Search result for

cremates

(157 entries)
(0.3342 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cremates-, *cremates*, cremate
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา cremates มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *cremates*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cremate    [VT] เผาศพ
cremation    [N] การเผาศพ, See also: การฌาปนกิจ
crematory    [N] เมรุ, See also: เตาเผาศพ, เชิงตะกอน, Syn. crematorium
uncremated    [ADJ] ที่ไม่ได้เผา, See also: ที่ไม่ได้ฌาปณกิจ, Ant. cremated
crematorium    [N] เมรุ, See also: เตาเผาศพ, เชิงตะกอน, Syn. crematory

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cremationฌาปนกิจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cremationฌาปนกิจ [TU Subject Heading]
Cremation volumesหนังสืออนุสรณ์งานศพ [TU Subject Heading]
Crematoriumsเมรุ [TU Subject Heading]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cremate(ครี'เมท) vt. เผาศพ (ให้เหลือเถ้าถ่าน) ,ปลง,เผา, See also: cremation n. cremationism n. ดูcremate cremutionist n. ดูcremate cremator n. ดูcremate
crematorium(ครีมะโท'เรียม) n.ที่เผาศพ -pl. crematoriums,crematoria
crematory(ครี'มะโทรี) n. ที่เผาศพ,ที่ปลงศพ,เตา,เผาศพ,ปะรำเผาศพ adj. เกี่ยวกับการเผาศพ

English-Thai: Nontri Dictionary
cremate(vt) เผาศพ,ปลงศพ,ฌาปนกิจ
cremation(n) การเผาศพ,การปลงศพ,การฌาปนกิจ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
cemetery of crematoryสถานที่ใช้ในการปลงศพ
Royal Cremation (n) วันปิยะมหาราช

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I do have this coupon for a cremation.ฉันมีตั๋ว สำหรับงานเผาศพ Superhero Movie (2008)
She´ll be cremated. And then we can go home.เสร็จเราก้อกลับบ้าน Shutter (2008)
Crematorium. Barbecue day.ที่เผาศพ งานเลี้ยงบาบีคิว Chapter Nine 'Turn and Face the Strange' (2009)
You want us to go ahead and cremate the body?คุณอยากให้เราเอาศพไปเผางั้นเหรอ Chapter Nine 'Turn and Face the Strange' (2009)
I have a signed order to cremate the body.ฉันมีลางสังหรณ์ว่าต้องเผาศพนี้ Chapter Nine 'Turn and Face the Strange' (2009)
Burial at sea, taxidermy, cremation?โปรยเถ้ากระดูกลงทะเล สต๊าฟสัตว์ งานศพ? Dead Like Me: Life After Death (2009)
They were both cremated.พวกเขาถูกเผาไปแล้ว Family Remains (2009)
The maid got her story wrong? Rebecca wasn't cremated?แม่บ้านจำผิดรึเปล่า รีเบคก้าไม่ได้ถูกเผางั้นเหรอ Family Remains (2009)
Oh, he wasn't. I had him cremated.โอ้ ฉันเผาเขาไปแล้วล่ะ After School Special (2009)
Now, if the deceased has been cremated... don't panic.ที่นี้ ถ้าศพถูกเผาไปแล้ว It's a Terrible Life (2009)
Sandover was cremated.ศพของแซนโอเวอร์ถูกเผาไปแล้วนี่ It's a Terrible Life (2009)
I just want to be cremated.ผมก็แค่อยากถูกฝังง่ายๆ Cold Comfort (2009)
AND ALL THE OTHER BODIES WERE EITHER BURIED OR CREMATED.ศพอื่นๆก็ถูกฝังไม่ก็เผาหมด Zoe's Reprise (2009)
I never thought edie would be cremated.ฉันไม่เคยคิดว่าอีดี้จะถูกเผาศพ Look Into Their Eyes and You See What They Know (2009)
Cremated human remains.ซากศพที่ถูกเผา If I Had a Hammer (2009)
Cremated human remains.เถ้ากระดูกมนุษย์ Road Kill (2009)
We want to cremate her.เราอยากเผาศพของเธอ The Eyes Have It (2009)
No, she didn't. I cremated her.ไม่ เธอเปล่า ฉันเผาศพเธอ Dead Men Don't Wear Plaid (2010)
They have a crematorium.พวกเขามีเตาเผาศพ Mosley Lane (2010)
And then they cremate the dog.และจากนั้นวพวกเขาเผาศพน้องหมา Episode #1.1 (2010)
One, the cremation melted away their forensic value.ข้อ 1 การเผาศพหลอมละลายมันทิ้งไปแล้ว พวกมันคือหลักฐานทางนิติเวช Episode #1.1 (2010)
