Search result for

cremes

(346 entries)
(0.0204 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cremes-, *cremes*, creme
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา cremes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *cremes*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cremate[VT] เผาศพ
cremains[N] อัฐิ, See also: เถ้ากระดูกที่เหลือจากการเผาศพ
cremation[N] การเผาศพ, See also: การฌาปนกิจ
crematory[N] เมรุ, See also: เตาเผาศพ, เชิงตะกอน, Syn. crematorium
excrement[N] อุจจาระ, See also: ขี้, มูล, ของเสียจากร่างกาย, Syn. evacuation, feces
increment[N] การเพิ่มขึ้น, Syn. augmentation, increase, Ant. decrement, decrease
recrement[N] ของไร้ค่า, See also: สิ่งที่ไม่มีประโยชน์, ขยะ, Syn. trash, slag
uncremated[ADJ] ที่ไม่ได้เผา, See also: ที่ไม่ได้ฌาปณกิจ, Ant. cremated
crematorium[N] เมรุ, See also: เตาเผาศพ, เชิงตะกอน, Syn. crematory

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cremate(ครี'เมท) vt. เผาศพ (ให้เหลือเถ้าถ่าน) ,ปลง,เผา, See also: cremation n. cremationism n. ดูcremate cremutionist n. ดูcremate cremator n. ดูcremate
crematorium(ครีมะโท'เรียม) n.ที่เผาศพ -pl. crematoriums,crematoria
crematory(ครี'มะโทรี) n. ที่เผาศพ,ที่ปลงศพ,เตา,เผาศพ,ปะรำเผาศพ adj. เกี่ยวกับการเผาศพ
creme(เครม) n. ครีม,เหล้าหวานหอม สำหรับดื่มหลังอาหาร
decrement(เดค'คระเมินทฺ) n. การลดลง,การค่อย ๆ ลดลง,ปริมาณที่ลดลง,การสั้นเข้า
excrement(เอคซฺ'คระเมินทฺ) n. ของเสียของร่างกาย,อุจจาระ,มูล., See also: excremental adj. ด6excrement excrementitious adj. ดูexcrement, Syn. waste
increment(อิน' คระเมินทฺ) n. การเพิ่มขึ้น,จำนวนที่เพิ่มขึ้น, ผลกำไร., See also: incremental adj.
incremental back upการสำรองเพิ่มขึ้นหมายถึง กระบวนการของการคัดลอกแฟ้มข้อมูล ซึ่งเพิ่งสร้างเสร็จใหม่ ๆ หรือไม่ก็เป็นแฟ้มที่ปรับปรุงขึ้นใหม่ หลังจากที่ได้คัดลอกทำสำรองไปแล้วชุดหนึ่ง
incremental compilerตัวแปลโปรแกรมส่วนเพิ่มหมายถึง โปรแกรมพิเศษที่ทำหน้าที่เป็นตัวแปลคำสั่งในโปรแกรมให้เป็นรหัสภาษาเครื่องในทันทีที่พิมพ์ข้อความที่เป็นคำสั่งเต็มบรรทัด ตัวแปลโปรแกรมส่วนเพิ่มตัวนี้จะทำหน้าที่แปลในขณะที่เราพิมพ์คำสั่งแต่ละคำสั่ง ผิดกับตัวแปลอื่นที่จะรอจนพิมพ์โปรแกรมเสร็จหมดจึงจะลงมือแปล การแปลแบบหลังนี้ เราจะต้องรอสักนิดหนึ่ง เมื่อการแปลเสร็จสิ้นแล้ว เครื่องคอมพิวเตอร์จึงจะลงมือทำงาน ดู interpreter ประกอบ
recrement(เรค'ระเมินทฺ) n. น้ำลายหรือน้ำคัดหลั่งที่ถูกดูดซึมกลับ, See also: recremental adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
cremate(vt) เผาศพ,ปลงศพ,ฌาปนกิจ
cremation(n) การเผาศพ,การปลงศพ,การฌาปนกิจ
excrement(n) อุจจาระ,ของเสียจากร่างกาย,มูล
increment(n) ส่วนเพิ่ม,ผลกำไร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
recrementส่วนถูกดูดซึมกลับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
recrementitious-ถูกดูดซึมกลับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
absorption, excrementitialการดูดซึมสิ่งขับถ่าย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
multiple decrement tableตารางแสดงการลดลงโดยสาเหตุหลายอย่าง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
cremationฌาปนกิจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cremocarpผลแบบผักชี [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
double decrement tableตารางแสดงการลดลงโดยสาเหตุสองอย่าง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
decrementส่วนลด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
decrementระยะทุเลา (โรค) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
decrementส่วนลดลง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
growth increment; growth layerชั้นเนื้อไม้, ชั้นเปลือกไม้ [ระหว่างวง] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
growth layer; growth incrementชั้นเนื้อไม้, ชั้นเปลือกไม้ [ระหว่างวง] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
excrement๑. อุจจาระ๒. สิ่งขับถ่าย [มีความหมายเหมือนกับ excreta และ excretion ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
excrementitial absorptionการดูดซึมสิ่งขับถ่าย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
incrementส่วนเพิ่ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
incrementส่วนเพิ่ม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
increment, unearnedค่าเพิ่มขึ้นโดยมิได้หามา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
incrementalismการยึดถือนโยบายแนวเดิม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
