Search result for

creuses

(49 entries)
(1.449 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -creuses-, *creuses*, creuse
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา creuses มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *creuses*)
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Creutzfeldt-Jacobโรคครูทซ์เฟลด์-จาคอบ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's a form of Creutzfeldt-Jakob disease.มันเป็นรูปแบบของเชื้อ Creutzfeldt-Jakob Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
"Arrete de creuser."Arrete de creuser. Dead to Me (2013)
She suffered from a rare degenerative disorder called Croitsfelt Yakob disease.Sie litt an der seltenen Creutzfeldt-Jakob-Krankheit. Our Town (1995)
Victims of Croitsfelt Yakob suffer from... - progressive dementia, severe seizures.Creutzfeldt-Jakob-Patienten erleiden fortschreitende Demenz und schwere Anfälle. Our Town (1995)
Croitsfelt Yakob can be hereditary, but it's not communicable.Creutzfeldt-Jakob kann erblich sein, ist aber nicht übertragbar. Our Town (1995)
You're saying this is a third victim of Croitsfelt Yakob? You just got through telling me that two cases would be statistically impossible.Ein drittes Opfer von Creutzfeldt-Jakob, wenn schon zwei unwahrscheinlich sind? Our Town (1995)
Then Paula Gray may have contracted Croitsfelt Yakob by eating George Kearns.Paula Gray bekam also Creutzfeldt-Jakob, als sie George Kearns aß. Our Town (1995)
Though it remains unknown how many citizens participated in the ritual activity, 27 have become fatally ill with Croitsfelt Yakob disease.Obwohl unklar ist, wie viele Einwohner an den Ritualen teilnahmen,... ..erkrankten 27 Menschen unheilbar an Creutzfeldt-Jakob. Our Town (1995)
- Creutzfeldt-Jakob disease?- Creutzfeldt-Jakob-Syndrom? Pilot (2004)
Dustin Burwash supposedly died from Creutzfeldt-Jakob.Dustin Burwash, angeblich Creutzfeldt-Jakob-Krankheit. Bugs (2005)
Creutzfeldt-Jakob disease?- Creutzfeldt-Jakob-Krankheit. Skin Deep (2006)
What are you doing with my Le Creuset, bro?Was hast du mit meiner Le Creuset vor, Bruder? Dominated (2006)
It's a village in the Creuse, a tiny place. St. Gaultier.Es ist ein winziges Dorf namens Saint-Gaultier in der Region "La Creuse". A Secret (2007)
Once her business was settled, she hoped to join them.Sie hofft, ebenfalls in die Creuse zu flüchten, sobald alles erledigt ist. A Secret (2007)
The river will help you forget the anxiety and hardships.Am Ufer der Creuse werdet ihr die Angst und die Entbehrungen vergessen. A Secret (2007)
So I took her to the hospital, and I found out she had... the beginning of Creutzfeldt-Jakob disease...Also brachte ich sie ins Krankenhaus, und ich erfuhr, das sie sich... im Anfangsstadium der Creutzfeldt-Jakob Krankheit befindet. The Awakening (2007)
You're invited to my house, in the Creuse.Kommen Sie zu mir in die Creuse. La rupture (2013)
It's not even real Le Creuset.Es ist nicht einmal ein echtes LCreue. Archer Vice: A Kiss While Dying (2014)
Yes, like Creutzfeldt-Jakob disease.- Wie die Creutzfeldt-Jakob-Krankheit. Formalized, Complex, and Costly (2015)
Le Creuset!Le Creuset! The Beach (Buggy) Boys - Part 2 (2016)
to see if it's that or is it actually a prion disease like Creutzfeldt-Jacob disease or, mad cow disease.wie die Creutzfeldt-Jakob-Krankheit oder Rinderwahnsinn. What the Health (2017)
Chalon-sur-Saône, Le Creusot, Autun.Le Creusot, Autun. Le Cercle Rouge (1970)
Yes, up in the mountains or out into the forests.Ja, in der Creuse soll es nicht schlecht sein. Oder die Ardôche. Vincent, François, Paul and the Others (1974)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบ[n.] (bai) EN: [classifier : leaves (of trees); round and hollow objects (hats, cups, glasses, bowls, tin-cans, eggs, fruit, bags, wallets); small documents (tickets, certificates, leaflets)]   FR: [classificateur : feuilles (arbres et plantes); objets ronds et creux (chapeaux, coupes, bols, cannettes, oeufs, fruits); petits documents (billets, tickets, certificats)]
เบ้า[n.] (bao) EN: cast ; crucible   FR: creuset [m]
โบ๋[adj.] (bō) EN: pitted ; dented ; deep ; sunken   FR: creux ; enfoncé
อิฐกลวง[n. exp.] (it klūang) EN: hollow brick   FR: brique creuse [f]
เจาะรู[v. exp.] (jǿ rū) EN: make a hole ; perforate   FR: trouer ; perforer ; faire un trou ; creuser un trou ; percer un trou
ค้นคว้า[v.] (khonkhwā) EN: search ; research ; do research ; ransack ; frisk ; dig into ; study intensively ; investigate ; find out   FR: faire des recherches ; creuser (fig.)
คุ้ย[v.] (khui) EN: turn up ; dig ; delve ; rummage   FR: fouir ; creuser
ขุม[n.] (khum) EN: pit ; cavity ; hole ; hollow   FR: cavité [f] ; creux [m] ; trou [m]
ขุด[v.] (khut) EN: dig ; dig up ; excavate ; unearth ; resurrect   FR: creuser ; excaver
ขุดบ่อ[v. exp.] (khut bø) EN: dig a well   FR: creuser un puits
กลวง[adj.] (klūang) EN: hollow ; empty ; void   FR: creux ; vide
กรอฟัน[v. exp.] (krø fan) EN: drill a tooth ; grind a tooth down   FR: creuser une dent
ลำ[n.] (lam) EN: [classifier : boats ; ships ; watercraft ; airplanes ; long round hollow objects (bamboo, stems, sugarcanes, ...)]   FR: [classificateur : bateaux ; embarcations ; avions ; fusées ; objets arrondis, allongés et creux (bambous, cannes à sucre, tiges, troncs ...)]
เป็นรู[adj.] (pen rū) EN: hollow   FR: troué ; percé ; creux
โพรง[n.] (phrōng) EN: hole ; cavity ; hollow ; opening   FR: trou [m] ; cavité [f] ; creux [n]
ซองมือ[n. exp.] (søngmeū) EN: hollow of one's hand   FR: creux de la main [m]
ท่อกลวง[n. exp.] (thø klūang) EN: hollow pipe   FR: tube creux [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CREUTZFELDT    K R UH1 T S F EH0 L D
CREUTZFELDT    K R UH1 T S F EH0 L T