Didn't Brooke say Carver was being cremated?บรูคบอกเองไม่ใช่เหรอว่าคาร์เวอร์ใช้วิธีเผา Under the Gun (2010)
It's already been cremated.มันถูกเผาไปแล้วครับ Episode #1.15 (2010)
Cremated?เผาเหรอ? Episode #1.15 (2010)
They want us to think about cremation.พวกเขาให้เราคิดเกี่ยวกับการฌาปนกิจศพ Contagion (2011)
You know, we could just get another match and cremate 'em.เธอรู้มั้ยว่า เราน่าจะจุดไฟเผามันซะ Know Thy Enemy (2011)
And mine is a crematorium.ของผมส่วนเมรุเผาศพ Pot O' Gold (2011)
They burned over a hundred million dollars of it at the crematorium there.พวกเขาเผาเงินกว่าร้อยล้านเหรียญ ที่เมรุเผาศพที่นั่น Mea Makamae (2011)
So, your brother -- was he cremated? Buried?แล้วพี่ของเธอ-- เขาถูกเผาหรือฝัง The Born-Again Identity (2012)
We cremated him.เราเผาเขา The Born-Again Identity (2012)
And -- and -- and they got ghosts in India, and they cremate everybody over there.และ-และมันก็มีผีในอินเดียด้วย ที่นั่นเขาเผาศพกันทั้งนั้น Party On, Garth (2012)
Well, let's get to cremating. We ain't got all day.ไปที่สุสานกันเถอะ เราไม่มีเวลาทั้งวันนะ Of Grave Importance (2012)
Cremated.เผาไปแล้ว Welcome to Briarcliff (2012)
She was cremated.เธอถูกฌาปนกิจ Mockingbird Lane (2012)
It says here Price bribed the funeral director to get access to Beverly Grey's body before she was cremated.ในนี้บอกว่าไพรซ์ ติดสินบนผู้ดูแลศพ เพื่อเข้าถึง ศพของเบเวอร์ลี่ เกรย์ ก่อนที่เธอจะถูกเผา Do the Wrong Thing (2012)
He was doused in blue liquid that was supposed to cremate him.เขาถูกราดด้วยน้ำสีฟ้า ที่ควรเผาไหม้เขา The Don't in the Do (2012)
We cremated him, quietly.เราเผาเขาอย่างเงียบๆ Killer Within (2012)
I promised Milton I'd help him cremate Mr. Coleman's body.ฉันสัญญากับมิลตันว่า ฉันจะช่วยเขาเผาศพคุณโคลแมน Made to Suffer (2012)
The biodegradability is for what, cremation?การย่อยสลายได้นี่เพื่ออะไรคะ การเผาศพเหรอ God Complex (2012)
We incinerate the bodies in the crematorium out back and store the ashes in here.เราเผาศพ ในเตาเผาศพที่อยู่ข้างนอกทางด้านหลัง แล้วเก็บเถ้ากระดูกไว้ที่นี่ The Origins of Monstrosity (2012)
Uh, cremated.เผาศพค่ะ The Good Earth (2012)
Funeral homes are required by law to keep a portion of the remains of those that they cremate.โดยการเก็บส่วนที่เหลือส่วนนึง ของศพที่พวกเขาเผา The Good Earth (2012)
He's going to be cremated first thing in the morning... and I thought he should be gone before that happens.เขาจะถูกเผาทันทีในตอนเช้า และฉันคิดว่าเขาควรจากไปก่อนทำการเผา The Ghost in the Machine (2012)
The seasoning's the great secret, we use road salt and ashes from a crematorium.ปรุงรสเป็นความลับที่ยิ่งใหญ่ เราใช้เก​​ลือถนน และขี้เถ้าจากเตาเผาศพ Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
Make sure they cremate me. I sure as hell don't want to be buried in some box.ฉันไม่อยากนอนในโลง Prisoners (2013)
Your mother was cremated per the instructions in her living will.แม่ของเธอถูกเผาตามคำขอของเธอ Potage (2013)
She needs to be cremated.เธอต้องถูกเผา The Name Game (2013)
Cremation is a pagan practice and a denial of the Doctrine of Resurrection.การเผาศพเป็น การปฏิบัติของพวกนอกรีต และเป็นการไม่ยอมรับ The Name Game (2013)
She has to be cremated.เธอต้องถูกเผา The Name Game (2013)
The crematorium here at Briarcliff?ด้วยเตาเผาศพที่ไบรอาร์คลิฟฟ์นี่หรอ The Name Game (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
crematWe are now going to move to the crematorium so if Mr. Ogawa and you would enter the car ...

