Search result for

coties

(208 entries)
(0.0197 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -coties-, *coties*, cotie , coty
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา coties มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *coties*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
narcotic[N] ยาเสพย์ติด
narcotic[ADJ] ซึ่งทำให้เสพย์ติด
narcotic[ADJ] เกี่ยวกับยาหรือสารเสพย์ติด, Syn. hypnotic, opiate, somnifacient
nicotine[N] สารนิโคตินในยาสูบหรือบุหรี่
nicotinism[N] อาการสูบบุหรี่มากเกินไป
wainscoting[N] การบุหรือประกบผนังห้องด้วยแผ่นไม้, See also: การประกบผนังด้วยแผ่นไม้, Syn. wainscot

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
antimycotic(แอนทีไมคอท' ทิค) n. ยาต้านเชื้อรา. -adj. ซึ่งต่านเชื้อรา
narcotic(นาร์คอท'ทิค) n. สารที่ทำให้เกิดอาการง่วงหลับหรือใกล้หมดความรู้สึก,สารเสพติด adj. เกี่ยวกับสารหรือยาดังกล่าว.
nicotine(นิค'โคทิน) n. แอลกอฮอล์เหลวมีพิษที่พบในยาสูบ;, See also: nicotinic adj.
wainscoting(เวน'สโคทิง) n. การบุผนังห้องด้วยแผ่นไม้,แผ่นไม้ประกบผนัง

English-Thai: Nontri Dictionary
narcotic(adj) ทำให้มึนเมา,ทำให้หมดความรู้สึก,ง่วงนอน
narcotic(n) ยานอนหลับ
nicotine(n) สารนิโคติน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
plasma osmotic pressure; pressure, oncoticความดันออสโมซิสโปรตีน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pressure, oncotic; pressure, plasma osmoticความดันออสโมซิสโปรตีน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prenarcotic-ก่อนสลบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pressure, plasma osmotic; pressure, oncoticความดันออสโมซิสโปรตีน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stomatitis, mycotic; thrushปากอักเสบเชื้อรา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
subnarcotic-ง่วงซึมเกือบหลับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
oncotic pressure; pressure, plasma osmoticความดันออสโมซิสโปรตีน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
antimycoticยาต้านเชื้อรา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mycotic-โรคเชื้อรา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mycotic stomatitis; thrushปากอักเสบเชื้อรา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mycotic ulcerแผลเปื่อยเชื้อรา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cotinental glaclerธารน้ำแข็งทวีป [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
thrush; stomatitis, mycoticปากอักเสบเชื้อรา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tobaccoism; nicotinismภาวะติดบุหรี่ [มีความหมายเหมือนกับ tabagism ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nicotinism; tobaccoismภาวะติดบุหรี่ [มีความหมายเหมือนกับ tabagism ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
narcotic๑. สารเสพติด, ยาเสพติด๒. ยาง่วงซึม [มีความหมายเหมือนกับ stupefacient ๒]๓. -ทำให้ง่วงซึม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
