Search result for

créât

(107 entries)
(0.0297 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -créât-, *créât*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
create[VT] แต่งตั้ง, Syn. appoint
create[VT] สร้าง, Syn. make
create[VT] สร้างสรรค์, See also: ประดิษฐ์
creator[N] ผู้ประดิษฐ์, See also: ผู้สร้างสรรค์, Syn. inventor, producer, originator
Creator[N] ผู้สร้างโลก, See also: พระเจ้า, Syn. Godhead, Lord
creation[N] การสร้าง, See also: การสร้างสรรค์, Syn. creative activity
creation[N] ผลงานประดิษฐ์
creation[N] สรรพสิ่ง, Syn. existence, universe
creation[N] เสื้อผ้าที่ตกแต่งสวยงาม
creative[ADJ] ซึ่งมีความคิดริเริ่ม, See also: ซึ่งมีความคิดสร้างสรรค์, Syn. imaginative, productive

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
create(ครีเอท') {created,creating,creates} vt. สร้าง,สร้างสรรค์,ประดิษฐ์ขึ้น,ก่อให้เกิดขึ้น,ทำให้เกิดขึ้น,แต่งตั้ง vt. ทำในสิ่งที่เป็นการสร้างสรรค์ adj. ซึ่งสร้างขึ้น, See also: createdness n. ดูcreate, Syn. make,originate
creation(ครีเอ'เชิน) n. การสร้าง,การสร้างสรรค์,การประดิษฐ์,-Phr. (the Creation การสร้างโลกโดยพระเจ้า) ,สิ่งที่ถูกสร้างขึ้น,บรรดาสิ่งที่พระเจ้าสร้างขึ้น,สรรพสิ่งทั้งหลายในสากลโลก,เสื้อผ้าอาภรณ์ที่ประดิษฐ์ขึ้นอย่างหรูหรา, Syn. birth,formati
creative(ครีเอ'ทิฟว) adj. เกี่ยวกับการสร้างหรือประดิษฐ์ขึ้น,ซึ่งสร้างหรือประดิษฐ์ขึ้น,ซึ่งเกิดจากความคิดสร้างสรรค์,เจ้าความคิด,ช่างประดิษฐ์., See also: creativeness n. ดูcreative, Syn. prolific,productive,inventive ###A. barren
creativity(ครีอะทิฟ'วิที) n. คุณสมบัติในการสร้างสรรค์,ความสามารถหรือขบวนการสร้างสรรค์, Syn. orignality,talent,art
creator(ครีเอ'เทอะ) n. ผู้สร้าง,ผู้ให้กำหนด,สิ่งที่ให้กำเนิด, See also: Phr. (the Creator พระเจ้า) creatorship n., Syn. author,maker
creature(ครี'เชอะ) n. สรรพสิ่งที่สร้างขึ้น,สัตว์,คน,บุคคล,เครื่องมือ,ทาส., See also: creatural n. ดูcreature creatureliness n. ดูcreature, Syn. animal,being
file creationการสร้างแฟ้มหมายถึงการสร้างแฟ้มข้อมูลขึ้นมาเพื่อเก็บสารสนเทศต่าง ๆ โดยกำหนดแบ่งเป็นเขตข้อมูลว่า จะให้มีกี่เขต แต่ละเขตจะต้องใช้ความยาวเท่าใด
ocreate(ออค'รีอิท) adj. เป็นปลอกหุ้ม
procreate(โพร'ครีเอท) vt. ให้กำเนิด,สร้าง,ออกลูก,ทำให้บังเกิด. vi. กำเนิด,เกิด,บังเกิด., See also: procreation n. procreative adj. procreator n.