unearned incrementค่าเพิ่มขึ้นโดยมิได้หามา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cremationฌาปนกิจ [TU Subject Heading]
Cremation volumesหนังสืออนุสรณ์งานศพ [TU Subject Heading]
Crematoriumsเมรุ [TU Subject Heading]
Incrementalส่วนเพิ่ม [การบัญชี]
Incremental revenueรายได้ส่วนเพิ่ม [การบัญชี]
Costs, Incrementalต้นทุนที่ต้องเพิ่ม,ค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่ม [การแพทย์]
Cremaster Muscleกล้ามเนื้อในถุงอัณฑะ [การแพทย์]
Decrementระยะเริ่มคลายตัว,น้อยลงจนหายไปหมด [การแพทย์]
Dental, Incrementทันตสุขภาพแบบเพิ่มทวี [การแพทย์]
Incrementระยะเริ่มหดรัดตัว, การเพิ่ม [การแพทย์]
Increment, Futureการเพิ่มในอนาคต [การแพทย์]
Incremental Consequencesผลกำไรที่ได้เพิ่ม [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
cemetery of crematoryสถานที่ใช้ในการปลงศพ
Royal Cremation (n) วันปิยะมหาราช

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Ice cream.Eiscreme! Crime Busters (1977)
I do have this coupon for a cremation.ฉันมีตั๋ว สำหรับงานเผาศพ Superhero Movie (2008)
She´ll be cremated. And then we can go home.เสร็จเราก้อกลับบ้าน Shutter (2008)
Crematorium. Barbecue day.ที่เผาศพ งานเลี้ยงบาบีคิว Chapter Nine 'Turn and Face the Strange' (2009)
You want us to go ahead and cremate the body?คุณอยากให้เราเอาศพไปเผางั้นเหรอ Chapter Nine 'Turn and Face the Strange' (2009)
I have a signed order to cremate the body.ฉันมีลางสังหรณ์ว่าต้องเผาศพนี้ Chapter Nine 'Turn and Face the Strange' (2009)
Burial at sea, taxidermy, cremation?โปรยเถ้ากระดูกลงทะเล สต๊าฟสัตว์ งานศพ? Dead Like Me: Life After Death (2009)
They were both cremated.พวกเขาถูกเผาไปแล้ว Family Remains (2009)
The maid got her story wrong? Rebecca wasn't cremated?แม่บ้านจำผิดรึเปล่า รีเบคก้าไม่ได้ถูกเผางั้นเหรอ Family Remains (2009)
Oh, he wasn't. I had him cremated.โอ้ ฉันเผาเขาไปแล้วล่ะ After School Special (2009)
Now, if the deceased has been cremated... don't panic.ที่นี้ ถ้าศพถูกเผาไปแล้ว It's a Terrible Life (2009)
Sandover was cremated.ศพของแซนโอเวอร์ถูกเผาไปแล้วนี่ It's a Terrible Life (2009)
I just want to be cremated.ผมก็แค่อยากถูกฝังง่ายๆ Cold Comfort (2009)
AND ALL THE OTHER BODIES WERE EITHER BURIED OR CREMATED.ศพอื่นๆก็ถูกฝังไม่ก็เผาหมด Zoe's Reprise (2009)
I never thought edie would be cremated.ฉันไม่เคยคิดว่าอีดี้จะถูกเผาศพ Look Into Their Eyes and You See What They Know (2009)
There were two dolphins in a swimming pool filled with their own excrement.โทรศัพท์ผมจะดังขึ้น ริค มีชื่อเสียงไปทั่วโลก จากงานที่เขาทำเกี่ยวกับโลมา The Cove (2009)
This better not be dog excrement, Ray.จะดีกว่านะถ้านี่ไม่ใช่ขี้หมา Strange Friends or the Truth Is, You're Sexy (2009)
Where's my jelly creme center?ไส้ครีมเจลลี่ ของฉันล่ะ? Wheels (2009)
Cremated human remains.ซากศพที่ถูกเผา If I Had a Hammer (2009)
Cremated human remains.เถ้ากระดูกมนุษย์ Road Kill (2009)
Which I doubt, given my near obsession with Moules a la creme normande.อาจเป็นอย่างที่ผมเดา อาจครอบงำจิตใจผมอยู่เรื่อง สูตรตำรับดั้งเดิมอย่างฝรั่งเศส A New Day in the Old Town (2009)
Hodgins is going to have to sift through their excrement for evidence.ฮอดจินส์จะต้องเอาอุจาระของมัน ไปร่อนเพื่อหาหลักฐาน The Bond in the Boot (2009)
You are discussing lunch while holding a tray of cat excrement.คุณพูดเรื่องมื้อเที่ยง ขณะที่ถือถาดใส่ขี้แมวอยู่ The Bond in the Boot (2009)
We want to cremate her.เราอยากเผาศพของเธอ The Eyes Have It (2009)
A faint aroma of excrement from where you've been standing.รวมทั้งมีกลิ่นจางๆบางอย่าง ติดมากับตัวคุณด้วย Sherlock Holmes (2009)
I'm rolling back in 30 second increments.ฉันย้อนกลับไป 30 วินาที Day 8: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2010)
I'm sure you're familiar that with sudden death victims often experience a sudden bladder release of urine, and sometimes excrement.ผมแน่ใจว่าคุณคงเคยเจอว่า เมื่อเกิดการตายขึ้นอย่างเฉียบพลัน กระเพาะปัสสาวะของเหยื่อ White Tulip (2010)
Rat excrement will contain not only inorganic clues but digested remains from the victim.ขี้หนูไม่ได้มีแค่ของเสียแต่ยังมีของย่อยจากศพอีก The Bones on the Blue Line (2010)
Let's start bagging some excrement.เริ่มเก็บขี้หนูเถอะ The Bones on the Blue Line (2010)
Yes,you learned that rat excrement can provide not only a time line, but also,very important non-circumstantial evidence.ใช่ คุณได้รู้ว่าของเสียของหนูไม่ได้ให้แค่ช่วงเวลา แต่เช่นเดียวกันสิ่งที่สำคัญมากอยู่ที่พยานแวดล้อม The Bones on the Blue Line (2010)
