Search result for

contractes

(541 entries)
(0.0159 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -contractes-, *contractes*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา contractes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *contractes*)
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
braxton hick contraction (n ) การเจ็บเตือนก่อนคลอด (เจ็บท้องก่อนปวดท้องคลอดจริงๆ)

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
sweetheart contract[สวีทฮ็าร์ต คอนแทร์คท์] (phrase ) หากแปลกันตรงๆ คือ "สัญญารัก" ในเนื้อหาชองสิทธิการจ้างงาน สามารถอธิบายว่าป็นข้อตกลงระหว่างนายจ้างกับเจ้าพนักงานสหภาพแรงงานที่ซึ่งอำนวยผลประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายบนค่าใช้จ่ายของพนักงาน In the context of employment rights, a sweetheart contract can describe a deal between an employer and trade union officials which benefits them both at the expense of employees.

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Browse-wrap Contractหรือ Browse-wrap Agreement หมายถึงข้อสัญญาหรือข้อกำหนดการใช้ งานเว็บไซต์ที่โพสต์ใส่ไว้ในเว็บไซต์นั้น ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะทำเป็น hyperlink ไว้ด้านล่างของหน้าจอ ข้อสัญญาชนิดนี้ไม่ต้องมีการคลิก I agree หรือฉันตกลง สัญญาชนิด Browse wrap จึงไม่มีการแสดงความยินยอมของผู้ใช้อย่างชัดแจ้ง เพียงแต่มีการใช้งานเว็บไซต์หรือดาวน์โหลดโปรแกรมก็ถือว่าตกลงทำสัญญาแล้วได้
CONTRACTEE (n ) เจ้าของโครงการ, ลูกค้า , บุคคลใดที่ทำสัญญากับผู้ผลิตหรือคนขายสินค้าและบริการ
contracting for the constructionรับเหมาก่อสร้าง
contraction (n) การหดรัดตัวของมดลูก
contractor (n) ผู้รับจ้าง
take-or-pay contract (n ) ข้อตกลงที่ผู้ซื้อทำ เพื่อให้ได้วัตถุดิบ,บริการในการผลิต เช่น ผู้ซื้อเครื่องจักรผลิตขนมปังทำข้อตกลงนี้ เพื่อให้มีแป้งมาเป็นวัตถุดิบ,สัญญาว่าจะซื้อบริการอะไหล่เครื่อง โดยราคาวัตถุดิบนี้ อาจจะตกลงกันให้คงที่(fixed price) เพื่อให้มีความแน่นอน
See also: S. throughput arrangement,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
contract    [N] การว่าจ้างเพื่อฆาตกรรม
contract    [N] การสัญญา, Syn. ageement, compact, covenant
contract    [N] ข้อตกลง, See also: สัญญา
contract    [VT] จัดงานแต่งงาน
contract    [VT] ติดโรค, See also: ติดเชื้อ, ติด, Syn. get, take
contract    [VI] ทำสัญญา, Syn. sign, sign up
contract    [VT] ทำให้หดตัว, Syn. condense, compress, Ant. stretch, expand
contract    [N] นิติกรรมสัญญา
contract    [VT] ย่อ, See also: สรุป, Syn. cut, foreshorten, shorten
contract    [VI] หด, See also: หดตัว
contracted    [ADJ] ที่หดตัว
contractor    [N] ผู้ทำสัญญา
contractor    [N] สิ่งที่หดตัว
contract in    [PHRV] ทำสัญญาเข้าร่วม, See also: เซ็นสัญญาเข้าร่วม
contractile    [ADJ] ที่หดตัวได้
contraction    [N] การหดตัว, Syn. compression, condensation
contraction    [N] คำย่อ
contractual    [ADJ] ที่เกี่ยวกับสัญญา, See also: ที่เกี่ยวกับการตกลงกัน
contracture    [N] การหดตัวของกล้ามเนื้อ
subcontract    [N] สัญญารับช่วง, See also: สัญญารับเหมาช่วง
subcontract    [VI] ทำสัญญารับช่วง, See also: ทำสัญญารับเหมาช่วง
subcontract    [VI] รับเหมา, See also: รับเหมาช่วง
contract for    [PHRV] ทำสัญญาสร้าง
contract out    [PHRV] เซ็นสัญญาจ้าง
contract with    [PHRV] ทำสัญญา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pelvis, contractedเชิงกรานแคบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pupillary reflex; reflex, iris contractionรีเฟล็กซ์ม่านตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
place of contractสถานที่ทำสัญญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
proper law of a contractกฎหมายที่พึงใช้บังคับแก่สัญญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pre-contractสัญญาห้ามทำสัญญาซ้อน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
parol contractสัญญาปากเปล่า, สัญญาด้วยวาจา [ดู oral contract] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
party, high contractingอัครภาคีผู้ทำสัญญา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
post, contract byสัญญาทำทางไปรษณีย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pignorative contractสัญญาประกันด้วยทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lex loci contractus (L.)กฎหมายแห่งถิ่นที่ทำสัญญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
labour contractสัญญาจ้างแรงงาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
restricted contractข้อกำหนดในสัญญา (เช่าทรัพย์) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reciprocal contractสัญญาต่างตอบแทน [ดู bilateral contract และ synallagmatic contract] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reflex, pupillary; reflex, iris contractionรีเฟล็กซ์ม่านตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rescission of contractการเลิกสัญญา (เพื่อกลับสู่ฐานะเดิม) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reflex, iris contraction; reflex, pupillaryรีเฟล็กซ์ม่านตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
simple contractสัญญาแบบธรรมดา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
shipment contractสัญญาส่งสินค้า (ลงเรือ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
seal, contract underสัญญาที่ประทับตราเป็นสำคัญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
specific contractเอกเทศสัญญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
service contract; service, contract ofสัญญาจ้างแรงงาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
synallagmatic contractสัญญาต่างตอบแทน [ดู bilateral contract และ reciprocal contract] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sale contractสัญญาซื้อขาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
social contractสัญญาทางสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
social contractสัญญาทางสังคม, สัญญาประชาคม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
social contract theoryทฤษฎีสัญญาทางสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
severable contractสัญญาที่แยกส่วนออกได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
service, contract of; service contractสัญญาจ้างแรงงาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
subcontractสัญญาช่วง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
subcontractorผู้รับจ้างช่วง, ผู้ทำสัญญาช่วง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
segmentation contraction; movement, segmentationการบีบเป็นปล้อง (ลำไส้เล็ก) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
segmentation movement; contraction, segmentationการบีบเป็นปล้อง (ลำไส้เล็ก) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sexual immorality, contract forสัญญาที่ผิดศีลธรรมทางเพศ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
suretyship, contract ofสัญญาค้ำประกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
standard form contractสัญญาตามแบบมาตรฐาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
oral contractสัญญาปากเปล่า, สัญญาด้วยวาจา [ดู parol contract] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
onerous contractสัญญาที่มีภาระผูกพันเกินควร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
object of a contractวัตถุแห่งสัญญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
open contractสัญญาเปิด (ให้รายละเอียดเป็นไปตามกฎหมาย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
obligation of a contractหนี้ตามสัญญา, ข้อผูกพันตามสัญญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
adhesion contractสัญญาสำเร็จรูป [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
adhesion contractสัญญาจำยอมตาม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
action ex contractuคดีฟ้องว่ากระทำผิดสัญญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
accessory contractสัญญาอุปกรณ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
avoidance of the contractการบอกล้างสัญญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
amplitude of contractionช่วงหดตัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aleatory contractสัญญาเสี่ยงโชค [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
aleatory contractสัญญาที่มีผลตอบแทนไม่แน่นอน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
anticipatory breach of contractการบอกเลิกสัญญาก่อนกำหนด (เพราะเหตุผิดสัญญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
alternative contractสัญญาที่เลือกปฏิบัติได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Annual Contract Quantityปริมาณก๊าซรวมที่ส่งและรับมอบในหนึ่งปี
เป็นผลบวกของ Daily Contract Quantity (DCQ) คือ ปริมาณก๊าซที่ผู้ขายจะต้องส่งมอบตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อในแต่ละวัน แต่ไม่จำเป็นจะต้องเท่ากับ 365 x DCQ [ปิโตรเลี่ยม]
