ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

contrôles

   
464 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -contrôles-, *contrôles*, contrôle
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา contrôles มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *contrôles*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
control[N] การจำกัด
control[VT] ควบคุมดูแล, Syn. operate
control[N] เครื่องควบคุม, Syn. control mechanism
control[VT] จัดการ, See also: กำกับ, Syn. manage, direct
control[VT] ตรวจสอบ, Syn. check, insure, see
control[N] ทักษะ, Syn. skill
control[N] ผู้ควบคุม, Syn. controller
control[N] มาตรฐานเปรียบเทียบในการทดลอง
control[N] สถานที่ที่ใช้ในการควบคุม
control[N] อำนาจในการควบคุม, Syn. command, direction, charge
decontrol[VT] ไม่ควบคุม, See also: ยกเลิกการควบคุม, Ant. control
controlled[ADJ] ซึ่งถูกควบคุม, Syn. restricted, directed
controlled[ADJ] ซึ่งมีทักษะ
controller[N] ผู้ควบคุม, See also: คนดูแลจัดการ, Syn. control
controlling[N] ที่ควบคุม, Syn. ruling, supervising
controllable[N] ที่ควบคุมได้, Syn. governable
self-control[N] การข่มใจตนเอง, See also: การควบคุมตัวเอง, การสะกดกลั้นใจตนเอง, การควบคุมอารมณ์, การครองตัว, Syn. self-discipline, self-restraint, temperance
uncontrolled[ADJ] ที่ไม่สามารถควบคุมได้, See also: ที่ควบคุมไม่ได้, บังคับไม่ได้, Syn. lawless, uncontrollable, Ant. controlled
watercontrol[N] การชลประทาน
birth control[N] การคุมกำเนิด, See also: การวางแผนครอบครัว, Syn. contraception
price control[N] การควบคุมราคาสินค้าโดยรัฐบาล
incontrollable[ADJ] ที่ควบคุมไม่ได้, Syn. uncontrollable, Ant. controllable
out of control[IDM] ไม่สามารถควบคุมได้, Syn. out of hand, Ant. out of hand
remote control[N] เครื่องควบคุมเครื่องบินหรือจรวดด้วยคลื่นวิทยุ, Syn. remote, radio-circuit control
uncontrollable[ADJ] ที่ควบคุมไม่ได้, See also: ที่บังคับไม่ได้, Syn. unmanageable, ungovernable, unruly, Ant. tractable, manageable
uncontrollable[N] สิ่งที่ไม่อาจอยู่ภายใต้การควบคุม, See also: สิ่งที่ควบคุมไม่ได้
self-controlled[ADJ] ซึ่งควบคุมตนเองได้
radio-controlled[ADJ] ซึ่งควบคุมด้วยสัญญาณวิทยุจากระยะไกล
have control over[IDM] ควบคุม, See also: บังคับ, Syn. have of, take of
birth-control pill[N] ยาคุม, See also: ยาคุมกำเนิด, Syn. oral contraceptive
bring under control[IDM] ควบคุมไว้ได้, Syn. be under, get under, keep under
be under someone's control[IDM] ควบคุมโดย, See also: อยู่ใต้บังคับของ, อยู่ภายใต้การดูแลของ, Syn. bring under, get under, keep under
Pollution Control Department[N] กรมควบคุมมลพิษ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
birth controln. การคุมกำเนิด, See also: birth-control adj.
birth-control pilln. ยาเม็ดคุมกำเนิด
control(คันโทรล') {controlled,controlling,controls} vt.,n. (การ) ควบคุม,มีอำนาจเหนือ,บังคับ,บังคับบัญชา,ยับยั้ง, See also: controllability n. ดูcontrol controllableness n. ดูcontrol, Syn. hold,rule,restraint
control accountบัญชีควบคุมบัญชีอื่น
control cardบัตรควบคุมหมายถึง บัตรซึ่งบรรจุข้อความที่เป็นภาษาควบคุมงานซึ่งได้มีการกำหนดไว้เป็นรหัสเป็นการเฉพาะ เพื่อใช้ในโอกาสต่าง ๆ กัน หรือใช้กับงานชนิดต่าง ๆ เช่น บัตรควบคุม อาจจะเป็นตัวบอกว่า โปรแกรมหรือชุดคำสั่งชุดต่อไปจะเป็นภาษาฟอร์แทรน ภาษาโคบอล หรือภาษาอื่น ๅ บัตรควบคุมอาจทำให้รู้ได้ว่างานนี้เป็นงานของนิสิต หรือเป็นงานของนักวิจัยทั่วไป เพราะบางทีอาจมีการกำหนดข้อห้ามบางอย่างสำหรับงานของนิสิตไว้ในระบบ ปัจจุบัน ไม่ค่อยมีการใช้บัตรแล้ว คำนี้จึงไม่มีที่ใช้ไปด้วยดู card (บัตร)
control codeรหัสควบคุมหมายถึง การกำหนดให้ใช้สัญลักษณ์พิเศษ ควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเครื่องพิมพ์ เป็นต้นว่า กำหนดให้การกดแป้น เป็นการขึ้นย่อหน้าใหม่ เป็นต้น
control keyแป้นควบคุมเป็นแป้นพิเศษแป้นหนึ่ง โดยปกติ จะมีตัวย่อ Ctrl ไว้ให้อยู่ บนแป้น เป็นแป้นที่ต้องใช้พร้อมแป้นอื่น ๆ จึงจะเป็น คำสั่งให้คอมพิวเตอร์ ทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะได้ เช่น ในระบบวินโดว์ การกดแป้นCTRL+S จะใช้แทนคำสั่ง save ได้ แป้น CTRL นี้ โดยปกติจะใช้สัญลักษณ์ ^ แทน เช่น ^S คือกดแป้น CTRL+S
control panelแผงควบคุมเป็นชื่อโปรแกรมอรรถประโยชน์ (utility program) กลุ่มหนึ่ง เป็นตัวกำหนดเกี่ยวกับอุปกรณ์ หรือส่วนต่าง ๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้เป็นไปตามที่ผู้ใช้ต้องการ เช่น จอภาพ, เมาส์ , แป้นพิมพ์, หน่วยความจำ ระบบเครือข่าย ฯ control panel นี้จะมีให้ใช้ทั้งในแมคอินทอช และระบบวินโดว์บนพีซี หรือ Presentation Manager ของ โอเอสทู (OS 2)
control statementข้อความสั่งควบคุมในการเขียนโปรแกรมหรือชุดคำสั่งนั้น โดยปกติ เครื่องคอมพิวเตอร์จะทำงานตามคำสั่งไปทีละคำสั่ง โดยเรียงไปตามลำดับก่อนหลัง แต่เราอาจใช้ข้อความสั่งให้ควบคุมการทำงานได้เช่น กระโดดข้าม, วนกลับไปทำบางคำสั่งใหม่หรือวนหลาย ๆ รอบหรือหยุดทำถ้า ... ข้อความสั่งเหล่านี้มีอยู่หลายคำสั่ง ขึ้นอยู่กับภาษาเป็นต้นว่า GOTO, DO,IF ในภาษาฟอร์แทรน หรือ FOR.....NEXT ในภาษาเบสิก
control stickn. คานควบคุมปีกประกอบหรือปีกเสริมของเครื่องบิน
control surfacen. ปีกเคลื่อนได้ของเครื่องบินหรือขีปนาวุธใช้ควบคุมการบิน
control towern. หอบังคับการ
control unitหน่วยควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยประมวลผลกลาง (central processing unit) หน่วยควบคุม มีหน้าที่ควบคุมการทำงานทั้งหมด กล่าวคือ ควบคุมการทำงานของหน่วยคำนวณและตรรกะ ควบคุมการรับ/ส่งข้อมูลระหว่างหน่วยความจำหลัก (main memory) กับหน่วยความจำในหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ติตต่อและควบคุมการทำงานของหน่วยรับข้อมูลและแสดงผล (input/output unit) เป็นต้นว่า รับข้อมูลเข้ามาเก็บในหน่วยความจำ ปฏิบัติตามคำสั่งในโปรแกรมหรือชุดคำสั่ง รวมทั้งจัดการให้การทำงานเป็นไปตามขั้นตอน และแสดงผลตามคำสั่งด้วยดู central processing unit ประกอบ
controller(คันโทรล'เลอะ) n. ผู้ตรวจสอบ,ผู้ควบคุม,ผู้ยับยั้ง,เครื่องควบคุม,เครื่องปรับ., See also: controllership n. ดูcontroller
controlling account n.บัญชีควบคุมบัญชีอื่น
file control blockกลุ่มแฟ้มข้อมูลใช้ตัวย่อว่า FCB เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแฟ้มข้อมูล ที่อยู่เป็น กลุ่ม ซึ่งพวกนักเขียนโปรแกรมเท่านั้นที่จะต้องรู้ ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ทั่วไป ไม่จำเป็นต้องรู้ก็ได้
game control adapterตัวปรับสำหรับเกมเป็นแผ่นวงจร (card) พิเศษใช้เสียบเพิ่มเข้าไปเพื่อปรับคอมพิวเตอร์ให้ใช้ก้านควบคุม (joystick) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ประกอบส่วนหนึ่งที่ใช้สำหรับการเล่นเกมบางประเภทได้ ดู joystick ประกอบ
incontrollable(อินคันโทรล' ละเบิล) adj. ควบคุมไม่ได้., See also: incontrollably adv.
job control languageภาษาควบคุมงานใช้ตัวย่อว่า JCL หมายถึง คำสั่งที่จะกำหนดระบบการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์โดยติดต่อผ่านทางระบบปฏิบัติการ (operating system) ว่า จะทำงานต่าง ๆ อย่างไร ใช้รหัสใดเพื่อสื่อสารให้ระบบปฏิบัติการควบคุมการทำงานให้ อาจจะเพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล การเรียกหาแฟ้มข้อมูลบางแฟ้ม รวมทั้งการใช้อุปกรณ์รับข้อมูลหรืออุปกรณ์แสดงผลชนิดใด
job control programชุดคำสั่งควบคุมงานหมายถึงชุดคำสั่งหรือโปรแกรมชุดหนึ่ง ที่มีหน้าที่ควบคุมสายงานในการปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร์ เริ่มตั้งแต่อ่านข้อมูลเข้าไปเก็บ กำหนดว่าจะต้องใช้อุปกรณ์หรือชุดคำสั่งใดบ้าง (เช่น ตัวแปลภาษาใด) กำหนดการเริ่มกระทำการ (execute) และการส่งผลที่คำนวณแล้วไปยังเครื่องพิมพ์ ฯมีความหมายเหมือน job control language
price controln. การควบคุมราคา,ราคาควบคุม
printer control languageใช้ตัวย่อว่า PCL (อ่านว่า พีซีแอล) เป็นโปรแกรมที่ใช้ควบคุมการทำงานของเครื่องพิมพ์บางยี่ห้อ ส่วนมากจะเป็นเครื่องพิมพ์เลเซอร์ของบริษัทฮิวเล็ตแพกการ์ดหรือ HP (อย่างปนคำนี้กับ PDL)
quality controln. การควบคุมคุณภาพ
remote controlการควบคุมระยะไกล (เช่นการ ควบคุมขีปนาวุธด้วยสัญญาณวิทยุ), See also: remote-control adj.
self-control(เซลฟฺคันโทรล') n. การบังคับตนเอง,การควบคุมตนเอง,การควบคุมอารมณ์,การควบคุมจิตใจ., See also: self-controlled adj. self-controlling adj., Syn. self-command,self-discipline,self-restraint
transmission control prottransmission control protocol / internet protocol กฏเกณฑ์การควบคุมการส่งผ่านตามมาตรฐานอินเตอร์เน็ตใช้ตัวย่อว่า TCP/IP (อ่านว่า ทีซีพี/ไอพี) หมายถึง มาตรฐานที่สร้างขึ้นในเรื่องของการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างเครื่องปลายทาง (terminal) ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือตัวเลียนแบบ
watercontrol(วอ'เทอะคอนโทรล) n. การชลประทาน

