Search result for

cricked

(105 entries)
(1.8212 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cricked-, *cricked*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา cricked มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *cricked*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crick    [N] อาการเจ็บจากกล้ามเนื้อตึง, Syn. spasm, cramp, kink
cricket    [N] จิ้งหรีด
cricket    [N] กีฬาคริกเก็ต
cricket    [VI] เล่นคริกเก็ต

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cricketsจิ้งหรีด [TU Subject Heading]
Cricketsจิ้งหรีด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
crickJust as the America like baseball, the British like cricket.
crickI should like to join the cricket club.
crickJust as Japanese boys play baseball, so English boys play cricket.
crickMy uncle is an amateur cricket player.
crickBaseball is different from cricket.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
crick(คริค) n. อาการกล้ามเนื้อเกร็งและปวด,โดยเฉพาะที่คอและหลัง) ,ลำธาร,ลำคลอง vt. บิด, Syn. spasm
cricket(คริค'คิท) n. จิ้งหรีด,กีฬาคริคเก็ต,การเล่นที่ยุติธรรม,ความประพฤติของสุภาพของสุภาพบุรุษ vi.
mole cricketแมงกระชอน

English-Thai: Nontri Dictionary
cricket(n) จิ้งหรีด,กีฬาชนิดหนึ่ง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทองแดง    [N] a species of cricket, Thai definition: ชื่อจิ้งหรีดชนิด Gryllus testaceus ในวงศ์ Gryllidae ตัวยาวประมาณ 2.8 เซนติเมตร อกกว้างประมาณ 8 มิลลิเมตร โดยทั่วไปสีน้ำตาลทั้งตัว โดยเฉพาะด้านล่างของหัว อก ท้อง และขา ส่วนทางด้านหลังสีน้ำตาลปนแดง ลายปีกเป็นเส้นสีน้ำตาลยาวเกือบตลอด
ทองดำ    [N] name of black cricket, Thai definition: ชื่อจิ้งหรีดชนิด Acheta bimaculatus ในวงศ์ Gryllidae ลำตัวยาวประมาณ 3 เซนติเมตร อกกว้างประมาณ 9 มิลลิเมตร โดยทั่วไปสีดำตลอดทั้งตัว ยกเว้นบริเวณโคนปีกคู่แรกมีจุดโตสีเหลืองหรือแดงปนเหลือง 2 จุด ขาคู่สุดท้ายสีน้ำตาลแดง
จังหรีด    [N] cricket, See also: leaping chirping insect, Syn. จิ้งหรีด, Example: ทุกวันนี้ไม่ค่อยมีใครได้ยินเสียงจังหรีดร้อง, Count unit: ตัว, Thai definition: แมลงมีปีกชนิดหนึ่ง มักมีสีน้ำตาลแดง และขุดรูอยู่ใต้ดิน ตัวผู้มีอวัยวะทำเสียงเป็นฟันเล็กๆ อยู่ตามเส้นปีก ใช้กรีดกับแผ่นทำเสียงที่อยู่ที่ปีกอีกข้างหนึ่ง, Notes: (กวี)
จิ้งหรีด    [N] cricket, See also: leaping chirping insect, Syn. จังหรีด, Example: จิ้งหรีดและแมลงต่างๆ กรีดเสียงแหลมแทรกอยู่ในความมืดและหนาวเย็น, Count unit: ตัว, Thai definition: แมลงมีปีก 2 คู่ มักมีสีน้ำตาลแดง และขุดรูอยู่ในดิน ตัวผู้มีอวัยวะทำเสียงเป็นฟันเล็กๆ อยู่ตามเส้นปีก ใช้กรีดกับแผ่นทำเสียงที่อยู่ที่ปีกอีกข้างหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จิ้งโก่ง[n. exp.] (jingkōng) EN: Short-tailed Cricket   
จิ้งหรีด [n.] (jingrīt) EN: cricket ; House Cricket   FR: criquet [m]
จิ้งหรีดดำ[n. exp.] (jingrīt dam) EN: Field Cricket   
จิ้งหรีดหัวโต[n. exp.] (jingrīt hūa tō) EN: Short-tailed Cricket   
จิ้งหรีดโก่ง[n. exp.] (jingrīt kōng) EN: Short-tailed Cricket   
จิ้งหรีดน้อย[n. exp.] (jingrīt nøi) EN: Ground Cricket   
จิโปม[n. exp.] (jipōm) EN: Short-tailed Cricket   
กี้ดีด[n.] (kīdīt) EN: cricket ; House Cricket   
กิหล่อ[n. exp.] (kilø) EN: Short-tailed Cricket   
กิโหลน[n.] (kilōn) EN: Field Cricket   
กินาย[n.] (kināi) EN: Ground Cricket   
กริ่ง[n.] (kring) EN: clink ; tinkle ; jingle ; chirp of a cricket   FR: sonnerie [f] ; dring !
แมงกิชอน[n. exp.] (maēng kichøn) EN: Mole Cricket   
ไม้ตีลูกบอล[n.] (māi tī lūkbøn) EN: bat   FR: batte (de cricket)
แมลงกระชอน [n. exp.] (malaēng krachøn) EN: Mole Cricket   
ทองดำ[n. exp.] (thøng dam) EN: black cricket   