Contractual Delivery Capacityความสามารถที่ผู้ขายรับรองว่าจะส่งก๊าซให้ได้ในแต่ละวันระบุเป็น % DCQ (Daily Contract Quantity) [ปิโตรเลี่ยม]
Daily Contract Quantityปริมาณก๊าซที่ผู้ขายจะต้องส่งมอบตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อในแต่ละวัน [ปิโตรเลี่ยม]
Contractสัญญา [เศรษฐศาสตร์]
Contract negotiation การเจรจาทำสัญญา [เศรษฐศาสตร์]
Defence contractสัญญาเกี่ยวกับการป้องกันประเทศ [เศรษฐศาสตร์]
Subcontractingการทำสัญญารับช่วง [เศรษฐศาสตร์]
Futures contractสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
สัญญาระหว่างคู่สัญญาสองฝ่ายตกลงราคากัน ณ ปัจจุบัน และจะมีการส่งมอบสินทรัพย์และชำระเงินในอนาคตตามราคาที่ตกลงไว้ไม่ว่าราคาในขณะนั้นจะเป็นเท่าไรก็ตาม การทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าถือว่าทั้งสองฝ่ายมีภาระผูกพันต่อกันต้องปฏิบัติตาม เช่น สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีเซท 50 (SET 50 Index Future) และมีศูนย์ซื้อขายล่วงหน้าเป็นตลาดรองไว้ให้ซื้อขายเปลี่ยนความเป็นเจ้าของสัญญาด้วย สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีเซท 50 (SET 50 Index Future) ดัชนีหุ้นสามัญที่ตลาดหลักทรัพย์จัดทำขึ้น เพื่อใช้แสดงระดับและความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นสามัญ 50 ตัวที่มีมูลค่าตลาดสูงและการซื้อขายมีสภาพคล่องสูงอย่างสม่ำเสมอ โดยนำดัชนีหุ้นดังกล่าวมาเป็นสินทรัพย์อ้างอิง ในการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า [ตลาดทุน]
Adhision contractsสัญญาจำยอมตาม [TU Subject Heading]
Antenuptial contractsสัญญาก่อนสมรส [TU Subject Heading]
Breach of contractการผิดสัญญา [TU Subject Heading]
Construction contractsสัญญาการก่อสร้าง [TU Subject Heading]
Contracting outการจ้างดำเนินการแทน [TU Subject Heading]
Contractorsผู้รับเหมา [TU Subject Heading]
Contractsสัญญา [TU Subject Heading]
Contracts (International law)สัญญา (กฎหมายระหว่างประเทศ) [TU Subject Heading]
Contracts for work and laborสัญญาจ้างทำของและแรงงาน [TU Subject Heading]
Contracts, Agriculturalสัญญาทางการเกษตร [TU Subject Heading]
Contracts, Gratuitousสัญญาให้ [TU Subject Heading]
Contracts, Maritimeสัญญาทางพาณิชยนาวี [TU Subject Heading]
Contracts, Preliminaryสัญญาเบื้องต้น [TU Subject Heading]
Cost-plus contractsสัญญาการกำหนดราคาจากต้นทุนบวกส่วนเพิ่มที่ตกลงกัน [TU Subject Heading]
Discharge of contractsการเลิกสัญญา [TU Subject Heading]
Electronic contractsสัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์ [TU Subject Heading]
Engineering contractsสัญญาทางวิศวกรรม [TU Subject Heading]
Export sales contractsสัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ [TU Subject Heading]
Immoral contractsสัญญาที่ขัดต่อศีลธรรม [TU Subject Heading]
Instalment contractsสัญญาเช่าซื้อ [TU Subject Heading]
Isometric contractionการหดตัวแบบไอโซเมตริก [TU Subject Heading]
Labor contractสัญญาจ้างแรงงาน [TU Subject Heading]
Letting of contractsการแข่งขันการประมูลราคา [TU Subject Heading]
Muscle contractionกล้ามเนื้อหดตัว [TU Subject Heading]
Penalties, Contractual ; Liquidated damagesเบี้ยปรับ [TU Subject Heading]
Professional sports contractsสัญญากีฬาระดับอาชีพ [TU Subject Heading]
Proposal writing in public contractingการเขียนโครงการการทำสัญญาของรัฐ [TU Subject Heading]
Public contractsสัญญาของรัฐ [TU Subject Heading]
Road construction contractsสัญญาการก่อสร้างทาง [TU Subject Heading]
Social contractสัญญาทางสังคม [TU Subject Heading]
Standardized terms of contractข้อสัญญามาตรฐาน [TU Subject Heading]
Subcontractingการรับจ้างช่วง [TU Subject Heading]
Subcontractorsผู้รับจ้างช่วง [TU Subject Heading]
United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (1980)อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ (ค.ศ.1980) [TU Subject Heading]
high contracting partiesอัครภาคีผู้ทำสัญญา [การทูต]
verbal contractสัญญาด้วยวาจา [การทูต]
written contractสัญญาเป็นหนังสือ [การทูต]
Completed contract methodวิธีเมื่องานเสร็จสิ้นตามสัญญา [การบัญชี]
Contractสัญญา [การบัญชี]
Forward contractสัญญาการซื้อขายล่วงหน้า [การบัญชี]
Forward exchange contractสัญญาการซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า [การบัญชี]
Long term contractสัญญาระยะยาว [การบัญชี]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
contract(คอน'แทรคทฺ) n. สัญญา,ข้อตกลง,หนังสือสัญญา,คำย่อ,รูปแบบย่อ -v. หด,ย่น,ขมวด,เกร็ง,ติด (โรค,นิสัย) ,ทำ (หนี้สิน) ,ทำสัญญา, See also: contractible adj. ดูcontract contractibility n. ดูcontract, Syn. agreement
contractile(คันแทรค'ไทลฺ) adj. ซึ่งหดตัวได้, See also: contractility n.
contraction(คันแทรค'เชิน) n. การหดตัว,การหดเกร็ง,การหดสั้น,คำย่อ,ศัพท์ย่อ,การติดต่อ
contractive(-ทิฟว) adj. ซึ่งหดเกร็งได้., See also: contractiveness n
contractor(คอน'แทรคเทอะ) n. ผู้ทำสัญญา,สิ่งที่หดตัว,กล้ามเนื้อที่หดตัว
contractualadj. ซึ่งเกี่ยวกับสัญญา,ซึ่งผูกพันโดยสัญญา
contracturen. การหดตัวของกล้ามเนื้อเนื่องจากอาการเกร็งตัว แผลเป็นหรืออัมพาต
subcontract(ซับคอน'แทรคทฺ) n. สัญญารับช่วง,สัญญารับเหมาช่วง. vt.,vi. ทำสัญญารับช่วง,ทำสัญญารับเหมาช่วง

English-Thai: Nontri Dictionary
contract(n) สัญญา,ข้อตกลง,นิติกรรมสัญญา,หนังสือสัญญา,ไพ่
contract(vi,vt) หด,เกร็ง,ขมวด,จำกัดให้แคบ,ย่น,ทำสัญญา,ติดโรค
contractile(adj) หดตัวได้
contraction(n) การหดตัว,การเกร็ง,การจำกัดให้แคบ,คำย่อ,ศัพท์ย่อ
contractor(n) ช่างรับเหมา,ผู้รับเหมา,ผู้ทำสัญญา

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
contract"Define your terms," requested the businessman at the contract hearings.
contractA contract with that company is worth next to nothing.
contractOnce you have reached informal agreement, you should enter into a contract with the other party.
contractThis contract binds me to pay them 10 thousand dollars.
contractIf we don't finish this job, we'll lose the next contract.
contractHere's the key, here's the contract.
contractYou must look over the contract before you sign it.
contractJane was on top of the world when she got a record contract.
contractMr Johnson suddenly changed his mind and signed the contract.
contractMr Smith is accused of breach of contract.
contractThe aggressive man urged me to sign the contract.
contractThe businessman is thinking of receding from the contract.
contractThey are satisfied with the contract.
contractThe politician had sticky fingers, and 5% of every contract ended in his pocket.
contractThe official got the sack for currying favor with the contractors.
contractThat's against the contract.
contractMr Brown contracted with the builder for a new house.
contractThe contract is, if you were forced to sign, invalid.
contractThe contract is, if you were forced to sign, invalid.
contractHe was compelled to sign the contract.
contractWe made a contract with the firm.
contractJust like I thought, the contractor came back today, begging for more time.
contractAfter much effort, he ended up with a contract.
contractWe contracted to build a railway.
contractThe aggressive salesman urged me to sign the contract right away.
contractMetal contracts when cooled.
contractThe contract provides for a deferred payment over three years.
contractBecause of the contract, he is bound to deliver them.
contractNo ambiguities are allowed in a contract.
contractThe details of the agreement are set forth in the contract.
contractThe lawyer counseled the team on the contents of the contract.
contractThe contract was rather loose.
contractThe contract is in the bag, so let's go out and celebrate.
contractI regard the contract as having been broken.
contractWe were tied to our decision because we signed the contract.
contractI cannot calculate the final cost until I talk with our contractors.
contractBy signing the contract, I committed myself to working there for another five years.
contractYou should look over the contract before you sign it.
contractPlease sign your name on the contract.
contractAccording to the terms of the contract, your payment was due on May 31st.
contractIn order to avoid misunderstandings, they went through the contract again.
contractAs of midnight tonight the contract becomes effective.
contractThe pupils of our eyes contract in sunlight.
contractMy father contracted pneumonia last month.
contractI worked on a yearly contract.
contractI want this contract translated word for word.
contractI carefully explored the contract.
contractI stood my ground and got the contract I wanted.
contractWe were forced to back out of a contract due to the earthquake.