English-Thai: Nontri Dictionary
BIRTH birth control(n) การคุมกำเนิด
control(n) การควบคุม,การบังคับบัญชา,การบังคับ,อำนาจ,การบงการ
control(vt) ควบคุม,บังคับบัญชา,บังคับ,บงการ,มีอำนาจเหนือ
controller(n) ผู้บังคับบัญชา,ผู้ตรวจตรา,ผู้ควบคุม,ผู้ตรวจสอบ,เครื่องควบคุม
SELF-self-control(n) การควบคุมอารมณ์,การบังคับตัวเอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
production controlการควบคุมการผลิต [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
price controlการควบคุมราคา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
parliamentary controlการควบคุมโดยรัฐสภา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
programmable interrupt controller (PIC)ตัวควบคุมการขัดจังหวะแบบโปรแกรมได้ (พีไอซี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
population controlการควบคุมประชากร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
PIC (programmable interrupt controller)พีไอซี (ตัวควบคุมการขัดจังหวะแบบโปรแกรมได้) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
proportional controlการควบคุมแบบสัดส่วน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
programme controlการควบคุมด้วยโปรแกรม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
pneumatic controlการควบคุมแบบลมอัด [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
process controlการควบคุมกรรมวิธี [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
remote control languageภาษาควบคุมระยะไกล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
sequential controlการควบคุมแบบลำดับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
stored program control (SPC)การควบคุมด้วยโปรแกรม (เอสพีซี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
stud welding controllerตัวควบคุมการเชื่อมสลัก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
sleep mode controlการควบคุมภาวะหลับ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
system control languageภาษาควบคุมระบบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
scraper ring; oil ring; oil scraper ring; oil-control ringแหวนกวาดน้ำมันเครื่อง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
SPC (stored program control)เอสพีซี (การควบคุมด้วยโปรแกรม) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
slope controlการควบคุมอัตรากระแส [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
slope-controlled power sourceชุดเชื่อมควบคุมกำลัง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
skid-control valveลิ้นควบคุมการไถล [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
social controlการควบคุมทางสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
span of controlช่วงการควบคุม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
step controlการควบคุมขั้นตอน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
synchronous controlการควบคุมสมวาร [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
synchronous data link control (SDLC)การควบคุมวิธีเชื่อมโยงข้อมูลแบบประสานเวลา (เอสดีแอลซี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
synchronous data link control (SDLC)การควบคุมวิธีเชื่อมโยงข้อมูลแบบประสานเวลา (เอสดีแอลซี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
SDLC (synchronous data link control)เอสดีแอลซี (การควบคุมวิธีเชื่อมโยงข้อมูลแบบประสานเวลา) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
SDLC (synchronous data link control)เอสดีแอลซี (การควบคุมวิธีเชื่อมโยงข้อมูลแบบประสานเวลา) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sequence controlการควบคุมลำดับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
sequence controlการควบคุมลำดับขั้นตอน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
sequence control registerเรจิสเตอร์ควบคุมลำดับ [มีความหมายเหมือนกับ instruction counter; program counter] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
suspension arm; control arm; wishbone; wishbone armปีกนก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
statistical controlการควบคุมเชิงสถิติ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
on-off controlการควบคุมแบบปิด-เปิด [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
oil ring; oil-control ring; oil scraper ring; scraper ringแหวนกวาดน้ำมันเครื่อง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
oil-control ring; oil ring; oil scraper ring; scraper ringแหวนกวาดน้ำมันเครื่อง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
appointment of controller of propertyการตั้งผู้ปกครองทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ATC (air traffic control)เอทีซี (การควบคุมจราจรทางอากาศ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
automatic controlการควบคุมอัตโนมัติ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
air volume controlการควบคุมปริมาณลม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
automatic frequency control (AFC)การควบคุมความถี่อัตโนมัติ (เอเอฟซี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
automatic gain control (AGC)การควบคุมอัตราขยายอัตโนมัติ (เอจีซี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
automatic level controlชุดควบคุมระดับอัตโนมัติ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
arms controlการควบคุมอาวุธ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
AVC (automatic volume control)เอวีซี (การควบคุมระดับเสียงอัตโนมัติ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
attribute controlการควบคุมตามลักษณะประจำ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
AFC (automatic frequency control)เอเอฟซี (การควบคุมความถี่อัตโนมัติ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
automatic volume control (AVC)การควบคุมระดับเสียงอัตโนมัติ (เอวีซี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
air traffic control (ATC)การควบคุมจราจรทางอากาศ (เอทีซี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Serials control systemระบบควบคุมสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Controlled languageภาษาควบคุม [เทคโนโลยีการศึกษา]
Authority controlการควบคุมรายการหลักฐาน

เป็นการจัดการรายการหลักฐานประเภทต่างๆ ให้มีความสม่ำเสมอในการใช้คำ รายการหลักฐาน (authority file) เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับบรรณารักษ์ผู้ทำรายการ เพื่อให้เกิดความเป็นแบบแผนเดียวกัน เพื่อให้ข้อมูลการใช้คำอย่างถูกต้อง รวมถึงรายการโยง (cross reference) ที่เกี่ยวข้องโดยสมบูรณ์หรือตามหลักฐานที่มีอยู่ในเวลานั้น รายการหลักฐานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการหรือการเปลี่ยนกฎการลงรายการ รายการหลักฐานที่สำคัญสำหรับการวิเคราะห์สารสนเทศ ได้แก่ รายการหลักฐานสำหรับชื่อ รายการหลักฐานสำหรับหัวเรื่อง และรายการหลักฐานสำหรับชื่อชุด