narcoticยาง่วงซึม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ulcer, mycoticแผลเปื่อยเชื้อรา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Nicotineนิโคติน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Narcotic lawsกฎหมายยาเสพติด [TU Subject Heading]
Narcoticsยาเสพติด [TU Subject Heading]
Nicotine addictionพฤติกรรมการติดสารนิโคติน [TU Subject Heading]
Commission on Narcotic Drugsคณะกรรมาธิการยาเสพติด [การทูต]
International Narcotics Control Boardคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดระหว่างประเทศ ตั้งอยู่ที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ทำหน้าที่ติดตามความเคลื่อนไหวของสารเสพติดที่ใช้ในด้านการแพทย์ รวมทั้งควบคุมดูแลการค้าสารเคมีระหว่างประเทศ เพื่อกำจัดช่องทางการลักลอบใช้สารดังกล่าว [การทูต]
Actinomycotic Mycetomaแอคติโนมัยโคติคมัยเซโทมา [การแพทย์]
Albumins, Hyperoncoticแอลบูมินชนิดเข้มข้น [การแพทย์]
Analgesics, Narcoticยาแก้ปวดชนิดเสพติด, ยาระงับปวด, ยาแก้ปวดชนิดเสพติด [การแพทย์]
Analgesics, Narcotic, Standardสารมาตรฐานระงับปวด [การแพทย์]
Analgesics, Non-Narcoticยาระงับปวดชนิดไม่เสพติด [การแพทย์]
Aneurysm, Mycoticไมโคติคอนิวริสม์ [การแพทย์]
Aneurysm, Mycotic, Rupturedอนิวริสม์แตก [การแพทย์]
Antimycoticsยาต้านเชื้อรา, สารฆ่าเชื้อรา [การแพทย์]
Antitussive, Non-Narcoticยาแก้ไอที่ไม่ทำให้เสพติค [การแพทย์]
Antitussives, Narcoticยาแก้ไอที่ทำให้เสพติด [การแพทย์]
Antitussives, Non-Narcoticยาแก้ไอที่ไม่ทำให้เสพติด [การแพทย์]
Drug and Narcotic Controlยาและยาเสพติด,การควบคุม [การแพทย์]
nicotinic acidกรดนิโคตินิก, ดู  niacin [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
nicotineนิโคติน, สารประกอบอินทรีย์ชนิดหนึ่ง สูตรเคมีคือ C10H14N2 ไม่มีสี  เป็นสารมีพิษละลายได้ในน้ำ มีอยู่ในใบยาสูบ ใช้เป็นยาฆ่าแมลง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
nicotinamide adenine dinucleotide (NAD)นิโคตินาไมด์อะดีนีนไดนิวคลีโอไทด์, สารอินทรีย์ชนิดหนึ่ง ทำหน้าที่เป็นตัวรับไฮโดรเจนในกระบวนการหายใจระดับเซลล์ซึ่งเมื่อรับไฮโดรเจนแล้ว จะอยู่ในรูปของ NADH2 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADP)นิโคตินาไมด์อะดีนีนไดนิวคลีโอไทด์ ฟอสเฟต, สารอินทรีย์ชนิดหนึ่ง  ทำหน้าที่เป็นตัวรับไฮโดรเจนในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง ซึ่งเมื่อรับไฮโดรเจนแล้วจะอยู่ในรูปของ NADPH2 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
niacin [nicotinic acid]ไนอะซีน, วิตามินบี 3, วิตามิน B ชนิดหนึ่ง สูตรเคมีคือ C6H5NO2 เป็นผลึกสีขาว ละลายได้ในน้ำร้อนและแอลกอฮอล์ ถ้าร่างกายขาดวิตามินนี้จะทำให้ผิวหนังแห้งและอักเสบเมื่อถูกแสงแดด ทางเดินอาหารขาดน้ำย่อย ประสาทหลอน คลุ้มคลั่ง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Isonicotinic Acid Hydrazideกรดไอโซนิโคตินิกไฮดราไซด์ [การแพทย์]
Isonicotinic Acidsกรดไอโซนิโคตินิก [การแพทย์]
Mycetoma, Maduromycoticมาดูโรมัยโคติคมัยเซโทมา [การแพทย์]
Mycotic Infectionsการติดเชี้อรา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Sir, Matthew Perry over here thinks that I have illegal narcotics on me... because I'm a minority.คุณครับ แมทธิว เพอร์รี่ที่ยืนอยู่ตรงนี้ คิดว่าผมมียาเสพติดในครอบครอง เพราะว่าผมเป็นเชื้อชาติกลุ่มน้อย Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Look, selling narcotics to my students is not decriminalized. - Okay.การขายสารเสพติดให้นักเรียน ไม่ใช่สิ่งที่จะนิรโทษกรรมให้ได้ Pineapple Express (2008)
