Search result for

contribues

(260 entries)
(0.0956 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -contribues-, *contribues*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา contribues มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *contribues*)
English-Thai: Longdo Dictionary
contribution(n) ผลงาน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
contributeสนับสนุน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
contribute    [VI] มีส่วนทำให้, Syn. conduce, lead
contribute    [VI] ให้ (เพื่อช่วยเหลือ)
contribute    [VT] ให้ (เพื่อช่วยเหลือ), Syn. give, donate, provide
contributor    [N] ผู้บริจาค, Syn. donor, giver
contribution    [N] การบริจาค
contribution    [N] สิ่งที่บริจาค, Syn. donation, present, gift
contributory    [ADJ] เกี่ยวกับการบริจาค, Syn. contributing
contribute to    [PHRV] บริจาค (เงินหรือเวลา), See also: ให้หรือสละ (เงินหรือเวลา)
contribute to    [PHRV] ส่งเรื่องไปตีพิมพ์ (หนังสือ, นิตยสารฯลฯ)
contribute to    [PHRV] รับผิดชอบต่อ, See also: เป็นสาเหตุของ, นำมาซึ่ง, Syn. conduce to
non-contributory    [ADJ] ซึ่งจ่ายให้นายจ้าง, Syn. contributory
contribute towards    [PHRV] บริจาค (เงินหรือเวลา), See also: ให้หรือสละ (เงินหรือเวลา)
contribute towards    [PHRV] ส่งเรื่องไปตีพิมพ์ (หนังสือ, นิตยสารฯลฯ)
contribute towards    [PHRV] รับผิดชอบต่อ, See also: เป็นสาเหตุของ, นำมาซึ่ง, Syn. conduce to
lay someone under contribution    [IDM] เก็บสะสมเงิน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rat(e)able contributionการร่วมรับผิดตามสัดส่วน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
rat(e)able contributionการร่วมรับผิดตามสัดส่วน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
contribution to capitalเงินหรือทรัพย์สินที่นำมาร่วมลงทุน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
contribution to the maintenanceการออกเงินค่าอุปการะเลี้ยงดู [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
contributoryการมีส่วนร่วม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
contributory cause of deathสาเหตุเสริมของการตาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
contributory mortgageการรับจำนองร่วม [ดู joint mortgage] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
contributory negligenceความประมาทร่วม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
contributory negligenceการที่ต่างฝ่ายต่างประมาท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
contributory reinsuranceการประกันภัยต่อร่วม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
contributory valueมูลค่าเพื่อเฉลี่ยค่าเสียหายร่วม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
contribution๑. การให้เงินช่วยเหลือ๒. การอุดหนุน๓. การเข้ามีส่วนร่วม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
contributionการร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
contribution clauseข้อกำหนดรับประกันภัยร่วม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
general average contributionส่วนร่วมชดใช้ความเสียหายร่วม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
non-contribution clauseข้อกำหนดการไม่ร่วมชดใช้ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
non-contributoryการไม่มีส่วนร่วม ดู contributory [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
negligence, contributoryการที่ต่างฝ่ายต่างประมาท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Government contributionเงินสมทบจากรัฐบาล [เศรษฐศาสตร์]
Charitable contributionsการบริจาคเพื่อการกุศล [TU Subject Heading]
Confiscations ; Confiscation and contributionsการริบทรัพย์ (ภาวะสงคราม) [TU Subject Heading]
Contributions in Buddhismผลงานในด้านพุทธศาสนา [TU Subject Heading]
Contributions in [specific field or topic]ผลงานในด้าน... [TU Subject Heading]
Income tax deductions for political contributionsการนำเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนทางการเมืองมาหักลดหย่อนภาษี [TU Subject Heading]
Contribution marginกำไรผันแปร [การบัญชี]
Causes, Contributoryสาเหตุเสริม [การแพทย์]