contractYou'd better examine the contract carefully before signing.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
When Johnny was starting out, he was signed to a personal service contract with a big bandleader.เมื่อจอห์นนี่ก็เริ่มออกมาเขาได้รับการลงนามสัญญาการให้บริการส่วนบุคคล ที่มีหัวหน้าวงใหญ่ The Godfather (1972)
-Luca Brasi held a gun to his head, and father said that either his brains or his signature would be on the contract.- Luca Brasi ถือปืนไปที่หัวของเขา และพ่อบอกว่าทั้งสมองหรือลายเซ็นของเขาจะเป็นในการทำสัญญา The Godfather (1972)
We hope you'll sign a contract to appear five times a year.We hope you'll sign a contract to appear five times a year. The Godfather (1972)
You're going to sign this voucher so I can hire a contractor.คุณจะเซ็นใบรับรองนี่ ผมจะได้จ้างมือรับจ้าง Jaws (1975)
See if we can put your band on contract waivers for tonight.ดูนะ ถ้าพวกเราสามารถให้วงของคุณสละสิทธิ์สัญญาสำหรับคืนนี้ The Blues Brothers (1980)
If you had a contract, it was with him.ถ้าคุณมีสัญญา ก็แต่กับเขา... The Road Warrior (1981)
We had a contract. I kept my part of the bargain.เราสัญญากันแล้ว ผมทำตามนั้นแล้ว The Road Warrior (1981)
We'll make a new contract.งั้นมาทำสัญญาใหม่ The Road Warrior (1981)
He fulfilled his contract. He's an honorable man.เขาทำตามสัญญาแล้ว เขาเป็นคนมีเกียรติ The Road Warrior (1981)
These men are contracted laborers.คนพวกนี้เป็นกรรมกรที่มีสัญญาจ้าง Gandhi (1982)
Her husband, the senator, has influence over defense contracts.สามีของเธอ วุฒิสมาชิกมีอิทธิพล มากกว่าพวกคนดูแลป้องกันอยู่แล้ว Clue (1985)
That's not in our contract.แต่นี่ไม่อยู่ในสัญญานะ Day of the Dead (1985)
Most of our customers come to this town with contracts to bring peace and prosperity to the arms industry for the next 50 years.ที่จะนำความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองให้กับอุตสาหกรรมแขนต่อไปอีก 50 ปี The Russia House (1990)
I want to meet them in the morning and agree a contract. All right?ผมต้องการที่จะพบกับพวกเขาในตอนเช้าและตกลงสัญญา ทั้งหมดใช่มั้ย? The Russia House (1990)
"It was my first good contract."มันเป็นสัญญาที่ดีครั้งแรกของฉัน. The Russia House (1990)
And we have a contract that you are not going to break.และเรายังมีสัญญากันอยู่ หวังว่าท่านคงไม่ยกเลิกนะครับ Mannequin: On the Move (1991)
A sexy, omnipotent killer with a Random House contract.ฆาตรกรที่มีอำนาจสุดเซ็กซี่ กับสัญญาของสำนักพิมพ์แรนดอมเฮ้าส์ Basic Instinct (1992)
Army contracts.รับเหมาจากกองทัพ Schindler's List (1993)
I'm sure you'll do just fine once you get the contracts.ดีนี่... Schindler's List (1993)
You want a contract ? To be upheld by what court ?ใบสัญญายิวใช้ได้ที่ไหนล่ะ Schindler's List (1993)
That's our contract.คือสัญญา Schindler's List (1993)
It's about our contract. You got a couple of minutes?เกี๋ยวกับสัญญาของเรา มีเวลาสักหน่อยมั้ย Junior (1994)
You know, we're in this together, now. We have a contract.เราทำงานร่วมกันนะ เรามีสัญญาต่อกันอยู่ Junior (1994)
Here. It's for a contract. Twenty grand, right?นี่ สำหรับสัญญา 20,000 ใช่มั้ย Léon: The Professional (1994)
It's for a contract. Five grand a head, right?สำหรับสัญญา 5,000 ต่อหัว ใช่มั้ย Léon: The Professional (1994)
- This pool of slave labor you've got, you can underbid any contractor in town.- สระว่ายน้ำของแรงงานทาสนี้ที่คุณมี คุณสามารถตัดราคาผู้รับเหมาใด ๆ ที่อยู่ในเมือง The Shawshank Redemption (1994)
I need this new highway contract.ฉันจำเป็นต้องทำสัญญาทางหลวงใหม่นี้ The Shawshank Redemption (1994)
Ned, I wouldn't worry too much about this contract.เน็ดฉันจะไม่กังวลมากเกินไปเกี่ยวกับสัญญานี้ The Shawshank Redemption (1994)
I need to see his contracts, papers, you know.ผมอยากจะเห็นสัญญาของเขากับทางบริษัท In the Mouth of Madness (1994)
Well, I heard that Megatech is contracted by the government.ผมได้ยินมาว่าเมก้าเทคทำสัญญากับรัฐบาลไว้ Ghost in the Shell (1995)
Isn't it true that contractors, like Hadden Industries are making contributions in exchange for technology rights?มันไม่ได้เป็นความจริงที่ว่าผู้รับ เหมาเช่นฮาร์ดเดนอุตสาหกรรม จะทำให้มีส่วนร่วมในการแลก เปลี่ยนสำหรับสิทธิเทคโนโลยี? Contact (1997)
Japan made headlines by opting to forego candidate representation in exchange for the systems integration subcontract.ญี่ปุ่นทำข่าวโดยการเลือกที่จะ นำตัวแทนผู้สมัคร เพื่อแลกกับการรับ เหมาช่วงการรวมระบบ Contact (1997)
Controlled by Americans built by Japanese subcontractors who also happen to be recently acquired wholly-owned subsidiaries of Hadden Industries.ควบคุมโดยชาวอเมริกัน สร้างโดยผู้รับเหมาญี่ปุ่น ที่ยังเกิดขึ้นเป็น Contact (1997)
I'd like to know what caused that noise. Look, thermal changes in the hull could've caused the metal to expand and contract rapidly, causing reverberations.การเปลี่ยนความร้อนภายในยาน อาจทำให้เกิดเสียงสะท้อน Event Horizon (1997)
Payments were made to the contracting organization or a Hong-Kong bank account.การชำระเงินผ่านมือที่สาม หรือบัญชีธนาคารฮ่องกง The Jackal (1997)
One bombing and 4 assasinations by contract.วางระเบิด 1 ครั้ง แล้วก็ลอบฆ่า 4 The Jackal (1997)
We have a contract You can't go back nowทำสัญญากันแล้วคุณกลับคำไม่ได้ The Legend of 1900 (1998)
Allegra, you were so good in that role, I suspect it won't be long before Pilgrlmage is after you to sign a design contract.อัลเลกร้า คุณเยี่ยมมากในบทนั้น ผมสงสัย ว่าอีกไม่นานเลยที่ พิลจ์อิมเมจ จะเสนอสัญญาการทำงานให้ eXistenZ (1999)
Then I was taken prisoner in India and I contracted malaria.ผมถูกจับเป็นเชลยในอินเดีย... Malèna (2000)
Your contractสัญญาของเจ้า Spirited Away (2001)
Her contract's signedนางเซ็นสัญญาแล้ว อะไรนะ... Spirited Away (2001)
Here's your contract Come over hereนี่ไงสัญญาเจ้า มาสิ Spirited Away (2001)
"If Second Party fails to fulfill the terms of this contract"ถ้าคู่กรณีคนที่สอง ล้มเหลวในการทำตามสัญญานี้ Platonic Sex (2001)
It says so in the contract.มันกล่าวแบบนั้นในสัญญา Platonic Sex (2001)
- and possibly look over the contracts?- จะได้ดูสัญญากัน Bringing Down the House (2003)
That's so sweet. We can get the contracts if you...แหม น่ารักจริง เดี๋ยวเราไปที่ห้อง เซ็นสัญญา... Bringing Down the House (2003)
The contracts...- สัญญา... Bringing Down the House (2003)
Then afterwards we can sign the contracts.จากนั้นเราก็จะได้... เซ็นสัญญากัน Bringing Down the House (2003)
I'm in the process of drawing up the contract now and it should be with you shortly.นี่.. ค่ะ ใช่ค่ะ.. Swimming Pool (2003)