รายการหลักฐานสำหรับชื่อ (Name authority file) หมายถึง รายการหลักฐานที่เป็นมาตรฐานสำหรับชื่อต่างๆ ทั้งชื่อบุคคลและชื่อนิติบุคคลที่กำหนดขึ้นจากการตรวจสอบรายการหลักและรายการเพิ่มในแหล่งข้อมูลรายการหลักฐานชื่อบุคคล ชื่อนิติบุคคล ที่อ้างอิงได้ เช่น หอสมุดรัฐสภาอเมริกัน โอซีแอลซี กลุ่มความร่วมมือของบรรณารักษ์ทำรายการ เป็นต้น

ตัวอย่าง รายการหลักฐานสำหรับชื่อจากฐานข้อมูลรายการหลักฐานของหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน

Name authority

รายการหลักฐานสำหรับหัวเรื่อง (Subject authority file) หมายถึง รายการหลักฐานที่เป็นมาตรฐานสำหรับหัวเรื่อง

ตัวอย่าง รายการหลักฐานสำหรับหัวเรื่องจากฐานข้อมูลรายการหลักฐานของหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน

Subject authority

รายการหลักฐานสำหรับชื่อชุด (series authority file) ได้แก่ รายการหลักฐานที่เป็นมาตรฐานสำหรับชื่อชุด

ตัวอย่าง รายการหลักฐานสำหรับชื่อชุดจากฐานข้อมูลรายการหลักฐานของหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน

Series authority [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Bibliographic controlการควบคุมทางบรรณานุกรม

การควบคุมทางบรรณานุกรม หมายถึง การเข้าถึงบันทึกความรู้ต่างๆ โดยการใช้บรรณานุกรม การควบคุมทางบรรณานุกรมช่วยให้ทราบว่ามีสิ่งพิมพ์หรือบันทึกความรู้ใดบ้างที่มีผู้บันทึกหรือจัดทำไว้ในสาขาวิชาต่างๆ ซึ่งสามารถเป็นเครื่องมือในการค้นคว้า นำออกมาใช้ได้ การควบคุมทางบรรณานุกรมสามารถทำได้โดย การจัดทำบรรณานุกรม ดรรชนี สาระสังเขป นามานุกรม เป็นต้น

องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ได้มีรายงานเกี่ยวกับการปรับปรุงการควบคุมทางบรรณานุกรมที่ปารีส ค.ศ. 1950 ถึงความจำเป็นในการควบคุมทางบรรณานุกรม ว่าจำเป็นต้องมีการจัดทำบรรณานุกรมแห่งชาติเพื่อบันทึกหลักฐานของสิ่งพิมพ์และวัสดุความรู้อื่นๆ ที่ผลิตภายในประเทศ หน้าที่หนึ่งในจำนวนหน้าที่หลายประการขององค์การศึกษาฯ ก็คือ การปรับปรุงงานด้านการศึกษา ซึ่งรวมถึงกิจกรรมที่จัดทำขึ้นเพื่อปรับปรุงงานห้องสมุด งานด้านบรรณานุกรมและการผลิตสิ่งพิมพ์

บทบาทขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติในการควบคุมบรรณานุกรมแห่งชาติ คือ

1. ร่วมกับหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน ในการสำรวจงานด้านบรรณานุกรมและจัดพิมพ์ผลการสำรวจชื่อ Bibliographical Services : Their Present State and Posibilities of Improvement (ปี ค.ศ. 1953)

2. ชักชวนให้ทุกประเทศที่เป็นสมาชิกองค์การศึกษาฯ จัดทำบรรณานุกรมของสิ่งพิมพ์ใหม่ๆ และร่วมมือในการให้ข้อมูลทางบรรณานุกรมแก่กัน จึงได้เริ่มรณรงค์เพื่อความร่วมกันดังกล่าว ตั้งแต่ ค.ศ. 1946

3. จัดพิมพ์คู่มือการทำงานด้านการควบคุมทางบรรณานุกรม เขียนโดย Knud Larsen ชื่อ National Bibliographical Services : Their Creation and Operation และตีพิมพ์บทความ เขียนโดย Knud Larsen ในวารสาร Unesco Bulletin for Libraries ปีที่ 15 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ค.ศ. 1961 กล่าวถึง หน้าที่ของศูนย์บรรณานุกรมแห่งชาติ ซึ่งมีความสำคัญในการส่งเสริมให้มีกิจกรรมทางบรรณานุกรม

4. สำรวจและจัดพิมพ์ Guide to National Bibliographical Centeres (ปี ค.ศ. 1970)

5. การส่งเสริมการก่อตั้งระบบสารนิเทศแห่งชาติ (National Information System หรือ NATIS) วัตถุประสงค์ของระบบสารนิเทศแห่งชาติ คือ การสร้างโครงงานสำหรับกิจกรรมเพื่อที่จะประสานงานกันในงานสารนิเทศของประเทศต่างๆ ช่วยให้รัฐบาลของประเทศต่างๆ มองเห็นแนวทางที่จะดำเนินงานนี้ร่วมกัน และมุ่งจะช่วยให้ประเทศที่มีพัฒนาการต่างกันได้ประโยชน์จากระบบสารนิเทศของโลกทั่วกัน และมีส่วนร่วมในการกระจายสารนิเทศสองทาง คือ เป็นผู้ให้สารนิเทศและเป็นผู้ที่รับสารนิเทศด้วย องค์การศึกษาฯ ได้กำหนดให้ประเทศต่างๆ จัดกิจกรรมต่างๆ โดยให้ความสนับสนุนเพื่อให้ความพยายามที่จะควบคุมบรรณานุกรมสากล (Universal Bibliographical Control หรือ UBC) โดยให้เข้าถึงข้อมูลทางบรรณานุกรมของสิ่งพิมพ์ทุกชิ้นโดยที่มีการบันทึกหลักฐานทางบรรณานุกรมของสิ่งพิมพ์ไว้ในแบบแผนที่เป็นสากล

บรรณานุกรม

สุนทรี หังสะสูต. การควบคุมทางบรรณานุกรมเบื้องต้น. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2523 [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Controlled languageภาษาควบคุม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Controlled vocabularyศัพท์ควบคุม, ศัพท์บังคับ
ศัพท์บังคับหรือศัพท์ควบคุม (Controlled vocabulary) หมายถึง การกำหนดให้คำศัพท์คำหนึ่งทำหน้าที่ควบคุมคำศัพท์หลายคำที่มีความหมายอย่างเดียวกัน เพื่อให้มีความเป็นมาตรฐาน ลดความกำกวม เป็นช่องทางหนึ่งในการจัดการความรู้ เป็นเครื่องมือในการเข้าถึงเนื้อหาหรือช่วยในการสืบค้นให้มีประสิทธิภาพ กล่าวคือ คำศัพท์บังคับคำเดียวสามารถเข้าถึงเอกสารได้จำนวนมาก แม้ว่าจะเอกสารนั้นจะเขียนด้วยศัพท์ภาษาที่แตกต่างกัน การใช้ศัพท์บังคับหรือศัพท์ควบคุมนี้ เป็นการใช้ภาษาดรรชนี (Indexing language) ซึ่งแตกต่างจากภาษาหรือคำที่ผู้เขียนกำหนดขึ้นเอง ซึ่งเรียกว่า ภาษาธรรมชาติ (Natural language) ซึ่งมักจะปรากฏให้เห็นว่า มีคำเกิดขึ้นที่หลากหลาย ไม่เป็นแบบแผนเดียวกัน คำศัพท์บังคับ/ศัพท์ควบคุม ถูกใช้ในการกำหนดเป็นหัวเรื่อง ศัพท์สัมพันธ์ (อรรถาภิธาน) แทกโซโนมี ฯลฯ

ข้อดีของศัพท์บังคับ/ศัพท์ควบคุม

การกำหนดให้ใช้ศัพท์บังคับ/ศัพท์ควบคุม ในการเป็นตัวแทนเนื้อหาของสารสนเทศ เพื่อให้เกิดความเป็นมาตรฐานในการกำหนดคำที่เป็นตัวแทนของเนื้อหา เพื่อมิให้เนื้อหาเดียวกัน หรือมีความสัมพันธ์กระจัดกระจายไปตามคำศัพท์ที่มิได้เกิดจากการควบคุม ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการสืบค้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น หัวเรื่องภาษาอังกฤษของ Library of Congress Subject Headings จะมีการกำหนดคำที่ใช้แตกต่างกันระหว่างอเมริกาและอังกฤษ เช่น คำว่า color จะมีการกำหนดว่าให้ใช้คำว่า color ไม่ใช้ colour ซึ่งเมื่อสืบค้น ด้วยคำว่า color จะได้เนื้อหาที่มีการเขียนทั้งคำว่า color และ colour ได้อย่างครบถ้วน หรือคำว่า apartments จะถูกกำหนดให้ใช้ในการเป็นตัวแทนของเนื้อหาที่เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว แต่จะไม่ใช้คำว่า flats