No, she didn't. I cremated her.ไม่ เธอเปล่า ฉันเผาศพเธอ Dead Men Don't Wear Plaid (2010)
They have a crematorium.พวกเขามีเตาเผาศพ Mosley Lane (2010)
And then they cremate the dog.และจากนั้นวพวกเขาเผาศพน้องหมา Episode #1.1 (2010)
One, the cremation melted away their forensic value.ข้อ 1 การเผาศพหลอมละลายมันทิ้งไปแล้ว พวกมันคือหลักฐานทางนิติเวช Episode #1.1 (2010)
You might as well brush your teeth in excrement.ซึ่งทำให้แปรงสีฟันปนเปื้อน ละอองนั้นได้ ในขณะที่คุณเอาไปใช้ The Bones That Weren't (2010)
I pulled all of this, so I know he used the screwdriver to open beer, scrape dog excrement off he bottom of a shoe, stir coffee...ผมดึงข้อมูลทั้งหมดออกมาได้ แล้วผมก็รู้ว่า เขาได้ใช้ไขควง เปิดขวดเบียร์ ตีหมา งัดส้นรองเท้า คนกาแฟ... The Bones That Weren't (2010)
Didn't Brooke say Carver was being cremated?บรูคบอกเองไม่ใช่เหรอว่าคาร์เวอร์ใช้วิธีเผา Under the Gun (2010)
18 years ago, I sent the FBI Crime Lab samples from a bag of excrement that had been lit on fire on my front porch for fingerprinting and DNA analysis.18 ปีก่อน ผมส่งตัวอย่างไปที่แลปอาชญากรรม เป็นถุงอึที่ถูกเผา มันตกลงมาที่ระเบียงด้านหน้า The Apology Insufficiency (2010)
It's already been cremated.มันถูกเผาไปแล้วครับ Episode #1.15 (2010)
Cremated?เผาเหรอ? Episode #1.15 (2010)
Hypothetically, had I written him something, we would have raised his grades incrementally.สมมุติฐานได้ผมเขียนจดหมายถึงเขาบางสิ่งบางอย่าง เราจะได้ยกขึ้นเกรดของเขาเพิ่มขึ้น The Beaver (2011)
They want us to think about cremation.พวกเขาให้เราคิดเกี่ยวกับการฌาปนกิจศพ Contagion (2011)
You know, we could just get another match and cremate 'em.เธอรู้มั้ยว่า เราน่าจะจุดไฟเผามันซะ Know Thy Enemy (2011)
Just because I had to flee to the boroughs doesn't mean my creme de la mer should have to suffer, too.ขอบคุณมาก แค่เพียงเพราะฉันต้องหนีมาอยู่ที่นี่ มันไม่ได้หมายความฉันต้องให้ครีม Lamer ของฉันเสียคุณภาพไปด้วย Riding in Town Cars with Boys (2011)
And mine is a crematorium.ของผมส่วนเมรุเผาศพ Pot O' Gold (2011)
They burned over a hundred million dollars of it at the crematorium there.พวกเขาเผาเงินกว่าร้อยล้านเหรียญ ที่เมรุเผาศพที่นั่น Mea Makamae (2011)
It's just a rustic acorn squash bisque finished with a dot of maple-infused creme fraiche and a little crumble of fried sage.มันก็แค่ rustic acorn squash bisque แล้วตกแต่งด้วย maple-infused creme fraiche และ crumble of fried sage. The Art of Making Art (2011)
No, uh, creme fraiche.อ๋อ.. ครีมแฟรช The Wake-Up Bomb (2011)
You joke, but you might want to lick creme fraiche off a stripper or take a pole dancing class while you still can.ล้อเล่นรึไง แต่คุณอาจจะอยากเอาครีมนี่ออกไป หรือไม่ก็เรียนเต้นซะ ตราบเท่าที่คุณยังทำได้น่ะ Father and the Bride (2012)
So, your brother -- was he cremated? Buried?แล้วพี่ของเธอ-- เขาถูกเผาหรือฝัง The Born-Again Identity (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cremWe are now going to move to the crematorium so if Mr. Ogawa and you would enter the car ...

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แปรรูป[N] placement of bones and ashes after cremation, Syn. แจงรูป, แปรธาตุ, Example: เมื่อเสร็จพิธีเผาศพแล้ว วันรุ่งขึ้นเจ้าหน้าที่ก็จะนำเถ้าและกระดูกที่เหลือมาแปรรูป, Thai definition: วิธีเอาเถ้าถ่านและกระดูกศพที่เผาเสร็จแล้วบนกองฟอนมาเรียงลำดับเป็นอย่างรูปคน ให้หัวอยู่ทางทิศตะวันตกแล้วหันกลับมาทางทิศตะวันออก
งานฌาปนกิจศพ[N] funeral, See also: cremation, burial, interment, obsequies, Syn. งานศพ, งานเผาศพ, Example: อธิการบดีของมหาวิทยาลัยเป็นประธานในงานฌาปนกิจศพของอาจารย์, Count unit: งาน, Thai definition: งานเผาศพผู้ตาย โดยทำพิธีทางศาสนาที่วัด
มูล[N] excrement, See also: dung, droppings, feces, guano, Syn. ขี้, อึ, อุจจาระ, คูถ, Example: โคจะถ่ายมูลและปัสสาวะลงในดินกลายเป็นปุ๋ยได้อีกทาง, Count unit: ก้อน, Thai definition: อุจจาระสัตว์, ขี้หรือเศษของสิ่งต่างๆ
เผาศพ[V] cremate, Syn. ฌาปนกิจศพ, ปลงศพ, Example: สัปเหร่ออย่างเขาเผาศพมาเป็นร้อยรายจนรู้สึกปลงตก, Thai definition: เผาผี, จัดการเผาหรือฝังศพผู้ตายตามประเพณี
ขี้[N] excrement, See also: fecal matter, feces, faeces, stool, Syn. อุจจาระ, มูล, ของเสีย, อึ, Example: พี่มันไม่กล้าเช็ดขี้ที่ก้นของน้องตัวเอง, Count unit: ก้อน; กอง, Thai definition: กากอาหารที่ร่างกายไม่ต้องการแล้วขับถ่ายออกทางทวารหนัก, Notes: (ปาก)