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แปรรูป [N] placement of bones and ashes after cremation, Syn. แจงรูป, แปรธาตุ, Example: เมื่อเสร็จพิธีเผาศพแล้ว วันรุ่งขึ้นเจ้าหน้าที่ก็จะนำเถ้าและกระดูกที่เหลือมาแปรรูป, Thai definition: วิธีเอาเถ้าถ่านและกระดูกศพที่เผาเสร็จแล้วบนกองฟอนมาเรียงลำดับเป็นอย่างรูปคน ให้หัวอยู่ทางทิศตะวันตกแล้วหันกลับมาทางทิศตะวันออก
งานฌาปนกิจศพ    [N] funeral, See also: cremation, burial, interment, obsequies, Syn. งานศพ, งานเผาศพ, Example: อธิการบดีของมหาวิทยาลัยเป็นประธานในงานฌาปนกิจศพของอาจารย์, Count unit: งาน, Thai definition: งานเผาศพผู้ตาย โดยทำพิธีทางศาสนาที่วัด
เผาศพ [V] cremate, Syn. ฌาปนกิจศพ, ปลงศพ, Example: สัปเหร่ออย่างเขาเผาศพมาเป็นร้อยรายจนรู้สึกปลงตก, Thai definition: เผาผี, จัดการเผาหรือฝังศพผู้ตายตามประเพณี
งานศพ    [N] funeral, See also: cremation, burial, funeral ceremony, Syn. งานฌาปนกิจศพ, Example: เขาไปงานศพญาติมาเมื่อคืนนี้, Count unit: งาน
เผาหลอก [V] lay down the flower under the coffin before cremating, See also: put a flower, joss-sticks and candles under a coffin, Ant. เผาจริง, Example: ผู้ไปร่วมงานศพส่วนใหญ่จะขึ้นเผาหลอกเท่านั้น และกลับก่อนที่จะเผาจริง, Thai definition: นำดอกไม้จันทน์ ธูป เทียน ไปวางใต้หีบศพ เป็นพิธีอย่างหนึ่งในประเพณีเผาศพ ทำก่อนเผาจริง, Notes: (ปาก)
เผาจริง [V] cremate, See also: burn a corpse, Ant. เผาหลอก, Example: ญาติสนิทของผู้ตายขึ้นไปเผาจริงกันหมดแล้ว ก็เป็นอันเสร็จพิธี, Thai definition: จุดไฟเผาศพ, นำดอกไม้จันทน์ ธูป เทียน ใส่ในไฟเผาศพ, Notes: (ปาก)
เผาจริง [V] cremate, See also: burn a corpse, Syn. ฌาปนกิจ, ประชุมเพลิง, Example: ญาติพี่น้องพากันขึ้นเผาจริงหลังจากเผาหลอกเสร็จแล้ว, Thai definition: จุดไฟเผาศพ, นําดอกไม้จันทน์ ธูป เทียนใส่ในไฟเผาศพ, Notes: (ปาก)
เผาหลอก [V] lay down the flower under the coffin before cremating, Example: ้แขกส่วนใหญ่มักจะอยู่ร่วมเผาหลอก และกลับก่อนเผาจริง, Thai definition: นําดอกไม้จันทน์ ธูป เทียน ไปวางใต้หีบศพ เป็นพิธีอย่างหนึ่งในประเพณีเผาศพ ทําก่อนเผาจริง, Notes: (ปาก)
พนมเพลิง    [N] cremation fire, See also: funeral pyre, Example: ช่างกำลังเร่งก่อสร้างพนมเพลิงให้เสร็จก่อนตะวันตกดิน, Thai definition: กองเพลิงเผาศพ
ลูกกัลปพฤกษ์    [N] a lime filled with money, See also: limes containing coins thrown as alms to a crowd after a cremation, Count unit: ลูก, Thai definition: ลูกมะนาวหรือของที่บรรจุเงินปลีกเป็นต้นไว้ข้างในสำหรับโปรยทาน
ตาลปัตรบังเพลิง    [N] a talipot fan used in the cremation of the royal family, Syn. ตาลิปัตรบังเพลิง, Example: ตาลปัตรบังเพลิง เป็นตาลปัตรที่ใช้ประดับงานศพเจ้านายชั้นสูง, Count unit: เล่ม, Thai definition: ตาลปัตรที่มีลักษณะเช่นเดียวกับพัดยศของพระสงฆ์ ใช้ประดับสถานที่ในงานพระเมรุชั้นพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์ชั้นสูง นิยมทำเป็นรูปตุ๊กตาเทวดานั่งคุกเข่าถือตาลปัตรรายรอบบริเวณพระเมรุ
