Search result for

cordon

(44 entries)
(0.0132 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cordon-, *cordon*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cordon[N] แถวของตำรวจหรือทหารที่ล้อมเพื่อป้องกัน
cordon off[PHRV] ปิดล้อม, See also: ล้อม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cordon(คอร์'เดิน) n. สายสะพายเครื่องราชอิสริยาภรณ์,วงล้อมทหารยาม,เส้นเขตเตรียมพร้อม vt. ล้อมรอบ, Syn. circle,line,girdle

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Cordon off the lower town. - Why?-ปิดล้อม ย่านสลัมของเมือง The Mark of Nimueh (2008)
The FBI has cordoned off a nine-block perimeter...ขณะนี้ FBI ได้ทำการปิดล้อมบริเวณนั้ไว้แล้ว Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)
No, there's been no sign of Bauer in the northeast sector, so expand your cordon to the 25-mile mark.ไม่มีร่องรอยของงบาวเออร์ ทางด้าน ตอ. เฉียงเหนือ ถ้ายังงั้นขยายแนวออกไปอีก 25 ไมล์ Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
Renee, we got a breach in the cordon at gate 6.เรเน่ Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
We'll cordone off a room. There'll be 3 armed guards in there with me, when you give birth.เมื่อถึงเวลาคลอดจะมีเจ้าหน้าที่พร้อมอาวุธอยู่กับผมตลอด Prison Break: The Final Break (2009)
Dear Avis, I'm in my third week at Le Cordon bleu, and I'm in utter bliss.เดียร์เอวิส มันเป็นอาทิตย์ที่สามที่ฉันเรียนที่ เลอ กอร์ดอง เบลอร์ และฉันมีความสุขมาก Julie & Julia (2009)
When you finish your term, you'll be teaching at Cordon Bleu.พอเธอจบคอร์สนี้นะ เธอสอนที่กอร์ดอน เบลอได้เลย Julie & Julia (2009)
It's from a letter that Paul Child wrote to his twin brother Charlie in 1 949 , when Julia was just starting classes at Le Cordon Bleu.มันมาจากจดหมายที่พลอ ชิลด์เขียนถึงชาร์ลี แฝดน้องของเขาเมื่อปี 1949 เมื่อตอนที่จูเลียเริ่มไปเรียนที่ เลอ กอร์ดอน เบลอ Julie & Julia (2009)
But I am ready to graduate from the Cordon Bleu.แต่ฉันพร้อมจะจบคอร์สที่กอร์ดอน เบลอแล้ว Julie & Julia (2009)
You could see a bunch of the babies were cordoned off by themselves away from their parents while their parents were all being slaughtered.สหภาพแรงงานอยู่ที่นี่ แล้วนี่ก็คือ "ที่ส่วนตัว" ตอนที่เราเข้าประเทศ The Cove (2009)
It's worse downtown where police have cordoned off the train station and are searching all passengers.เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจปิดสถานีรถไฟ เพื่อตรวจตราผู้โดยสารทั้งหมด The Next Three Days (2010)
We tracked him to an adjacent building, but Bauer managed to get out of the cordon, along with the reporter Meredith Reed.เราตามเขาไปที่ ตึกที่อยู่ใกล้ๆ กัน แต่บาวเออร์ไปจากวงล้อม พร้อมกับ นักข่าว เมอเรดิธ รีด Day 8: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cordonThe area was cordoned off while fire fighters tried to keep the blaze under control.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่างซ่อมรองเท้า[n. exp.] (chang sǿm røngthāo) EN: shoemaker   FR: cordonnier [m]
ช่างตัดรองเท้า[n.] (chang tat røngthāo) EN: shoemaker ; cobbler   FR: cordonnier [m] ; chausseur [m]
เขตสุขาภิบาล[n. exp.] (khēt sukhāphibān) EN: sanitary district   FR: cordon sanitaire [m]
พิธีบายศรีสู่ขวัญ[n. exp.] (phithī bāi sī sū khwan) EN: wrist-binding ceremony   FR: rituel de l'offrande du cordon-bracelet [m]
สาย[n.] (sāi) EN: string ; thread ; wire ; cord ; line ; tie   FR: fil ; cordon ; corde ; câble ; sangle ; courroie ; lien
สายสะดือ[n. exp.] (saī sadeū) EN: umbilical cord   FR: cordon ombilical [m]
สายสิญจน์[n. exp.] (saīsin) EN: wrist-binding string ; wrist string ; holy thread   FR: cordon-bracelet porte-bonheur [m] ; cordelette bénie [f]
สายโทรศัพท์[n. exp.] (sāi thōrasap) EN: telephone line ; cord (telephone) ; line   FR: ligne téléphonique [f] ; cordon du téléphone [m] ; ligne [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CORDON    K AO1 R D AH0 N
CORDONE    K AO1 R D AH0 N
CORDONED    K AO1 R D AH0 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cordon    (v) (k oo1 d n)
cordons    (v) (k oo1 d n z)
cordoned    (v) (k oo1 d n d)
cordoning    (v) (k oo1 d n i ng)
cordon bleu    (j) - (k oo2 d o n - b l @@1)