ศัพท์บังคับหรือศัพท์ควบคุมช่วยแก้ปัญหาคำพ้องรูป ซึ่งเป็นศัพท์ที่เขียนเหมือนกันแต่มีการใช้ต่างกัน (Homographs) เช่น คำว่า pool ความหมายหนึ่ง หมายถึง บ่อน้ำ สระน้ำ อีกความหมายหนึ่ง หมายถึง เกมชนิดหนึ่ง ดังนั้น ในการกำหนดศัพท์บังคับหรือศัพท์ควบคุม จะมีคำขยายเพื่อให้ชัดเจนว่าหมายถึงเรื่องนั้น เช่น Pool (Game) หรือคำว่า เงาะ ซึ่งหมายถึง ผลไม้ชนิดหนึ่ง หรือชนกลุ่มน้อยก็ได้ คำว่า เงาะ ในการเป็นคำศัพท์บังคับหรือศัพท์ควบคุม จึงหมายถึง ชื่อผลไม้ แต่ถ้าจะหมายถึง ชนกลุ่มน้อย จะมีการกำหนดให้ใช้เป็น เงาะ (กลุ่มชาติพันธุ์)

ศัพท์บังคับหรือศัพท์ควบคุม ถูกนำมาใช้ในลักษณะที่เป็นหัวเรื่อง (Subject headings) หรือศัพท์สัมพันธ์ (Thesaurus) หัวเรื่องที่เป็นที่รู้จักกันดี คือ Library of Congress Subject Headings, Sear Subject Headings, Medical Subject Headings, Art & Architecture Thesaurus และ ERIC Thesaurus เป็นต้น

ตัวอย่าง Library of Congress Subject Headings ซึ่งปัจจุบันได้มีการนำลักษณะของศัพท์สัมพันธ์เข้ามาประยุกต์ใช้ในการกำหนดหัวเรื่องด้วย ทำให้เข้าใจความสัมพันธ์ของคำศัพท์ได้ดีขึ้น แม้ว่าจะไม่มีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชานั้นๆ

Controlled Vocabulary

ในประเทศไทยมีการกำหนดศัพท์บังคับหรือศัพท์ควบคุมใช้เป็นคู่มือหัวเรื่องสำหรับการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศภาษาไทย เช่นเดียวกัน เช่น หัวเรื่องและวิธีการกำหนดหัวเรื่องสำหรับวัสดุสารนิเทศภาษาไทยของสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หัวเรื่องสำหรับหนังสือภาษาไทย โดย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย และหัวเรื่องสำหรับหนังสือภาษาไทย ซึ่งจัดทำโดย คณะทำงานกลุ่มวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ในภายหลังได้มีการปรับปรุงการกำหนดคำศัพท์บังคับนี้เป็นแบบศัพท์สัมพันธ์เช่นเดียวกับของ Library of Congress Subject Headings

การกำหนดศัพท์บังคับหรือศัพท์ควบคุม จะดำเนินการโดยนักวิชาชีพ เช่น บรรณารักษ์ และนักเอกสารสนเทศ รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา

บรรณานุกรม:

Library of Congress Classification Web. [Online] Available: http://classificationweb.net. Accessed: 2012-05-27.