Contributing Factorsปัจจัยร่วม [การแพทย์]
Contributoryเหตุเสริม [การแพทย์]
ICT industry contributionมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรม ICT
มูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรม ICT คือ ผลต่างระหว่างมูลค่าผลผลิตสินค้าและบริการด้าน ICT กับค่าใช้จ่าย (หรือต้นทุน) ขั้นกลางที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการ ICT นั้น โดยปกติ การประเมินวัดมูลค่าเพิ่มของแต่ละอุตสาหกรรมเปรียบเทียบกับระบบเศรษฐกิจโดยรวมหรือตัวเลข GDP นี้ เป็นรูปแบบหนึ่งที่ใช้วิเคราะห์/ประเมินบทบาทและความสำคัญของอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆ ควบคู่ไปกับการประเมินวัดด้านอื่นๆ เช่น สัดส่วนการจ้างงานในอุตสาหกรรมต่อการจ้างงานรวมในระบบเศรษฐกิจ เป็นต้น

ณ ปัจจุบัน ประเทศไทยยังมิได้มีการกำหนดนิยามและขอบเขตของอุตสาหกรรม ICT อย่างชัดเจน แต่ในการศึกษาก่อนหน้านั้น ได้อ้างอิงแนวทางที่กลุ่มประเทศ OECD ใช้ในการกำหนดนิยามและขอบเขตของอุตสาหกรรม ICT บนพื้นฐานของการจัดประเภทอุตสาหกรรมตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามมาตรฐานสากล (ISIC) และสรุปให้ใช้นิยามของ ICT ในความหมายแคบ นั้น คือ ICT ประกอบด้วยกลุ่มอุตสาหกรรม 4 กลุ่ม อันได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต (ICT manufacturing) กลุ่มอุตสาหกรรมการค้า ICT (ICT Trade) กลุ่มอุตสาหกรรมโทรคมนาคม (Telecommunication) และกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ (Computer services) โดยไม่รวมกลุ่มอุตสาหกรรม Information Content (อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ (Publishing) และแพร่กระจายเสียง (Broadcasting) แต่เนื่องจากความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ประเทศไทย ควรทบทวนและกำหนดนิยามอย่างเป็นทางการให้ หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรม ICT เข้าใจตรงกัน ในอนาคตอันใกล้

[ที่มา : สรุปจาก “รายงานการศึกษากรอบแนวคิดในการวัดบทบาทของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่อระบบเศรษฐกิจไทย, ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ โดยความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2548] [เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
contribuEinstein's theories contributed greatly to modern science.
contribuA generous man contributed some two billion yen to charity.
contribuThis inefficiency is a result of the animal's large body and massive legs and feet, which contribute a sideways motion to its walk.
contribuThe member of the Diet brought in a bill on political contribution, but it didn't pass.
contribuThe artists pledged to contribute all his property to charity.
contribuThe player contributed to the victory.
contribuThat organization depends on voluntary contributions.
contribuThe old man contributed a large sum of money to the poor.
contribuThose people contributed greatly to world peace.
contribuWhat factor contributed to the reaction?
contribuNobody contributed to the understanding of dreams as much as Freud.
contribuPenicillin has contributed much to the welfare of mankind.
contribuThe robots are sure to contribute to the world.
contribuLet us students contribute to the welfare of the victims of the earthquake; even loose change will go a long way.
contribuMaintaining a high salt diet may contribute to high blood pressure.
contribuMusic and art can greatly contribute to the enjoyment of life.
contribuScience and art must contribute to the promotion of human welfare.
contribuThe more unique each person is, the more he contributes to the wisdom of others.
contribuYour contribution to the school is tax-deductible.
contribuThe construction of a highway will contribute to the growth of the suburbs.
contribuThe generous dentist contributed some two billion yen to charity.
contribuWorking healthy people contribute to the repression of medical expenses, the raise of the beginning age of benefits and curtailment of its cost.
contribuLet us students contribute to the welfare of the victims of the earthquake; even pin-money will go a long way.