Okay, let's make a contract.งั้นเราก็มาเซ็นสัญญากันเลย Crazy First Love (2003)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ร่างสัญญา    [N] draft contract, Example: นายกรัฐมนตรีได้ย้ำว่า ร่างสัญญาของโครงการนี้จะใช้เวลาภายในหนึ่งเดือนจะเสร็จเรียบร้อย, Count unit: ฉบับ
จ้างงาน    [V] employ, See also: hire, contract, procure, Syn. ว่าจ้าง, Example: เศรษฐกิจที่กำลังฟื้นตัวส่งผลให้บริษัทจ้างงานพนักงานเพิ่มขึ้นกว่าปีก่อน, Thai definition: ให้ทำงานหรือทำของโดยให้ค่าตอบแทน
หมดสัญญา    [V] terminate one's contract, See also: end one's contract, Ant. ทำสัญญา, Example: ปลายปีนี้ผมก็จะหมดสัญญากับบริษัทนี้แล้ว คงต้องเตรียมหางานอื่นไปพลางๆ, Thai definition: สิ้นสุดข้อตกลงที่ได้ทำไว้
สนธิสัญญา    [N] contract, See also: compact, covenant, Syn. ข้อสัญญา, สัญญา, ข้อตกลง, อนุสัญญา, Count unit: ฉบับ
สัญญา    [N] contract, See also: agreement, promise, Syn. ข้อตกลง, คำมั่น, คำสัญญา, Count unit: ข้อ, ฉบับ
หมั้น    [V] be engaged, See also: be betrothed, give one's hand to, contract a marriage with, Syn. หมั้นหมาย, Example: ในปัจจุบันฝ่ายชายนิยมหมั้นฝ่ายหญิงด้วยแหวนเพชรมากกว่าทองคำ, Thai definition: มอบสิ่งของให้ฝ่ายหญิงเพื่อแสดงความมั่นหมายว่าจะแต่งงานด้วย
อนุสัญญา    [N] convention, See also: subcontract, Example: ประเทศไทยยังไม่ได้เป็นภาคีในอนุสัญญาฉบับนี้, Thai definition: ความตกลงระหว่างประเทศในเรื่องที่สำคัญเฉพาะเรื่องที่ทำเป็นตราสมบูรณ์แบบเช่นเดียวกับสนธิสัญญา
รับเหมา    [V] contract for, See also: take over, Example: ผมรับเหมางานของเขามาหมด, Thai definition: ปฏิบัติกิจแทนผู้จ้างจนเสร็จกิจใดกิจหนึ่ง
หด    [V] shrink, See also: contract, retract, draw back, withdraw, huddle, shorten, reduce, Syn. สั้นเข้า, ย่นเข้า, ลดลง, Ant. ยืด, Example: แมวหดเล็บของมัน
หดตัว    [V] shrink, See also: contract, shorten, reduce, Syn. เล็กลง, สั้นเข้า, หด, Ant. ยืดตัว, Example: กระดานหดตัวเพราะอากาศเปลี่ยน
ละเมิดสัญญา    [V] break an agreement, See also: break a contract / a promise, Syn. ผิดสัญญา, Example: บริษัทคู่แข่งได้ละเมิดสัญญาที่ 3 บริษัทตกลงกันไว้
แขม่วท้อง [V] pull in the stomach, See also: contract the abdomen by expiration, Example: ผู้ออกกำลังกายควรแขม่วท้องในขณะที่กำลังออกกำลังกายท่าบริหารหน้าท้อง
เกร็ง    [V] contract, See also: harden, tense, shorten, reduce, shrink, Ant. คลาย, Example: เราต่างนั่งซึม ศีรษะหลุบต่ำ เกร็งมือทั้งสองข้างจนเส้นเอ็นที่ลำแขนเต้นระริก, Thai definition: ทำกล้ามเนื้อให้แข็ง
กิ่ว    [ADJ] compressed, See also: condensed, contracted, constricted, deflated, Syn. คอด, คอดกิ่ว, Example: หล่อนสวมกางเกงสีขาว มีส่วนเอวที่คอดกิ่ว ตรงช่วงตะโพกดิ่งลงไปเป็นขากระบอก, Thai definition: คอดมาก, เล็กตรงกลาง, Notes: (ถิ่นพายัพ)
คับแคบ    [ADJ] narrow, See also: small, cramped, restricted, close, limited, contracted, Syn. แคบ, เล็ก, จำกัด, Ant. กว้าง, ใหญ่, Example: เด็กชายวัย 7 ขวบซึ่งนั่งจับเจ่าอยู่ ณ มุมหนึ่งภายในบ้านที่คับแคบ, Thai definition: มีบริเวณน้อย, ไม่พออยู่
คับแคบ    [V] narrow, See also: cramp, restrict, close, limit, contract, Syn. แคบ, เล็ก, จำกัด, Ant. กว้าง, ใหญ่, Example: ทุกครั้งที่มีการแสดง เมื่อมีชาวบ้านไปใช้บริการมากขึ้นทำให้สถานที่คับแคบลงเรื่อยๆ, Thai definition: มีบริเวณน้อย, ไม่พออยู่
คู่สัญญา    [N] parties, See also: partners of contract, Example: คู่สัญญาต่างลงนามในสัญญาด้วยความเต็มใจ, Thai definition: บุคคลซึ่งเป็นคู่กรณีในสัญญา, Notes: (กฎหมาย)
ผู้รับเหมา    [N] contractor, Syn. ผู้รับเหมาก่อสร้าง, Example: ศรีมูลเป็นผู้รับเหมาในโครงการนี้, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่รับจ้างก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ โดยวิธีเหมา
ผู้รับเหมาก่อสร้าง    [N] contractor, See also: undertaker of a package deal, Syn. ผู้รับเหมา, Example: ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องเร่งงานให้เสร็จทันเวลา, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่รับจ้างก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ โดยวิธีเหมา
พันธกรณี    [N] obligation, See also: contract, commitment, Syn. ข้อผูกพัน, Example: กระทรวงการคลังได้ลงนามในหนังสือขอความช่วยเหลือจาก IMF และรับพันธกรณีที่จะปฏิบัติตามแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ, Thai definition: เหตุที่เป็นข้อผูกมัด
หนังสือสัญญา    [N] contract, See also: agreement, Syn. ข้อสัญญา, ข้อผูกพัน, สัญญา, ข้อตกลง, Example: การกู้ยืมเงินทุกกรณีจะต้องมีหนังสือสัญญากู้เงินพร้อมระบุหลักทรัพย์ค้ำประกันด้วย, Count unit: ฉบับ, Thai definition: สัญญาหลักฐานการตกลงร่วมกันทำนิติกรรม ที่เป็นลายลักษณ์อักษร, Notes: (กฎหมาย)
หรี่    [V] narrow, See also: shrink, contract, Syn. หยี, Example: เขาหรี่ตาที่หยีอยู่แล้วให้เล็กลงไปอีก เพื่อปรับม่านตาของตัวเอง, Thai definition: ทำให้ตาแคบเข้าเพื่อให้แสงสว่างเข้าตาน้อย
ตัวย่อ    [N] abbreviation, See also: contraction, abridgement, shortness, Syn. คำย่อ, อักษรย่อ, Ant. ตัวเต็ม, Example: ตัวย่อของกราฟิกดิสเพลย์มีตั้งแต่ CGA ไปจนถึง VGA, Count unit: ตัว, Thai definition: ตัวอักษรที่มาจากคำเต็ม เพื่อใช้แทนคำเต็ม เช่น รสพ. เป็นตัวย่อขององค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์
ต่อสัญญา    [V] extend a contract, See also: renew a contract/agreement, Ant. หมดสัญญา, Example: บริษัทต่อสัญญาเช่าสำนักงานไปอีก 2 ปี, Thai definition: ยืดเวลาของสัญญาเดิมให้ยาวนาน
ติดเชื้อ    [V] infect with, See also: catch, contract a disease, Syn. ติดโรค, Example: เขาติดเชื้อวัณโรคมาจากแม่ของเขา เพราะเขาเป็นคนดูแลแม่ตลอด, Thai definition: ได้รับเชื้อโรคแล้วมีอาการอย่างโรคนั้น
ตะคริว    [N] cramp, See also: painful spasmodic muscular contraction, Syn. ตะคิว, Example: ขาของเขาเป็นตะคริวบ่อยๆ เพราะเลือดลมเดินไม่สะดวก, Thai definition: อาการหดตัวของกล้ามเนื้อและค้างอยู่ ทำให้เกิดการเจ็บปวด
ตัวย่อ    [N] abbreviation, See also: contraction, abridgement, shortness, Syn. คำย่อ, อักษรย่อ, Ant. ตัวเต็ม, Example: ตัวย่อของกราฟิกดิสเพลย์มีตั้งแต่ CGA ไปจนถึง VGA, Count unit: ตัว, Thai definition: ตัวอักษรที่มาจากคำเต็ม เพื่อใช้แทนคำเต็ม เช่น รสพ. เป็นตัวย่อขององค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์
ติดสำนวน    [V] use idiomatic expression, See also: contract the habit of using certain words or idioms, Example: หลานๆ มักมานั่งฟังปู่เล่าเรื่องในอดีตเพราะปู่มักติดสำนวน ทำให้ได้รับความรู้เรื่องสำนวนไปอีกต่อหนึ่ง, Thai definition: พูดใช้สำนวนมากๆ, พูดจาเล่นสำนวน
ทวิภาคี    [N] bilateral contract made by 2 nations, Syn. สัญญาทวิภาคี, Example: โดยทั่วไปแล้ว สัญญาทวิภาคีที่ทำขึ้นในช่วงแรกนี้ เป็นไปตามสัญญาพหุภาคีที่ทำไว้, Count unit: ฉบับ, Thai definition: สัญญาระหว่างประเทศที่มีคู่สัญญา 2 ฝ่าย
ทำสัญญา    [V] contract, See also: make an agreement, make a contract, Syn. ทำความตกลง, ตกลง, ลงนาม, ลงลายลักษณ์อักษร, Example: ไทยทำสัญญากับสหรัฐฯในเรื่องการค้าขาย มาตั้งแต่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น