Officers, my... my daughter and I are in possession of illegal narcotics.เจ้าหน้าที่... ลูกสาวฉันและฉัน มียาเสพติดที่ผิดกฎหมายใว้ในครอบครอง The Culling (2009)
Deputy chief, my daughter and I are in possession of illegal narcotics.ปลัดอำเภอ ลูกสาวฉันและฉัน มียาเสพติดที่ผิดกฎหมายใว้ในครอบครอง Na Triobloidi (2009)
Nicotine is a stimulant.นิโคตินเป็นตัวเร่ง Some Must Watch While Some Must Sleep (2009)
Who's for narcotics?ใครสนใจไปปุ๊นยาบ้าง? Cook (2009)
We got a hospital,blood bank,medical supply company,the red cross-- what is he doing,stealing narcotics?โรงพยาบาล ธนาคารเลือด บริษัทขายอุปกรณ์การแพทย์ กาชาด เขาทำอะไร ขโมยสารเสพติด? To Hell... And Back (2009)
I am comfortable and i don't want to take any narcotics.ผมสบายดี ผมไม่ต้องการใช้ยาเสพติด โอเค Amplification (2009)
Your mom bought these for me for cotillion,with cece.แม่ของเธอซื้อให้ฉัน กับซีซี Reversals of Fortune (2009)
Religious perspacotion.กอกวนทางศาสนา Don't Walk on the Grass (2009)
That's right. It's time for Cotillion.การออกแบบเสื้อผ้า,การเต้นรำ 4 คู่และการแข่งขันฆาตกร They Shoot Humphreys, Don't They? (2009)
It's for Nate. Anyway, you'll be busy with Cotillion.เพื่อนั่งดูพวกผู้หญิงกับงานปั๊มสแตมป์ในประเด็นของพ่อพวกเทอ They Shoot Humphreys, Don't They? (2009)
You love Cotillion. You should be doing it together.มันควรเป็นเวลาที่คุณและเซรีน่าทำร่วมกัน ไม่ใช่เหรอ? They Shoot Humphreys, Don't They? (2009)
I'm a mentor at Cotillion this year and my mom asked me to host a dinner at our house.ฉันควร เอ่อ ฉันควรจะไป ฉัน เอ่อ ฉันเป็นที่ปรึกษาให้กับงานเต้นรำcotillion ปีนี้ They Shoot Humphreys, Don't They? (2009)
Cotillion only happens once.นี่มันไม่เหมือนกับงานแต่งงานหรอนะ They Shoot Humphreys, Don't They? (2009)
I mean, it's Friday night. I'll take real politics over the ones at Cotillion any night.แต่คุณแน่ใจนะ ผมหมายถึง มันเป็นคืนวันศุกร์ They Shoot Humphreys, Don't They? (2009)
I'm going to Cotillion with Graham Collins.ฉันวางแผนจะเริ่มต้น และฉันก็มาติดอยู่ตรงนี้ They Shoot Humphreys, Don't They? (2009)
Someone has to change the nicotine patch. She's going through withdrawal.ต้องมีคนคอยเปลี่ยนแผ่นนิโคติน มันอยู่ช่วงอดบุหรี่ The Floating Anniversary (2009)
What if sun Hong Triad are still dealing in narcotics?จะเกิดอะไรขึ้นถ้าซุนฮอง ยังเกี่ยวพันกับการค้ายาเสพติด? Snakehead (2009)
If only all parasitic worms were full of narcotics.ถ้าเพียงหนอนปรสิต ทั้งหมดนี้ มียาเสพติด อยู่เต็มไปหมด Snakehead (2009)
The creature, Peter, is not an illicit narcotic at all.สัตว์โลกนี้ ปีเตอร์ มันไม่ใช่ยาเสพติด ผิดกฎหมายอะไรหรอก Snakehead (2009)
Haven't you ever heard of a whispered aside? What did eric do at cotillion?นี่เธอไม่เคยได้ยินเรื่องซุึบซิบเลยหรือไง ว่าเอริคทำอะไรไปที่ Cotilion The Treasure of Serena Madre (2009)
