Search result for

cries

(26 entries)
(0.0607 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cries-, *cries*, crie , cry
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I don't care how often a kid cries,ฉันไม่สนใจว่าเด็กจะร้องบ่อยแค่ไหน Not Cancer (2008)
Interrogate them until cries of remorse are heard from their proud mouthsลงทัณฑ์จนกว่าจะได้ยิน คำสารภาพจากปากของเขา Portrait of a Beauty (2008)
When a baby cries, the first thing you do is check his diaper.นี่ ถ้าเด็กร้องไห้ อย่างแรกนายต้องดูผ้าอ้อมก่อน Baby and I (2008)
And she so seldom cries.มันไม่เคยเลยที่เธอจะร้องไห้ Frost/Nixon (2008)
Is that why he reaches for her in that first moment and cries for her touch?นั่นรึเปล่าเขาถึงได้ไขว่คว้าหาเธอ ในวินาทีแรกของชีวิต และร้องหาอ้อมกอดเธอ ? Pilot (2008)
Do it, Freak! But anybody who criesเอาเลย/N แต่จะไม่มีใครเสียใจ Confessions of a Shopaholic (2009)
Then with her bare fingers, she snatches a set of cannelloni out of the pot of boiling water, and she cries,แล้วก็ใช้นิ้วเปลือยๆนี่แหละ หยิบคานาโลนี่ออกมาจากหม้อที่เดือดปุดไ แล้วก็ร้อง Julie & Julia (2009)
Your mother cries her heart out, the neighbours try to calm her.แม่ของนายร้องไห้จนน้ำตาเป็นสายเลือด เพื่อนบ้านปลอบประโลมเธอ.. The Breath (2009)
If I had another son I'd send him too, cries your mother.ถ้าฉันมีลูกชายอีกคน.. ฉันก็จะส่งเค้าไปรบเช่นกัน The Breath (2009)
I'M AGENT HOTCHNER, THIS IS AGENT JAREAU. [BABY CRIES]นั่นแมรี่ เอลลิส เธอเสียสามีไป House on Fire (2009)
What's going on? [clamor and panic, cries of pain] This is Scott, come in!เกิดอะไรชึ้นน่ะ? นี่คือ สก๊อต , ตอบด้วย Air: Part 1 (2009)
- [baby cries] - hello?-ว่าไงค่ะ? Dex Takes a Holiday (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cries"Look, Mike!", Hiroshi cries.
criesMy baby can't talk yet; he just cries.
criesMy sister often cries.
criesThe pheasant would not be shot but for its cries.
criesWe could not bear to listen to the sick child's pathetic cries.

CMU English Pronouncing Dictionary
CRIES    K R AY1 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cries    (v) (k r ai1 z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
阿鼻叫喚[あびきょうかん, abikyoukan] (n) agonizing cries; pandemonium; two of Buddhism's hells [Add to Longdo]
苦鳴[くめい, kumei] (n) (obsc) cries of pain [Add to Longdo]
鳴き交わす[なきかわす, nakikawasu] (v5s) to exchange wooing cries; to cry (howl) to each other [Add to Longdo]
励声一番[れいせいいちばん, reiseiichiban] (n) giving cries of encouragement at a critical moment [Add to Longdo]
励声叱咤[れいせいしった, reiseishitta] (n,vs) cries of encouragement; shouting encouragement [Add to Longdo]
雉も鳴かずば撃たれまい[きじもなかずばうたれまい, kijimonakazubautaremai] (exp) avoiding unnecessary talk can prevent disaster falling on one; there is safety in silence; the pheasant would not be shot but for its cries [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cry \Cry\ (kr?), n.; pl. {Cries} (kr?z). [F. cri, fr. crier to
   cry. See {Cry}, v. i. ]
   1. A loud utterance; especially, the inarticulate sound
    produced by one of the lower animals; as, the cry of
    hounds; the cry of wolves. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Outcry; clamor; tumult; popular demand.
    [1913 Webster]
 
       Again that cry was found to have been as
       unreasonable as ever.         --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   3. Any expression of grief, distress, etc., accompanied with
    tears or sobs; a loud sound, uttered in lamentation.
    [1913 Webster]
 
       There shall be a great cry throughout all the land.
                          --Ex. xi. 6.
    [1913 Webster]
 
       An infant crying in the night,
       An infant crying for the light;
       And with no language but a cry.    --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   4. Loud expression of triumph or wonder or of popular
    acclamation or favor. --Swift.
    [1913 Webster]
 
       The cry went once on thee.      --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. Importunate supplication.
    [1913 Webster]
 
       O, the most piteous cry of the poor souls. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. Public advertisement by outcry; proclamation, as by
    hawkers of their wares.
    [1913 Webster]
 
       The street cries of London.      --Mayhew.
    [1913 Webster]
 
   7. Common report; fame.
    [1913 Webster]
 
       The cry goes that you shall marry her. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   8. A word or phrase caught up by a party or faction and
    repeated for effect; as, the party cry of the Tories.
    [1913 Webster]
 
       All now depends upon a good cry.   --Beaconsfield.
    [1913 Webster]
 
   9. A pack of hounds. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       A cry more tunable
       Was never hollaed to, nor cheered with horn. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   10. A pack or company of persons; -- in contempt.
     [1913 Webster]
 
        Would not this . . . get me a fellowship in a cry
        of players?             --Shak.
     [1913 Webster]
 
   11. The crackling noise made by block tin when it is bent
     back and forth.
     [1913 Webster]
 
   {A far cry}, a long distance; -- in allusion to the sending
    of criers or messengers through the territory of a
    Scottish clan with an announcement or summons.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top