Search result for

crimp

(58 entries)
(0.036 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -crimp-, *crimp*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crimp[VT] กดเข้าด้วยกัน
crimp[N] การทำให้เป็นลอน, See also: การดัดผม
crimp[VT] ขัดขวาง, See also: ทำให้ชะงัก, Syn. interfere, obstruct
crimp[VT] จีบ, See also: ทำให้เป็นจีบ, Syn. pleat
crimp[VT] ดัดผม, Syn. curl
crimp[N] ผู้ที่หลอกผู้อื่นให้มาเป็นทหารหรือกลาสีเรือ
crimpy[ADJ] ที่เป็นลอน, Syn. curly
crimp one off[SL] อึ, See also: ถ่ายอุจจาระ
crimp off a length[SL] อึ, See also: ถ่ายอุจจาระ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
crimp(คริมพฺ) {crimped,crimping,crimps} vt. จีบ,ทำให้เป็นลอน,ม้วนผม
crimple(คริม'เพิล) vi.,vt. (ทำให้) ย่น,งอ,เป็นลอน,หยิก
crimpy(คริม'พี) adj. เป็น,หยิก,เป็นเคลื่อน

English-Thai: Nontri Dictionary
crimp(n) การจับจีบ,การถักเปีย,การทำให้ย่น
crimp(vt) จีบ,ถักเปีย,ทำให้ย่น,ม้วนผม
scrimp(vi) ประหยัด,มัธยัสถ์,ตระหนี่ถี่เหนียว

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Crimpหนีบ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Wow. Those guys really know how to put a crimp in your day.คุณพวกนี้รู้วิธีทำให้เกิดเรื่องแย่ในวันสำคัญของคุณจริง ๆ Marry Me a Little (2009)
- You illiterate crimp... Take their belongings.เอาข้าวของของพวกเขา 9 (2009)
You didn't crimp it.นายอยากจะลองไอ้นั่นอีกครั้งรึไง นักโทษ Mutiny (2011)
I've left my crimper in the truck.ไว้ที่รถ เครื่องมือจำเป็นต้องใช้ในการซ่อม... The New World (2012)
I'm a hard-bodied, hairy-chested, rooting tooting shooting, parac' hutting demolition double-cap crimping frogman.ฉันยากฉกรรจ์ขนอก ขจัด ทูทิง ยิง พาระชูทิง การรื้อถอนคู่หมวกมนุษย์กบ จีบ Lone Survivor (2013)
Kenzi: Underneath the crimped hair...ภายใต้ผมเชยๆ There's Bo Place Like Home (2013)
Well, it did put a crimp on things at first, but that just forced us toe more creative.ตอนแรกเราก็ไม่รู้จะจัดการยังไงเหมือนกันนะ แต่เราสถานการณ์มันบังคับให้เราต้องสร้างสรรค์กันหน่อย Distant Past (2007)
I remember you. You were 13 and you had crimped hair.ผมจำคุณได้ ตอนนั้นคุณอายุ 13 แล้วก็ดัดผมด้วย Shelter (2007)
That shield is certainly putting a crimp in my day.เกราะบ้านั่นเป็นก้างขวางคอของข้าจริงๆ เลยนะ Star Wars: The Clone Wars (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จีบ[v.] (jīp) EN: crimp ; pucker ; pleat ; plait ; crease ; fold ; gather a fabric in folds   FR: crêper ; friser ; plisser ; se plisser ; froisser
หยิกงอ[adj.] (yik-ngø) EN: curly ; wavy ; twisted ; frizzy ; crimpy   