re-creation(รีครีเอ'เชิน) n. การสร้างใหม่,การผลิต,การประกอบใหม่

English-Thai: Nontri Dictionary
create(vt) สร้าง,ก่อ,ประดิษฐ์,รังสรรค์,ตั้ง,ทำให้เกิดขึ้น
creation(n) การสร้าง,การตั้ง,การก่อ,การประดิษฐ์,การรังสรรค์
creative(adj) เกี่ยวกับการสร้าง,ในเชิงประดิษฐ์,เจ้าความคิด,ช่างประดิษฐ์
creator(n) ผู้สร้าง,ผู้ก่อ,ผู้รังสรรค์,ผู้ประดิษฐ์,ผู้ให้กำเนิด
creature(n) สัตว์,บุคคล,สิ่งที่พระเจ้าสร้างขึ้น
recreation(n) สันทนาการ,การเล่น,การพักผ่อนหย่อนใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
creatinine clearanceการชำระครีแอทินิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
creationการสร้าง, การเนรมิต [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
creative theory of perceptionทฤษฎีสัญชานเชิงสร้างสรรค์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
creatorrhea; creatorrhoeaภาวะอุจจาระมีใยกล้ามเนื้อปน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
creatorrhoea; creatorrheaภาวะอุจจาระมีใยกล้ามเนื้อปน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Creatinครีเอตีน [การแพทย์]
Creatin Phosphateเครอาตีนฟอสเฟต [การแพทย์]
Creatineครีเอตีน,สาร;คริเอตีน;ครีเอทีน;ครีเอติน [การแพทย์]
Creatine Height Index, Urinaryดัชนีครีอาตินีนในปัสสาวะและความสูง [การแพทย์]
Creatine Kinaseเอ็นซัยม์ครีเอตีนไคเนส,ครีอะตีนไคเนส [การแพทย์]
Creatine Phosphateครีเอตินฟอสเฟต,ครีเอตีนฟอสเฟท,คริเอตินฟอสเฟต [การแพทย์]
Creatine Phosphokinaseสารทำย่อย [การแพทย์]
Creatine Phosphokineseคลีอะทีนฟอสโฟไคเนส [การแพทย์]
Creatinin Clearanceการขับครีอาตินิน [การแพทย์]
Creatinineครีเอตินีน [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Creative Common (n) สัญญาอนุญาตให้ผู้อื่นนำสำเนาผลงานของผู้เขียน ผู้ประพันธ์ หรือผู้สร้างไปเผยแพร่ผลงานต่อ ซึ่งมีอยู่หลายแบบ โดยผู้สร้างสามารถเลือกได้ว่าจะให้อนุญาตแบบไหน ซึ่งได้แก่ "ยอมรับสิทธิของผู้สร้าง" (Attribution) "ไม่ใช้เพื่อการค้า" (Noncommercial) "ไม่แก้ไขต้นฉบับ" (No Derivative Works) และ "ใช้สัญญาอนุญาตแบบเดียวกัน" (Share Alike)
See also: S. copyleft,

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตำรับ[N] creator, See also: inventor, Example: ขนมโบราณชนิดต่างๆ นับวันจะเลือนหายไปพร้อมกับเจ้าของตำรับ
วงการศิลปะ[N] art circles, See also: creative circles, Syn. แวดวงศิลปะ, Example: เขากลายเป็นศิลปินชั้นแนวหน้าของวงการศิลปะภายในเวลาอันรวดเร็ว, Count unit: วงการ, Thai definition: หน่วยงานและกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ
สร้างเรื่อง[V] make up, See also: create a story, Syn. ก่อเรื่อง, แต่งเรื่อง, ปั้นเรื่อง, Example: ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นไม่เป็นความจริงเพราะมีคนสร้างเรื่องขึ้น
สร้างสรรค์[V] create, See also: make, originate, Syn. ประดิษฐ์, รังสรรค์, จัดทำ, สร้าง
สิ่งมีชีวิต[N] living thing, See also: creature, organism, Example: จุลินทรีย์เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่มีความหลากหลายในชนิดพันธุ์มากที่สุดนอกเหนือจากแมลง
เสก[V] create, See also: bring about, Syn. เนรมิต, นฤมิต, Example: ฤาษีเสกมีดวิเศษขึ้นมามอบให้เพื่อป้องกันตัว, Thai definition: บันดาลให้เกิดมีขึ้นมา
