Search result for

cove

(153 entries)
(0.0334 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cove-, *cove*
English-Thai: Longdo Dictionary
unrecoverable(adj) ไม่สามารถกู้คืนได้, ไม่สามารถเอากลับคืนได้, ไม่สามารถรักษาได้, S. irrecoverable, R. recover
deep cover(n) สายลับชั้นสูง
snow-covered(adj ) ซึ่งถูกปกคลุมด้วยหิมะ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cove[N] ส่วนเว้าตามแนวเขาหรือหน้าผา
coven[N] การรวมกันของแม่มด (โดยเฉพาะที่ครบจำนวนสิบสาม)
cover[VT] คลุม, See also: ครอบ, ครอบคลุม, ปกคลุม, Syn. cover up, put on
cover[VT] แต่งกาย, See also: แต่งตัว, สวมเสื้อผ้า
cover[VI] ทำงานแทน
cover[N] ที่บังตา, See also: ที่บัง
cover[VT] ปกป้อง, See also: คุ้มกัน
cover[N] ปกหนังสือ, Syn. book cover, binding
cover[VT] ปิดบัง, See also: ซ่อนเร้น, Syn. conceal, hide
cover[VT] ปู, See also: พอก, ปะ, โปะ, ปูด้วย, เททับด้วย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cove(โคฟว) n. ส่วนเว้าเล็ก ๆ เข้าแนวชายฝั่งของทะเล ทะเลสาบหรือแม่น้ำ,ส่วนเว้าเข้าของภูเขา,ถ้ำ,ทางเล็ก ๆ ในป่าหรือระหว่างเนินเขา,ผิวหน้าที่เว้าเข้า. vt.,vi. ทำให้เว้า,กลายเป็นเว้า
coven(คัฟ'วัน) n. กลุ่มแม่มด (โดยเฉพาะที่มี13คน) ,กลุ่มมารร้าย
covenant(คัพ'วะเนินทฺ) n. ข้อตกลง,สัญญา,ข้อกำหนด,บทบัญญัติในกฎหมายโบราณ,สัญญาของพระเจ้าในพระคัมภีร์ vi. ทำสัญญา,ทำข้อตกลง. vt. ตกลง (โดยสัญญา) ,ให้คำมั่น,กำหนด, Syn. compact,agreement,agree
covenanted(คัฟ'วะเนินทิด) adj. ซึ่งได้ทำสัญญาหรือ ตกลงไว้แล้ว,ซึ่งมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามสัญญา
covenantee(คัฟวะเนินที') n. ผู้ที่ถูกกำหนดหรือให้คำมั่นไว้ในสัญญา
covenanter(คัฟ'วะเนินเทอะ) n. ผู้ทำสัญญา
cover(คัฟ'เวอะ) {covered,covering,covers} vt. ปกคลุม,คลุม,กลบ,ปิดคลุม,ปิดบัง,ครอบ,นำมาซึ่ง ป้องกันคุ้มกัน,ครอบคลุม,รวมทั้ง,ชดเชย,ชดใช้,สังวาสกับ,กก (ไข่) ,ประกบตัว. vi. แทน,ซ่อน -Phr. (cover up ปิดเป็นความลับ,ปิดอย่างมิดชิด) n. ที่ปิด,ฝา,ที่ครอบ,ปก,ปลอก,ยางนอก,
cover girl n.หญิงหน้าปก (ที่ปรากฎภาพในนิตยสาร)
cover-up(คัฟ'เวออัพ) n. การ (วิธี) ปิดบัง
coverage(คัฟ'เวอริจฺ) n. ขอบเขตที่การประกันภัยครอบคลุมถึง,เงินค้ำประกัน,เงินประกัน,การรายงานข่าวและการตีพิมพ์ข่าวหรือออกข่าว,ขอบเขตของการรายงานข่าว