For sabotaging me at cotillion.สำหรับการทำลายฉันที่คอทิลัน The Treasure of Serena Madre (2009)
For sabotaging me at cotillion.ในการที่จะทำลายฉันที่ Cotillion The Debarted (2009)
It takes 36 to 48 hours for neuroleptic narcotics...มันต้องใช้เวลาประมาณ 36-48 ชั่วโมงเพื่อให้ยา Shutter Island (2010)
And you, you're... you're, uh, working Narcotics at the D.A.'s?And you, you're... you're, uh, working Narcotics at the D.A.'s? Your Secrets Are Safe (2010)
A dealer flipped in my narcotics case.A dealer flipped in my narcotics case. Your Secrets Are Safe (2010)
- What? - It's electronic It delivers the same amount of nicotine, but the smoke is water vapor.คือมันมีนิโคติน แต่ควันมันเป็นไอน้ำ ดูนี่สิ! The Tourist (2010)
We just dosed them with pharmaceutical-grade narcotics.เราก็แค่ เอ่อ วางยาเขาด้วย /N narcotics ที่ขายตามร้านขายยาทั่วไป Chuck Versus the Honeymooners (2010)
Are you people involved in narcotics?พวกคุณสองคนติดยากันรึเปล่านี่? The Chase (2010)
Nah. Doesn't look like they were transporting narcotics.ไม่ พวกเขาดูไม่เหมือน คนที่ลำเลียงยาเสพติด Caballo sin Nombre (2010)
Well, the remaining tissue I collected from his hands shows a high level of nicotine.ซากเนื้อเยื่อที่เหลืออยู่ ที่ฉันรวบรวมมาได้จาก มือของเขา มีระดับของนิโคตินสูงมาก The Couple in the Cave (2010)
I'm really happy that her music has inspired so many of you, even if that inspiration was brought about by a dangerous narcotic.บริทนี่ย์บันดาลใจพวกเธอทั้งหลาย แม้ว่ามัน จะเป็นภัยต่อเด็กและคนชรา Britney/Brittany (2010)
Marion Cotillard. Yes!-มาริออน โคทิลาร์ด ใช่เลย! The Substitute (2010)
Marion Cotillard. Oh, my God, stop it!-มาริออน โคทิลาร์ด โอ้พระเจ้า หยุดเลย! The Substitute (2010)
Canada. Nova Scotia Province.Nova Scotia แคนาดา Hanamizuki (2010)
- Narcotics anonymous?- Narcotics Anonymous (สมาคมผู้ติดยาเสพติดนิรนาม) Accounting for Lawyers (2010)
It's a gateway to narcotics.มันเป็นหนทางไปสู่ยาเสพติด Accounting for Lawyers (2010)
Narcotics!ยาเสพติด! Accounting for Lawyers (2010)
Which means that you met him in narcotics anonymous.นั่นแสดงว่าเธอเคยเจอเขาที่ สมาคมผู้ติดยาเสพติดนิรนาม Accounting for Lawyers (2010)
- Nicotine patch.นายกำลังทำอะไร แผ่นนิโคติน A Study in Pink (2010)
I.A. needed my help to bust a narcotics cop on the take and I said yes.ฝ่ายสอบสวนภายใน ให้ฉันช่วยจับตำรวจค้ายา แล้วฉันก็ตกลง First Blood (2010)
I.A. needed my help to bust a narcotics cop on the take, and I said yes, to close the books on your bar fight!หน่วยสอบสวนภายในอยากให้ฉันช่วย จับตำรวจค้ายา และฉันตกลงช่วย เพื่อเคลียร์เรื่อง Everything Is Illumenated (2010)
A narcotics officer got suspended because of that bar fight.จนท.ปราบปรามยาเสพติดถูกพักงาน เพราะเรื่องวิวาทที่บาร์ Everything Is Illumenated (2010)
A narcotics officer got suspended because of you.ไม่ใช่ จนท.ปราบปรามยาเสพติดถูกพักงาน ก็เพราะคุณ Everything Is Illumenated (2010)
No, I can't have narcotics.ไม่ ฉันใช้นาร์โคติกไม่ได้ (ยาระงับปวดชนิดเสพติด) One Way (2010)