ย่อส่วน    [V] condense, See also: digest, condense, compress, shorten, shrivel, shrink, contract, Syn. ย่อขนาด, Example: รถไฟจำลองย่อส่วนจากของจริงประมาณ 50 เท่า
ช่างก่อสร้าง    [N] building contractor, See also: civil construction, Example: เขาเปลี่ยนอาชีพจากการเป็นเกษตรกร มาเป็นช่างก่อสร้าง, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ชำนาญในการก่อสร้าง, ผู้มีอาชีพการก่อสร้าง
กรมธรรม์    [N] insurance policy, See also: contract, document binding, Example: การประกันภัยใช้คอมพิวเตอร์ในการบันทึกรายละเอียดของกรมธรรม์, Count unit: ฉบับ, Thai definition: เอกสารซึ่งทาสลูกหนี้ยินยอมให้กรมการอำเภอทำให้ไว้แก่เจ้าหนี้นายเงิน
กระแหม่ว    [V] contract, See also: pull in, draw in, Syn. แขม่ว, Ant. เบ่ง, Example: ข้าพเจ้ารู้สึกว่าปอดของตัวเองลอยสูงขึ้นๆ ต้องแขม่วต้องกลั้นหายใจเป็นพักๆ, Thai definition: ผ่อนลมหายใจให้ท้องแฟบลง
กระแหม่วท้อง    [V] contract the belly, See also: pull in the stomach, Syn. แขม่วท้อง, Ant. เบ่ง, Example: ฉันต้องกระแหม่วท้องเดินเพราะพุงยื่นจนน่าเกลียด
การทำสัญญา    [N] contract, See also: making agreement, making a promise, Syn. การทำความตกลง, การตกลง, การรับรอง, การให้คำมั่น, Example: การทำสัญญาเปิดบริษัทใหม่เป็นไปอย่างราบรื่น
การหด    [N] contraction, See also: shrinkage, retractation, Syn. การลด, การยุบ, การแฟบ, Thai definition: การสั้นเข้า, การย่นเข้า, โดยปริยายหมายถึงอาการคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น กลัวจนหัวหด
การเซ็นสัญญา    [N] signing a contract, Example: การเซ็นสัญญาซื้อขายระหว่าง 2 บริษัทยักษ์ใหญ่ป็นอันยกเลิก
ธรรมนูญ    [N] charter, See also: constitution, code, covenant, compact, contract, Syn. กฎหมายธรรมนูญ, Count unit: บท, มาตรา, Thai definition: กฎหมายที่จัดระเบียบองค์กร, Notes: (บาลี, สันสกฤต)
สัญญาซื้อขาย    [N] contract of sale, Example: สัญญาซื้อขายเป็นหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์อย่างหนึ่ง, Thai definition: ข้อตกลงการซื้อขายเป็นลายลักษณ์อักษร
ช่างรับเหมาก่อสร้าง    [N] contractor, See also: building contractor, Syn. ผู้รับเหมาก่อสร้าง, Example: เขาว่าจ้างให้ช่างรับเหมาก่อสร้างมาตรวจสอบบริเวณรอบบ้าน เพราะต้องการจะต่อเติมเป็นสตูดิโอวาดรูป, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่รับสร้างสิ่งก่อสร้างโดยคิดค่าจ้างและค่าวัสดุทั้งหมดเป็นจำนวนรวมหรือแล้วแต่ตกลงกับผู้ว่าจ้าง
ช่างรับเหมาก่อสร้าง    [N] contractor, See also: building contractor, Syn. ผู้รับเหมาก่อสร้าง, Example: เขาว่าจ้างให้ช่างรับเหมาก่อสร้างมาตรวจสอบบริเวณรอบบ้าน เพราะต้องการจะต่อเติมเป็นสตูดิโอวาดรูป, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่รับสร้างสิ่งก่อสร้างโดยคิดค่าจ้างและค่าวัสดุทั้งหมดเป็นจำนวนรวมหรือแล้วแต่ตกลงกับผู้ว่าจ้าง
ช่างรับเหมาก่อสร้าง    [N] contractor, See also: building contractor, Syn. ผู้รับเหมาก่อสร้าง, Example: เขาว่าจ้างให้ช่างรับเหมาก่อสร้างมาตรวจสอบบริเวณรอบบ้าน เพราะต้องการจะต่อเติมเป็นสตูดิโอวาดรูป, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่รับสร้างสิ่งก่อสร้างโดยคิดค่าจ้างและค่าวัสดุทั้งหมดเป็นจำนวนรวมหรือแล้วแต่ตกลงกับผู้ว่าจ้าง
ติดต่อ    [V] contract (disease; virus etc.), Syn. ติดเชื้อ, แพร่เชื้อ, Example: ไข้หวัดสามารถติดต่อได้ทางลมหายใจ, Thai definition: อาการติดเชื้อโรค ซึ่งเป็นแก่ผู้หนึ่งแล้วลุกลามไปติดผู้อื่น
สัญญาจ้าง    [N] contract, Syn. สัญญาว่าจ้าง
สัญญาเช่า    [N] contract of rent, Example: การขอรังวัดสอบเขตเช่าที่ดินต้องนำสัญญาเช่าฉบับจริงมาด้วย, Thai definition: ข้อตกลงการเช่าเป็นลายลักษณ์อักษร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรยากาศสบาย ๆ[n. exp.] (banyākāt sabāi-sabāi) EN: cosy atmosphere   FR: atmosphère décontractée [f]
เบาสมอง[adj.] (baosamøng) EN: lighthearted ; happy and relaxed ; relaxed   FR:contracté
เบี้ยปรับ[n.] (bīaprap) EN: fine ; contractual penalty ; fee for tax evasion   FR: amende [f] ; contravention [f]
บอกเลิกสัญญา[v. exp.] (bøkloēk sanyā) EN: cancel a contract   FR: annuler un contrat
บริคณห์[n. exp.] (børikhon) EN: loan contract secured by an indenture agreement   
ช่างก่อสร้าง[n.] (chang køsāng) EN: building contractor ; civil construction   
เอกเทศสัญญา[n. exp.] (ēkkathēt sanyā) EN: specific contract   
หด[v.] (hot) EN: shrink ; contract ; retract ; huddle ; shorten ; reduce   FR: se rétrécir ; se rétracter ; se contracter ; se réduire
หดตัว[v.] (hottūa) EN: shrink ; contract ; shorten ; reduce   
หดตัว[adj.] (hottūa) FR: contracté ; crispé
จ้างงาน[v.] (jāng-ngān) EN: employ ; hire ; contract ; procure   FR: employer ; procurer de l'emploi ; utiliser les services de
การละเมิดสัญญา[n. exp.] (kān lamoēt sanyā) EN: breach of contract   
การปฏิบัติตามสัญญา[n. exp.] (kān patibat tām sanyā) EN: execution of a contract   
การผิดสัญญา[n. exp.] (kān phit sanyā) EN: breach of contract ; breach of promise ; non-fulfilment ; non-performance ; default   FR: rupture de contrat [f]
การร่างสัญญา[n. exp.] (kān rāng sanyā) EN: contract drafting   
การรับจ้างช่วง[n. exp.] (kān rap jāng chūang) EN: subcontract   
การรับรอง[n.] (kān raprøng) EN: acceptance ; certification ; contract   FR: certification [f]
การเซ็นสัญญา[n. exp.] (kān sen sanyā) EN: signing a contract   FR: signature d'un contrat [f]
กติกา[n.] (katikā) EN: agreement ; pact ; convention ; covenant ; contract ; rules   FR: convention [f] ; pacte [m] ; accord [m]
คับแคบ [adj.] (khapkhaēp) EN: narrow ; small ; cramped ; restricted ; close ; limited ; contracted   FR: étroit ; exigu
ข้อสัญญา[n.] (khøsanyā) EN: contract provisions ; contractual clause   
คู่สัญญา[n. exp.] (khū sanyā) EN: party to a contract ; parties   
กิ่ว[adj.] (kiu) EN: constricted ; contracted ; drawn in ; deflated ; narrow   
เกร็ง[v.] (kreng) EN: contract ; harden ; tense ; shorten ; reduce ; shrink   FR: contracter
กรมธรรม์[n.] (krommathan) EN: policy ; insurance policy ; contract ; document binding   FR: police d'assurance [f]
เลิกสัญญา[v. exp.] (loēk sanyā) EN: rescind ; cancel a contract   FR: dénoncer un contrat ; annuler un contrat ; rompre un contrat
หมั้น[v.] (man) EN: betroth ; be betrothed ; engage ; be engaged ; give one's hand to ; contract a marriage with   FR: s'engager ; promettre le mariage ; se fiancer
เหมา[v.] (mao) EN: contract ; make a package deal ; make an overall contract   
หนังสือสัญญา[n.] (nangseū sanyā) EN: contract ; agreement ; compact ; treaty   FR: contrat [m] ; convention [f] ; traité [m] ; accord [m]
ปฏิบัติตามสัญญา[v. exp.] (patibattām sanyā) EN: execute a contract ; perform a contract ; keep to a contract ; observe an agreement   FR: respecter un accord
ภาคีสัญญา[n. exp.] (phākhīsanyā) EN: party to a treaty ; contracting parties ; parties to the agreement ; signatory   FR: signataire [m]