English-Thai: Nontri Dictionary
cove(n) อ่าวเล็ก,ที่เว้า,ส่วนเว้า
covenant(n) สนธิสัญญา,ข้อตกลง,ข้อกำหนด,บทบัญญัติ
covenant(vi) ให้คำมั่น,ให้สัญญา,ทำสัญญา,ทำข้อตกลง
cover(n) ปก,ที่ปิด,ฝาครอบ,ปลอก,ผ้าคลุมเตียง,เงินประกัน
cover(vt) ปิด,กลบ,ครอบ,คลุม,ปิดบัง,ป้องกัน,กก(ไข่)
covering(n) เครื่องคลุม,เครื่องปกปิด
coverlet(n) ผ้าคลุมเตียง,ผ้าปูเตียง
covert(adj) กำบัง,แอบแฝง,อย่างลับๆ,ซึ่งซ่อนเร้น,ซึ่งหลบซ่อน
covert(n) ที่กำบัง,ที่หลบซ่อน,สิ่งปกคลุม
coverture(n) การปิดบัง,การหลบซ่อน,การซ่อนเร้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
covenantกติกา, ข้อตกลงที่ทำเป็นหนังสือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
covenantกติกา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Covenant of the League of Nationsกติกาสันนิบาตชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
covenant running with the landข้อตกลงเกี่ยวกับที่ดิน [ดู touching and concerning land] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cover glassกระจกกั้นใส [มีความหมายเหมือนกับ plain glass] [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
cover; covering; covering setเซตปก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
coverageความคุ้มครอง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
coverage, comprehensive; comprehensive coverageความคุ้มครองรวม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
coverage, fullความคุ้มครองเต็มที่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
coverage, partialความคุ้มครองบางส่วน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
covenantกติกาสัญญา (สนธิสัญญาประเภทหนึ่ง) [การทูต]
Covenants not to competeข้อสัญญาห้ามการแข่งขันทางธุรกิจ [TU Subject Heading]
Coverปกหนังสือ
เป็นส่วนที่ช่วยยึดตัวเล่มหนังสือให้หยิบจับได้โดยสะดวก อาจมีลวดลายหรือไม่ก็ได้ รวมทั้งอาจมีชื่อหนังสือและชื่อผู้แต่ง อาจเป็นได้ทั้งปกแข็งและปกอ่อน