ถวายพระเพลิง    [V] cremate, Syn. เผาศพ, ฌาปนกิจ, พระราชทานเพลิงศพ, Example: เมื่อเสร็จพิธีอุปสมบทแล้วได้ไปถวายพระเพลิงล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 6 ณ พระเมรุท้องสนามหลวงพร้อมด้วยพระอุปัชฌาย์
ทำศพ    [V] cremate, Syn. เผาศพ, ฌาปนกิจ, Example: มูลนิธิร่วมกตัญญูช่วยทำศพให้ผู้ไม่มีญาติ, Thai definition: ประกอบพิธีปลงศพ
ประชุมเพลิง    [V] cremate, See also: light the funeral pyre, burn a corpse, Syn. เผาศพ, ฌาปนกิจศพ, Example: ประธานในงานศพประชุมเพลิงเป็นคนแรก
ชักศพ    [V] carry a coffin around the crematory, See also: convey a corpse for a funeral cortege, Thai definition: ถือสายสิญจน์ที่โยงจากศพและนำศพให้เคลื่อนที่ไปยังที่เก็บ ที่ตั้ง หรือที่เผาศพ (ใช้แก่พระ)
เชิงตะกอน [N] funeral pyre, See also: crematory, crematorium, Example: เมื่อเผาศพเสร็จแล้วอัฐิเถ้าถ่านไม่มีเหลือบนเชิงตะกอนเลย, Thai definition: ฐานที่ทำขึ้นสำหรับเผาศพ
ฌาปนกิจ    [N] cremation, See also: funeral and burial, interment, Syn. การเผาศพ, การปลงศพ, Example: ร่างอันไหม้เกรียมของผู้ตายในอุบัติเหตุเครื่องบินตก ได้ถูกปลงโดยการฌาปนกิจ
ฌาปนสถาน    [N] crematory, See also: crematorium, Syn. ที่เผาศพ, เมรุ, เมรุมาศ, Example: งานฌาปนกิจพ่อของเขาจัดขึ้นที่ฌาปนสถานกองทัพบก, Count unit: แห่ง
การทำศพ    [N] making funeral arrangements, See also: cremation การเผาศพ, Example: ก่อนที่ท่านจะถึงแก่อนิจกรรม ท่านสั่งไว้ว่า การทำศพให้ทำพอประมาณอย่าให้เดือดร้อนอย่ารบกวนเบียดเบียนผู้อื่นให้เดือดร้อน, Thai definition: การประกอบพิธีปลงศพ
การเผาศพ    [N] cremation, See also: incineration, Syn. การฌาปนกิจศพ, Example: ที่วัดมีการเผาศพทุกวัน
ดอกไม้จันทน์    [N] kind of wood flower to be placed on the site of cremation, Example: เจ้าภาพแจกดอกไม้จันทน์แก่แขกที่มาในงานศพ, Thai definition: เนื้อไม้จันทน์เป็นต้นที่ไสเป็นแถบบางนำมาประดิษฐ์เป็นช่อขนาดเล็ก ใช้ในการเผาศพ
ต้นเพลิง    [N] igniter of fire, See also: igniter of fire for cremation, Syn. ผู้จุดไฟเผาศพ, Example: เขาเป็นต้นเพลิงในงานศพคุณปู่, Thai definition: ผู้ที่จุดไฟเผาศพคนแรก
ที่ฝังศพ    [N] cemetery, See also: grave, tomb, graveyard, sepulcher, crematorium, Syn. ที่ปลงศพ, หลุมฝังศพ, ป่าช้า, สุสาน, ฮวงซุ้ย
เมรุ [N] crematory, See also: funeral pyre, Syn. เมรุมาศ, ที่เผาศพ, เชิงตะกอน, Example: โลงศพของรุ่นพี่ตั้งอยู่บนเมรุอย่างเงียบเหงา, Thai definition: ที่เผาศพ หลังคาเป็นยอดมีรั้วล้อมรอบ, Notes: (บาลี)
เพลิงศพ [N] cremation fire, Example: ขณะที่เพลิงศพกำลังลุกวงพิณพาทย์ก็เริ่มประโคม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชักศพ[v. exp.] (chak sop) EN: carry a coffin around the crematory   
ฌาปนกิจ[n.] (chāpanakit) EN: cremation ; funeral and burial ; interment   FR: crémation [f] ; incinération [f] ; funérailles [fpl]