Look, I could give you non-narcotic painkillers, but I'd have to dig them up.ฟังนะ ผมจ่ายยาแก้ปวด ที่ไม่เสพติดให้คุณก็ได้ แต่ผมคงต้องรื้อหน่อยล่ะ One Way (2010)
Yeah, we put, uh, nicotine cream under his wristwatch.เราทา เอ่อ ครีมนิโคตินใต้นาฬิกาข้อมือของเขา The San Lorenzo Job (2010)
And nicotine on the skin goes right into the bloodstream.นิโคตินบนผิวจะซึมสู่กระแสเลือด The San Lorenzo Job (2010)
Nicotine patch, helps me think.แผ่นนิโคติน ช่วยให้คิด Unaired Pilot (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cotiHe said that his previous dentist told him that he'd remove nicotine stains if he stopped smoking.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ป.ป.ส[N] Office of the Narcotics Control Board, See also: ONCB, Syn. สำนักงานคณะกรรมการป้องและปราบปรามยาเสพติด
สิ่งเสพติด[N] narcotic, See also: drug, Syn. สารเสพติด
สิ่งเสพติด[N] narcotic, See also: drug, dope, opiate, stimulant, Syn. สารเสพติด, ยาเสพย์ติด, Example: วัยรุ่นตกเป็นทาสของสิ่งเสพติดในรูปต่างๆ นับแต่กัญชาจนกระทั่งเฮโรอีน, Count unit: ชนิด, Thai definition: ยาหรือสารเคมีซึ่งเมื่อเสพหรือฉีดเข้าสู่ร่างกายติดต่อกันชั่วระยะเวลาหนึ่งก็จะติด ก่อให้เกิดพิษเรื้อรัง ทำให้ร่างกายและจิตใจเสื่อมโทรม
ยาเสพติด[N] drug, See also: narcotic, dope, opiate, Syn. สิ่งเสพติด, สารเสพติด, Example: วัยรุ่นที่ตกเป็นเหยื่อของยาเสพติดล้วนมีสาเหตุและเหตุผลแตกต่างกันไป, Thai definition: ยาหรือสารเคมีซึ่งเมื่อเสพหรือฉีดเข้าสู่ร่างกายติดต่อกันชั่วระยะเวลาหนึ่งก็จะติด ก่อให้เกิดพิษเรื้อรัง ทำให้ร่างกายและจิตใจเสื่อมโทรม
สารเสพติด[N] addictive substance, See also: narcotic, habit-forming substance, Syn. สิ่งเสพติด, ยาเสพติด, Example: ผลการตรวจปัสสาวะของเธอพบว่าไม่มีสารเสพติดใดๆ เจือปนอยู่, Count unit: ประเภท, ชนิด, Thai definition: ยาหรือสารเคมีซึ่งเมื่อเสพติดต่อกันชั่วระยะเวลาหนึ่งก็จะติด ก่อให้เกิดพิษเรื้อรัง
สำนักงานคดียาเสพติด[N] Office of Narcotics Litigation, Example: สำนักงานคดียาเสพติดเป็นโจทก์ฟ้องนายสมร และนางสาวอัจฉราชาวพม่า เป็นจำเลยฐานร่วมกันมียาบ้า
สำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด[N] Office of the Narcotics Control Board
ยา[N] drug, See also: narcotic, Syn. ยาเสพติด, สารเสพติด, Example: เขาเป็นเด็กดี เรื่องเหล้าเรื่องยาเขาไม่ยุ่งอยู่แล้ว
ยา[N] drug, See also: narcotic, Syn. ยาเสพติด, สารเสพติด, Example: เขาเป็นเด็กดี เรื่องเหล้าเรื่องยาเขาไม่ยุ่งอยู่แล้ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชายฝั่งทะเล[n. exp.] (chāifang thalē) EN: coast   FR: littoral [m] ; bordure côtière [f] ; bord de mer [m]
ด้วงมะพร้าว[n.] (duang maphrāo) EN: Rhinoceros Beetle ; Coconut rhinoceros beetle ; Asiatic rhinoceros beetle ; black beetle, coconut black beetle ; coconut palm rhinoceros beetle ; coconut rhinoceros beetle ; date palm beetle ; dung beetle   FR: scarabée rhinocéros [m] ; Rhinocéros du cocotier [m] ; scarabée rhinocéros du cocotier [m] ; scarabée du cocotier [m] ; oryctes du cocotier [m] ; Bébête coco [f] (rég. - La Réun.]