<b>Cove</b>r

<b>Cove</b>r [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Cover วัสดุกลบ, ดินกลบ
วัสดุที่ใช้ในการกลบขยะในกระบวนการฝังกลบ [สิ่งแวดล้อม]
cover croppingการปลูกพืชคลุมดิน, การปลูกพืชที่มีใบหนาหรือรากแน่นเพื่อคลุมดินหรือยึดดิน เช่น พืชตระกูลถั่วหรือตระกูลหญ้า เป็นต้น เป็นการอนุรักษ์ดินวิธีหนึ่ง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Cover lettersจดหมายนำ [TU Subject Heading]
Cover Plateแผ่นใสปิด [การแพทย์]
Cover Slipแผ่นแก้วบาง,แผ่นกระจกปิด [การแพทย์]
Cover Slip Methodการเสมียร์เลือด [การแพทย์]
Coverageการครอบคลุม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We're not exactly the world's most covert secret couple.ยังไงเราก็ไม่ใช่คู่ที่ประหลาดที่สุดในโลกอยู่แล้ว The Dark Night (2008)
Killer's probably covering his vics in woven jute i e,burlap at some point during the processบางทีฆาตกรอาจซ่อนเหยื่อไว้ในถุงปอถัก-- นั่นคือกระสอบป่าน-- ณ ที่ใดที่หนึ่งในช่วงนั้น Art Imitates Life (2008)
My DFO in Anthem took longer to clear than I expected, but that's what happens when you don't have enough bodies to cover the bodiesเรื่อง DFO ในแอนเธมใช้เวลาเคลียร์ มากกว่าที่ฉันคาด แต่นั่นเป็นอะไรที่เกิดขึ้น ตอนที่คุณไม่มีศพพอที่จะซ่อนเร้นศพด้วยกัน Art Imitates Life (2008)
And It Inspired Our Fall Cover.และมันให้แรงบันดาลใจบกช่วงใบไม้ร่วงของเรา The Manhattan Project (2008)
It's on the cover.มันอยู่บนหน้าปกเลย There's No 'I' in Team (2008)
And covering your ass for weeks now,โบ้ย ให้นายมาที่อาทิตย์แล้ว Brave New World (2008)
George,can you cover for me for a little while?จอร์จ เธอช่วยทำแทนฉันแปปนึงได้ไหม? All by Myself (2008)
That only covers 85%.มันได้แค่ 85เปอเซน Me and My Town (2008)
, But if we start the surgery after midnight, he's not covered.แต่ถ้าเราเริ่มการผ่าตัดหลังเที่ยงคืน ประกันของเขาจะไม่ครอบคลุม Dream a Little Dream of Me: Part 1 (2008)
We gotta really rehearse our cover stuffเราต้องฝึกซ้อมครอบคลุมเนื้อเรื่องของเราจริงๆ What More Do I Need? (2008)
Put the car cover on for you first?เอาผ้ามาคลุมรถก่อนไหมครับ There's Always a Woman (2008)
Well, you've just covered yourself in glory on this one.งั้น เธอใช้ชื่อเสียงที่นี่ปิดบังตัวเองรึ? What More Do I Need? (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
coveWill this cover the holiday expenses?
coveHe was covered all over with white paint.
coveAnything like a road was covered with water that had flooded out of the river.
coveWe covered three states in two days.
coveThe fields lay covered with deep snow.
coveM-my goodness!? Cover-up! Cover yourself up!
coveThe top of Mt. Fuji was covered with snow.
coveIt's a good idea to cover up when the sun is this strong.
coveThe damage was covered by insurance.
coveDust covers the desk.
coveHer new hairstyle covers her ears.
coveThe desk is covered with dust.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปิดป้อง[V] cover up, See also: protect/defend by covering, Syn. ป้องปิด, Ant. เปิดโล่ง, Example: บัดนี้ความมืดมิดได้ปิดป้องท้องฟ้าจนไม่เหลือแสงสว่างแล้ว, Thai definition: บังเพื่อกักหรือกั้นไว้
ปิดหูปิดตา[V] cover one's eyes and ears, Ant. เปิดหูเปิดตา, Example: พวกเราสมควรจะช่วยกันตรวจสอบรัฐบาลที่พยายามจะปิดหูปิดตาประชาชน, Thai definition: ไม่ให้รับรู้เรื่องราวต่างๆ
มุง[V] roof, See also: cover with roofing, thatch, be roofed with, Example: ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ตัวศาลเป็นเรือนไม้ขนาดเล็ก ยกพื้นสูง หลังคามุงสังกะสี, Thai definition: เอาวัสดุบางอย่าง เช่น กระเบื้องหรือจากเป็นต้น ปิดส่วนบนของเรือนหรือหลังคาเพื่อกันแดดกันฝน
ห่ม[V] cover, See also: enclose, wrap, clothe, blanket, Syn. คลุม, Example: แม่ห่มผ้าให้ลูกที่กำลังนอนหลับสบาย, Thai definition: เอาผ้าคลุมตัว
อำ[V] hide, See also: cover up, keep silent, suppress, conceal, hush something up, Syn. ปิดบัง, ปกปิด, Example: เขาถูกหาว่าอำความจริงเอาไว้ ทั้งๆ ที่จริงเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลย
ลาด[V] pave, See also: cover, concrete, tile, surface, Example: ช่างทำถนนเคี่ยวยางมะตอยเพื่อนำมาลาดถนน, Thai definition: ปูแผ่ออกไป
โลภมาก[V] be greedy, See also: covet, be insatiable, be avaricious, Syn. โลภโมโทสัน, Example: เขายังอดโลภมากไม่ได้ ทั้งๆ ที่รวยล้นฟ้า, Thai definition: อยากได้ไม่รู้จักพอ
มักมาก[ADV] greedily, See also: covetously, avidly, insatiably, avariciously, Syn. โลภ, โลภมาก, Ant. มักน้อย, Example: เขาทำสิ่งต่างๆ อย่างมักมาก โดยไม่คำนึงถึงผลที่ตามมา, Thai definition: ที่ต้องการมาก, ปรารถนามาก
มักมาก[ADJ] greedy, See also: covetous, avid, insatiable, avaricious, Syn. โลภ, โลภมาก, Ant. มักน้อย, Example: คนมักมากมักจะอยู่ในสังคมอย่างไม่มีความสุข, Thai definition: เกี่ยวกับการต้องการมาก, ปรารถนามาก
ผิวนอก[N] surface, See also: covering, face, Syn. เปลือกนอก, Example: ในการตกแต่งวัสดุบางอย่าง เช่น หินทราย ไม้ หรือ ปูน ถ้าจะตกแต่งผิวนอกวัสดุนั้นให้มีคุณค่าขึ้นก็ทำด้วยการลงรัก ปิดทองคำเปลว เป็นต้น, Thai definition: ส่วนที่หุ้มอยู่ภายนอกสุดของสิ่งต่างๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบ[v.] (aēp) EN: hide ; conceal ; go into hiding ; lie low ; snuggle up to ; slip ; tuck away ; be covert ; cover up ; sneak ; steal ; present oneself as   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
แอบ ๆ ซ่อน ๆ[adv.] (aēp-aēp søn-søn) EN: furtively ; surreptitiously ; covertly ; secretly ; stealthily   FR: furtivement ; subrepticement ; sournoisement ; en secret ; à la dérobée
อำ[v.] (am) EN: hide ; cover up ; keep silent ; suppress ; conceal ; hush something up ; suppress ; bluff   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir ; bluffer
อำพราง[v.] (amphrāng) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret ; keep back ; suppress the truth ; maintain secrecy ; bogus ; hide ; deceive ; delude ; gloss over   FR: camoufler ; déguiser
อำพรางความผิด[v. exp.] (amphrāng khwāmphit) EN: gloss over one's mistakes ; cover up one's mistakes ; extenuate one's faults   
ใบปะหน้า[n.] (baipanā) EN: cover sheet ; cover note ; covering letter   
ใบปก[n.] (baipok) EN: cover   
บัง[v.] (bang) EN: conceal ; hide ; gloss over ; cover up   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
บัง[v.] (bang) EN: shade ; shelter ; screen ; cover ; hide from view ; take cover ; protect from ; obstruct   FR: abriter ; s'abriter ; protéger
บรรเทา[v.] (banthao) EN: recover ; improve ; remit   FR: se rétablir ; retrouver la forme