ประดิษฐา ศิริพันธ์. “การใช้ศัพท์บังคับในการสืบค้นข้อสนเทศ”. หน้า 65-73 ใน เอกสารประกอบการฝึกอบรม เรื่อง Thesaurus Construction. กรุงเทพฯ : สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Universal Bibliographical Controlการควบคุมทางบรรณานุกรมสากล [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Access controlการควบคุมการเข้าถึง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Serials control systemระบบควบคุมสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Hazard analysis and critical control pointระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Error control codingรหัสแก้ไขความผิดพลาด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Industrial control and automationการควบคุมและระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Enhanced machine control โปรแกรมสำหรับควบคุมการทำงานของเครื่องจักรกลให้สามารถทำงานได้อย่างอัตโนมัติตามรหัสคำสั่ง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Nonlinear control theoryทฤษฎีการควบคุมไม่เชิงเส้น [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Well Controlการควบคุมหลุมเจาะ
การควบคุมความดันภายในหลุมเจาะให้อยู่ในสภาพสมดุลย์ [ปิโตรเลี่ยม]
Dew Point Control Unitหน่วยควบคุมจุดกลั่นตัว, หน่วยควบคุมจุดกลั่นตัวเพื่อควบคุมคุณภาพของก๊าซธรรมชาติซึ่งนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงให้ลูกค้า
โดยควบคุมอุณหภูมิจุดกลั่นตัว และควบคุมค่าความร้อนของ sale gas (ดูคำ sale gas) ที่ส่งให้กลุ่มลูกค้าให้เท่ากันตลอดทั้งระบบ [ปิโตรเลี่ยม]
Controlled priceราคาควบคุม [เศรษฐศาสตร์]
Credit controlการควบคุมสินเชื่อ [เศรษฐศาสตร์]
Capital controlการควบคุมเงินทุน [เศรษฐศาสตร์]
Commodity controlการควบคุมสินค้าโภคภัณฑ์ [เศรษฐศาสตร์]
Chemical process controlการควบคุมกระบวนการทางเคมี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Air traffic controlการควบคุมจราจรทางอากาศ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Robust controlการควบคุมโรบัสต์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Weed--Controlการควบคุมวัชพืช [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Automatic controlการควบคุมอัตโนมัติ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Temperature controlการควบคุมอุณหภูมิ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Value analysis (Cost control)การวิเคราะห์คุณค่า (การควบคุมต้นทุนการผลิต) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Control rodแท่งควบคุม, อุปกรณ์ควบคุมกำลังของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์มีลักษณะเป็นแท่ง แผ่น หรือท่อ ประกอบด้วยสารดูดกลืนนิวตรอน เช่น แฮฟเนียม โบรอน อุปกรณ์นี้อยู่ภายในแกนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์และสามารถปรับการเคลื่อนที่เข้าหรือออกเพื่อลดหรือเพิ่มอัตราการเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์
[นิวเคลียร์]
Controlled areaพื้นที่ควบคุม, พื้นที่ที่ต้องมีมาตรการป้องกันและข้อกำหนดด้านความปลอดภัยโดยเฉพาะในการควบคุมการรับรังสีจากการทำงาน หรือจำกัดการเปื้อนของสารกัมมันตรังสีไม่ให้แพร่กระจายออกไปในระหว่างการทำงานเพื่อหลีกเลี่ยง หรือจำกัดโอกาสการได้รับรังสี
[นิวเคลียร์]
Access controlการควบคุมการเข้าถึง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Sequence controller, Programmableเครื่องควบคุมต่อเนื่องแบบโปรแกรม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Programmable controllerเครื่องควบคุมแบบโปรแกรม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
PID controllerตัวควบคุมพีไอดี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Control theoryทฤษฎีการควบคุม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Access controlการควบคุมการเข้าถึง [TU Subject Heading]
Add-on emission controlเทคโนโลยีการควบคุมการระบายมลพิษ, เทคโนโลยีการควบคุมการระบายมลพิษซึ่งทำงานเป็นอิสระไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการการเผาไหม้ [สิ่งแวดล้อม]
Gas control systemระบบควบคุมก๊าซ
ระบบระบายก๊าซจากพื้นที่ฝังกลบขยะมูลฝอยสู่บรรยากาศ โดยผ่านทางบ่อ หลุม ท่อ และโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง [สิ่งแวดล้อม]
Out-of-control periodช่วงเวลานอกเหนือการควบคุม
ช่วงเวลาที่มีการปรับเทียบประจำวัน, Iinearity check, การตรวจสอบการรับประกันคุณภาพซึ่งแสดงว่าเครื่องไม่ได้กำลังทำการตรวจวัด และบันทึกตามคุณลักษณะการทำงาน [สิ่งแวดล้อม]
Active noise and vibration controlการควบคุมเสียงและความสั่นสะเทือนแบบแอคทีฟ [TU Subject Heading]
Air traffic controlการควบคุมจราจรทางอากาศ [TU Subject Heading]
Air traffic controllersเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ [TU Subject Heading]
Arms controlการควบคุมอาวุธ [TU Subject Heading]
Automatic controlการควบคุมอัตโนมัติ [TU Subject Heading]
Automatic control equipment industryอุตสาหกรรมอุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติ [TU Subject Heading]
Biological controlการควบคุมโดยชีววิธี [TU Subject Heading]
Bird controlการควบคุมนก [TU Subject Heading]
Birth controlการวางแผนครอบครัว [TU Subject Heading]
Breathing controlการควบคุมการหายใจ [TU Subject Heading]
Chemical arms controlการควบคุมอาวุธเคมี [TU Subject Heading]
Chemical process controlการควบคุมกระบวนการทางเคมี [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
animal control (n ) กรมควบคุมสัตว์
control (n ) กำกับดูแล
controlversial (adj ) causing disgreement or discussion a controlversial issue/decision/ speech/ figure The book was very controlversial.
freak out; go crazy; lose control of your mind (phrase ) สติแตก
in control of ในส่วนของ
uncontrolled (adj ) ที่ไม่ได้รับการควบคุม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
AOC, protected designation of origin.AOC: Appellation d'origine contrôlée. Tandem (1987)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา[N] controlee, See also: one who is controlled/supervised, Syn. ผู้ใต้บังคับบัญชา, Ant. ผู้บังคับบัญชา, Example: ในการทำงานผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่หวังความก้าวหน้า จะไม่กล้าแสดงความคิดเห็นที่ไม่ตรงกับผู้บังคับบัญชา, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ตำแหน่งต่ำกว่าและมีผู้บังคับบัญชาควบคุมการปฏิบัติงาน
ป.ป.ส[N] Office of the Narcotics Control Board, See also: ONCB, Syn. สำนักงานคณะกรรมการป้องและปราบปรามยาเสพติด
ระบบควบคุมคุณภาพ[N] quality control, See also: Q.C., Syn. ระบบคิวซี
ควบคุมราคา[V] control the prices of, Syn. คุมราคา, ตรึงราคา, Example: รัฐบาลควบคุมราคาน้ำมันเพื่อแก้ปัญหากรณีน้ำมันขึ้นราคา, Thai definition: กับกำดูแลให้ราคาอยู่ในระดับที่เหมาะสมไม่สูงมากจนเกินไป
คุมแจ[V] watch over closely, See also: keep a close control, Example: พ่อเธอคุมแจแบบนี้เธอคงหนีไปเที่ยวกับพวกเราไม่ได้แน่, Thai definition: ติดตามอย่างไม่ห่างหรือไม่ให้คลาดสายตา
การควบคุมคุณภาพ[N] quality control, See also: QC, Example: ในการผลิตยาจะต้องตระหนักถึงการควบคุมคุณภาพในห้องปฏิบัติทุกขั้นตอนที่มีผลกระทบต่อคุณภาพยา, Thai definition: เทคนิคการดำเนินงานและกิจกรรมที่ใช้เพื่อสนองความต้องการของคุณภาพ
ภายใต้การควบคุม[ADV] under control, Syn. ภายใต้อำนาจบังคับ, Example: กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารข้อมูลทั้งหมดจะเริ่มต้นและสิ้นสุดภายใต้การควบคุมของซอฟต์แวร์ล้วนๆ