งานศพ[N] funeral, See also: cremation, burial, funeral ceremony, Syn. งานฌาปนกิจศพ, Example: เขาไปงานศพญาติมาเมื่อคืนนี้, Count unit: งาน
เผาหลอก[V] lay down the flower under the coffin before cremating, See also: put a flower, joss-sticks and candles under a coffin, Ant. เผาจริง, Example: ผู้ไปร่วมงานศพส่วนใหญ่จะขึ้นเผาหลอกเท่านั้น และกลับก่อนที่จะเผาจริง, Thai definition: นำดอกไม้จันทน์ ธูป เทียน ไปวางใต้หีบศพ เป็นพิธีอย่างหนึ่งในประเพณีเผาศพ ทำก่อนเผาจริง, Notes: (ปาก)
เผาจริง[V] cremate, See also: burn a corpse, Ant. เผาหลอก, Example: ญาติสนิทของผู้ตายขึ้นไปเผาจริงกันหมดแล้ว ก็เป็นอันเสร็จพิธี, Thai definition: จุดไฟเผาศพ, นำดอกไม้จันทน์ ธูป เทียน ใส่ในไฟเผาศพ, Notes: (ปาก)
เผาจริง[V] cremate, See also: burn a corpse, Syn. ฌาปนกิจ, ประชุมเพลิง, Example: ญาติพี่น้องพากันขึ้นเผาจริงหลังจากเผาหลอกเสร็จแล้ว, Thai definition: จุดไฟเผาศพ, นําดอกไม้จันทน์ ธูป เทียนใส่ในไฟเผาศพ, Notes: (ปาก)
เผาหลอก[V] lay down the flower under the coffin before cremating, Example: ้แขกส่วนใหญ่มักจะอยู่ร่วมเผาหลอก และกลับก่อนเผาจริง, Thai definition: นําดอกไม้จันทน์ ธูป เทียน ไปวางใต้หีบศพ เป็นพิธีอย่างหนึ่งในประเพณีเผาศพ ทําก่อนเผาจริง, Notes: (ปาก)
พนมเพลิง[N] cremation fire, See also: funeral pyre, Example: ช่างกำลังเร่งก่อสร้างพนมเพลิงให้เสร็จก่อนตะวันตกดิน, Thai definition: กองเพลิงเผาศพ
มูลโค[N] cow dung, See also: semi-liquid faeces, soft faeces, soft excrement, Syn. ขี้วัว, Example: เราใช้ปุ๋ยคอกที่ทำมาจากมูลโค มูลกระบือที่ตากแห้งแล้ว, Thai definition: อุจจาระเหลว แต่ไม่เหลวถึงเป็นน้ำ
ลูกกัลปพฤกษ์[N] a lime filled with money, See also: limes containing coins thrown as alms to a crowd after a cremation, Count unit: ลูก, Thai definition: ลูกมะนาวหรือของที่บรรจุเงินปลีกเป็นต้นไว้ข้างในสำหรับโปรยทาน
อึ[N] feces, See also: excrement, stool, ordure, dejection, Syn. อุจาระ, ขี้, Count unit: กอง, ก้อน, Thai definition: ขี้, อุจจาระ, Notes: (ปาก)
ตาลปัตรบังเพลิง[N] a talipot fan used in the cremation of the royal family, Syn. ตาลิปัตรบังเพลิง, Example: ตาลปัตรบังเพลิง เป็นตาลปัตรที่ใช้ประดับงานศพเจ้านายชั้นสูง, Count unit: เล่ม, Thai definition: ตาลปัตรที่มีลักษณะเช่นเดียวกับพัดยศของพระสงฆ์ ใช้ประดับสถานที่ในงานพระเมรุชั้นพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์ชั้นสูง นิยมทำเป็นรูปตุ๊กตาเทวดานั่งคุกเข่าถือตาลปัตรรายรอบบริเวณพระเมรุ
ถวายพระเพลิง[V] cremate, Syn. เผาศพ, ฌาปนกิจ, พระราชทานเพลิงศพ, Example: เมื่อเสร็จพิธีอุปสมบทแล้วได้ไปถวายพระเพลิงล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 6 ณ พระเมรุท้องสนามหลวงพร้อมด้วยพระอุปัชฌาย์
ทำศพ[V] cremate, Syn. เผาศพ, ฌาปนกิจ, Example: มูลนิธิร่วมกตัญญูช่วยทำศพให้ผู้ไม่มีญาติ, Thai definition: ประกอบพิธีปลงศพ
ประชุมเพลิง[V] cremate, See also: light the funeral pyre, burn a corpse, Syn. เผาศพ, ฌาปนกิจศพ, Example: ประธานในงานศพประชุมเพลิงเป็นคนแรก
ชักศพ[V] carry a coffin around the crematory, See also: convey a corpse for a funeral cortege, Thai definition: ถือสายสิญจน์ที่โยงจากศพและนำศพให้เคลื่อนที่ไปยังที่เก็บ ที่ตั้ง หรือที่เผาศพ (ใช้แก่พระ)
เชิงตะกอน[N] funeral pyre, See also: crematory, crematorium, Example: เมื่อเผาศพเสร็จแล้วอัฐิเถ้าถ่านไม่มีเหลือบนเชิงตะกอนเลย, Thai definition: ฐานที่ทำขึ้นสำหรับเผาศพ
ฌาปนกิจ[N] cremation, See also: funeral and burial, interment, Syn. การเผาศพ, การปลงศพ, Example: ร่างอันไหม้เกรียมของผู้ตายในอุบัติเหตุเครื่องบินตก ได้ถูกปลงโดยการฌาปนกิจ
ฌาปนสถาน[N] crematory, See also: crematorium, Syn. ที่เผาศพ, เมรุ, เมรุมาศ, Example: งานฌาปนกิจพ่อของเขาจัดขึ้นที่ฌาปนสถานกองทัพบก, Count unit: แห่ง
การต่อเติม[N] expansion, See also: addition, extension, raise, increment, Syn. การเสริม, การเพิ่ม, การเพิ่มเติม, Example: การต่อเติมอาคารบ้านเรือนต้องได้รับอนุญาติจากสำนักงานเขตที่ตนอาศัยอยู่, Thai definition: การเพิ่มขนาดสิ่งก่อสร้าง
การทำศพ[N] making funeral arrangements, See also: cremation การเผาศพ, Example: ก่อนที่ท่านจะถึงแก่อนิจกรรม ท่านสั่งไว้ว่า การทำศพให้ทำพอประมาณอย่าให้เดือดร้อนอย่ารบกวนเบียดเบียนผู้อื่นให้เดือดร้อน, Thai definition: การประกอบพิธีปลงศพ
การเผาศพ[N] cremation, See also: incineration, Syn. การฌาปนกิจศพ, Example: ที่วัดมีการเผาศพทุกวัน
การพร่อง[N] depletion, See also: dwindling, decrement, lack of, diminution, reduction, Syn. การขาด, ความร่อยหรอ, Example: อุทกภัยที่เกิดขึ้นเกิดจากการพร่องของดิน ทำให้ดินไม่สามารถอุ้มน้ำไว้ได้, Thai definition: การไม่เต็มตามอัตราเพราะลดหรือขาดไป เช่น น้ำพร่องโอ่ง ข้าวสารพร่องกระสอบ