contribuAs a similar feature it is noted that students engaged in fund-raising activities rarely contribute money they have earned themselves.
contribuGiving such large contributions to charities made him feel that he had a feather in his cap.
contribuSince many organizations are putting effort into recycling in order to restore the natural environment, why won't you contribute to reforestation?
contribuI appeal to you to contribute to the new clinic.
contribuThose books which have made a lasting contribution to man's quest for truth, we call great books.
contribuMany U.S. politicians depend on contributions from fat cats for their campaigns.
contribuThe more skills one masters, the greater contribution one can make to society.
contribuA power failure contributed to the confusion in the hall.
contribuJapan can thus make a contribution in the fields of culture and education.
contribuClear foresight contributed greatly to his success.
contribuHis effort contributed to success.
contribuHis effort contributed to my company's growth.
contribuHe made a great contribution to research into cancer.
contribuHe made a voluntary contribution to the school.
contribuHe contributed fifty dollars to the project.
contribuHe contributed a lot of money to the charity.
contribuHe contributed to the development to the city.
contribuHe contributed a lot of money to the hospital.
contribuHe went from door to door asking for contributions.
contribuHe contributed much to the development of the economy.
contribuHe made a substantial contribution to economics.
contribuHe contributed a lot of money for the sake of art.
contribuHe was dependent on contribution for a part of capital.
contribuHe contributed much money of his own accord.
contribuHe contributed to the good of the community.
contribuHe studied hard in his youth, and it contributed to his success in later years.
contribuHe contributed much money to relieving the poor.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
contribute(คันทริบ'บิวทฺ) {contributed,contributing,contributes} vt.,vi. ให้เงินช่วยเหลือ,ช่วยเหลือ,อุดหนุน,สนับสนุน,ส่งเรื่องเขียนตีพิมพ์, See also: contributive adj., Syn. give
contribution(คอนทระบิว'เชิน) n. การบริจาค,การช่วยเหลือ,การอุดหนุน,การสนับสนุน,เรื่องเขียนที่ส่งไปตีพิมพ์,สิ่งที่มอบ,สิ่งที่บริจาค,ภาษีพิเศษ, Syn. grant
contributor(คันทริบ'บิวเทอะ) n. ผู้บริจาค,ผู้ออกเงินช่วยเหลือ,ผู้ช่วยเหลือ,ผู้มีส่วน,ผู้ส่งเรื่องเขียนไปตีพิมพ์., See also: contributorial adj. ดูcontributor
contributory(คันทริบ'บิวโทรี) adj. เกี่ยวกับการออกเงินช่วยเหลือ,ซึ่งมีส่วน,ซึ่งต้องเสียภาษี n. ผู้ช่วยเหลือ,ผู้บริจาค,สิ่งที่มีส่วน,ผู้มีส่วน

English-Thai: Nontri Dictionary
contribute(vt) ช่วยเหลือ,อุดหนุน,สนับสนุน,ให้เงินช่วย,มีส่วนช่วย
contribution(n) การช่วยเหลือ,การบริจาค,การสนับสนุน,การอุดหนุน,การลงทุน
contributor(n) ผู้ช่วยเหลือ,ผู้สนับสนุน,ผู้ออกเงิน,ผู้บริจาค