CMU English Pronouncing Dictionary
CRICK    K R IH1 K
CRICKET    K R IH1 K AH0 T
CRICKETS    K R IH1 K AH0 T S
CRICKET'S    K R IH1 K AH0 T S
MCCRICKARD    M AH0 K R IH1 K ER0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
crick    (v) (k r i1 k)
cricks    (v) (k r i1 k s)
cricked    (v) (k r i1 k t)
cricket    (n) (k r i1 k i t)
crickets    (n) (k r i1 k i t s)
cricking    (v) (k r i1 k i ng)
cricketer    (n) (k r i1 k i t @ r)
cricketers    (n) (k r i1 k i t @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
verrenken | verrenkend | verrenkt | verrenkt | verrenkteto crick | cricking | cricked | cricks | cricked [Add to Longdo]
Schuppenkopfprinie {f} [ornith.]Cricket Warbler [Add to Longdo]
Grille {f}; Heimchen {n} [zool.]cricket [Add to Longdo]
Hals {m}; Genick {n} | Hälse {pl} | steifer Hals | einen steifen Hals bekommenneck | necks | crick in one's neck | to crick one's neck [Add to Longdo]
Kricket {n} [sport] | Kricket spielencricket | to cricket [Add to Longdo]
Kricketball {m} [sport]cricket ball [Add to Longdo]
Kricketspieler {m} | Kricketspieler {pl}cricketer | cricketers [Add to Longdo]
Rücken {m} | glatter Rücken | steifer Rücken | einen steifen Rücken bekommenback | flat back | a crick in one's back | to crick one's back [Add to Longdo]
Schlagholz {n} [sport]cricket bat; bat [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いとど[, itodo] (n) (1) old name for a cave cricket; (2) even though; despite; even more; still [Add to Longdo]
ウィケット[, uiketto] (n) wicket (e.g. in cricket) [Add to Longdo]
ウィッケット[, uikketto] (n) wicket (cricket) [Add to Longdo]
クリケット[, kuriketto] (n) cricket (game); (P) [Add to Longdo]
クリケットクラブ[, kurikettokurabu] (n) cricket club [Add to Longdo]
スタンプ[, sutanpu] (n) (1) (See シャチハタ) stamp; (2) stump (e.g. in cricket); (P) [Add to Longdo]
バット[, batto] (n) (1) bat (in baseball, cricket, etc.); (2) (obsc) (See 蝙蝠) bat (animal); (3) tray (from fre [Add to Longdo]
筋違い(P);すじ違い[すじちがい, sujichigai] (n,vs) (1) cramp; sprain; crick; strain (muscle); (n) (2) unreasonableness; absurdity; (adj-no,adj-na) (3) illogical; unreasonable; (4) misdirected; misplaced; wrong (of estimate, guess); (P) [Add to Longdo]
三柱門[みはしらもん, mihashiramon] (n) wicket (e.g. in cricket); castle; stumps [Add to Longdo]
松虫[まつむし, matsumushi] (n) pine cricket [Add to Longdo]
寝違える[ねちがえる, nechigaeru] (v1,vi) to sleep in an awkward position and wake with a crick in one's neck [Add to Longdo]
蝉時雨[せみしぐれ, semishigure] (n) outburst of cricket chirping [Add to Longdo]
草雲雀[くさひばり, kusahibari] (n) grass cricket [Add to Longdo]
[むし, mushi] (n) insect; bug; cricket; moth; worm; (P) [Add to Longdo]
虫売り[むしうり, mushiuri] (n) (arch) insect peddler (esp. fireflies and crickets) [Add to Longdo]
投球[とうきゅう, toukyuu] (n,vs) pitching; throwing a ball; bowling (in cricket); pitched ball; (P) [Add to Longdo]