การเพิ่มเติม[N] addition, See also: increment, augmentation, raise, enlargement, supplement, replenishment, extension, increas, Syn. การเพิ่ม, การเสริม, การเติม, การขยาย, Example: การเพิ่มเติมหน่วยความจำในคอมพิวเตอร์จะช่วยให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วขึ้น, Thai definition: การทำให้มีจำนวนหรือปริมาณมากขึ้น
ดอกไม้จันทน์[N] kind of wood flower to be placed on the site of cremation, Example: เจ้าภาพแจกดอกไม้จันทน์แก่แขกที่มาในงานศพ, Thai definition: เนื้อไม้จันทน์เป็นต้นที่ไสเป็นแถบบางนำมาประดิษฐ์เป็นช่อขนาดเล็ก ใช้ในการเผาศพ
ต้นเพลิง[N] igniter of fire, See also: igniter of fire for cremation, Syn. ผู้จุดไฟเผาศพ, Example: เขาเป็นต้นเพลิงในงานศพคุณปู่, Thai definition: ผู้ที่จุดไฟเผาศพคนแรก
ที่ฝังศพ[N] cemetery, See also: grave, tomb, graveyard, sepulcher, crematorium, Syn. ที่ปลงศพ, หลุมฝังศพ, ป่าช้า, สุสาน, ฮวงซุ้ย
เมรุ[N] crematory, See also: funeral pyre, Syn. เมรุมาศ, ที่เผาศพ, เชิงตะกอน, Example: โลงศพของรุ่นพี่ตั้งอยู่บนเมรุอย่างเงียบเหงา, Thai definition: ที่เผาศพ หลังคาเป็นยอดมีรั้วล้อมรอบ, Notes: (บาลี)
เพลิงศพ[N] cremation fire, Example: ขณะที่เพลิงศพกำลังลุกวงพิณพาทย์ก็เริ่มประโคม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชักศพ[v. exp.] (chak sop) EN: carry a coffin around the crematory   
ฌาปนกิจ[n.] (chāpanakit) EN: cremation ; funeral and burial ; interment   FR: crémation [f] ; incinération [f] ; funérailles [fpl]
ฌาปนสถาน[n.] (chāpanasathān) EN: crematorium ; crematory (Am.)   FR: crématorium [m]
หางกะทิ[X] (hāng kathi) EN: thin coconut cream (from the second or third pressing)   FR: crème de lait de coco [f] ; suprême de lait de coco [m]
หัวกะทิ[n. exp.] (hūakathi) EN: pure coconut cream ; concentrated cream of coconut ; undiluted coconut milk ; coconut cream   FR: crème de lait de coco [f]
หัวกะทิ[X] (hūakathi) EN: cream of the crop ; elite ; the best ; top ; choice of very good quality   FR: crème (fig.) [f] ; élite [f] ; ce qu'il y a de meilleur ; le fin du fin ; quintessence [f] (litt.)
การเผาศพ[n. exp.] (kān phao sop) EN: cremation ; incineration   FR: crémation [f]
การเพิ่มเติม[n.] (kān phoēmtoēm) EN: addition ; increment ; augmentation ; raise ; enlargement ; supplement ; replenishment ; extension ; increasing   FR: addition [f] ; ajout [m]
กะปิ[n.] (kapi) EN: shrim paste   FR: pâte de crevette [f] ; crème de crevette [f]
กะทิ[n.] (kathi) EN: cocomilk ; coconut cream ; coconut milk   FR: lait de coco [m] ; crème de coco [f]
ข้าวเหนียวแดง[n. exp.] (khao nīo daēng) FR: riz gluant à la crème de coco [m]
ขาวนวล[adj.] (khāo nūan) FR: blanc crème
ขี้[n.] (khī) EN: fecal matter ; faeces = feces (Am.) ; excrement ; stool   FR: fèces [fpl] ; excréments [mpl] ; selles [fpl] ; merde (vulg.) [f] ; crotte [f]
ของเสีย[n.] (khøngsīa) EN: waste ; waste product ; waste matter ; scrap ; refuse ; junk ; trash ; excrement   FR: déchet [m] ; rebut [m]
ครีม[n.] (khrīm) EN: cream   FR: crème [f]
ครีมโกนหนวด[n. exp.] (khrīm kōn nūat) EN: shaving cream   FR: crème à raser [f]
เมรุ[n.] (mēn) EN: crematorium ; funeral pyre   FR: crématorium [m]
หม้อแกง[n.] (møkaēng) EN: custard pudding   FR: flan [m] ; crème renversée [f]
มูล[n.] (mūn) EN: excrement ; dung ; ferces ; guano ; droppings   FR: excrément [m] ; guano [f] ; chiure [f]
มูลโค[n.] (mūnkō) EN: cow dung ; semi-liquid faeces ; soft faeces ; soft excrement   FR: bouse [f]
น้ำกะทิ[n. exp.] (nām kathi) EN: coconut cream   FR: crème de coco [f]
งานขึ้นบ้านใหม่[n. exp.] (ngān kheun bān mai) FR: pendaison de la crémaillère [f]
งานศพ[n. exp.] (ngān sop) EN: funeral ; cremation ; burial ; funeral ceremony ; funeral service   FR: crémation [f] ; cérémonie funéraire [f] ; funérailles [fpl] ; obsèques [fpl]
งบประมาณที่เพิ่มขึ้น[n. exp.] (ngoppramān thī phoēmkheun) EN: incremental budget   
นวล[adj.] (nūan) EN: creamy-white ; pale ; light-coloured ; clear and bright ; ivory   FR: crème (inv.) ; couleur ivoire ; blanc ivoire
พนมเพลิง[n.] (phanomphloēng) EN: cremation fire ; funeral pyre   
เผา[v.] (phao) EN: burn ; cremate ; set fire (to) ; set on fire ; consume ; ignite ; flame ; kindle   FR: brûler ; incinérer ; enflammer ; incendier ; mettre le feu ; bouter le feu (Belg., Sui.)