ฝั่งทะเล[n. prop.] (fang thalē) EN: coastal ; seacoast ; seashore ; seaside   FR: littoral [m] ; rivage [m] ; zone côtière [f]
ค่าสมาชิก[n. exp.] (khā samāchik) EN: membership fee   FR: cotisation de membre [f]
กระบุง[n.] (krabung) EN: former measure unit for grain   FR: [ancienne mesure de capacité] ; picotin [m]
ลงขัน[v.] (longkhan) EN: contribute ; offer money ; take a share in the expenses ; chip in ; contribute to the pot ; take up a collection   FR: cotiser ; contribuer ; participer
นิโคติน[n.] (nikhōtin) EN: nicotine   FR: nicotine [f]
ต้นมะพร้าว[n.] (ton maphrāo) EN: coconut palm   FR: cocotier [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
COTIJA    K OW0 T IY1 JH AH0
SCOTIA    S K OW1 SH AH0
COTILLA    K AH0 T IH1 L AH0
NARCOTIC    N AA0 R K AA1 T IH0 K
NICOTINE    N IH1 K AH0 T IY2 N
SCOTIA'S    S K OW1 SH AH0 Z
NARCOTICS    N AA0 R K AA1 T IH0 K S
NICOTINE'S    N IH1 K AH0 T IY2 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cotilion    (n) (k @1 t i1 l i@ n)
narcotic    (n) (n aa1 k o1 t i k)
nicotine    (n) (n i1 k @ t ii n)
cotilions    (n) (k @1 t i1 l i@ n z)
cotillion    (n) (k @1 t i1 l i@ n)
narcotics    (n) (n aa1 k o1 t i k s)
cotillions    (n) (k @1 t i1 l i@ n z)
Nova Scotia    (n) - (n ou2 v @ - s k ou1 sh @)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Betäubungsmittel {n}; Narkotikum {n} | Betäubungsmittel {pl}narcotic | narcotics [Add to Longdo]
Figurentanz {m}cotillion [Add to Longdo]
Narkotismus {m}narcotism [Add to Longdo]
Nikotin {n}nicotine [Add to Longdo]
Rauschgift {n}narcotic drug; drug; narcotic [Add to Longdo]
Rauschgiftdezernat {n}narcotics squad [Add to Longdo]
Verkleidung {f}wainscoting [Add to Longdo]
einschläfernd {adj}narcotic [Add to Longdo]
narkotisch; betäubend; narkotisierend {adj}narcotic [Add to Longdo]
narkotisch {adv}narcotically [Add to Longdo]
narkotisieren | narkotisierend | narkotisiert | narkotisiertto narcotize | narcotizing | narcotizes | narcotized [Add to Longdo]
narkotisierend {adv}narcotically [Add to Longdo]
nikotinfrei {adj}nicotine-free; non-nicotine [Add to Longdo]
verkleiden | verkleidend | verkleidet | verkleidet | verkleideteto wainscot | wainscoting | wainscoted | wainscots | wainscoted [Add to Longdo]
mykotisch {adj}; durch Pilze hervorgerufen [med.]mycotic; caused by a fungus [Add to Longdo]