contributory(adj) ที่มีส่วนช่วย,ที่อุดหนุน,ที่สนับสนุน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้มีส่วน    [N] participant, See also: participator, contributor, Example: ผมถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้มีส่วนที่ทำให้เรื่องวุ่นวายใหญ่โตอย่างนี้, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่มีส่วนร่วมกระทำการในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
คุณความดี    [N] goodness, See also: virtue, merit, meritoriousness, good, great contributions, Syn. คุณธรรม, ความดี, Ant. ความชั่ว, ความเลว, Example: ประชาชนได้เห็นคุณความดีของท่านที่ท่านได้ร่วมทำไว้ตั้งแต่ในอดีต
คุณงามความดี    [N] goodness, See also: virtue, meritoriousness, merit, good, great contributions, Syn. คุณความดี, คุณธรรม, ความดี, Ant. ความชั่ว, ความเลว, Example: แม้ท่านจะมรณภาพไปนาน แล้วแต่ชื่อเสียงและคุณงามความดีของท่านก็ยังเป็นที่รู้จักแพร่หลายในหมู่สังคมชาวพุทธ, Count unit: ประการ, อย่าง, ข้อ
คุณูปการ    [N] benefaction, See also: support, patronage, contribution, Syn. คุโณปการ, Example: ผลงานของท่านนับเป็นคุณูปการอันใหญ่หลวงแก่วงการศึกษา, Thai definition: สิ่งที่เอื้อคุณ, การอุดหนุนทำความดี
คุโณปการ    [N] benefaction, See also: support, patronage, contribution, Syn. คุณูปการ, Thai definition: การอุดหนุนทำความดี
เงินบริจาค    [N] donation, See also: gift, contribution, Syn. เงินช่วยเหลือ, Example: ชาวบ้านผู้ประสบอุทกภัยได้รับเงินบริจาคช่วยเหลือจากทางการกันอย่างทั่วถึง, Thai definition: เงินที่สละให้เพื่อร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น เงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ผู้บริจาค    [N] donator, See also: donor, giver, contributor, sponsor, Syn. ผู้ให้, ผู้สงเคราะห์, Ant. ผู้รับบริจาค, Example: ผู้บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาทขึ้นไปจะได้รับการจารึกชื่อไว้ที่กำแพงตึก, Count unit: คน, Notes: (บาลี)
ผู้มีส่วนร่วม    [N] participant, See also: participator, contributor, associate, Syn. หุ้นส่วน, Example: คุณปู่ของเขาเป็นผู้มีส่วนร่วมในการก่อตั้งสถาบันแห่งนี้, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่มีความเกี่ยวข้อง, ผู้ที่ให้ความร่วมมือ
ผู้ให้    [N] giver, See also: donor, supplier, sponsor, contributor, Syn. ผู้บริจาค, ผู้อุทิศ, ผู้เสียสละ, Ant. ผู้รับ, Example: พ่อแม่คือผู้ให้เสมอ ถึงแม้ลูกจะเติบโต ปีกกล้าขาแข็งแล้วก็ตาม, Count unit: คน, Thai definition: ยกหรือมอบสิ่งที่เป็นของตนแก่ผู้อื่น
ผู้อุปถัมภ์    [N] supporter, See also: sponsor, giver, guardian, contributor, Syn. ผู้อุปการะ, Example: เด็กกำพร้าเหล่านี้ต้องพึ่งพาอาศัยพ่อแม่หรือคนอื่นเป็นผู้อุปถัมภ์ค้ำชูกว่าจะรอด ปากเหยี่ยวปากกา, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ค้ำจุน, ผู้ที่เลี้ยงดู, Notes: (บาลี), (สันสกฤต)
ลงขัน    [V] contribute, See also: offer money, take a share in the expenses, Example: ผู้บัญชาการตำรวจออกโรงให้สัมภาษณ์ว่า ไม่มีนายบ่อนไหนมาลงขันย้ายผู้กำกับ, Thai definition: เอาเงินใส่ลงในขัน เพื่อช่วยในงานต่างๆ
โดยเสด็จพระราชกุศล [ADV] contribute to a charity fund started by the king, Example: ฉันถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล
บอกบุญ    [V] solicit for charity, See also: solicit contributions, Example: ผมมาบอกบุญทุกท่านเพื่อสร้างโบสถ์ให้วัดของหมู่บ้านเรา, Thai definition: บอกชักชวนให้ทำบุญ เช่น ในการสร้างโบสถ์ทอดกฐินเป็นต้น