เผาจริง[v. exp.] (phao jing) EN: cremate   
เผาหลอก[v. exp.] (phao løk) EN: lay down the flower under the coffin before cremating   
เผาศพ[v. exp.] (phao sop) EN: cremate   FR: incinérer
ผีดิบ[n. exp.] (phī dip) EN: spirit of an uncremated dead ; zombie ; living dead   
พระราชทานเพลิงศพ[v. exp.] (phrarātchāthān phloēng sop) EN: cremate   
ประชุมเพลิง[v.] (prachumphloēng) EN: cremate ; light the funeral pyre ; burn a corpse   
แปรรูป[n.] (praērūp) EN: placement of bones and ashes after cremation   
โรงทึม[n.] (rōng theum) EN: pavilion for laying the casket before cremation   FR: morgue [f]
สังขยา[n.] (sangkhayā) EN: steamed custard ; egg custard   FR: crème thaïlandaise [f]
สนม[n.] (sanom) EN: lady of the court ; member of the harem ; concubine of the king ; mistress of the king ; male palace servants (especially those having charge of the paraphernalia used in cremations)   FR: femme de harem [f]
ศตมวาร[n.] (satamawān) EN: the hundredth-day rite performed one hundred days after death but before cremation   
สีครีม[adj.] (sī khrīm) EN: cream-coloured   FR: couleur crème
ศีล[n.] (sīn) EN: commandement ; religious precept ; moral precept ; sacrament   FR: règle de conduite [f] ; précepte religieux [m] ; précepte moral [m] ; sacrement [m]
สินสมรส[n.] (sinsomrot) EN: property acquired during marriage ; property increment   FR: acquêts [mpl]
ตะโก้[n.] (takō) EN: coconut jelly in a banana cup ; gelatin topped with coconut-cream ; sweetmeat made of rice-flour with a layer of coconut-milk on the top   FR: gelée à la crème de coco [f]
อุจจาระ[n.] (utjāra) EN: feces ; excrement ; stools   FR: excrément [m] ; matières fécales [fpl] ; fèces [fpl] ; selles [fpl] ; merde [f] (vulg.)
เวจ[] (wēt) EN: human excrement   FR: excrément (humain) [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CREME    K R IY1 M
CREMIN    K R EH1 M IH2 N
CREMER    K R IY1 M ER0
CREMATE    K R IY1 M EY0 T
CREMEANS    K R EH1 M AH0 N Z
CREMEENS    K R IH2 M IY1 N Z
CREMATED    K R IY1 M EY0 T AH0 D
INCREMENT    IH1 N K R AH0 M AH0 N T
CREMATION    K R IY0 M EY1 SH AH0 N
EXCREMENT    EH1 K S K R AH0 M AH0 N T
INCREMENTS    IH1 NG K R AH0 M AH0 N T S
CREMATORIA    K R IY0 M AH0 T AO1 R IY0 AH0
INCREMENTAL    IH2 N K R AH0 M EH1 N T AH0 L
INCREMENTAL    IH2 N K R AH0 M EH1 N AH0 L
CREMATORIUM    K R IY0 M AH0 T AO1 R IY0 AH0 M
INCREMENTALLY    IH2 N K R AH0 M EH1 N T AH0 L IY0
INCREMENTALLY    IH2 N K R AH0 M EH1 N AH0 L IY0
INCREMENTALISM    IH2 N K R AH0 M EH1 N T AH0 L IH2 Z AH0 M
INCREMENTALISM    IH2 N K R AH0 M EH1 N AH0 L IH2 Z AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cremate    (v) (k r i1 m ei1 t)
cremated    (v) (k r i1 m ei1 t i d)
cremates    (v) (k r i1 m ei1 t s)
cremating    (v) (k r i1 m ei1 t i ng)
cremation    (n) (k r i1 m ei1 sh @ n)
crematory    (n) (k r e1 m @ t @ r ii)
excrement    (n) (e1 k s k r @ m @ n t)
increment    (n) (i1 n k r @ m @ n t)
cremations    (n) (k r i1 m ei1 sh @ n z)
crematoria    (n) (k r e2 m @ t oo1 r i@)
increments    (n) (i1 n k r @ m @ n t s)
crematories    (n) (k r e1 m @ t @ r i z)
crematorium    (n) (k r e2 m @ t oo1 r i@ m)
incremental    (j) (i2 n k r @ m e1 n t l)
crematoriums    (n) (k r e2 m @ t oo1 r i@ m z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kot {m}excrement [Add to Longdo]
Adresserhöhung {f} [comp.]address increment [Add to Longdo]
Antifaltencreme {f}anti-wrinkle cream [Add to Longdo]
Ausbaustufe {f}increment [Add to Longdo]
Brandbestattung {f}cremation burial [Add to Longdo]
Cremetorte {f}; Sahnetorte {f} [cook.]cream cake; cream-pie [Add to Longdo]
Cremetörtchen {n}; Sahnetörtchen {n} [cook.]small cream cake [Add to Longdo]
Cremona-Plan {m}Maxwell (-Cremona) diagramm [Add to Longdo]
Dekrement {n} | logarithmisches Dekrementdecrement | logarithmic decrement [Add to Longdo]
Doppelkeks {m} mit Vanillecremefüllungcustard cream biscuit [Add to Longdo]
Einäscherung {f}; Leichenverbrennung {f}cremation [Add to Longdo]
Exkremente {pl}excrements [Add to Longdo]
Feuchtigkeitscreme {f}moisturizing cream [Add to Longdo]
Feuerbestattung {f}; Leichenverbrennung {f}cremation [Add to Longdo]
Fischcremesuppe {f}bisque [Add to Longdo]
Frisiercreme {f}fixature [Add to Longdo]
(regelmäßgie) Gehaltserhöhung {f}increment [Add to Longdo]
Guacamole {f}; Avocadocrem {f} [cook.]guacamole [Add to Longdo]
Hautcreme {f}skin cream [Add to Longdo]