ความคิดสร้างสรรค์[N] creativity, Example: ประติมากรรมไทยเป็นผลงานที่แสดงความคิดสร้างสรรค์ของบรรพบุรุษ, Thai definition: ความสามารถที่จะสร้างความคิดใหม่ๆ ที่ให้ผลในทางบวก
สถาปนาตัว[V] create oneself, Syn. ตั้งตัวเอง, Example: พระนางวิกตอเรียสถาปนาตัวเป็นจักพรรดินี
สัตว์[N] animal, See also: creature, beast, brute, Example: สัตว์ส่วนมากเมื่อมีความรู้สึกก้าวร้าวจะแสดงออกมาเลย, Count unit: ตัว, ชนิด, Thai definition: สิ่งมีชีวิตซึ่งแตกต่างไปจากพรรณไม้ ส่วนมากมีความรู้สึกและเคลื่อนไหวย้ายที่ไปได้เอง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ออกฤทธิ์ออกเดช[V] be out of control, See also: create a disturbance, Syn. อาละวาด, ออกฤทธิ์แผลงฤทธิ์, แผลงฤทธิ์แผลงเดช, ทำฤทธิ์ทำเดช, Example: แม่มีวิธีจัดการลูกชายที่กำลังออกฤทธ์ออกเดชร้องให้ซื้อของเล่นให้, Thai definition: อาละวาดด้วยความโกรธหรือโมโหเพราะถูกขัดใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาละวาด[v.] (ālawāt) EN: act madly ; act wildly ; act violently ; run amok ; run rampage ; create a disturbance ; bully ; bluster   FR: semer le désordre
อมนุษย์[n.] (amanut) EN: inhuman being   FR: monstre [m] ; créature inhumaine [f]
บันเทิง[n.] (banthoēng) EN: amusement ; entertainment ; recreation   FR: distraction [f]
บริษัทผู้ผลิต[n. exp.] (børisat phūphalit) EN: producer ; manufacturer ; maker ; constructor ; creator   FR: société de production [f] ; fabricant [m] ; manufacturier [m] ; constructeur [m]
ห้องพัก [n. exp.] (hǿng phak) EN: recreation room ; lounge; waiting room ; cabin ; hotel room   FR: salon [m] ; salle de repos [f] ; salle d'attente [f]
จัดทำ[v.] (jattham) EN: make ; do ; create ; compile ; provide   FR: manier ; manoeuvrer
จิตรกร[n.] (jittrakøn) EN: painter ; artist ; creator of art ; art worker   FR: peintre [m] ; artiste [m, f]
การบันเทิง[n.] (kān banthoēng) EN: entertainment ; recreation   FR: loisirs et sports [mpl]
การก่อตั้งบริษัท[n. exp.] (kān køtang børisat) EN: formation of a company   FR: création d'une entreprise [f]
การพัก[n.] (kān phak) EN: relaxation ; recreation ; rest   FR: repos [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CREATE    K R IY0 EY1 T
CREATH    K R EH1 TH
CREATED    K R IY0 EY1 T AH0 D
CREATES    K R IY0 EY1 T S
CREATOR    K R IY0 EY1 T ER0
CREATIVE    K R IY0 EY1 T IH0 V
CREATION    K R IY0 EY1 SH AH0 N
CREATING    K R IY0 EY1 T IH0 NG
CREATURE    K R IY1 CH ER0
CREATORS    K R IY0 EY1 T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
create    (v) (k r ii1 ei1 t)
created    (v) (k r ii1 ei1 t i d)
creates    (v) (k r ii1 ei1 t s)
creator    (n) (k r ii1 ei1 t @ r)
creating    (v) (k r ii1 ei1 t i ng)
creation    (n) (k r ii1 ei1 sh @ n)
creative    (j) (k r ii1 ei1 t i v)
creators    (n) (k r ii1 ei1 t @ z)
creature    (n) (k r ii1 ch @ r)
creations    (n) (k r ii1 ei1 sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
夔鳳文;き鳳文[きほうもん, kihoumon] (n) (obsc) (See 文様) inscription of a fantastic birdlike creature found on Yin and Zhou dynasty bronze ware etc. [Add to Longdo]