onkotisch {adj}; eine Geschwulst betreffend [med.]oncotic [Add to Longdo]
Talpacotitaube {f} [ornith.]Ruddy Ground Dove [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
INAH[アイナ, aina] (n) (See イソニコチン酸ヒドラジド) isonicotinic acid hydrazide; INAH [Add to Longdo]
NAD[エヌエーディー;ナッド, enue-dei-; naddo] (n) (See ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド) nicotinamide adenine dinucleotide (NAD) [Add to Longdo]
イソニコチン酸ヒドラジド[イソニコチンさんヒドラジド, isonikochin san hidorajido] (n) (See イソニアジド) isonicotinic acid hydrazide [Add to Longdo]
ナルコチン[, narukochin] (n) narcotine [Add to Longdo]
ニコチン[, nikochin] (n) nicotine; (P) [Add to Longdo]
ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド[, nikochin'amidoadeninjinukureochido] (n) nicotinamide adenine dinucleotide [Add to Longdo]
ニコチンアミドアデニンジヌクレオチドホスフェート[, nikochin'amidoadeninjinukureochidohosufe-to] (n) nicotinamide adenine dinucleotidephosphate (NAD) [Add to Longdo]
ニコチンガム[, nikochingamu] (n) nicotine gum [Add to Longdo]
ニコチンキャンディー[, nikochinkyandei-] (n) nicotine lollipop [Add to Longdo]
ニコチン酸[ニコチンさん, nikochin san] (n) nicotinic acid [Add to Longdo]
ニコチン中毒[ニコチンちゅうどく, nikochin chuudoku] (n) nicotinism; nicotine addiction; nicotine poisoning [Add to Longdo]
ニコ中[ニコちゅう, niko chuu] (n) (abbr) (See ニコチン中毒) nicotinism [Add to Longdo]
ノバスコーシャ;ノバスコシア[, nobasuko-sha ; nobasukoshia] (n) Nova Scotia [Add to Longdo]
ヤニ取り[ヤニとり, yani tori] (n) tar, nicotine stain removal [Add to Longdo]
ヤニ中[ヤニちゅう, yani chuu] (n) (See ニコチン中毒) nicotinism [Add to Longdo]
羽目(P);破目[はめ, hame] (n) (1) (羽目 only) panel; wainscoting; wainscotting; (2) plight; fix; bind; awkward situation; difficult situation; mess; (P) [Add to Longdo]
羽目板[はめいた, hameita] (n) wainscoting; wainscotting [Add to Longdo]
腰羽目[こしばめ, koshibame] (n) waist-high wainscoting; waist-high wainscotting [Add to Longdo]
腰張り;腰張(io)[こしばり, koshibari] (n) (1) wainscoting; wainscotting; (2) sliding door's decorative paper skirt [Add to Longdo]
[やに;ヤニ, yani ; yani] (n) (1) resin; (2) (tobacco) resin; tar; nicotine; (3) sleep (in one's eyes, i.e. eye mucus) [Add to Longdo]
低ニコチン[ていニコチン, tei nikochin] (n) (See 低タール) low nicotine (e.g. of cigarettes) [Add to Longdo]
内張り[うちばり, uchibari] (n) lining; ceiling; wainscoting; wainscotting [Add to Longdo]
麻酔剤[ますいざい, masuizai] (n) anesthetic; anaesthetic; narcotic [Add to Longdo]