鈴虫[すずむし, suzumushi] (n) bell cricket (Homoeogryllus japonicus) [Add to Longdo]
蟋蟀[こおろぎ, koorogi] (n) (1) (uk) cricket (Gryllidae); (2) (arch) any insect that chirps in autumn [Add to Longdo]
螽斯;蟋蟀[きりぎりす;キリギリス, kirigirisu ; kirigirisu] (n) (1) (uk) Japanese katydid (Gampsocleis buergeri); (2) katydid; bush-cricket (Tettigoniidae); long-horned grasshopper; (3) (arch) cricket [Add to Longdo]
螻蛄;螻[けら;おけら(螻蛄);ろうこ(螻蛄);ケラ;オケラ, kera ; okera ( okera ); rouko ( okera ); kera ; okera] (n) (uk) mole cricket (esp. the Oriental mole cricket, Gryllotalpa orientalis) [Add to Longdo]
邯鄲[かんたん, kantan] (n) tree cricket (Oecanthus longicauda) [Add to Longdo]
閻魔蟋蟀[えんまこおろぎ, enmakoorogi] (n) Oriental garden cricket; Emma field cricket [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
土狗[tǔ gǒu, ㄊㄨˇ ㄍㄡˇ, ] mole cricket; slang word for agricultural pest Gryllotalpa [Add to Longdo]
天蝼[tiān lóu, ㄊㄧㄢ ㄌㄡˊ, / ] mole cricket; slang word for agricultural pest Gryllotalpa [Add to Longdo]
失枕[shī zhěn, ㄕ ㄓㄣˇ, ] a crick in the neck; stiff neck [Add to Longdo]
扭伤[niǔ shāng, ㄋㄧㄡˇ ㄕㄤ, / ] a sprain; a crick; to sprain [Add to Longdo]
板球[bǎn qiú, ㄅㄢˇ ㄑㄧㄡˊ, ] cricket (ball game) [Add to Longdo]
球棒[qiú bàng, ㄑㄧㄡˊ ㄅㄤˋ, ] (baseball or cricket) bat [Add to Longdo]
直翅目[zhí chì mù, ㄓˊ ㄔˋ ㄇㄨˋ, ] Orthoptera (insect order including grasshoppers, crickets and locusts) [Add to Longdo]
[gū, ㄍㄨ, ] see 蝼蛄 mole-cricket (Gryllotalpa) [Add to Longdo]
[gǔ, ㄍㄨˇ, ] cricket [Add to Longdo]
[qū, ㄑㄩ, ] cricket [Add to Longdo]
[kuò, ㄎㄨㄛˋ, ] snail; slug; mole cricket [Add to Longdo]
蛞蝼[kuò lóu, ㄎㄨㄛˋ ㄌㄡˊ, ] mole cricket (Gryllotalpa) [Add to Longdo]
[qióng, ㄑㄩㄥˊ, ] anxious; grasshopper; a cricket [Add to Longdo]
蝗科[huáng kē, ㄏㄨㄤˊ ㄎㄜ, ] Acridoidea (family containing grasshoppers, crickets and locusts) [Add to Longdo]
[lóu, ㄌㄡˊ, / ] see 蝼蛄 mole-cricket (Gryllotalpa) [Add to Longdo]
蝼蛄[lóu gū, ㄌㄡˊ ㄍㄨ, / ] mole cricket; Gryllolaptaptidae, family of burrowing insects of order Orthoptera (a serious agricultural pest) [Add to Longdo]
蝼蛄科[lóu gū kē, ㄌㄡˊ ㄍㄨ ㄎㄜ, / ] Gryllolaptaptidae family of burrowing insects of order Orthoptera; mole crickets [Add to Longdo]
蝼蚁[lóu yǐ, ㄌㄡˊ ㄧˇ, / ] lit. mole cricket and ants; fig. tiny individuals with no power [Add to Longdo]
螽斯科[zhōng sī kē, ㄓㄨㄥ ㄙ ㄎㄜ, ] Tettigoniidae (katydids and crickets) [Add to Longdo]
螽斯总科[zhōng sī zǒng kē, ㄓㄨㄥ ㄙ ㄗㄨㄥˇ ㄎㄜ, / ] Tettigonioidea (katydids and crickets) [Add to Longdo]
[shuài, ㄕㄨㄞˋ, ] cricket [Add to Longdo]
蝈螽[guō zhōng, ㄍㄨㄛ ㄓㄨㄥ, / ] insect of the Gampsocleis genus (grasshoppers and crickets); Gampsocleis sinensis [Add to Longdo]
蝈螽属[guō zhōng shǔ, ㄍㄨㄛ ㄓㄨㄥ ㄕㄨˇ, / ] Gampsocleis genus (grasshoppers and crickets) [Add to Longdo]
[xī, ㄒㄧ, ] cricket [Add to Longdo]
蟋蟀[xī shuài, ㄒㄧ ㄕㄨㄞˋ, ] cricket [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top