คันโยก[N] lever, See also: controlling handle, Syn. คันบังคับ, Example: เด็กๆ สามารถกดปุ่มหรือโยกคันโยกไปมา เพื่อเล่นเกมตามความต้องการนั้นได้, Count unit: อัน
สงบอารมณ์[V] calm down, See also: calm oneself, control one's emotion, suppress one's feeling, Syn. สงบจิตใจ, Ant. วุ่นวายใจ, Example: เขานั่งพะอืดพะอมอยู่ครู่หนึ่ง แล้วออกมาสงบอารมณ์เฉยๆ อยู่อีกพักใหญ่
สะกด[V] suppress, See also: control, restrain, curb, hold in / back, repress, Example: จุลลาเองก็น้ำตารื่นแต่หล่อนสะกดไว้, Thai definition: กลั้นไว้, ข่มไว้, Notes: (เขมร)
หมดพยศ[V] break a horse, See also: control a horse, Syn. สิ้นพยศ, เชื่อง, Ant. ดื้อ, Example: เขาสามารถปราบม้าตัวนี้ให้หมดพยศได้, Thai definition: หมดอาการดื้อ หรือไม่ยอมทำตาม
ออกฤทธิ์[V] run wild, See also: be out of control, Syn. อาละวาด, ออกฤทธิ์ออกเดช, แผลงฤทธิ์, แผลงฤทธิ์แผลงเดช, ทำฤทธิ์ทำเดช, Thai definition: อาละวาดด้วยความโกรธหรือโมโหเพราะถูกขัดใจ
ออกฤทธิ์ออกเดช[V] be out of control, See also: create a disturbance, Syn. อาละวาด, ออกฤทธิ์แผลงฤทธิ์, แผลงฤทธิ์แผลงเดช, ทำฤทธิ์ทำเดช, Example: แม่มีวิธีจัดการลูกชายที่กำลังออกฤทธ์ออกเดชร้องให้ซื้อของเล่นให้, Thai definition: อาละวาดด้วยความโกรธหรือโมโหเพราะถูกขัดใจ
ข่มจิต[V] control oneself, See also: restrain one's passion/oneself, suppress one's feeling, Syn. ข่มจิตข่มใจ, ข่มใจ, ข่มอารมณ์, Example: ท่านรู้จักข่มจิตของตนทั้งๆ ที่เป็นคนเจ้าโทสะ, Thai definition: สะกดอารมณ์, ควบคุมอารมณ์
ระงับใจ[V] restrain, See also: curb, repress, check, suppress, hold back, control, Syn. ข่มใจ, หักห้ามใจ, Example: ผมพยายามระงับใจไม่ให้ฟุ้งซ่าน
ยั้งใจ[V] restrain, See also: control, curb, hold back, check, Syn. ยับยั้งใจ, ยับยั้งชั่งใจ, ห้ามใจ, Example: ฉันจะลองยั้งใจไว้ไม่ให้หมดเปลืองเงินกับเสื้อผ้าเครื่องสำอางไปมากกว่านี้, Thai definition: อดใจไว้หรือหยุดความต้องการไว้ก่อน
กุม[V] control, See also: be in charge of, dominate, wield, Syn. คุม, Ant. ปล่อย, Example: การรวบรวมส.ส.เหล่านี้เข้ามาก็เพียงเพื่อให้พรรคชาติสังคมเป็นพรรคที่กุมคะแนนส่วนใหญ่ในสภาเท่านั้น
คนคุม[N] supervisor, See also: controller, Syn. คนควบคุม, ผู้คุม, ผู้ควบคุม, Example: ถ้าจะให้งานสำเร็จอย่างรวดเร็ว คนคุมต้องเป็นคนที่มีอำนาจสั่งการได้, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบตามที่กำหนด
คัดหางเสือ[V] steer, See also: take the helm/tiller, control, conduct, Syn. คัดจังกูด, คัดฉาก, คัดท้าย, Example: เขาคัดหางเสือเพื่อเปลี่ยนทิศเดินเรือมุ่งลงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ, Thai definition: ถือท้ายเรือ
คุม[V] take care, See also: watch over, oversee, take charge of, control, guard, protect, supervise, Syn. ดูแล, ควบคุม, Ant. ปล่อยปละ, ละเลย, Example: ผู้ปกครองต้องสอดส่องดูว่ารถโรงเรียนมีครูคอยคุมเด็กหรือไม่, Thai definition: คอยกำกับดูแล
คุมกำเนิด[V] control the birth rate, Example: หล่อนคุมกำเนิดด้วยการกินยาคุม, Thai definition: ควบคุมการเกิด, ป้องกันการตั้งครรภ์
งอหาย[ADV] uncontrollably, See also: excessively, extremely, Example: ความที่แกหน้างอทั้งวันทำให้เขาหัวเราะเสียจนงอหาย, Thai definition: อาการที่ร้องไห้หรือหัวเราะจนเสียงเงียบหายไป
เงื้อมมือ[N] control, See also: influence, clutch, power, Syn. อำนาจ, อิทธิพล, อำนาจครอบงำ, Example: หลายคนที่เกี่ยวข้องกับคดีเพชรซาอุฯพ้นเงื้อมมือของกฎหมายไปได้, Thai definition: อำนาจที่ครอบงำจะไม่ให้หลุดพ้นไปได้
ฝืนใจ[V] act against one's will, See also: control the desire, force oneself against one's will, Syn. ฝืน, Ant. เต็มใจ, Example: เลขาธิการพรรคถึงกับบ่นอุบว่าต้องฝืนใจตัวเองให้ทำได้ทุกอย่างเพื่อให้พรรคได้เข้าร่วมรัฐบาล, Thai definition: บังคับให้ตนเองหรือผู้อื่นทำในสิ่งที่ไม่อยากทำ
พ้นวิสัย[ADJ] beyond one's power/help, See also: beyond human control, be impossible, Syn. เป็นไปไม่ได้, Example: เรื่องนี้เป็นเรื่องพ้นวิสัยที่ท่านจะช่วยเหลือคุณได้, Thai definition: เกินความสามารถ, ที่ไม่อาจเป็นไปได้หรือไม่สามารถจะกระทำได้, Notes: (กฎหมาย)
โปรแกรมควบคุม[N] control program, Example: การปฏิบัติการกลุ่มระเบียนกระทำโดยใช้โปรแกรมควบคุมข้อมูลในโปรแกรมปฏิบัติการ, Count unit: โปรแกรม, Thai definition: โปรแกรมที่เขียนขึ้นโดยเฉพาะเพื่อใช้สำหรับวางกำหนดการและตรวจการปฏิบัติการของโปรแกรมต่างๆ
ละเลิง[V] have a swelled/swollen head, See also: be conceited, turn one's, head, be mad with pride, be uncontrollable, forget oneself, Syn. เหลิง, Example: มนุษย์เอ๋ยจงเร่งทำความดีอย่าละเลิงลืมตัวไปเลย, Thai definition: เหลิงจนลืมตัวเพราะลำพองหรือคึกคะนอง
วางแผนครอบครัว[V] practice birth control, Syn. คุมกำเนิด, Example: คุณหมอแนะนำให้คู่สมรสวางแผนครอบครัวตามนโยบายด้านควบคุมประชากร
ส่วนควบคุม[N] control part, Example: คำสั่งต่างๆ ในภาษาเครื่องประกอบด้วย 0 และ 1 ใช้เพื่อบอกส่วนควบคุมของคอมพิวเตอร์ว่าต้องทำอะไร
สะกดใจ[V] control oneself, See also: suppress one's emotion, restrain one's desires, repress oneself, Syn. ข่มใจ, สะกด, ข่มจิต, บังคับใจ, Example: แม่ต้องสะกดใจอย่างมากเมื่อได้ยินข่าวนั้น, Thai definition: ข่มความรู้สึก, ทำให้ระงับใจ
อุ้งมือ[N] control, Syn. อำนาจ, Example: ในไม่ช้าวงการค้าปลีกในเมืองไทยคงอยู่ในอุ้งมือของกลุ่มทุนต่างชาติอย่างแน่นอน
อุปกรณ์ควบคุม[N] control equipment, Example: การทหารอาวุธสมัยใหม่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ควบคุม ทำให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ, Count unit: ชิ้น
สำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด[N] Office of the Narcotics Control Board
หน่วยควบคุม[N] control unit, Example: หน่วยควบคุมจะรับผิดชอบในการย้ายข้อมูล จากหน่วยความหลัก ไปยังหน่วยคำนวณ, Count unit: หน่วย, Thai definition: หน่วยควบคุมการไหลของข้อมูล
ตัวควบคุม[N] controller, Example: ปัจจุบันมีการใช้คอมพิวเตอร์เป็นตัวควบคุมการติดต่อสื่อสารข้ามสายโทรศัพท์, Count unit: ตัว, Thai definition: สิ่งที่คอยกำกับดูแลการทำงานให้อยู่ในขอบเขต
ตัดใจ[V] restrain one's passion, See also: make a decision against one's wish, control one's temper, part with (/give up) something o, Syn. ห้ามใจ, Example: เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในครอบครัวกำลังมีปัญหาเธอจึงตัดใจไม่ซื้อของใช้ฟุ่มเฟือย, Thai definition: ห้ามใจไม่ให้คิดในเหตุที่เกิดขึ้น
ตัวควบคุม[N] controller, Example: ปัจจุบันมีการใช้คอมพิวเตอร์เป็นตัวควบคุมการติดต่อสื่อสารข้ามสายโทรศัพท์, Count unit: ตัว, Thai definition: สิ่งที่คอยกำกับดูแลการทำงานให้อยู่ในขอบเขต
ติดตะกร้อ[V] play Thai ball game balancing on one's knee or arm, See also: play a Siamese football and control its movement by the knees or the arms, Example: เขาถนัดติดตะกร้อในท่าแบบต่างๆ, Thai definition: บังคับตะกร้อให้ติดอยู่บนเข่าหรือแขนเป็นต้น
ถือบังเหียน[V] govern, See also: be in the saddle, control, be in power, Syn. ปกครอง, Example: สมัยที่ท่านถือบังเหียนอยู่ต่างจังหวัด ท่านไม่เกรงกลัวใครเลย, Thai definition: มีอำนาจบังคับให้เป็นไปตามต้องการ
ทะลักทะแลง[V] be irregular, See also: be disorder, be uncontrolled, Ant. มีระเบียบ, Thai definition: ลักลั่นกัน, ไม่เป็นระเบียบ
ทำหมัน[V] sterilize, See also: have birth control, Syn. คุมกำเนิด, Example: เมื่อเขามีลูกตามที่วางแผนไว้แล้ว เขาจึงทำหมัน, Thai definition: คุมกำเนิดโดยกรรมวิธีที่จะไม่ให้ชายหรือหญิงสามารถมีลูกอีกต่อไป