CMU English Pronouncing Dictionary
COVE    K OW1 V
COVET    K AH1 V AH0 T
COVEY    K AH1 V IY0
COVEN    K OW1 V AH0 N
COVEN    K AH1 V AH0 N
COVES    K OW1 V Z
COVEL    K OW1 V AH0 L
COVER    K AH1 V ER0
COVERT    K OW1 V ER0 T
COVELL    K AA1 V AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cove    (n) (k ou1 v)
coven    (n) (k uh1 v n)
cover    (v) (k uh1 v @ r)
coves    (n) (k ou1 v z)
covet    (v) (k uh1 v i t)
covey    (n) (k uh1 v ii)
covens    (n) (k uh1 v n z)
covers    (v) (k uh1 v @ z)
covert    (n) (k uh1 v @ t)
covets    (v) (k uh1 v i t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wölbung {f}; Gewölbe {n} | Wölbungen {pl}cove | coves [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あぶり出す;炙り出す;焙り出す[あぶりだす, aburidasu] (v5s,vt) to bring into the open; to reveal; to uncover (e.g. evidence); to bring to light [Add to Longdo]
おとり捜査;囮捜査[おとりそうさ, otorisousa] (n) sting operation; undercover investigation [Add to Longdo]
お包み;御包み[おくるみ, okurumi] (n) covering used to wrap a baby [Add to Longdo]
だらけ[, darake] (n-suf) (1) implying (negatively) that something is full of (e.g. mistakes); (2) covered all over (e.g. with blood); (P) [Add to Longdo]
にきび面;面皰面[にきびづら, nikibidura] (n) face covered with pimples [Add to Longdo]
のけ者にする;除け者にする[のけものにする, nokemononisuru] (exp,vs-i) to shun somebody; to send a person to Coventry; to ignore someone [Add to Longdo]
ひたひた[, hitahita] (adv-to,adv) (1) (on-mim) lapping (e.g. of waves against the shore); (2) (on-mim) steadily (advancing); gradually (approaching); (adj-no,adj-na) (3) (on-mim) (often used adverbially as ひたひたに) sufficient (of the amount of liquid needed to cover a submerged object); just enough; (adv-to,adv) (4) (on-mim) (arch) speedily; promptly; quickly; smoothly; (5) (on-mim) (arch) closely; exactly [Add to Longdo]
ひた隠し;直隠し[ひたかくし, hitakakushi] (n) cover-up; hiding at all costs [Add to Longdo]
ひた隠す;直隠す;ヒタ隠す[ひたかくす(ひた隠す;直隠す);ヒタかくす(ヒタ隠す), hitakakusu ( hita kakusu ; choku kakusu ); hita kakusu ( hita kakusu )] (v5s) to cover; to cover up [Add to Longdo]
アームカバー[, a-mukaba-] (n) arm cover (e.g. chair) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yì, ㄧˋ, ] covetous; greedy [Add to Longdo]
包金[bāo jīn, ㄅㄠ ㄐㄧㄣ, ] cover with gold leaf; gild [Add to Longdo]
尘封[chén fēng, ㄔㄣˊ ㄈㄥ, / ] covered in dust; dusty; lying unused for a long time [Add to Longdo]
[tào, ㄊㄠˋ, ] cover; sheath; to encase; a case; to overlap; to interleave; bend (of a river or mountain range, in place names); harness; classifier for sets, collections; tau (Greek letter Ττ) [Add to Longdo]
封面[fēng miàn, ㄈㄥ ㄇㄧㄢˋ, ] cover (front cover of a magazine) [Add to Longdo]
[méng, ㄇㄥˊ, ] cover [Add to Longdo]
[yǎn, ㄧㄢˇ, ] cover up; to surprise [Add to Longdo]
满山遍野[mǎn shān biàn yě, ㄇㄢˇ ㄕㄢ ㄅㄧㄢˋ ㄧㄝˇ, / 滿] covering the whole land; over hills and dales [Add to Longdo]
满身[mǎn shēn, ㄇㄢˇ ㄕㄣ, / 滿] covered all over [Add to Longdo]
灯罩[dēng zhào, ㄉㄥ ㄓㄠˋ, / ] cover of lamp; lampshade; glass cover of oil lamp [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エラー回復[エラーかいふく, era-kaifuku] error recovery [Add to Longdo]
エラー回復ルーチン[エラーかいふくルーチン, era-kaifuku ru-chin] error recovery routine [Add to Longdo]
カバーエリア[かばーえりあ, kaba-eria] coverage area [Add to Longdo]
キーリカバリー[きーりかばりー, ki-rikabari-] key recovery [Add to Longdo]
ジャケット[じゃけっと, jaketto] jacket, book jacket, dust cover [Add to Longdo]
ジョブ回復制御ファイル[じょぶかいふくせいぎょファイル, jobukaifukuseigyo fairu] backup file, job-recovery control file [Add to Longdo]
ダイアログ回復[ダイアログかいふく, daiarogu kaifuku] dialogue recovery [Add to Longdo]
ダストカバー[だすとかばー, dasutokaba-] jacket, book jacket, dust cover [Add to Longdo]
トランザクション回復[とらんざくしょんかいふく, toranzakushonkaifuku] transaction recovery [Add to Longdo]
バックアップファイル[ばっくあっぷふぁいる, bakkuappufairu] backup file, job-recovery control file [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cove \Cove\ (k[=o]v), n. [AS. cofa room; akin to G. koben
   pigsty, orig., hut, Icel. kofi hut, and perh. to E. cobalt.]
   [1913 Webster]
   1. A retired nook; especially, a small, sheltered inlet,
    creek, or bay; a recess in the shore.
    [1913 Webster]
 