ผิดสัญญา[v. exp.] (phit sanyā) EN: break a contract ; break an agreement ; break a promise   FR: résilier un contrat ; rompre un contrat ; être en défaut ; manquer à sa promesse
เพิกถอนสัญญา[v. exp.] (phoēkthøn sanyā) EN: cancel a contract ; anul a contract ; cancel an agreement   FR: annuler un contrat
ผูกมัดด้วยสัญญา[v. exp.] (phūkmat dūay sanyā) EN: bind by a contract   
ผู้ลงนามในสัญญา[n. exp.] (phū long nām nai sanyā) EN: signatory to the contract   
ผู้เป็นฝ่ายในสัญญา[n. exp.] (phū pen fāi nai sanyā) EN: party to the contract   
ผู้รับจ้างช่วง[n. exp.] (phūrapjāng chūang) EN: subcontractor   
ผู้รับจ้างก่อสร้าง[n. exp.] (phūrapjāng køsāng) EN: contractor   
ผู้รับเหมา[n.] (phūrapmao) EN: contractor   
ผู้รับเหมาก่อสร้าง[n.] (phrapmao køsāng) EN: contractor ; undertaker of a package deal   FR: soumissionnaire [m]
ปล่อยตัวตามสบาย[v. exp.] (plǿitūa tām sabāi) EN: play it cool ; take it easy ; take things easy   FR: être décontracté ; se relaxer ; prendre les choses avec philosophie
ร่างสัญญา[v. exp.] (rāng sanyā) EN: draw up a contract   
รับเหมา[v.] (rapmao) EN: contract for ; take over   
รับเหมางาน[v. exp.] (rapmāo ngān) EN: contract for a job   
ระยะเวลาสัญญา[n. exp.] (rayawēlā sanyā) EN: duration of contract   FR: durée du contrat [f]
ร่น[v.] (ron) EN: move back ; retract ; retreat ; contract   FR: se rétracter ; se ramasser
สบาย[adj.] (sabāi) EN: comfortable ; well ; cosy ; easy ; happy   FR: douillet ; intime ; cosy ; confortable ; décontracté ; bien ajusté ; à l'aise
สงบเยือกเย็น[v. exp.] (sa-ngop yeūak yen) EN: play it cool ; take it esay   FR: être décontracté ; être serein
สารกรมธรรม์[n.] (sānkrommathan) EN: contract of voluntary slavery   
สัญญา[n.] (sanyā) EN: contract ; agreement ; booking   FR: contrat [m] ; convention [f] ; engagement [m] ; promesse [f] ; accord [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CONTRACT    K AA1 N T R AE2 K T
CONTRACT    K AH0 N T R AE1 K T
CONTRACTS    K AH0 N T R AE1 K T S
CONTRACTS    K AA1 N T R AE2 K T S
CONTRACTED    K AA1 N T R AE0 K T AH0 D
CONTRACTOR    K AA1 N T R AE2 K T ER0
CONTRACT'S    K AA1 N T R AE2 K T S
CONTRACTING    K AA1 N T R AE0 K T IH0 NG
CONTRACTION    K AH0 N T R AE1 K SH AH0 N
NONCONTRACT    N AA0 N K AA1 N T R AE2 K T
CONTRACTUAL    K AH0 N T R AE1 K CH UW0 AH0 L
CONTRACTORS    K AA1 N T R AE2 K T ER0 Z
SUBCONTRACT    S AH0 B K AA1 N T R AE2 K T
CONTRACTORS'    K AH0 N T R AE1 K T ER0 Z
SUBCONTRACTS    S AH0 B K AA1 N T R AE2 K T S
CONTRACTIONS    K AH0 N T R AE1 K SH AH0 N Z
CONTRACTOR'S    K AA1 N T R AE2 K T ER0 Z
CONTRACTUALLY    K AH0 N T R AE1 K CH UW0 AH0 L IY0
SUBCONTRACTOR    S AH0 B K AA1 N T R AE2 K T ER0
SUBCONTRACTED    S AH0 B K AA1 N T R AE0 K T AH0 D
CONTRACTIONARY    K AH0 N T R AE1 K SH AH0 N EH0 R IY0
SUBCONTRACTING    S AH2 B K AH0 N T R AE1 K T IH0 NG
SUBCONTRACTORS    S AH0 B K AA1 N T R AE0 K T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
contract    (n) (k o1 n t r a k t)
contract    (v) (k @1 n t r a1 k t)
contracts    (n) (k o1 n t r a k t s)
contracts    (v) (k @1 n t r a1 k t s)
contracted    (v) (k @1 n t r a1 k t i d)
contractor    (n) (k o1 n t r a k t @ r)
contractile    (j) (k @1 n t r a1 k t ai l)
contracting    (v) (k @1 n t r a1 k t i ng)
contraction    (n) (k @1 n t r a1 k sh @ n)
contractors    (n) (k o1 n t r a k t @ z)
contractual    (j) (k @1 n t r a1 k ch u@ l)
subcontract    (n) (s uh2 b k o1 n t r a k t)
subcontract    (v) (s uh2 b k @ n t r a1 k t)
contractible    (j) (k o1 n t r a k t @ b l)
contractions    (n) (k @1 n t r a1 k sh @ n z)
subcontracts    (n) (s uh2 b k o1 n t r a k t s)
subcontracts    (v) (s uh2 b k @ n t r a1 k t s)
subcontracted    (v) (s uh2 b k @ n t r a1 k t i d)
subcontractor    (n) (s uh2 b k @ n t r a1 k t @ r)
subcontracting    (v) (s uh2 b k @ n t r a1 k t i ng)
subcontractors    (n) (s uh2 b k @ n t r a1 k t @ z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
下請会社[したうけがいしゃ, shitaukegaisha] Thai: บริษัทที่ทำสัญญารับเหมาะ English: contract company

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abkommen {n}; Vertragswerk {n}contract; treaty [Add to Longdo]
Abschluss {m} (eines Vetrages) | Datum des Vertragsabschlussescompletion (of a contract) | completion date [Add to Longdo]
Anstellungsvertrag {m}employment contract [Add to Longdo]
erhaltene Anzahlungen auf Verkaufsverträgeadvances on sales contracts [Add to Longdo]
Anzeigenvertrag {m}advertising contract [Add to Longdo]
Arbeitsvertrag {m}employment contract [Add to Longdo]
Aufschlüsselung {f} | Aufschlüsselung des Vertragspreisesbreakdown | contract price breakdown [Add to Longdo]
Auftrag erteilento award a contract; to place an order [Add to Longdo]
Auftragnehmer {m}; beauftragte Firma {f}contractor [Add to Longdo]
Auftragsmord {m}contract killing [Add to Longdo]
Auftragsvergabe {f}contract award process [Add to Longdo]
Baukostenvoranschlag {m}contractor's estimate [Add to Longdo]
Bausparvertrag {m} | Bausparverträge {pl}building loan contract | building loan contracts [Add to Longdo]
Bauunternehmer {m}; Baufirma {f} | Bauunternehmer {pl}building contractor | building contractors [Add to Longdo]
Bauwagen {m}contractor's shed [Add to Longdo]
Beratungsvertrag {m}advisory contract [Add to Longdo]
Dienstvertrag {m} | Dienstverträge {pl}contract of employment | contracts of employment [Add to Longdo]
Ehevertrag {m}marriage-contract [Add to Longdo]
Exklusivvertrag {m}exclusive contract; exclusive agreement [Add to Longdo]
Fuhrunternehmen {n}haulage contracting firm [Add to Longdo]
Gefälligkeitsgarantie {f}accommodation contract [Add to Longdo]
Generalunternehmer {m}prime contractor; general contractor [Add to Longdo]
außer Haus erledigen lassen (von); vergeben (an)to contract out (to) [Add to Longdo]
Kaufvertrag {m} | Kaufverträge {pl}contract of purchase; purchase contract | contracts of purchase [Add to Longdo]
Kaufvertrag {m}contract of sale [Add to Longdo]
Klage {f} [jur.] | Klage aus schuldrechtlichem Vertrag | Klage aus unerlaubter Handlung | Klage auf Herausgabeaction | action ex contractu | action ex delicto | action for restitution [Add to Longdo]
Knebelungsvertrag {m}; diktierter Vertrag {m}adhesion contract [Add to Longdo]
Konkretisierung einer Wareappropriation to the contract [Add to Longdo]
Kontrahent {m}contracting party [Add to Longdo]
Kontrakt {m}contract [Add to Longdo]
Kontraktion {f}contraction [Add to Longdo]
Kundenvertrag {m}client contract [Add to Longdo]