Japanese-English: EDICT Dictionary
クロイツフェルトヤコブ病[クロイツフェルトヤコブびょう, kuroitsuferutoyakobu byou] (n) Creutzfeldt-Jakob disease; CJD [Add to Longdo]
ヤコブ病[ヤコブびょう, yakobu byou] (n) (abbr) (See クロイツフェルトヤコブ病) Creutzfeld-Jakob disease; CJD [Add to Longdo]
変異型クロイツフェルトヤコブ病[へんいがたクロイツフェルトヤコブびょう, hen'igata kuroitsuferutoyakobu byou] (n) (1) (See クロイツフェルトヤコブ病) variant Creutzfeld-Jakob disease; vCJD; (2) new variant Creutzfeld-Jakob disease; nvCJD [Add to Longdo]
薬害ヤコブ病訴訟[やくがいヤコブびょうそしょう, yakugai yakobu byousoshou] (n) Japanese lawsuit involving cases where hospitalized patients contracted Creutzfeld-Jakob disease from infected transplants [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
克雅氏症[Kè Yǎ shì zhèng, ㄎㄜˋ ㄧㄚˇ ㄕˋ ㄓㄥˋ, ] Creutzfeldt-Jacobs disease CJD [Add to Longdo]
变异型克雅氏症[biàn yì xíng Kè Yǎ shì zhèng, ㄅㄧㄢˋ ㄧˋ ㄒㄧㄥˊ ㄎㄜˋ ㄧㄚˇ ㄕˋ ㄓㄥˋ, / ] variant Creutzfeldt-Jacobs disease, vCJD [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top