 ???[, ???] EDICT, EDICT_SUB(P), EDICT2 Japanese-English Electronic Dictionary Files; Copyright Electronic Dictionary Research & Development Group - 2011; Created [Add to Longdo]
M字開脚[エムじかいきゃく, emu jikaikyaku] (n) pornographic pose (spreading one's legs open wide with knees bent, creating the shape of the letter 'M') [Add to Longdo]
RV[アールブイ, a-rubui] (n) (1) (See アールブイ車) recreational vehicle; RV; sports utility vehicle; SUV; (2) (See 原子炉格納容器) reactor vessel; (3) reentry vehicle; (4) Revised Version; RV [Add to Longdo]
かさねの色目;襲の色目[かさねのいろめ, kasanenoirome] (n) (See 襲) combination of colors created by layering of garments (colours) [Add to Longdo]
になる[, ninaru] (suf) (1) becomes; will become; turns out; (2) (with "o" and masu-stem of verb) grammatical form creating an honorific verbal expression; (P) [Add to Longdo]
ものか;もんか[, monoka ; monka] (prt) (male) used to create a form of question indicating that the speaker actually believes the opposite is true; emphasizes a determination not to do something, e.g. "Like hell I will!" [Add to Longdo]
ものですか;もんですか[, monodesuka ; mondesuka] (exp) (fem) (See ものか) used to create a rhetorical question indicating that the speaker actually believes the opposite is true; emphasizes a determination not to do something by means of a rhetorical question [Add to Longdo]
ゆうちょ銀行(P);郵貯銀行[ゆうちょぎんこう, yuuchoginkou] (n) JP Bank (former Postal Savings Bank, created when the Postal Services were privatized); (P) [Add to Longdo]
アシモ[, ashimo] (n) ASIMO (bipedal robot created by Honda) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
建立[jiàn lì, ㄐㄧㄢˋ ㄌㄧˋ, ] creation; set up; construction; build; establish; set up, #449 [Add to Longdo]
创意[chuàng yì, ㄔㄨㄤˋ ㄧˋ, / ] creative; creativity, #2,872 [Add to Longdo]
创造性[chuàng zào xìng, ㄔㄨㄤˋ ㄗㄠˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] creativeness; creativity, #7,016 [Add to Longdo]
创造者[chuàng zào zhě, ㄔㄨㄤˋ ㄗㄠˋ ㄓㄜˇ, / ] creator, #30,317 [Add to Longdo]
缔造者[dì zào zhě, ㄉㄧˋ ㄗㄠˋ ㄓㄜˇ, / ] creator (of a great work); founder, #46,196 [Add to Longdo]
首创者[shǒu chuàng zhě, ㄕㄡˇ ㄔㄨㄤˋ ㄓㄜˇ, / ] creator; originator; first proponent, #114,627 [Add to Longdo]
创世论[chuàng shì lùn, ㄔㄨㄤˋ ㄕˋ ㄌㄨㄣˋ, / ] creationism (relig.), #958,445 [Add to Longdo]
创新精神[chuàng xīn jīng shén, ㄔㄨㄤˋ ㄒㄧㄣ ㄐㄧㄥ ㄕㄣˊ, / ] creativity [Add to Longdo]
创造论[chuàng zào lùn, ㄔㄨㄤˋ ㄗㄠˋ ㄌㄨㄣˋ, / ] creationism (relig.) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ファイル作成時[ファイルさくせいじ, fairu sakuseiji] file creation time [Add to Longdo]
規格制定[きかくせいてい, kikakuseitei] standards creation [Add to Longdo]
作成日時[さくせいにちじ, sakuseinichiji] creation-time [Add to Longdo]
自動生成[じどうせいせい, jidouseisei] automatic creation [Add to Longdo]
設定[せってい, settei] assignment, establishment, creation, setup [Add to Longdo]
キーウェブクリエイタ[きーうえぶくりえいた, ki-uebukurieita] KeyWeb Creater [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top