麻酔薬[ますいやく, masuiyaku] (n) anesthetic; anaesthetic; narcotic [Add to Longdo]
麻薬(P);痲薬[まやく, mayaku] (n,adj-no) narcotic drugs; narcotic; opium; dope; (P) [Add to Longdo]
麻薬及び向精神薬取締法[まやくおよびこうせいしんやくとりしまりほう, mayakuoyobikouseishinyakutorishimarihou] (n) Narcotics and Psychotropics Control Law [Add to Longdo]
麻薬取締班[まやくとりしまりはん, mayakutorishimarihan] (n) narcotics squad; narc squad [Add to Longdo]
麻薬取締法[まやくとりしまりほう, mayakutorishimarihou] (n) (Japanese) Narcotics Control Law [Add to Longdo]
麻薬常用[まやくじょうよう, mayakujouyou] (n) narcotic addiction [Add to Longdo]
麻薬性鎮痛薬[まやくせいちんつうやく, mayakuseichintsuuyaku] (n) narcotic analgesic [Add to Longdo]
眠り薬[ねむりぐすり, nemurigusuri] (n) sleeping powder; sleeping drug; narcotic; anaesthetic; anesthetic [Add to Longdo]
[やく, yaku] (n) (1) (sl) (See 麻薬) dope; narcotics; drugs; (n-suf) (2) medication; drug; treatment; anti- [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
哈利法克斯[Hā lì fǎ kè sī, ㄏㄚ ㄌㄧˋ ㄈㄚˇ ㄎㄜˋ ㄙ, ] Halifax (name); Halifax city, capital of Nova Scotia, Canada; Halifax, town in West Yorkshire, England [Add to Longdo]
尼古丁[ní gǔ dīng, ㄋㄧˊ ㄍㄨˇ ㄉㄧㄥ, ] nicotine [Add to Longdo]
新斯科舍[Xīn sī kē shè, ㄒㄧㄣ ㄙ ㄎㄜ ㄕㄜˋ, ] Nova Scotia province, Canada [Add to Longdo]
[dú, ㄉㄨˊ, ] poison; narcotics [Add to Longdo]
毒品[dú pǐn, ㄉㄨˊ ㄆㄧㄣˇ, ] drugs; narcotics; poison [Add to Longdo]
海洛英[hǎi luò yīng, ㄏㄞˇ ㄌㄨㄛˋ , ] heroin, a white narcotic powder derived from morphine [Add to Longdo]
烟酸[yān suān, ㄧㄢ ㄙㄨㄢ, / ] niacin (vitamin B3); 3-Pyridinecarboxylic acid C6H5NO2; nicotinic acid [Add to Longdo]
烟碱[yān jiǎn, ㄧㄢ ㄐㄧㄢˇ, / ] nicotine [Add to Longdo]
犯毒[fàn dú, ㄈㄢˋ ㄉㄨˊ, ] illegal drug; narcotic [Add to Longdo]
菸硷[yān jiǎn, ㄧㄢ ㄐㄧㄢˇ, / ] nicotine; also written 菸鹼|菸碱 [Add to Longdo]
菸碱[yān jiǎn, ㄧㄢ ㄐㄧㄢˇ, / ] nicotine [Add to Longdo]
菸碱酸[yū jiǎn suān, ㄩ ㄐㄧㄢˇ ㄙㄨㄢ, / ] niacin (vitamin B3); 3-Pyridinecarboxylic acid C6H5NO2; nicotinic acid [Add to Longdo]
贩毒[fàn dú, ㄈㄢˋ ㄉㄨˊ, / ] to sell narcotics; the drugs trade [Add to Longdo]
防毒[fáng dú, ㄈㄤˊ ㄉㄨˊ, ] defense against poison; defense against poison gas; anti-narcotics measures; defense against computer viruses [Add to Longdo]
麻醉剂[má zuì jì, ㄇㄚˊ ㄗㄨㄟˋ ㄐㄧˋ, / ] narcotic [Add to Longdo]
麻醉药[má zuì yào, ㄇㄚˊ ㄗㄨㄟˋ ㄧㄠˋ, / ] anesthetic; narcotic; chloroform [Add to Longdo]
麻醉药品[má zuì yào pǐn, ㄇㄚˊ ㄗㄨㄟˋ ㄧㄠˋ ㄆㄧㄣˇ, / ] narcotic [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top