ยก    [V] contribute, See also: devote, give, grant, bestow, confer, endow, donate, Syn. มอบ, ให้, Example: บริษัทเอกชนยกที่ดินให้รัฐบาล
การเรี่ยไร    [N] collection, See also: collecting donation, soliciting contributions, Example: รัชกาลที่ 5 ไม่โปรดให้ใครทำบุญเข้าร่วมการเรี่ยไรเกินคนละ 1 บาทด้วยทรงเกรงว่าราษฎรจะเดือดร้อน, Thai definition: การเก็บเงินโดยขอร้องให้ช่วยออกเงินตามใจสมัคร
มีส่วนช่วย    [V] contribute to, See also: be conducive to, Example: การอุดหนุนทางการเงินมีส่วนช่วยในการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บอกบุญ[v.] (bøkbun) EN: solicit contributions ; solicit for charity   
บริจาค[v.] (børijāk) EN: donate ; contribute ; give to charity ; make a charitable gift   FR: faire don ; offrir par charité ; contribuer
ฎีกา[n.] (dīkā) EN: invitation to a monk ; letter of invitation to a Buddhist monk ; solicitation for a contribution ; subscription for Buddhist temple funds   
โดยเสด็จพระราชกุศล[v. exp.] (dōisadet phrarāchakuson) EN: contribute to a charity fund started by the king   
ให้เกิด[v. exp.] (hai koēt) EN: contribute   FR: contribuer
คุณความดี[n.] (khun khwāmdī) EN: goodness ; virtue ; merit ; meritoriousness ; good ; great contributions   FR: vertu [f] ; mérite [m]
ลงขัน[v.] (longkhan) EN: contribute ; offer money ; take a share in the expenses ; chip in ; contribute to the pot ; take up a collection   FR: cotiser ; contribuer ; participer
มีส่วนช่วย[v. exp.] (mī suan chūay) EN: contribute to ; be conducive to   
มีส่วนด้วย[v. exp.] (mī suan dūay) FR: contribuer
เงินบริจาค[n.] (ngoen børijāk) EN: donation ; gift ; contribution   FR: donation [f]
เงินสมทบ[n. exp.] (ngoen somthop) EN: contributions ; grant-in-aid   FR: contribution [f]
เงินสมทบลูกจ้าง[n. exp.] (ngoen somthop lūkjāng) EN: employee's contribution   
เงินสมทบประกันสังคม[n. exp.] (ngoen somthop prakan sangkhom) EN: social security contributions   
ผู้ให้[n.] (phūhai) EN: giver ; donor ; supplier ; sponsor ; contributor ; grantor   FR: donateur [m]
ผู้เสียภาษี[n. exp.] (phū sīa phāsī) EN: taxpayer ; tax-payer   FR: contribuable [m]
สำนักงานสรรพากร[n. exp.] (samnakngān sanphākøn) EN: taxman   FR: bureau des contributions [m]
สรรพากร[n.] (sanphākøn) EN: revenue ; tax collector   FR: contributions [fpl] ; revenus de l'État [mpl]
ส่วนร่วมใน[X] (suanrūam nai) EN: contribution to   

CMU English Pronouncing Dictionary
CONTRIBUTE    K AH0 N T R IH1 B Y UW0 T
CONTRIBUTED    K AH0 N T R IH1 B Y UW0 T AH0 D
CONTRIBUTES    K AH0 N T R IH1 B Y UW0 T S
CONTRIBUTOR    K AH0 N T R IH1 B Y AH0 T ER0
CONTRIBUTING    K AH0 N T R IH1 B Y UW0 T IH0 NG
CONTRIBUTION    K AA2 N T R AH0 B Y UW1 SH AH0 N
CONTRIBUTORS    K AH0 N T R IH1 B Y AH0 T ER0 Z
CONTRIBUTORY    K AH0 N T R IH1 B Y AH0 T AO2 R IY0
CONTRIBUTIONS    K AA2 N T R AH0 B Y UW1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
contribute    (v) (k @1 n t r i1 b y uu t)
contributed    (v) (k @1 n t r i1 b y uu t i d)
contributes    (v) (k @1 n t r i1 b y uu t s)
contributor    (n) (k @1 n t r i1 b y uu t @ r)
contributing    (v) (k @1 n t r i1 b y uu t i ng)
contribution    (n) (k o2 n t r i b y uu1 sh @ n)