ทำใจ[V] restraint one's mind, See also: control one's mind, Syn. บังคับใจ, ควบคุมใจ, Example: สุดากำลังทำใจเรื่องที่เขาสอบเข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้
บังคับการ[V] command, See also: direct, control, govern, Syn. ควบคุม, กำกับ, สั่งงาน, สั่งการ, Example: ผู้การกองพันบังคับการทหารให้ออกปฏิบัติงาน, Thai definition: รับผิดชอบในการควบคุมและสั่งการ
บังคับใจ[V] force, See also: constrain, oblige, control one's mind, Syn. ห้ามใจ, ข่มใจ, อดกลั้น, Example: เด็กสาวพยายามบังคับใจตนเองไม่ให้หลงมัวเมาไปกับสิ่งรอบตัว
บังคับบัญชา[V] command, See also: direct, order, control, govern, Syn. สั่ง, ควบคุม, บังคับการ, Example: ท่านนายพลบังคับบัญชานายทหารว่าให้ทุกคนอยู่ในระเบียบวินัยของทหารอย่างเคร่งครัด
ระงับอารมณ์[V] restrain, See also: quell, suppress, control oneself, calm down, repress, curb, Example: เขาระงับอารมณ์ได้ดีมาก ใครจะว่าเขาอย่างไร เขาก็ระงับได้ไม่โต้ตอบ
รำงับ[V] repress, See also: curb, suppress, control (emotion), Syn. ระงับ, ยับยั้ง
ยม[V] self-control, See also: collect, compose, restrain, control, overcome, Syn. สำรวม, เหนี่ยวรั้ง, Notes: (บาลีและสันสกฤต)
ยาคุม[N] birth-control pill, Syn. ยาคุมกำเนิด, Example: บริษัทผลิตยาในอังกฤษสามารถผลิตยาคุมกำเนิดสำหรับผู้ชายได้เป็นผลสำเร็จขนานแรก ที่ออกมาสู่ตลาดเป็นแบบฉีด, Count unit: เม็ด, แผง, Thai definition: ยาที่กินหรือฉีดเพื่อป้องกันการปฏิสนธิ
ยาคุมกำเนิด[N] birth-control pill, Syn. ยาคุม, Example: การใช้ยาคุมกำเนิดไม่ถูกประเภททำให้เกิดความเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์นอกมดลูก, Count unit: เม็ด, แผง, Thai definition: ยาที่กินหรือฉีดเพื่อป้องกันการปฏิสนธิ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนาจ[n.] (amnāt) EN: power ; authority ; control ; jurisdiction ; influence ; domination ; command ; mastery   FR: pouvoir [m] ; autorité [m] ; influence [f]
อำนาจบังคับบัญชา[n. exp.] (amnāt bangkhapbanchā) EN: authority ; control ; leadership ; mastery ; sway   
อำนาจครอบงำ[X] (amnāt khrøp-ngam) EN: control   
บังคับใจ[v.] (bangkhapjai) EN: force ; constrain ; oblige ; control one's mind   FR: se contrôler ; se maîtriser
บังคับการ[v.] (bangkhapkān) EN: command ; direct ; control ; govern   FR: commander
ชนะใจตัวเอง[v. exp.] (chana jai tūa-ēng) EN: be self-controlled ; exercise self-restraint   FR: se contrôler soi-même
เช็ค[v.] (chek) EN: check ; inspect ; examine   FR: vérifier ; contrôler ; inspecter
ด่าน[n.] (dān) EN: immigration border checkpoint ; customs station ; check point ; outpost   FR: poste frontière [m] ; poste de douane [m] ; douane [m] ; poste de contrôle [m]
ด่านตรวจ[n. exp.] (dān trūat) FR: poste de contrôle [m]
ฝืนใจ[v.] (feūnjai) EN: act against one's will ; control the desire ; force oneself against one's will   FR: se forcer ; s'obliger ; s'astreindre
ห้ามใจ[v.] (hāmjai) EN: restrain oneself ; suppress one's feeling ; control one's feeling   FR: se dominer ; se contenir ; se maîtriser
หอบังคับการ[n. exp.] (hø bangkhapkān) EN: commanding room ; control room   FR: salle de commandes [f]
หอบังคับการบิน[n. exp.] (hø bangkhapkān bin) EN: flight control tower   FR: tour de contrôle [f]
อิทธิพล[n.] (itthiphon) EN: influence ; pull ; authority ; control   FR: influence [f] ; autorité [f] ; impact [m]
จอแสดง[n. exp.] (jø sadaēng) EN: control screen   FR: écran de contrôle [m] ; écran de visualisation [m]
กำกับ[v.] (kamkap) EN: control ; regulate ; oversee ; supervise ; superintend ; inspect ; direct ; conduct   FR: diriger ; superviser ; contrôler
การควบคุม[n.] (kān khūapkhum) EN: control ; supervising ; management   FR: contrôle [m]
การควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ[n. exp.] (kān khūapkhum attrā laēkplīen ngoentrā tāngprathēt) EN: foreign exchange control   
การควบคุมโดยตรง[n. exp.] (kān khūapkhum dōitrong) EN: direct control   
การควบคุมการบริโภคเหล้า[n. exp.] (kān khūapkhum kān børiphōk lao) EN: liquor-consumption control   
การควบคุมการไหล[n. exp.] (kān khūapkhum kān lai) EN: flow control   
การควบคุมการผลิต[n. exp.] (kān khūapkhum kān phalit) EN: production control   FR: contrôle de production [m]
การควบคุมโครงการ[n. exp.] (kān khūapkhum khrōngkān) EN: project control   
การควบคุมคุณภาพ[n. exp.] (kān khūapkhum khunnaphāp) EN: quality control ; QC   FR: contrôle de qualité [m]
การควบคุมความสามารถ[n. exp.] (kān khūapkhum khwāmsāmāt) EN: capacity control   
การควบคุมกระบวนการ[n. exp.] (kān khūapkhum krabūankān) EN: process control   
การควบคุมกระบวนการทางสถิติ[n. exp.] (kān khūapkhum krabūankān thāng sathiti) EN: statistical process control   
การควบคุมเงินทุน[n. exp.] (kān khūapkhum ngoenthun) EN: capital control   
การควบคุมภายใน[n. exp.] (kān khūapkhum phāinai) EN: internal control   
การควบคุมราคา[n. exp.] (kān khūapkhum rākhā) EN: price control ; price regulation   FR: contrôle des prix [m]
การควบคุมราคาต้นทุน[n. exp.] (kān khūapkhum rākhā tonthun) EN: cost control   
การควบคุมสินค้าคงเหลือ[n. exp.] (kān khūapkhum sinkhā khong leūa) EN: inventory control   
การควบคุมทางการเงิน[n. exp.] (kān khūapkhum thāng kānngoen) EN: financial control   FR: contrôle financier [m]
การควบคุมทางสังคม[n. exp.] (kān khūapkhum thāng sangkhom) EN: social control   
การคุม[n.] (kān khum) EN: supervision ; control   FR: contrôle [m]
การคุมกำเนิด[n.] (kān khum kamnoēt) EN: birth control ; contraception   FR: contraception [f]
การคุมสต๊อก[n. exp.] (kān khum satǿk) EN: inventory control   
การแทรกแซงราคา[n. exp.] (kān saēksaēng rākhā) EN: price control ; price regulation   FR: contrôle des prix [m]
การตรวจสอบ[n.] (kān trūatsøp) EN: audit ; inspection   FR: examen [m] ; vérification [f] ; contrôle [m] ; audit [m]
การตรวจสอบด้วยตา[n. exp.] (kān trūatsøp dūay tā) EN: visual inspection   FR: contrôle visuel [m]
ครอง[v.] (khrøng) EN: occupy ; possess ; hold ; control ; enter into possession ; have in hand   FR: occuper ; posséder ; gagner ; détenir
ครอบงำ[v.] (khrøp-ngam) EN: dominate ; control ; have power over ; overwhelm ; overpower ; reign ; overshadow ; override ; predominate   FR: diriger ; contrôler ; dominer ; maîtriser
ครอบงำกิจการ[n. exp.] (khrøp-ngam kitkān) EN: business takeover   FR: prise de contrôle d'une entreprise [f]
ครอบงำกิจการ[v. exp.] (khrøpngam kitkān) EN: take over a business ; do a takeover   FR: prendre le contrôle d'une entreprise
ควบคุม[v.] (khūapkhum) EN: control ; command ; oversee ; supervise ; superintend ; conduct ; manage ; regulate ; take charge   FR: contrôler ; superviser ; commander ; prendre en charge
ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์[adj.] (khūapkhum dūay khømphiutoē) EN: computer-controlled   FR: contrôlé par ordinateur
ควบคุมค่าจ้าง[v. exp.] (khūapkhum khājāng) EN: control wages   
ควบคุมราคา[v. exp.] (khūapkhum rākhā) EN: control prices   FR: contrôler les prix
ควบคุมสถานการณ์[v. exp.] (khūapkhum sathānakān) FR: contrôler la situation
ควบคุมสถานการณ์ไว้[v. exp.] (khūapkhum sathānakān wai dāi) EN: master the situation ; be in control of the situation   