Herabsetzung {f}decrement [Add to Longdo]
Inkrementalgeber {m} [techn.]incremental position encoder [Add to Longdo]
Inkrementierer {m}incrementer [Add to Longdo]
Krematorium {n} | Krematorien {pl}crematorium; crematory [Am.] | crematories [Add to Longdo]
Rahm {m}; Sahne {f}; Creme {f}; Obers {n} [Ös.]cream [Add to Longdo]
Rasiercreme {f}shaving cream [Add to Longdo]
Rückwärtszähleinrichtung {f}decrementer [Add to Longdo]
Salatcreme {f} [cook.]salad cream [Add to Longdo]
Schrittweite {f}increment; step width; step size [Add to Longdo]
Schuhkrem {f}; Schuhcreme {f}; Schuhpolitur {f}shoe cream; shoe polish; boot polish [Add to Longdo]
Sonnencreme {f}sun cream; sun lotion; sunblocker; sunscreen [Add to Longdo]
Verminderung {f}; Abnahme {f} | Verminderungen {pl}decrement | decrements [Add to Longdo]
Verminderung {f}decrementation [Add to Longdo]
Vorschubschritt {m}advance increment [Add to Longdo]
Vorwärtszähler {m}incrementer [Add to Longdo]
Wertzuwachssteuer {f}increment value tax [Add to Longdo]
Zunahme {f}; Erhöhung {f}; Zuwachs {m} | Zunahmen {pl}increment | increments [Add to Longdo]
dekremental; rückwärts zählend {adj}decremental [Add to Longdo]
einäschern | einäschernd | eingeäschert | äschert ein | äscherte einto cremate | cremating | cremated | cremates | cremated [Add to Longdo]
erhöhento increment [Add to Longdo]
erhöhtincremented [Add to Longdo]
inkremental (vorwärts zählend)incremental [Add to Longdo]
selbstdekrementierendautodecremental [Add to Longdo]
selbstinkrementierend {adj}autoincremental [Add to Longdo]
stufenweise Verringerungdecrement [Add to Longdo]
vermindern; erniedrigen; um eins verringern | vermindernd | vermindertto decrement | decrementing | decremented [Add to Longdo]
zunehmend {adv}incrementally [Add to Longdo]
zuwachsendincrementing [Add to Longdo]
Kannst du mir bitte den Rücken eincremen?Can you put some cream on my back, please? [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
を単位として[をたんいとして, wotan'itoshite] (exp) {comp} in increments of [Add to Longdo]
インクリビジネス[, inkuribijinesu] (n) (abbr) incremental business [Add to Longdo]
インクリメンタリズム[, inkurimentarizumu] (n) incrementalism [Add to Longdo]
インクリメンタル[, inkurimentaru] (adj-na) incremental [Add to Longdo]
インクリメンタルサーチ[, inkurimentarusa-chi] (n) {comp} incremental search [Add to Longdo]
インクリメンタルバックアップ[, inkurimentarubakkuappu] (n) {comp} incremental backup [Add to Longdo]
インクリメント[, inkurimento] (n,vs) increment [Add to Longdo]
オートインクリメント[, o-toinkurimento] (n) {comp} auto-increment [Add to Longdo]
オートデクリメント[, o-todekurimento] (n) {comp} auto-decrement [Add to Longdo]
カフェアラクレーム[, kafearakure-mu] (n) cafe a la creme (fre [Add to Longdo]
クレームアングレーズ[, kure-muangure-zu] (n) creme anglaise (fre [Add to Longdo]
クレームブリュレ[, kure-muburyure] (n) creme brulee (fre [Add to Longdo]
シュークリーム[, shu-kuri-mu] (n) chou a la creme (fre [Add to Longdo]
デクリメント[, dekurimento] (n) decrement [Add to Longdo]
遺灰[いはい, ihai] (n) ashes (of the deceased); remains from cremation [Add to Longdo]
一本グソ;一本ぐそ[いっぽんグソ(一本グソ);いっぽんぐそ(一本ぐそ), ippon guso ( ippon guso ); ipponguso ( ippon guso )] (n) (col) long, rope-like excrement [Add to Longdo]
隠亡;隠坊;御坊[おんぼう, onbou] (n) (1) cemetery guard; (2) crematorium worker [Add to Longdo]
煙になる[けむりになる;けむになる, kemurininaru ; kemuninaru] (exp,v5r) to go up in smoke; to burn down; to be cremated; to vanish into thin air [Add to Longdo]
下降期[かこうき, kakouki] (n) downturn; decrement phase [Add to Longdo]
火葬[かそう, kasou] (n,vs) cremation; (P) [Add to Longdo]
火葬場[かそうば, kasouba] (n) crematory; crematorium [Add to Longdo]
火葬場従業員[かそうばじゅうぎょういん, kasoubajuugyouin] (n) crematorium worker [Add to Longdo]
灰になる[はいになる, haininaru] (exp,v5r) to be reduced to ashes; to be cremated [Add to Longdo]
橋場の煙[はしばのけむり;はしばのけぶり, hashibanokemuri ; hashibanokeburi] (n) (arch) cremation smoke [Add to Longdo]
空の煙[そらのけぶり, soranokeburi] (n) crematorium smoke rising in the sky [Add to Longdo]
刻み値[きざみち, kizamichi] (n) increment; step value [Add to Longdo]
差分[さぶん, sabun] (n) {comp} "diff"; increment [Add to Longdo]
散骨[さんこつ, sankotsu] (n,vs) scattering of ashes (cremated remains); (P) [Add to Longdo]
舎利[しゃり;さり, shari ; sari] (n) (1) {Buddh} bones left after cremation (esp. those of a Buddha or Boddhisatva); (2) (しゃり only) grain of rice; cooked rice [Add to Longdo]
収骨[しゅうこつ, shuukotsu] (n) (1) collecting bones and remains (e.g. on a battlefield); (2) putting cremated remains in an urn [Add to Longdo]