       Vessels which were in readiness for him within
       secret coves and nooks.        --Holland.
    [1913 Webster]
 
   2. A strip of prairie extending into woodland; also, a recess
    in the side of a mountain. [U.S.]
    [1913 Webster]
 
   3. (Arch.)
    (a) A concave molding.
    (b) A member, whose section is a concave curve, used
      especially with regard to an inner roof or ceiling, as
      around a skylight.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cove \Cove\, n. [A gypsy word, covo that man, covi that woman.]
   A boy or man of any age or station. [Slang]
   [1913 Webster]
 
      There's a gentry cove here.       --Wit's
                          Recreations
                          (1654).
   [1913 Webster]
 
      Now, look to it, coves, that all the beef and drink
      Be not filched from us.         --Mrs.
                          Browning.
   [1913 Webster] Covelline

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cove \Cove\, v. t. [imp. & p. p. {Coved} (k?vd); p. pr. & vb. n.
   {Coving}.] (Arch.)
   To arch over; to build in a hollow concave form; to make in
   the form of a cove.
   [1913 Webster]
 
      The mosques and other buildings of the Arabians are
      rounded into domes and coved roofs.   --H.
                          Swinburne.
   [1913 Webster]
 
   {Coved ceiling}, a ceiling, the part of which next the wail
    is constructed in a cove.
 
   {Coved vault}, a vault composed of four coves meeting in a
    central point, and therefore the reverse of a groined
    vault.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cove \Cove\, v. t. [CF. F. couver, It. covare. See {Covey}.]
   To brood, cover, over, or sit over, as birds their eggs.
   [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      Not being able to cove or sit upon them [eggs], she
      [the female tortoise] bestoweth them in the gravel.
                          --Holland.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cove
   n 1: a small inlet
   2: small or narrow cave in the side of a cliff or mountain

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top