Leasingvertrag {m}; Pachtvertrag {m}; Mietvertrag {m}lease contract [Add to Longdo]
Lehrbeauftragte {m,f}; Lehrbeauftragtercontract teacher [Add to Longdo]
öffentliche Lieferaufträgepublic supply contracts [Add to Longdo]
Liefervertrag {m}supply contract [Add to Longdo]
Millionenauftrag {m}contract worth millions [Add to Longdo]
Mustervertrag {m}model contract [Add to Longdo]
Nichterfüllung {f} (Nichteinhaltung) eines Vertragesnon-fulfilment (non-performance) of a contract [Add to Longdo]
Partei {f} [jur.] | die streitenden Parteien | vertragsschließende Parteien | ein Dritterparty | the parties to a dispute | contracting parties | a third party [Add to Longdo]
Rücktritt {m} (von einem Vertrag)withdrawal (from a contract) [Add to Longdo]
Rücktrittsrecht {n} (von einem Vertrag)right to withdraw (from a contract) [Add to Longdo]
Sukzessivlieferungsvertrag {m}apportioned contract [Add to Longdo]
Teilzeitbeschäftigte {m,f}; Teilzeitbeschäftigter; vertraglich befristeter Mitarbeitercontractor [Add to Longdo]
Transportunternehmen {n}haulage firm; haulage contractor [Add to Longdo]
Unterlieferant {m} | Unterlieferanten {pl}subcontractor | subcontractors [Add to Longdo]
Untervertrag {m}; Subunternehmervertrag {m}; Nachunternehmervertrag {m} | Unterverträge {pl}; Subunternehmerverträge {pl}subcontract | subcontracts [Add to Longdo]
Unterzeichnung {f} des Vertrags | zur Unterzeichnung kommensigning of the agreement; execution of the contract | to be signed [Add to Longdo]
Verkürzungsglied {n} (Zeit)pulse-contracting element [Add to Longdo]
Vertrag {m} | Verträge {pl} | laut Vertrag | einseitiger Vertrag | Vertrag abschließen | einen Vetrag schließen | den Vertrag ändern | einen Vertrag annehmen | einen Vertrag aufsetzen | den Vertrag beglaubigen | einen Vertrag bestätigen | einen Vertrag stornieren; einen Vertrag kündigen | Vertrag verlängern | jdn. unter Vertrag nehmen | Vertrag läuft auscontract | contracts | as per contract | unilateral contract | to make a contract; to enter into a contract | to conclude a contract | to amend the contract | to accept a contract | to draft a contract | to certify the contract | to confirm a contract | to cancel a contract | to extend a contract | to sign someone on | contract expires [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
CM[シーエム, shi-emu] (n) (1) (See コマーシャルメッセージ) commercial message; commercial (radio, TV, etc.); ad; (2) (See コンストラクションマネージメント) construction management; (3) contract manufacturer; (4) customer management; (5) court martial; (P) [Add to Longdo]
し甲斐[しがい, shigai] (exp) (col) (uk) (contraction of ...をする甲斐がある) (See やり甲斐・やりがい) worthy of; worth doing; worth having [Add to Longdo]
じゃん[, jan] (aux-v) (sl) (contraction of じゃない) isn't it [Add to Longdo]
すべく[, subeku] (aux-v,conj) (contraction of するべく) doing in order to; doing for the purpose of [Add to Longdo]
ちまう;じまう[, chimau ; jimau] (v5u) (col) (contraction of ..て or で plus しまう) (See しまう,ちゃう) to do something completely [Add to Longdo]
ちゃう;じゃう[, chau ; jau] (aux-v,v5u) (contraction of ..て or で plus しまう) to do something completely [Add to Longdo]
とく;どく[, toku ; doku] (v5k) (contraction of ..て or で plus 置く) to do something in readiness for; to get something (needful) done [Add to Longdo]
とる[, toru] (v5r) (equiv. of -ている indicating continuing action as a verb ending; poss. contraction of -て ending + おる auxiliary verb) is being [Add to Longdo]
ろくろっ首;轆轤っ首[ろくろっくび, rokurokkubi] (n) (See 轆轤首) rokurokubi; long-neck woman; monstrous person (often a woman) with a neck that can expand and contract (in Japanese folklore) [Add to Longdo]
ろくろ首;轆轤首[ろくろくび, rokurokubi] (n) rokurokubi; long-neck woman; monstrous person (often a woman) with a neck that can expand and contract (in Japanese folklore) [Add to Longdo]
オプション契約[オプションけいやく, opushon keiyaku] (n) option contract [Add to Longdo]
カリ活用[カリかつよう, kari katsuyou] (n) classical form of i-adjective inflection formed by contraction of the "ku" adverbial form with the classical verb "ari" ("aru") [Add to Longdo]
キャッチセールス[, kyacchise-rusu] (n) unscrupulous sales practice involving expensive hard-to-break contracts (practise) (wasei [Add to Longdo]
コストプラス契約[コストプラスけいやく, kosutopurasu keiyaku] (n) cost-plus contract [Add to Longdo]
コントラクション[, kontorakushon] (n) contraction [Add to Longdo]
コントラクター[, kontorakuta-] (n) contractor [Add to Longdo]
コントラクト[, kontorakuto] (n) contract [Add to Longdo]
コントラクトブリッジ[, kontorakutoburijji] (n) contract bridge [Add to Longdo]
サービス品質契約[サービスひんしつけいやく, sa-bisu hinshitsukeiyaku] (n) {comp} quality of service agreement, contract [Add to Longdo]
サブコン[, sabukon] (n) (abbr) (See サブコントラクター) subcontractor [Add to Longdo]
サブコントラクター[, sabukontorakuta-] (n) (usu. abbr. to サブコン) subcontractor [Add to Longdo]
ゼネコン[, zenekon] (n) (abbr) general contractor; major construction contractor; (P) [Add to Longdo]
ゼネラルコントラクタ[, zenerarukontorakuta] (n) general contractor; major construction contractor [Add to Longdo]
ゼネラルコントラクター[, zenerarukontorakuta-] (n) (usu. abbr. to ゼネコン) general contractor [Add to Longdo]
タリ活用[タリかつよう, tari katsuyou] (n) classical form of na-adjective inflection formed by contraction of the particle "to" with the classical verb "ari" ("aru") [Add to Longdo]
トラヒック契約[トラヒックけいやく, torahikku keiyaku] (n) {comp} traffic contract [Add to Longdo]
ナリ活用[ナリかつよう, nari katsuyou] (n) classical form of na-adjective inflection formed by contraction of the particle "ni" with the classical verb "ari" ("aru") [Add to Longdo]
フォワード[, fowa-do] (n) forward (in a ball game, contract, etc.); (P) [Add to Longdo]
ローレンツ収縮[ローレンツしゅうしゅく, ro-rentsu shuushuku] (n) Lorentz contraction [Add to Longdo]
ローレンツ短縮[ローレンツたんしゅく, ro-rentsu tanshuku] (n) Lorentz contraction [Add to Longdo]
委託契約書[いたくけいやくしょ, itakukeiyakusho] (n) outsourcing contract [Add to Longdo]
委託研究[いたくけんきゅう, itakukenkyuu] (n) contract research [Add to Longdo]
為替予約[かわせよやく, kawaseyoyaku] (n) exchange contract [Add to Longdo]
萎縮(P);委縮[いしゅく, ishuku] (adj-na,n,vs) withering; atrophy; contraction; dwarf; (P) [Add to Longdo]
萎縮腎[いしゅくじん, ishukujin] (n) contracted kidney [Add to Longdo]
違約[いやく, iyaku] (n,vs) breach of contract; default [Add to Longdo]
違約金[いやくきん, iyakukin] (n) penalty for contract breach [Add to Longdo]
違約金条項[いやくきんじょうこう, iyakukinjoukou] (n) penalty clause; breach of contract clause [Add to Longdo]
一手販売契約[いってはんばいけいやく, ittehanbaikeiyaku] (n) exclusive distributorship agreement; sole sales contract [Add to Longdo]