contributors    (n) (k @1 n t r i1 b y uu t @ z)
contributory    (j) (k @1 n t r i1 b y u t @ r ii)
contributions    (n) (k o2 n t r i b y uu1 sh @ n z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
投稿[とうこう, toukou] Thai: การส่งเรื่องไปตีพิมพ์ในวารสาร English: contribution (vs)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abgabenquote {f}tax and contribution ratio [Add to Longdo]
Abgabepflicht {f}; Abgabenpflicht {f} (für Sozialleistungen)liability for social security contributions [Add to Longdo]
Beitrag {m} | Beiträge {pl}contribution | contributions [Add to Longdo]
Beitragende {m,f}; Beitragender; Mitarbeiter {m}contributor [Add to Longdo]
Bezahlung {f}contributation [Add to Longdo]
Deckungsbeitrag {m}contribution margin; profit margin [Add to Longdo]
Diskussionsbeitrag {m}contribution to the discussion [Add to Longdo]
die vermögenswirksamen Leistungencontributions to capital formation [Add to Longdo]
Scherflein {n} | sein Scherflein zu etw. beitragenmite | to make one's little contributions to sth. [Add to Longdo]
Sozialabgabenquote {f}social security contribution ratio [Add to Longdo]
Sozialbeitrag {m}social insurance contribution [Add to Longdo]
Sozialleistung {f} | freiwillige Sozialleistungensocial contribution | perks [Add to Longdo]
Spende {f}; Beitrag {m}contribution [Add to Longdo]
Versicherungsbeitrag {m}insurance contribution [Add to Longdo]
Zuwendung {f}; finanzieller Beitragfinancial contribution [Add to Longdo]
beisteuerndcontributing [Add to Longdo]
beisteuerndcontributory [Add to Longdo]
beitragen; beisteuern; spenden | beitragend; beisteuernd; spendend | beigetragen; beigesteuert; gespendet | er/sie trägt bei | ich/er/sie trug bei | er/sie hat/hatte beigetragento contribute | contributing | contributed | he/she contributes | I/he/she contributed | he/she has/had contributed [Add to Longdo]
beitragspflichtigliable to contribution [Add to Longdo]
mitwirkendcontributive [Add to Longdo]
mitwirkend {adv}contributively [Add to Longdo]
niedrigerer Beitragabated contribution [Add to Longdo]
steuert beicontributes [Add to Longdo]
trägt beicontributes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コントリビューション[, kontoribyu-shon] (n) contribution [Add to Longdo]
ヤミ献金;闇献金[ヤミけんきん(ヤミ献金);やみけんきん(闇献金), yami kenkin ( yami kenkin ); yamikenkin ( yami kenkin )] (n) illegal donation; secret contribution [Add to Longdo]
闇汁[やみじる, yamijiru] (n) (See 闇鍋) stew prepared from ingredients contributed by members of a party, and eaten in the dark for fun [Add to Longdo]
闇鍋[やみなべ, yaminabe] (n) (See 闇汁) stew prepared from ingredients contributed by members of a party, and eaten in the dark for fun [Add to Longdo]
一役[ひとやく, hitoyaku] (n) role (which someone or something plays in a given situation); part; contribution (to a given situation) [Add to Longdo]
確定拠出型年金[かくていきょしゅつがたねんきん, kakuteikyoshutsugatanenkin] (n) defined-contribution pension [Add to Longdo]
確定拠出年金[かくていきょしゅつねんきん, kakuteikyoshutsunenkin] (n) defined contribution pension plan [Add to Longdo]