Japanese-English: EDICT Dictionary
しめ縄;注連縄;七五三縄;標縄[しめなわ, shimenawa] (n) (Shinto) rope used to cordon off consecrated areas or as a talisman against evil [Add to Longdo]
旭日大綬章[きょくじつだいじゅしょう, kyokujitsudaijushou] (n) Grand Cordon of the Order of the Rising Sun [Add to Longdo]
桐花大綬章[とうかだいじゅしょう, toukadaijushou] (n) Grand Cordon of the Order of the Paulownia Flowers [Add to Longdo]
桐花大綬章[とうかだいじゅしょう, toukadaijushou] (n) Grand Cordon of the Order of the Paulownia Flowers [Add to Longdo]
警戒線[けいかいせん, keikaisen] (n) warning line; police cordon [Add to Longdo]
[じゅ, ju] (n) ribbon; cordon [Add to Longdo]
綬章[じゅしょう, jushou] (n) ribbon; cordon [Add to Longdo]
潜り抜ける;くぐり抜ける[くぐりぬける, kugurinukeru] (v1,vi) to go through; to pass through; to escape (through the cordon); to evade (the law) [Add to Longdo]
大勲位菊花大綬章[だいくんいきくかだいじゅしょう, daikun'ikikukadaijushou] (n) Grand Cordon of the Supreme Order of the Chrysanthemum [Add to Longdo]
注連(iK);標;七五三(iK)[しめ, shime] (n) (1) (See 注連縄) (Shinto) rope used to cordon off consecrated areas or as a talisman against evil; (2) (arch) cordoned off [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cordon \Cor"don\ (k[^o]r"d[o^]n; F. k[^o]r`d[^o]N"), n. [F., fr.
   corde. See {Cord}.]
   1. A cord or ribbon bestowed or borne as a badge of honor; a
    broad ribbon, usually worn after the manner of a baldric,
    constituting a mark of a very high grade in an honorary
    order. Cf. {Grand cordon}.
    [1913 Webster]
 
   2. The cord worn by a Franciscan friar. --Sir E. Sandys.
    [1913 Webster]
 
   3. (Fort.) The coping of the scarp wall, which projects
    beyong the face of the wall a few inches.
    [1913 Webster]
 
   4. (Mil.) A line or series of sentinels, or of military
    posts, inclosing or guarding any place or thing.
    [1913 Webster]
 
   5. A rich and ornamental lace or string, used to secure a
    mantle in some costumes of state.
    [1913 Webster]
 
   {Cordon sanitaire} (k?r`{d?n}" s?`n?`t?r") [F., sanitary
    cordon], a line of troops or military posts around a
    district infected with disease, to cut off communication,
    and thus prevent the disease from spreading. Also used
    figuratively, of a group of neutral states that forms a
    barrier between two hostile states.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cordon
   n 1: a series of sentinels or of military posts enclosing or
      guarding some place or thing
   2: cord or ribbon worn as an insignia of honor or rank
   3: adornment consisting of an ornamental ribbon or cord

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top