引き受ける(P);引受ける(P);引受る(io)[ひきうける, hikiukeru] (v1,vt) (1) to be responsible for; (2) to take over; to take up; (3) to guarantee; to undertake; (4) to contract (a disease); (P) [Add to Longdo]
運送契約[うんそうけいやく, unsoukeiyaku] (n) freight or carriage contract [Add to Longdo]
縁を結ぶ[えんをむすぶ, enwomusubu] (exp,v5b) to get married; to contract a marriage [Add to Longdo]
縁定め[えんさだめ, ensadame] (n) marriage contract [Add to Longdo]
黄犬契約[おうけんけいやく;こうけんけいやく, oukenkeiyaku ; koukenkeiyaku] (n) yellow dog contract (employment contract which forbids the employee to join a labor union) [Add to Longdo]
[きのと, kinoto] (adj-na,n) (1) second (party to an agreement); the B party (e.g. in a contract); the latter; (2) strange; quaint; stylish; chic; spicy; queer; witty; tasty; romantic; (exp) (3) (abbr) (sl) (See 御疲れ様) thank you; goodbye; goodnight; (P) [Add to Longdo]
下仕事[したしごと, shitashigoto] (n) spade work; subcontract [Add to Longdo]
下職[したしょく, shitashoku] (n) subcontractor [Add to Longdo]
下請け(P);下請[したうけ, shitauke] (n,vs) subcontract; (P) [Add to Longdo]
下請け会社;下請会社[したうけがいしゃ, shitaukegaisha] (n) subcontractor; subcontracting company [Add to Longdo]
下請け業者[したうけぎょうしゃ, shitaukegyousha] (n) subcontractor [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yǐ, ㄧˇ, ] bent; winding; second of 10 heavenly trunks 十天干; second in order; letter "B" or roman "II" in list "A, B, C", or "I, II, III" etc; second party (in legal contract, usually written 乙方, as opposed to first party 甲方); ethyl [Add to Longdo]
乙方[yǐ fāng, ㄧˇ ㄈㄤ, ] second party (in legal contract, as opposed to first party 甲方) [Add to Longdo]
[fèn, ㄈㄣˋ, ] part; share; portion; classifier for gifts, newspaper, magazine, papers, reports, contracts etc; copy [Add to Longdo]
借契[jiè qì, ㄐㄧㄝˋ ㄑㄧˋ, ] contract for a loan [Add to Longdo]
[mǎo, ㄇㄠˇ, ] contraction of 没有, there is not, not have etc (Cantonese) [Add to Longdo]
[quàn, ㄑㄩㄢˋ, ] deed; bond; contract; ticket [Add to Longdo]
[bāo, ㄅㄠ, ] to cover; to wrap; to hold; to include; to take charge of; package; wrapper; container; bag; to hold or embrace; bundle; packet; to contract (to or for); surname Bao [Add to Longdo]
包伙[bāo huǒ, ㄅㄠ ㄏㄨㄛˇ, ] contracted communal meals [Add to Longdo]
包工[bāo gōng, ㄅㄠ ㄍㄨㄥ, ] undertake to perform work within a time limit and according to specifications; contract for a job; contractor [Add to Longdo]
包工头[bāo gōng tóu, ㄅㄠ ㄍㄨㄥ ㄊㄡˊ, / ] chief labor contractor [Add to Longdo]
包干[bāo gān, ㄅㄠ ㄍㄢ, ] an allocated task; a contractual responsibility; work that one is responsible for completing [Add to Longdo]
包干儿[bāo gān er, ㄅㄠ ㄍㄢ ㄦ˙, / ] an allocated task; a contractual responsibility; work that one is responsible for completing [Add to Longdo]
包产[bāo chǎn, ㄅㄠ ㄔㄢˇ, / ] make a production contract [Add to Longdo]
包银[bāo yín, ㄅㄠ ˊ, / ] contracted payment (esp. actors' salary in former times) [Add to Longdo]
合同[hé tong, ㄏㄜˊ ㄊㄨㄥ˙, ] (business) contract [Add to Longdo]
合同各方[hé tong gè fāng, ㄏㄜˊ ㄊㄨㄥ˙ ㄍㄜˋ ㄈㄤ, ] parties to a contract (legal) [Add to Longdo]
合同法[hé tong fǎ, ㄏㄜˊ ㄊㄨㄥ˙ ㄈㄚˇ, ] contract law [Add to Longdo]
合约[hé yuē, ㄏㄜˊ ㄩㄝ, / ] treaty; contract [Add to Longdo]
大包大揽[dà bāo dà lǎn, ㄉㄚˋ ㄅㄠ ㄉㄚˋ ㄌㄢˇ, / ] (idiom) not worry about conditions or responsibilities, but rather take it all; all round contract [Add to Longdo]
大宪章[dà xiàn zhāng, ㄉㄚˋ ㄒㄧㄢˋ ㄓㄤ, / ] Magna Carta, contract forced on Norman king John of England in 1215 by his barons, subsequently viewed as a basis of constitutional government and human rights [Add to Longdo]
[qì, ㄑㄧˋ, ] contract [Add to Longdo]
契约[qì yuē, ㄑㄧˋ ㄩㄝ, / ] agreement; contract [Add to Longdo]
契约桥牌[qì yuē qiáo pái, ㄑㄧˋ ㄩㄝ ㄑㄧㄠˊ ㄆㄞˊ, / ] contract bridge (card game) [Add to Longdo]
婚前财产公证[hūn qián cái chǎn gōng zhèng, ㄏㄨㄣ ㄑㄧㄢˊ ㄘㄞˊ ㄔㄢˇ ㄍㄨㄥ ㄓㄥˋ, / ] prenuptual agreement; dowry contract [Add to Longdo]
婚约[hūn yuē, ㄏㄨㄣ ㄩㄝ, / ] engagement; wedding contract [Add to Longdo]
字据[zì jù, ㄗˋ ㄐㄩˋ, / ] written pledge; contract; IOU [Add to Longdo]
宫缩[gōng suō, ㄍㄨㄥ ㄙㄨㄛ, / ] contraction of the uterus (during childbirth) [Add to Longdo]
害病[hài bìng, ㄏㄞˋ ㄅㄧㄥˋ, ] to fall sick; to contract an illness [Add to Longdo]
得病[dé bìng, ㄉㄜˊ ㄅㄧㄥˋ, ] to fall ill; to contract a disease [Add to Longdo]
[huàn, ㄏㄨㄢˋ, ] misfortune; suffer (from illness); trouble; danger; worry; to contract (a disease) [Add to Longdo]
成交[chéng jiāo, ㄔㄥˊ ㄐㄧㄠ, ] to complete a contract; to reach a deal [Add to Longdo]
承包[chéng bāo, ㄔㄥˊ ㄅㄠ, ] contract [Add to Longdo]
承包人[chéng bāo rén, ㄔㄥˊ ㄅㄠ ㄖㄣˊ, ] contractor [Add to Longdo]
承建[chéng jiàn, ㄔㄥˊ ㄐㄧㄢˋ, ] to construct under contract [Add to Longdo]
承租方[chéng zū fāng, ㄔㄥˊ ㄗㄨ ㄈㄤ, ] borrower; leaser; the hiring side of a contract [Add to Longdo]
承办[chéng bàn, ㄔㄥˊ ㄅㄢˋ, / ] to undertake; to accept a contract [Add to Longdo]
把头[bǎ tóu, ㄅㄚˇ ㄊㄡˊ, / ] labor contractor; gangmaster [Add to Longdo]
收缩[shōu suō, ㄕㄡ ㄙㄨㄛ, / ] pull back; shrink; contract [Add to Longdo]
[zhào, ㄓㄠˋ, ] variant of 照; character invented by contracting last two characters of name of Tang empress Wu Zetian 武則天|武则天 [Add to Longdo]
书约[shū yuē, ㄕㄨ ㄩㄝ, / ] book contract [Add to Longdo]
[juān, ㄐㄩㄢ, ] wane, reduce, contract; exploit [Add to Longdo]
条款[tiáo kuǎn, ㄊㄧㄠˊ ㄎㄨㄢˇ, / ] clause (of contract or law) [Add to Longdo]
桥牌[qiáo pái, ㄑㄧㄠˊ ㄆㄞˊ, / ] contract bridge (card game) [Add to Longdo]
毁约[huǐ yuē, ㄏㄨㄟˇ ㄩㄝ, / ] to break a promise; breach of contract [Add to Longdo]
[béng, ㄅㄥˊ, ] need not; (contraction of 不 and 用) [Add to Longdo]
[jiǎ, ㄐㄧㄚˇ, ] armor; first of 10 heavenly trunks 十天干; first in order; letter "A" or roman "I" in list "A, B, C", or "I, II, III" etc; first party (in legal contract, usually written 甲方, as opposed to second party 乙方); methyl [Add to Longdo]
甲方[jiǎ fāng, ㄐㄧㄚˇ ㄈㄤ, ] first party (in legal contract, as opposed to second party 乙方) [Add to Longdo]
盟约[méng yuē, ㄇㄥˊ ㄩㄝ, / ] contract of alliance; oath or treaty between allies [Add to Longdo]
签定[qiān dìng, ㄑㄧㄢ ㄉㄧㄥˋ, / ] to sign (a contract, treaty etc) [Add to Longdo]
约契[yuē qì, ㄩㄝ ㄑㄧˋ, / ] contract; oath of allegiance [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
サービス品質契約[サービスひんしつけいやく, sa-bisu hinshitsukeiyaku] quality of service agreement, contract [Add to Longdo]
トラヒック契約[トラヒックけいやく, torahikku keiyaku] traffic contract [Add to Longdo]
帯域予約[たいいきよやく, taiikiyoyaku] bandwidth reservation, bandwidth contract [Add to Longdo]
保守契約[ほしゅけいやく, hoshukeiyaku] maintenance contract [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top