngøi) EN: tip of the beak ; crooked tip   FR: extrémité du bec (d'un oiseau) [f]
เก[adj.] (kē) EN: not straight ; askew ; awry ; irregular ; crooked ; lame ; limping   FR: de travers ; tordu
โค้ง[adj.] (khōng) EN: curved ; bent ; crooked ; curving ; bowed ; tortuous   FR: courbé ; arrondi
โกง[adj.] (kōng) EN: fraudulous ; crafty ; treacherous ; crooked   FR: frauduleux
โกง[adj.] (kōng) EN: bent ; crooked ; curved   FR: courbé ; incurvé
หงิก[v.] (ngik) EN: be crinkled ; be bent ; be distorted ; be crooked   

CMU English Pronouncing Dictionary
CROOKED    K R UH1 K AH0 D
CROOKEDNESS    K R UH1 K AH0 D N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
crooked    (j) (k r u1 k i d)
crooked    (v) (k r u1 k t)
crookedly    (a) (k r u1 k i d l ii)
crookedness    (n) (k r u1 k i d n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
krumm {adj} | krummer | am krummstencrooked | more crooked | most crooked [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
まげわりふ[, magewarifu] (n) kanji "crooked seal" radical at right (variant of radical 26) [Add to Longdo]
悪どい(iK)[あくどい, akudoi] (adj-i) (1) (uk) gaudy; showy; excessive; (2) crooked; vicious [Add to Longdo]
悪徳商法[あくとくしょうほう, akutokushouhou] (n) unscrupulous (crooked, fraudulent) business practices; pernicious sales methods [Add to Longdo]
鎌首[かまくび, kamakubi] (n) crooked neck (lit. a neck shaped like a sickle) (found in snakes or praying mantises); gooseneck [Add to Longdo]
曲がった[まがった, magatta] (adj-f) (1) (See 曲がる・1) bent; curved; warped; winded; twisted; (2) awry; askew; crooked [Add to Longdo]
曲がる(P);曲る[まがる, magaru] (v5r,vi) (1) to bend; to curve; to warp; to wind; to twist; (2) (See 折れる・おれる・4) to turn; (3) to be awry; to be askew; to be crooked; (P) [Add to Longdo]
曲事[くせごと, kusegoto] (n) crookedness; something not right; something out of the ordinary; something unpleasant; something disgusting; unlawfulness; something unhappy; calamity [Add to Longdo]
屈曲[くっきょく, kukkyoku] (n,vs,adj-no) crookedness; bending; indentation [Add to Longdo]
杓れる;決れる;抉れる[しゃくれる, shakureru] (v1) (1) (uk) to be concaved; to have a concave shape; (2) (See 顎がしゃくれる) to be crooked (chin) [Add to Longdo]
麻の中の蓬[あさのなかのよもぎ, asanonakanoyomogi] (exp) if even the most crooked person is surrounded by good people, he will straighten up as does mugwort growing in a hemp field [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
偏斜[piān xié, ㄆㄧㄢ ㄒㄧㄝˊ, ] crooked; not upright; diverging from straight line; improper; dishonest [Add to Longdo]
哩溜歪斜[lī liū wāi xié, ㄌㄧ ㄌㄧㄡ ㄨㄞ ㄒㄧㄝˊ, ] crooked; deformed; twisted; staggering from side to side [Add to Longdo]
屈曲[qū qū, ㄑㄩ ㄑㄩ, ] crooked [Add to Longdo]
歪歪扭扭[wāi wāi niǔ niǔ, ㄨㄞ ㄨㄞ ㄋㄧㄡˇ ㄋㄧㄡˇ, ] crooked; not straight; staggering from side to side [Add to Longdo]
[zhěn, ㄓㄣˇ, ] crooked; obstinate; twist a cord [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crook \Crook\ (kr??k), v. t. [imp. & p. p. {Crooked} (kr??kt);
   p. pr. & vb. n. {Crooking}.] [OE. croken; cf. Sw. kr?ka, Dan.
   kr?ge. See Crook, n.]
   1. To turn from a straight line; to bend; to curve.
    [1913 Webster]
 
       Crook the pregnant hinges of the knee. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To turn from the path of rectitude; to pervert; to
    misapply; to twist. [Archaic]
    [1913 Webster]
 
       There is no one thing that crooks youth more than
       such unlawfull games.         --Ascham.
    [1913 Webster]
 
       What soever affairs pass such a man's hands, he
       crooketh them to his own ends.    --Bacon.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crooked \Crook"ed\ (kr??k"?d), a.
   1. Characterized by a crook or curve; not straight; turning;
    bent; twisted; deformed. "Crooked paths." --Locke.
    [1913 Webster]
 
       he is deformed, crooked, old, and sere. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Not straightforward; deviating from rectitude; distorted
    from the right.
    [1913 Webster]
 
       They are a perverse and crooked generation. --Deut.
                          xxxii. 5.
    [1913 Webster]
 
   3. False; dishonest; fraudulent; as, crooked dealings.
    [1913 Webster]
 
   {Crooked whisky}, whisky on which the payment of duty has
    been fraudulently evaded. [Slang, U.S.] --Barlett.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 crooked
   adj 1: having or marked by bends or angles; not straight or
       aligned; "crooked country roads"; "crooked teeth" [ant:
       {straight}]
   2: not straight; dishonest or immoral or evasive [syn:
     {crooked}, {corrupt}] [ant: {square}, {straight}]
   3: irregular in shape or outline; "asymmetrical features"; "a
     dress with a crooked hemline" [syn: {asymmetrical},
     {crooked}]
   4: having the back and shoulders rounded; not erect; "a little
     oldish misshapen stooping woman" [syn: {hunched}, {round-
     backed}, {round-shouldered}, {stooped}, {stooping},
     {crooked}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top