ฌาปนสถาน[n.] (chāpanasathān) EN: crematorium ; crematory (Am.)   FR: crématorium [m]
การเผาศพ[n. exp.] (kān phao sop) EN: cremation ; incineration   FR: crémation [f]
เมรุ[n.] (mēn) EN: crematorium ; funeral pyre   FR: crématorium [m]
งานศพ[n. exp.] (ngān sop) EN: funeral ; cremation ; burial ; funeral ceremony ; funeral service   FR: crémation [f] ; cérémonie funéraire [f] ; funérailles [fpl] ; obsèques [fpl]
พนมเพลิง[n.] (phanomphloēng) EN: cremation fire ; funeral pyre   
เผา[v.] (phao) EN: burn ; cremate ; set fire (to) ; set on fire ; consume ; ignite ; flame ; kindle   FR: brûler ; incinérer ; enflammer ; incendier ; mettre le feu ; bouter le feu (Belg., Sui.)
เผาจริง[v. exp.] (phao jing) EN: cremate   
เผาหลอก[v. exp.] (phao løk) EN: lay down the flower under the coffin before cremating   
เผาศพ[v. exp.] (phao sop) EN: cremate   FR: incinérer
ผีดิบ[n. exp.] (phī dip) EN: spirit of an uncremated dead ; zombie ; living dead   
พระราชทานเพลิงศพ[v. exp.] (phrarātchāthān phloēng sop) EN: cremate   
ประชุมเพลิง[v.] (prachumphloēng) EN: cremate ; light the funeral pyre ; burn a corpse   
แปรรูป[n.] (praērūp) EN: placement of bones and ashes after cremation   
โรงทึม[n.] (rōng theum) EN: pavilion for laying the casket before cremation   FR: morgue [f]
สนม[n.] (sanom) EN: lady of the court ; member of the harem ; concubine of the king ; mistress of the king ; male palace servants (especially those having charge of the paraphernalia used in cremations)   FR: femme de harem [f]
ศตมวาร[n.] (satamawān) EN: the hundredth-day rite performed one hundred days after death but before cremation   

CMU English Pronouncing Dictionary
CREMATE    K R IY1 M EY0 T
CREMATED    K R IY1 M EY0 T AH0 D
CREMATION    K R IY0 M EY1 SH AH0 N
CREMATORIA    K R IY0 M AH0 T AO1 R IY0 AH0
CREMATORIUM    K R IY0 M AH0 T AO1 R IY0 AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cremate    (v) (k r i1 m ei1 t)
cremated    (v) (k r i1 m ei1 t i d)
cremates    (v) (k r i1 m ei1 t s)
cremating    (v) (k r i1 m ei1 t i ng)
cremation    (n) (k r i1 m ei1 sh @ n)
crematory    (n) (k r e1 m @ t @ r ii)
cremations    (n) (k r i1 m ei1 sh @ n z)
crematoria    (n) (k r e2 m @ t oo1 r i@)
crematories    (n) (k r e1 m @ t @ r i z)
crematorium    (n) (k r e2 m @ t oo1 r i@ m)
crematoriums    (n) (k r e2 m @ t oo1 r i@ m z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Brandbestattung {f}cremation burial [Add to Longdo]
Einäscherung {f}; Leichenverbrennung {f}cremation [Add to Longdo]
Feuerbestattung {f}; Leichenverbrennung {f}cremation [Add to Longdo]