患者負担[かんじゃふたん, kanjafutan] (n) medical expenses borne by the patient; patient contribution; patient share; co-payment [Add to Longdo]
寄金[ききん, kikin] (n) contribution; donation; (P) [Add to Longdo]
寄稿[きこう, kikou] (n,vs) contribution (e.g. to newspaper) [Add to Longdo]
寄稿者[きこうしゃ, kikousha] (n) contributor (of articles) [Add to Longdo]
寄書[きしょ, kisho] (n,vs) contributed article [Add to Longdo]
寄進[きしん, kishin] (n,vs) contribution; donation (to a temple, etc.) [Add to Longdo]
寄付(P);寄附(P)[きふ, kifu] (n,vs) contribution; donation; (P) [Add to Longdo]
寄付金;寄附金[きふきん, kifukin] (n) donation; contribution; endowment [Add to Longdo]
寄付金を募る;寄附金を募る[きふきんをつのる, kifukinwotsunoru] (exp,v5r) to make an appeal for contributions; to collect donations [Add to Longdo]
寄与[きよ, kiyo] (n,vs) contribution; service; (P) [Add to Longdo]
記念論文集[きねんろんぶんしゅう, kinenronbunshuu] (n) collection of essays contributed in celebration of something; festschrift [Add to Longdo]
義援金(P);義捐金[ぎえんきん, gienkin] (n) donation money; contribution; (P) [Add to Longdo]
義金[ぎきん, gikin] (n) contribution [Add to Longdo]
義捐;義援[ぎえん, gien] (n,vs) contribution; donation [Add to Longdo]
拠金[きょきん, kyokin] (n) subscription; contribution [Add to Longdo]
拠出[きょしゅつ, kyoshutsu] (n,vs) donation; contribution; (P) [Add to Longdo]
拠出金[きょしゅつきん, kyoshutsukin] (n) donated money; monetary donation; contribution [Add to Longdo]
業績[ぎょうせき, gyouseki] (n) achievement; performance; results; work; contribution; (P) [Add to Longdo]
献金[けんきん, kenkin] (n,vs) donation; contribution; offering; (P) [Add to Longdo]
献金箱[けんきんばこ, kenkinbako] (n) contribution or donation box [Add to Longdo]
献納者[けんのうしゃ, kennousha] (n) donor; contributor [Add to Longdo]
献納品[けんのうひん, kennouhin] (n) donation; contribution; an offering [Add to Longdo]
原稿を寄せる[げんこうをよせる, genkouwoyoseru] (exp,v1) to contribute an article [Add to Longdo]
公募[こうぼ, koubo] (n,vs) public appeal (e.g. for contributions); public offering (of securities); public advertisement (of a post); (P) [Add to Longdo]
貢献[こうけん, kouken] (n,vs) contribution (furthering a goal or cause); services (to a cause); (P) [Add to Longdo]
貢進[こうしん, koushin] (n) paying a tribute; contribution; presentation of something to an aristocrat [Add to Longdo]
国連分担金[こくれんぶんたんきん, kokurenbuntankin] (n) financial contributions to the UN made by member-nations [Add to Longdo]
再投稿[さいとうこう, saitoukou] (n,vs) redraft; redraught; revised contribution; repost (e.g. to a newsgroup) [Add to Longdo]
資す[しす, shisu] (v5s,vi) (1) (See 資する) to contribute; to play a part in; to have a hand in; (2) to finance [Add to Longdo]
資する[しする, shisuru] (vs-s,vi) (1) to contribute; to play a part in; to have a hand in; to be conducive to; to be instrumental in; (2) to finance; (P) [Add to Longdo]
社会貢献[しゃかいこうけん, shakaikouken] (n) contribution to society [Add to Longdo]
出し合う[だしあう, dashiau] (v5u,vt) to contribute jointly [Add to Longdo]
出金[しゅっきん, shukkin] (n,vs) withdrawal (of money); payment; contribution; investment; financing; (P) [Add to Longdo]
出金額[しゅっきんがく, shukkingaku] (n) amount invested or contributed [Add to Longdo]
出金者[しゅっきんしゃ, shukkinsha] (n) contributor; investor; financier [Add to Longdo]