CMU English Pronouncing Dictionary
CRIMP    K R IH1 M P
CRIMPS    K R IH1 M P S
CRIMPED    K R IH1 M P T
CRIMPING    K R IH1 M P IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
crimp    (v) (k r i1 m p)
crimps    (v) (k r i1 m p s)
crimped    (v) (k r i1 m p t)
crimping    (v) (k r i1 m p i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Crimpbacke {f} [techn.] | obere Crimpbacke | untere Crimpbackecrimp die | upper crimp die | lower crimp die [Add to Longdo]
Crimpeinsatz {m} [techn.]crimping pliers insert [Add to Longdo]
Crimphülse {f} [techn.]crimp sleeve [Add to Longdo]
Crimpkontakt {m} [techn.] | metrischer Crimpkontaktcrimp contact | metric size crimp contact [Add to Longdo]
Crimp-Stempel {m} [techn.]crimp jaw [Add to Longdo]
Crimptiefe {f} [techn.]depth of crimp [Add to Longdo]
Crimpwerkzeug {n} [techn.] | Aufnahme des Crimpwerkzeugescrimping tool | locator of a crimping tool [Add to Longdo]
Crimpzange {f}; Kabelschuhzange {f} [techn.]crimping pliers [Add to Longdo]
Crimpzange {f}; Quetschzange {f}; Handzange {f} (für Kontakte) [techn.]crimping tool [Add to Longdo]
Quetschverbindung {f}crimp connection [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
圧着[あっちゃく;あつぎ, acchaku ; atsugi] (n,vs) crimp; crimping [Add to Longdo]
圧着端子[あっちゃくたんし;あつぎたんし, acchakutanshi ; atsugitanshi] (n) crimp contact; crimped terminal [Add to Longdo]
質素倹約[しっそけんやく, shissokenyaku] (n,vs) (practice) simplicity and frugality; scrimping and saving [Add to Longdo]
縮らす[ちぢらす, chidirasu] (v5s,vt) to curl; to crimp [Add to Longdo]
爪に火をともす;爪に火を点す;爪に火を灯す;つめに火をともす[つめにひをともす, tsumenihiwotomosu] (exp,v5s) to lead a stingy life; to scrimp and save; to pinch pennies; to light one's fingernail (instead of a candle) [Add to Longdo]
浮かす[うかす, ukasu] (v5s,vt) (1) to float; (2) to save (on one's expenses); to scrimp; (3) (See 腰を浮かす) to half-rise, e.g. to one's feet [Add to Longdo]
吝嗇る[ケチる;けちる, kechi ru ; kechiru] (v5r) (uk) (col) to be stingy; to scrimp [Add to Longdo]
皴を寄せる;しわを寄せる[しわをよせる, shiwawoyoseru] (exp,v1,vt) to wrinkle up (one's eyebrows, one's nose); to furrow; to crimple [Add to Longdo]
[こて, kote] (n) (1) flat-iron; (2) soldering iron; (3) crimper; curling tongs; (4) (uk) trowel [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crimp \Crimp\ (kr[i^]mp), v. t. [imp. & p. p. {Crimped}
   (kr[i^]mt; 215); p. pr. & vb. n. {Crimping}.] [Akin to D.
   krimpen to shrink, shrivel, Sw. krympa, Dan. krympe, and to
   E. cramp. See {Cramp}.]
   1. To fold or plait in regular undulation in such a way that
    the material will retain the shape intended; to give a
    wavy appearance to; as, to crimp the border of a cap; to
    crimp a ruffle. Cf. {Crisp}.
    [1913 Webster]
 
       The comely hostess in a crimped cap. --W. Irving.
    [1913 Webster]
 
   2. To pinch and hold; to seize.
    [1913 Webster]
 
   3. Hence, to entrap into the military or naval service; as,
    to crimp seamen.
    [1913 Webster]
 
       Coaxing and courting with intent to crimp him.
                          --Carlyle.
    [1913 Webster]
 
   4. (Cookery) To cause to contract, or to render more crisp,
    as the flesh of a fish, by gashing it, when living, with a
    knife; as, to crimp skate, etc.
    [1913 Webster]
 
   5. (Firearms) In cartridge making, to fold the edge of (a
    cartridge case) inward so as to close the mouth partly and
    confine the charge.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   {Crimping house}, a low lodging house, into which men are
    decoyed and plied with drink, to induce them to ship or
    enlist as sailors or soldiers.
 
   {Crimping iron}.
    (a) An iron instrument for crimping and curling the hair.
    (b) A crimping machine.
 
   {Crimping machine}, a machine with fluted rollers or with
    dies, for crimping ruffles, leather, iron, etc.
 
   {Crimping pin}, an instrument for crimping or puckering the
    border of a lady's cap.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crimp \Crimp\, a.
   1. Easily crumbled; friable; brittle. [R.]
    [1913 Webster]
 
       Now the fowler . . . treads the crimp earth. --J.
                          Philips.
    [1913 Webster]
 
   2. Weak; inconsistent; contradictory. [R.]
    [1913 Webster]
 
       The evidence is crimp; the witnesses swear backward
       and forward, and contradict themselves. --Arbuthnot.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crimp \Crimp\, n.
   1. A coal broker. [Prov. Eng.] --De Foe.
    [1913 Webster]
 
   2. One who decoys or entraps men into the military or naval
    service. -- Marryat.
    [1913 Webster]
 
   3. A keeper of a low lodging house where sailors and
    emigrants are entrapped and fleeced.
    [1913 Webster]
 
   4. Hair which has been crimped; -- usually in pl.
    [1913 Webster]
 
   5. A game at cards. [Obs.] --B. Jonson.
    [1913 Webster]
 
   {Boot crimp}. See under {Boot}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 crimp
   n 1: an angular or rounded shape made by folding; "a fold in the
      napkin"; "a crease in his trousers"; "a plication on her
      blouse"; "a flexure of the colon"; "a bend of his elbow"
      [syn: {fold}, {crease}, {plication}, {flexure}, {crimp},
      {bend}]
   2: someone who tricks or coerces men into service as sailors or
     soldiers [syn: {crimp}, {crimper}]
   3: a lock of hair that has been artificially waved or curled
   v 1: make ridges into by pinching together [syn: {crimp},
      {pinch}]
   2: curl tightly; "crimp hair" [syn: {crimp}, {crape}, {frizzle},
     {frizz}, {kink up}, {kink}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top