Search result for

counterpart

(38 entries)
(0.0158 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -counterpart-, *counterpart*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
counterpart[N] ชุดสำเนา, Syn. copy, duplicate
counterpart[N] สิ่งที่คล้ายกัน, Syn. analogue, complement
counterpart[N] สิ่งที่เป็นคู่กัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
counterpart(เคา'เทอะพาร์ท) n. สำเนา,ของคู่กับ,สิ่งที่เป็นคู่กัน,สิ่งที่เสริมกัน,ผู้ที่คล้ายกันมาก,สิ่งที่คล้ายกันมาก, Syn. analogue

English-Thai: Nontri Dictionary
counterpart(n) สำเนา,ฉบับเทียบ,ของคู่กัน,สิ่งที่เสริมกัน,สิ่งที่คล้ายกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
counterpartคู่ฉบับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
counterpart fundเงินสมทบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
counterpart fundเงินสมทบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Counterpart fundsเงินสมทบ [เศรษฐศาสตร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
counterpart (n ) คู่ฉบับ
counterparty (n ) คู่ค้า

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Calls himself Michael X, in homage to Malcolm X, his American counterpart.เพื่อแสดงความเคารพต่อมัลคอล์ม เอ็กซ์ คู่เหมือนอเมริกันของเขา The Bank Job (2008)
But you have held your own as well as any of your male counterparts;แต่คุณทำหน้าี่ที่ได้ดีเหมือนกัยผู้ชายคนอื่นๆ เลย Changeling (2008)
Caesar continues to show cognative skills that far exceed that of his human counterpart.ซีซ่าส์.. ยังคงพ้ฒนาการทางด้านความคิด มันยังมีขบวนการความคิด ที่สูงเกินกว่าของมนุษย์ Rise of the Planet of the Apes (2011)
If there was a demon counterpart to Bobby Singer...ถ้าจะมีปีศาจที่เป็นคู่มือกับบ๊อบบี้ ซิงเกอร์ The Man Who Would Be King (2011)
How is that possible...? ♪ Unlike our human counterparts,เป็นไปได้ยังไง ไม่เหมือนกับด้านมนุษย์ของเรา Truth and Consequences (2012)
In society, women are referred to as "the fairer sex"... But in the wild, the female species can be far more ferocious than their male counterparts.ในสังคม ผู้หญิงถูกอ้างอิงถึง "เพศที่อ่อนโยนกว่า" แต่ในธรรมชาติ เพศหญิงนั้น Doubt (2012)
Unattractive female predators serve a longer prison sentence than their attractive counterparts.นักล่าหญิงที่ไม่สวยจะติดคุกนานกว่า นักล่าหญิงที่สวย I Love You, Tommy Brown (2012)
She'll be charged with multiple counts domestically, and our international counterparts will have their turn with her.เธอจะถูกตั้งข้อหาหลายข้อหา เรื่องเป็นภัยต่อประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศ จะรับช่วงต่อไป Hit (2012)
We-- you know, I thought I had, as you say, fixed things, and now I discover that you and your FBI counterparts have been fighting...คุณรู้มั้ย ฉันคิดว่า ฉันมี อย่างที่คุณบอก แก้ไขสิ่งต่างๆ และตอนนี้ฉันก็ค้นพบว่าคุณ และ ส่วนงาน FBI The Crimson Ticket (2012)
Combat Carl would like to introduce you to his one-third scale counterpart,นักรบคาร์ลขอแนะนำให้รู้จักคาร์ลอีกคนนะ Toy Story of Terror (2013)
It's just like the FBI to keep your Mexican counterparts waiting.ก็เหมือนพวกเอฟบีไอ ที่ชอบปล่อยให้คู่หูเม็กซิกันรอนาน King's Castle (2013)
Our evil counterparts are waging a war, and it's either us or us.ร่างที่ชั่วร้ายของเราเป็นผู้ประกาศศึก และเราจะสู้กันให้ตายไปข้าง Advanced Introduction to Finality (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
counterpartCEO's of American corporations are paid several times their Japanese counterparts.

CMU English Pronouncing Dictionary
COUNTERPART    K AW1 N T ER0 P AA2 R T
COUNTERPART    K AW1 N ER0 P AA2 R T
COUNTERPARTS    K AW1 N T ER0 P AA2 R T S
COUNTERPARTS    K AW1 N ER0 P AA2 R T S
COUNTERPARTY    K AW1 N T ER0 P AA2 R T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
counterpart    (n) (k au1 n t @ p aa t)
counterparts    (n) (k au1 n t @ p aa t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gegenstück {n} | Gegenstücke {pl}counterpart | counterparts [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カウンターパート[, kaunta-pa-to] (n) counterpart [Add to Longdo]
見返り資金[みかえりしきん, mikaerishikin] (n) collateral (money); collateral or counterpart fund [Add to Longdo]
対を成す;対をなす[ついをなす, tsuiwonasu] (exp,v5s) to act as an opposite; to form a counterpart; act as a twin [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
对方[duì fāng, ㄉㄨㄟˋ ㄈㄤ, / ] counterpart; other person involved; opposite side; other side; receiving party [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Counterpart \Coun"ter*part`\ (koun"t[~e]r*p[aum]rt`), n.
   1. A part corresponding to another part; anything which
    answers, or corresponds, to another; a copy; a duplicate;
    a facsimile.
    [1913 Webster]
 
       In same things the laws of Normandy agreed with the
       laws of England, so that they seem to be, as it
       were, copies or counterparts one of another. --Sir
                          M. Hale.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) One of two corresponding copies of an instrument; a
    duplicate.
    [1913 Webster]
 
   3. A person who closely resembles another.
    [1913 Webster]
 
   4. A thing may be applied to another thing so as to fit
    perfectly, as a seal to its impression; hence, a thing
    which is adapted to another thing, or which supplements
    it; that which serves to complete or complement anything;
    hence, a person or thing having qualities lacking in
    another; an opposite.
    [1913 Webster]
 
       O counterpart
       Of our soft sex, well are you made our lords.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 counterpart
   n 1: a person or thing having the same function or
      characteristics as another [syn: {counterpart}, {opposite
      number}, {vis-a-vis}]
   2: a duplicate copy [syn: {counterpart}, {similitude}, {twin}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top