Krematorium {n} | Krematorien {pl}crematorium; crematory [Am.] | crematories [Add to Longdo]
einäschern | einäschernd | eingeäschert | äschert ein | äscherte einto cremate | cremating | cremated | cremates | cremated [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
遺灰[いはい, ihai] (n) ashes (of the deceased); remains from cremation [Add to Longdo]
隠亡;隠坊;御坊[おんぼう, onbou] (n) (1) cemetery guard; (2) crematorium worker [Add to Longdo]
煙になる[けむりになる;けむになる, kemurininaru ; kemuninaru] (exp,v5r) to go up in smoke; to burn down; to be cremated; to vanish into thin air [Add to Longdo]
火葬[かそう, kasou] (n,vs) cremation; (P) [Add to Longdo]
火葬場[かそうば, kasouba] (n) crematory; crematorium [Add to Longdo]
火葬場従業員[かそうばじゅうぎょういん, kasoubajuugyouin] (n) crematorium worker [Add to Longdo]
灰になる[はいになる, haininaru] (exp,v5r) to be reduced to ashes; to be cremated [Add to Longdo]
橋場の煙[はしばのけむり;はしばのけぶり, hashibanokemuri ; hashibanokeburi] (n) (arch) cremation smoke [Add to Longdo]
空の煙[そらのけぶり, soranokeburi] (n) crematorium smoke rising in the sky [Add to Longdo]
散骨[さんこつ, sankotsu] (n,vs) scattering of ashes (cremated remains); (P) [Add to Longdo]
舎利[しゃり;さり, shari ; sari] (n) (1) {Buddh} bones left after cremation (esp. those of a Buddha or Boddhisatva); (2) (しゃり only) grain of rice; cooked rice [Add to Longdo]
収骨[しゅうこつ, shuukotsu] (n) (1) collecting bones and remains (e.g. on a battlefield); (2) putting cremated remains in an urn [Add to Longdo]
焼き場;焼場[やきば, yakiba] (n) (1) (See 火葬場) crematory; (2) place where things are burned [Add to Longdo]
新仏[しんぼとけ;あらぼとけ;にいぼとけ, shinbotoke ; arabotoke ; niibotoke] (n) (1) (See 御盆) spirit of someone on the first O-Bon after their death; (2) the recently departed (and buried or cremated, etc.) [Add to Longdo]
仏牙[ぶつげ, butsuge] (n) {Buddh} tooth of Buddha recovered from his cremated ashes [Add to Longdo]
荼毘[だび, dabi] (n) cremation [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
佛舍利[Fó shè lì, ㄈㄛˊ ㄕㄜˋ ㄌㄧˋ, ] ashes of cremated Buddha [Add to Longdo]
火化[huǒ huà, ㄏㄨㄛˇ ㄏㄨㄚˋ, ] to cremate; to incinerate [Add to Longdo]
火葬[huǒ zàng, ㄏㄨㄛˇ ㄗㄤˋ, ] to cremate [Add to Longdo]
火葬场[huǒ zàng chǎng, ㄏㄨㄛˇ ㄗㄤˋ ㄔㄤˇ, / ] crematorium [Add to Longdo]
焚尸[fén shī, ㄈㄣˊ ㄕ, / ] to cremate [Add to Longdo]
烧掉[shāo diào, ㄕㄠ ㄉㄧㄠˋ, / ] to burn; to char; to cremate; to incinerate [Add to Longdo]
舍利[shè lì, ㄕㄜˋ ㄌㄧˋ, ] ashes after cremation; Buddhist relics (Sanskirt: sarira) [Add to Longdo]
舍利子[shè lì zi, ㄕㄜˋ ㄌㄧˋ ㄗ˙, ] ashes after cremation; Buddhist relics (Sanskirt: sarira) [Add to Longdo]
骨烬[gǔ jìn, ㄍㄨˇ ㄐㄧㄣˋ, / ] bones and ashes; remains (after Buddhist cremation) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top