焼き場;焼場[やきば, yakiba] (n) (1) (See 火葬場) crematory; (2) place where things are burned [Add to Longdo]
上昇期[じょうしょうき, joushouki] (n) upturn; increment phase; rise period [Add to Longdo]
新仏[しんぼとけ;あらぼとけ;にいぼとけ, shinbotoke ; arabotoke ; niibotoke] (n) (1) (See 御盆) spirit of someone on the first O-Bon after their death; (2) the recently departed (and buried or cremated, etc.) [Add to Longdo]
生長[せいちょう, seichou] (n,vs) growth; increment; (P) [Add to Longdo]
積み増し;積増し[つみまし, tsumimashi] (n,vs) (See 増額・ぞうがく) increased amount; increase; increment; augmentation [Add to Longdo]
漸次[ぜんじ, zenji] (adv,adj-no) gradually; slowly; little by little; incrementally; (P) [Add to Longdo]
増加[ぞうか, zouka] (n,vs) increase; increment; addition; (P) [Add to Longdo]
増加分[ぞうかぶん, zoukabun] (n) increment [Add to Longdo]
増分[ぞうぶん, zoubun] (n) incremental [Add to Longdo]
増分ベクトル[ぞうぶんベクトル, zoubun bekutoru] (n) {comp} incremental vector [Add to Longdo]
増分座標[ぞうぶんざひょう, zoubunzahyou] (n) {comp} incremental coordinate [Add to Longdo]
増分量[ぞうぶんりょう, zoubunryou] (n) {comp} increment size [Add to Longdo]
大便[だいべん, daiben] (n) feces; excrement; shit; (P) [Add to Longdo]
排泄物[はいせつぶつ, haisetsubutsu] (n) excretion; discharge; excrement [Add to Longdo]
仏牙[ぶつげ, butsuge] (n) {Buddh} tooth of Buddha recovered from his cremated ashes [Add to Longdo]
糞;屎[くそ;ふん(糞), kuso ; fun ( fun )] (int) (1) (くそ only) (col) bullshit; shit; damn; (n) (2) (col) feces; excrement; (adj-f) (3) (くそ only) damn (adds emphasis and or annoyance to next word, e.g. damn hot, damn kids, etc.); damned [Add to Longdo]
便[べん, ben] (n,adj-na) (1) convenience; service; facility; accommodation; (n) (2) excreta (esp. faeces); excrement; stool [Add to Longdo]
荼毘[だび, dabi] (n) cremation [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
佛舍利[Fó shè lì, ㄈㄛˊ ㄕㄜˋ ㄌㄧˋ, ] ashes of cremated Buddha [Add to Longdo]
增量[zēng liàng, ㄗㄥ ㄌㄧㄤˋ, ] increment [Add to Longdo]
大便[dà biàn, ㄉㄚˋ ㄅㄧㄢˋ, 便] to defecate; excrement; feces [Add to Longdo]
层层加码[céng céng jiā mǎ, ㄘㄥˊ ㄘㄥˊ ㄐㄧㄚ ㄇㄚˇ, / ] to increase bit by bit; repeated increments [Add to Longdo]
差分[chā fēn, ㄔㄚ ㄈㄣ, ] difference; increment [Add to Longdo]
循序渐进[xún xù jiàn jìn, ㄒㄩㄣˊ ㄒㄩˋ ㄐㄧㄢˋ ㄐㄧㄣˋ, / ] in sequence, step by step (成语 saw); to make steady progress incrementally [Add to Longdo]
排泄物[pái xiè wù, ㄆㄞˊ ㄒㄧㄝˋ ˋ, / ] excrement; waste [Add to Longdo]
排泻物[pǎi xiè wù, ㄆㄞˇ ㄒㄧㄝˋ ˋ, / ] excrement [Add to Longdo]
桤树[qī shù, ㄑㄧ ㄕㄨˋ, / 榿] long peduncled alder (Alnus cremastogyne); Alnus trebeculata [Add to Longdo]
火化[huǒ huà, ㄏㄨㄛˇ ㄏㄨㄚˋ, ] to cremate; to incinerate [Add to Longdo]
火葬[huǒ zàng, ㄏㄨㄛˇ ㄗㄤˋ, ] to cremate [Add to Longdo]
火葬场[huǒ zàng chǎng, ㄏㄨㄛˇ ㄗㄤˋ ㄔㄤˇ, / ] crematorium [Add to Longdo]
焚尸[fén shī, ㄈㄣˊ ㄕ, / ] to cremate [Add to Longdo]
烧掉[shāo diào, ㄕㄠ ㄉㄧㄠˋ, / ] to burn; to char; to cremate; to incinerate [Add to Longdo]
粪便[fèn biàn, ㄈㄣˋ ㄅㄧㄢˋ, 便 / 便] excrement; feces; night soil [Add to Longdo]
脐屎[qí shǐ, ㄑㄧˊ ㄕˇ, / ] a newborn baby's excrement [Add to Longdo]
舍利[shè lì, ㄕㄜˋ ㄌㄧˋ, ] ashes after cremation; Buddhist relics (Sanskirt: sarira) [Add to Longdo]
舍利子[shè lì zi, ㄕㄜˋ ㄌㄧˋ ㄗ˙, ] ashes after cremation; Buddhist relics (Sanskirt: sarira) [Add to Longdo]
追加[zhuī jiā, ㄓㄨㄟ ㄐㄧㄚ, ] to add something extra; an additional increment; addendum; to append; an additional posthumous title [Add to Longdo]
醍醐[tí hú, ㄊㄧˊ ㄏㄨˊ, ] refined cream cheese; fig. crème de la crème; nirvana; Buddha nature; Buddhist truth; broth; flawless personal character [Add to Longdo]
骨烬[gǔ jìn, ㄍㄨˇ ㄐㄧㄣˋ, / ] bones and ashes; remains (after Buddhist cremation) [Add to Longdo]
鸟粪[niǎo fèn, ㄋㄧㄠˇ ㄈㄣˋ, / ] guano; bird excrement [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
を単位として[をたんいとして, wotan'itoshite] in increments of [Add to Longdo]
インクリメンタルバックアップ[いんくりめんたるばっくあっぷ, inkurimentarubakkuappu] incremental backup [Add to Longdo]
インクリメント[いんくりめんと, inkurimento] increment (vs) [Add to Longdo]
オートインクリメント[おーといんくりめんと, o-toinkurimento] auto-increment [Add to Longdo]
オートデクリメント[おーとでくりめんと, o-todekurimento] auto-decrement [Add to Longdo]
増加[ぞうか, zouka] increment (vs) [Add to Longdo]
増分[ぞうぶん, zoubun] incremental [Add to Longdo]
増分ベクトル[ぞうぶんべくとる, zoubunbekutoru] incremental vector [Add to Longdo]
増分座標[ぞうぶんざひょう, zoubunzahyou] incremental coordinate [Add to Longdo]
増分量[ぞうぶんりょう, zoubunryou] increment size [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top