Search result for

cooler

(48 entries)
(0.0163 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cooler-, *cooler*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cooler[N] เครื่องทำน้ำเย็น, Syn. ice chest

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cooler(คูล'เลอะ) n. เครื่องทำความเย็น,ตู้เย็น,ภาชนะแช่เย็น,ภาชนะเก็บของเย็น,น้ำยาทำความเย็น,ห้องขังเดี่ยว,คุก, Syn. refrigerant
water coolern. เครื่องทำให้น้ำเย็นและจ่ายน้ำ

English-Thai: Nontri Dictionary
cooler(n) ตู้เย็น,เครื่องทำความเย็น,คุก,ห้องขังเดี่ยว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
coolerชุดทำให้เย็น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
cooler refrigerating effectผลทำความเย็นของชุดทำให้เย็น มีความหมายเหมือนกับ system refrigerating effect [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Travel at night when it's cooler.เดินทางตอนกลางคืน ให้มันเย็นกว่านี้ Breaking and Entering (2008)
Always nice when cooler heads prevail.มันจะดีเสมอเมื่อถือไพ่เหนือกว่า A Pretty Girl in a Leotard (2009)
- Come on. I got some wine coolers...- ไม่เอาน่า ฉันมีไวน์ คูลเลอร์ The Butterfly Effect 3: Revelations (2009)
Which actually would have been way cooler.ซึ่งความจริงมีทางทำให้เย็นลง House Divided (2009)
- Silver bullets are way cooler.- กระสุนเงินมันเจ๋งกว่า Shake and Fingerpop (2009)
Why couldn't they do this at night when it's cooler ?ทำไมพวกเขาไม่ทำเวลากลางคืนนะ ตอนที่มันเย็นกว่านี้? Hostage Crisis (2009)
I had sex with you because you got me drunk on wine coolers and I felt fat that day.ฉันนอนกับนายเพราะ วันนั้นฉันเมาไวน์ มันคือความผิดพลาด Preggers (2009)
- Listen, the heating unit on your cooler is busted.เออ ตัวทำความร้อน บนเครื่องทำน้ำเย็นมันเสีย Chapter One 'Orientation/Jump, Push, Fall' (2009)
He should be cooler by now.เขาน่าจะตัวเย็นลง ได้แล้วในตอนนี้ Dream Logic (2009)
I got you a yellow-eyed cooler.ผมเอา เยลโล่ อาย คูลเลอร์ มาให้ The Real Ghostbusters (2009)
Man, that looks even cooler than it did in the picture.ให้ตาย Kick-Ass (2010)
Fucking fangers. Creek, you and Eddie Boy get that cooler.ครีก นายกับเอ็ดดี้ไปเอา ถังใส่วีและทำลายมันซะ Evil Is Going On (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
coolerAs the day got cooler, I had to put on a sweater.
coolerAs we go up higher, the air becomes cooler.
coolerBut it's a typical savanna country, and we enjoy cooler temperatures.
coolerCan you guess which cooler is the most efficient?
coolerI feel cooler standing in the shade, rather than out in the sun.
coolerIn Japan, relations between neighbors are apt to be cooler than in USA.
coolerIt is getting cooler and cooler.
coolerIt's getting cooler day by day.
coolerIt's getting cooler, particularly in the mornings and evenings.
coolerThe air of hills is cooler than that of plains.
coolerThe climate of Canada is cooler than that of Japan.
coolerThe climate of England is not so mile as that of Japan, but in summer it is much cooler.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คูลเลอร์[n.] (khūlloē) EN: cooler   FR: refroidisserur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
COOLER    K UW1 L ER0
COOLERS    K UW1 L ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cooler    (n) (k uu1 l @ r)
coolers    (n) (k uu1 l @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kühlgehäuse {n}cooler housing [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウォータークーラー;ウオータークーラー[, uo-ta-ku-ra-; uo-ta-ku-ra-] (n) watercooler; water cooler [Add to Longdo]
オイルクーラー[, oiruku-ra-] (n) oil cooler [Add to Longdo]
クーラー[, ku-ra-] (n) cooler; air conditioner; (P) [Add to Longdo]
クーラーボックス[, ku-ra-bokkusu] (n) cooler-box [Add to Longdo]
ルームクーラー[, ru-muku-ra-] (n) room cooler; air conditioner [Add to Longdo]
ワインクーラー[, wainku-ra-] (n) winecooler [Add to Longdo]
冷え込み[ひえこみ, hiekomi] (n) (See 冷え込む) turning into a cooler state; cooling down [Add to Longdo]
冷却器[れいきゃくき, reikyakuki] (n) refrigerator; cooler; freezer; radiator (of a car) [Add to Longdo]
冷房器;冷房機[れいぼうき, reibouki] (n) air conditioner; cooler [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cool \Cool\, a. [Compar. {Cooler}; superl. {Coolest}.] [AS.
   c[=o]l; akin to D. koel, G. k["u]hl, OHG. chouli, Dan.
   k["o]lig, Sw. kylig, also to AS. calan to be cold, Icel.
   kala. See {Cold}, and cf. {Chill}.]
   1. Moderately cold; between warm and cold; lacking in warmth;
    producing or promoting coolness.
    [1913 Webster]
 
       Fanned with cool winds.        --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Not ardent, warm, fond, or passionate; not hasty;
    deliberate; exercising self-control; self-possessed;
    dispassionate; indifferent; as, a cool lover; a cool
    debater.
    [1913 Webster]
 
       For a patriot, too cool.       --Goldsmith.
    [1913 Webster]
 
   3. Not retaining heat; light; as, a cool dress.
    [1913 Webster]
 
   4. Manifesting coldness or dislike; chilling; apathetic; as,
    a cool manner.
    [1913 Webster]
 
   5. Quietly impudent; negligent of propriety in matters of
    minor importance, either ignorantly or willfully;
    presuming and selfish; audacious; as, cool behavior.
    [1913 Webster]
 
       Its cool stare of familiarity was intolerable.
                          --Hawthorne.
    [1913 Webster]
 
   6. Applied facetiously, in a vague sense, to a sum of money,
    commonly as if to give emphasis to the largeness of the
    amount.
    [1913 Webster]
 
       He had lost a cool hundred.      --Fielding.
    [1913 Webster]
 
       Leaving a cool thousand to Mr. Matthew Pocket.
                          --Dickens.
 
   Syn: Calm; dispassionate; self-possessed; composed;
     repulsive; frigid; alienated; impudent.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cooler \Cool"er\, n.
   That which cools, or abates heat or excitement.
   [1913 Webster]
 
      If acid things were used only as coolers, they would
      not be so proper in this case.      --Arbuthnot.
   [1913 Webster]
 
   2. Anything in or by which liquids or other things are
    cooled, as an ice chest, a vessel for ice water, etc.
    [1913 Webster]
 
   3. An alcoholic beverage containing liquor or wine plus a
    carbonated beverage, usually served with ice.
    [PJC]
 
   4. jail; -- usually used in the form the cooler. [slang]
    [PJC]
 
   4. an air conditioner.
    [PJC] cool-headed

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cooler
   n 1: a refrigerator for cooling liquids [syn: {cooler}, {ice
      chest}]
   2: an iced drink especially white wine and fruit juice
   3: a cell for violent prisoners [syn: {cooler}, {tank}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top