出資[しゅっし, shusshi] (n,vs) investment; contribution; financing; (P) [Add to Longdo]
出捐[しゅつえん, shutsuen] (n,vs) contribution; subscription [Add to Longdo]
初投稿[はつとうこう, hatsutoukou] (n) first (written) contribution [Add to Longdo]
政治献金[せいじけんきん, seijikenkin] (n,vs) political contributions [Add to Longdo]
善意銀行[ぜんいぎんこう, zen'iginkou] (n) center for collecting charitable contributions (money, goods, and-or services) and distributing them to people in need [Add to Longdo]
提供者[ていきょうしゃ, teikyousha] (n) donor; contributer; provider; (P) [Add to Longdo]
投稿[とうこう, toukou] (n,vs) contribution; submission; posting (e.g. to a newsgroup or mailing list); (P) [Add to Longdo]
投稿者[とうこうしゃ, toukousha] (n) contributor (of written material) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
供献[gōng xiàn, / ] a contribution [Add to Longdo]
功勋[gōng xūn, / ] achievement; meritorious deed; contributions (for the good of society) [Add to Longdo]
功劳[gōng láo, / ] contribution; meritorious; credit [Add to Longdo]
功绩[gōng jì, / ] feat; contribution; merits and achievements [Add to Longdo]
功过[gōng guò, / ] merits and demerits; contributions and errors [Add to Longdo]
[mù, ] canvass for contributions; to recruit; to collect; to raise [Add to Longdo]
募捐[mù juān, ] to solicit contributions [Add to Longdo]
投稿[tóu gǎo, 稿] contribute [Add to Longdo]
[juān, ] to contribute; to donate; contribution; tax; to abandon [Add to Longdo]
捐助[juān zhù, ] offer; contribution; donation [Add to Longdo]
捐募[juān mù, ] to solicit contributions; to collect donations [Add to Longdo]
捐款[juān kuǎn, ] to donate money; to contribute funds [Add to Longdo]
捐款者[juān kuǎn zhě, ] donor; benefactor; contributor (to charity) [Add to Longdo]
捐物[juān wù, ] to donate goods (to a relief effort); to contribute material [Add to Longdo]
捐献[juān xiàn, / ] to donate; to contribute; donation; contribution [Add to Longdo]
捐班[juān bān, ] to contribute [Add to Longdo]
捐资[juān zī, / ] to contribute funds [Add to Longdo]
捐赠者[juān zèng zhě, / ] donor; contributor [Add to Longdo]
有助于[yǒu zhù yú, / ] to contribute to; to promote [Add to Longdo]
理论贡献[lǐ lùn gòng xiàn, / ] theoretical contribution [Add to Longdo]
稿件[gǎo jiàn, 稿] rough draft; material contributing to a final document [Add to Longdo]
绵薄[mián bó, / 綿] my humble effort; my meager contribution (humility) [Add to Longdo]
缴纳[jiǎo nà, / ] contribute [Add to Longdo]
贡献[gòng xiàn, / ] to contribute; to dedicate; to devote; contribution [Add to Longdo]
贡献者[gòng xiàn zhě, / ] contributor; benefactor [Add to Longdo]
[fù, / ] contribute to funeral expenses [Add to Longdo]
[jù, ] contribute to a feast [Add to Longdo]
阿伏伽德罗[A fú jiā dé luó, / ] Amedeo Avogadro (1776-1856), Italian scientist, noted for contributions to molecular weight and molarity, the originator of Avogadro's number 阿伏伽德羅數|阿伏伽德罗数 [Add to Longdo]
集腋成裘[jí yè chéng qiú, ] many hairs make a fur coat (成语 saw); many small contributions add up to sth big; many a mickle makes a muckle [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top