CMU English Pronouncing Dictionary
CONTROL    K AH0 N T R OW1 L
CONTROLS    K AH0 N T R OW1 L Z
CONTROL'S    K AH0 N T R OW1 L Z
CONTROLS'    K AA1 N T R AA0 L Z
DECONTROL    D IY2 K AH0 N T R OW1 L
CONTROLLER    K AH0 N T R OW1 L ER0
CONTROLLED    K AH0 N T R OW1 L D
BIOCONTROL    B AY2 AH0 K AA1 N T R AA0 L
CONTROLLERS    K AH0 N T R OW1 L ER0 Z
CONTROLLING    K AH0 N T R OW1 L IH0 NG
DECONTROLLED    D IY2 K AH0 N T R OW1 L D
SELF-CONTROL    S EH2 L F K AH0 N T R OW1 L
CONTROLLERS'    K AH0 N T R AA1 L ER0 Z
CONTROLLER'S    K AH0 N T R OW1 L ER0 Z
CONTROLLABLE    K AH0 N T R OW1 L AH0 B AH0 L
CONTROLADORA    K AH0 N T R OW2 L AH0 D AO1 R AH0
UNCONTROLLED    AH2 N K AH0 N T R OW1 L D
UNCONTROLLABLE    AH2 N K AH0 N T R OW1 L AH0 B AH0 L
UNCONTROLLABLY    AH2 N K AH0 N T R OW1 L AH0 B L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
control    (v) kˈəntrˈoul (k @1 n t r ou1 l)
controls    (v) kˈəntrˈoulz (k @1 n t r ou1 l z)
decontrol    (v) dˌiːkəntrˈoul (d ii2 k @ n t r ou1 l)
controlled    (v) kˈəntrˈould (k @1 n t r ou1 l d)
controller    (n) kˈəntrˈoulər (k @1 n t r ou1 l @ r)
decontrols    (v) dˌiːkəntrˈoulz (d ii2 k @ n t r ou1 l z)
controllers    (n) kˈəntrˈouləz (k @1 n t r ou1 l @ z)
controlling    (v) kˈəntrˈoulɪŋ (k @1 n t r ou1 l i ng)
controllable    (j) kˈəntrˈouləbl (k @1 n t r ou1 l @ b l)
decontrolled    (v) dˌiːkəntrˈould (d ii2 k @ n t r ou1 l d)
fire-control    (n) fˈaɪə-kəntroul (f ai1 @ - k @ n t r ou l)
self-control    (n) sˈɛlf-kəntrˈoul (s e1 l f - k @ n t r ou1 l)
uncontrolled    (j) ˌʌnkəntrˈould (uh2 n k @ n t r ou1 l d)
birth-control    (n) bˈɜːʳθ-kəntroul (b @@1 th - k @ n t r ou l)
decontrolling    (v) dˌiːkəntrˈoulɪŋ (d ii2 k @ n t r ou1 l i ng)
price-control    (n) prˈaɪs-kəntroul (p r ai1 s - k @ n t r ou l)
price-controls    (n) prˈaɪs-kəntroulz (p r ai1 s - k @ n t r ou l z)
uncontrollable    (j) ˌʌnkəntrˈouləbl (uh2 n k @ n t r ou1 l @ b l)
uncontrollably    (a) ˌʌnkəntrˈouləbliː (uh2 n k @ n t r ou1 l @ b l ii)
price-controlled    (j) prˈaɪs-kəntrould (p r ai1 s - k @ n t r ou l d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[àn, ㄢˋ, ] to press (with the hand); to push; to control; to restrain; to check; pressing down (brush movement in painting); according to; in the light of, #524 [Add to Longdo]
控制[kòng zhì, ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ, ] control; to exercise control over; to contain, #549 [Add to Longdo]
[guǎn, ㄍㄨㄢˇ, ] to take care (of); to control; to manage; to be in charge of; to look after; to run; tube; pipe; surname Guan, #697 [Add to Longdo]
监督[jiān dū, ㄐㄧㄢ ㄉㄨ, / ] to control; to supervise; to inspect, #1,018 [Add to Longdo]
[zhì, ㄓˋ, ] system; to make; to manufacture; to control; to regulate, #1,202 [Add to Longdo]
[kòng, ㄎㄨㄥˋ, ] to accuse; to charge; to control; to sue, #1,644 [Add to Longdo]
掌握[zhǎng wò, ㄓㄤˇ ㄨㄛˋ, ] to grasp (often fig.); to master; to know well; to understand sth well and know how to use it; fluency; to control; to seize (initiative, opportunity, destiny), #1,674 [Add to Longdo]
[yā, ㄧㄚ, / ] to press; to push down; to keep under (control); pressure, #1,713 [Add to Longdo]
[zhì, ㄓˋ, ] to rule; to govern; to manage; to control; to harness (a river); cure; treatment; to heal, #1,963 [Add to Longdo]
治理[zhì lǐ, ㄓˋ ㄌㄧˇ, ] to govern; to administer; to manage; to control, #2,466 [Add to Longdo]
[cāo, ㄘㄠ, ] to grasp; to hold; to operate; to manage; to control; to steer; to exercise; to drill (practice); to play; to speak (a language), #2,633 [Add to Longdo]
[bǐng, ㄅㄧㄥˇ, ] get rid of; put aside; reject; keep control; hold back, #2,698 [Add to Longdo]
调控[tiáo kòng, ㄊㄧㄠˊ ㄎㄨㄥˋ, / 調] to regular; to control, #3,520 [Add to Longdo]
消防[xiāo fáng, ㄒㄧㄠ ㄈㄤˊ, ] fire-fighting; fire control, #3,966 [Add to Longdo]
[sī, , ] company; control; surname Si, #4,092 [Add to Longdo]
宏观调控[hóng guān diào kòng, ㄏㄨㄥˊ ㄍㄨㄢ ㄉㄧㄠˋ ㄎㄨㄥˋ, / 調] macro-control, #4,702 [Add to Longdo]
手下[shǒu xià, ㄕㄡˇ ㄒㄧㄚˋ, ] leadership; under one's control or administration; subordinates; to take action; to run out of money, #6,123 [Add to Longdo]
[shù, ㄕㄨˋ, ] to bind; bunch; bundle; classifier for bunches, bundles, beams of light etc; to control; surname Shu, #6,967 [Add to Longdo]
管制[guǎn zhì, ㄍㄨㄢˇ ㄓˋ, ] control; supervision, #8,119 [Add to Longdo]
操纵[cāo zòng, ㄘㄠ ㄗㄨㄥˋ, / ] to operate; to control, #8,190 [Add to Longdo]
制服[zhì fú, ㄓˋ ㄈㄨˊ, ] to subdue; to check; to bring under control; (in former times) what one is allowed to wear depending on social status; uniform (army, party, school etc); livery (for company employees), #9,669 [Add to Longdo]
掌控[zhǎng kòng, ㄓㄤˇ ㄎㄨㄥˋ, ] to control; in control of, #9,785 [Add to Longdo]
失控[shī kòng, ㄕ ㄎㄨㄥˋ, ] out of control, #10,544 [Add to Longdo]
[xiá, ㄒㄧㄚˊ, / ] to govern; to control; having jurisdiction over; linchpin of a wheel (archaic); noise of a barrow, #10,843 [Add to Longdo]
驾驭[jià yù, ㄐㄧㄚˋ ㄩˋ, / ] to control; to drive, #11,789 [Add to Longdo]
[liǎn, ㄌㄧㄢˇ, / ] to hold back; to restrain; to control (oneself); to collect; Taiwan pr. lian4, #12,017 [Add to Longdo]
防洪[fáng hóng, ㄈㄤˊ ㄏㄨㄥˊ, ] flood control; flood prevention, #12,568 [Add to Longdo]
地盘[dì pán, ㄉㄧˋ ㄆㄢˊ, / ] domain; territory under one's control; foundation of a building; base of operations; crust of earth, #12,868 [Add to Longdo]
克制[kè zhì, ㄎㄜˋ ㄓˋ, ] restraint; self-control, #12,976 [Add to Longdo]
接管[jiē guǎn, ㄐㄧㄝ ㄍㄨㄢˇ, ] take over; assume control, #14,455 [Add to Longdo]
根治[gēn zhì, ㄍㄣ ㄓˋ, ] to bring under permanent control; to effect a radical cure, #14,781 [Add to Longdo]
遥控[yáo kòng, ㄧㄠˊ ㄎㄨㄥˋ, / ] remote control, #15,295 [Add to Longdo]
强攻[qiáng gōng, ㄑㄧㄤˊ ㄍㄨㄥ, / ] dominant; controlling; strong?opposite to 弱受; (mil.) to take by storm, #17,052 [Add to Longdo]
节制[jié zhì, ㄐㄧㄝˊ ㄓˋ, / ] to control; to restrict; to moderate; to temper; to administer, #17,273 [Add to Longdo]
遥控器[yáo kòng qì, ㄧㄠˊ ㄎㄨㄥˋ ㄑㄧˋ, / ] remote control, #18,146 [Add to Longdo]
牵制[qiān zhì, ㄑㄧㄢ ㄓˋ, / ] to control; to curb; to restrict; to impede; to pin down (enemy troops), #18,493 [Add to Longdo]
哆嗦[duō suo, ㄉㄨㄛ ㄙㄨㄛ˙, ] to tremble; to shiver; uncontrolled shaking of the body, #19,566 [Add to Longdo]
独立自主[dú lì zì zhǔ, ㄉㄨˊ ㄌㄧˋ ㄗˋ ㄓㄨˇ, / ] (idiom) self-determination; independence of action; maintain control, #19,964 [Add to Longdo]
受制[shòu zhì, ㄕㄡˋ ㄓˋ, ] controlled (by sb); to suffer under a yoke, #20,076 [Add to Longdo]
掌管[zhǎng guǎn, ㄓㄤˇ ㄍㄨㄢˇ, ] in charge of; to control, #20,084 [Add to Longdo]
把持[bǎ chí, ㄅㄚˇ ㄔˊ, ] control; dominate; monopolize, #21,849 [Add to Longdo]
自控[zì kòng, ㄗˋ ㄎㄨㄥˋ, ] automatic control, #25,029 [Add to Longdo]
新四军[Xīn sì jūn, ㄒㄧㄣ ㄙˋ ㄐㄩㄣ, / ] New Fourth army of Republic of China, set up in 1937 and controlled by the communists, #25,750 [Add to Longdo]
制导[zhì dǎo, ㄓˋ ㄉㄠˇ, / ] to control (the course of sth); to guide (a missile), #26,506 [Add to Longdo]
测控[cè kòng, ㄘㄜˋ ㄎㄨㄥˋ, / ] measurement and control, #27,522 [Add to Longdo]
自动控制[zì dòng kòng zhì, ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ, / ] automatic control, #28,454 [Add to Longdo]
驾驶舱[jià shǐ cāng, ㄐㄧㄚˋ ㄕˇ ㄘㄤ, / ] cockpit; control cabin, #32,199 [Add to Longdo]
节育[jié yù, ㄐㄧㄝˊ ㄩˋ, / ] birth control, #34,361 [Add to Longdo]
电控[diàn kòng, ㄉㄧㄢˋ ㄎㄨㄥˋ, / ] electric control, #38,129 [Add to Longdo]
牵线[qiān xiàn, ㄑㄧㄢ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] to pull strings; to manipulate (a puppet); to control from behind the scene; to mediate, #39,962 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
管理[かんり, kanri] Thai: ควบคุม English: control
調節[ちょうせつ, chousetsu] Thai: การควบคุมให้อยู่ในระดับที่ต้องการ English: control
抑える[おさえる, osaeru] Thai: ควบคุมดูแล English: to control

Japanese-English: EDICT Dictionary
ATICS[アティックス, ateikkusu] (n) Automobile Traffic Information & Control System; ATICS [Add to Longdo]
CFIT[シーフィット, shi-fitto] (n) Controlled Flight Into Terrain; CFIT [Add to Longdo]
CTC[シーティーシー, shi-tei-shi-] (n) centralized traffic control (centralised); CTC [Add to Longdo]
IOC[アイオーシー, aio-shi-] (n) (1) International Olympic Committee; IOC; (2) Intergovernmental Oceanographic Commission; IOC; (3) input-output controller; IOC [Add to Longdo]
ITC[アイティーシー, aitei-shi-] (n) (1) International Trade Commission; ITC; (2) Independent Television Commission; ITC; (3) International Trade Center; ITC; (4) integrated traffic control; ITC; (5) inclusive tour charter; (6) IT coordinator [Add to Longdo]
LLC[エルエルシー, eruerushi-] (n) (1) {comp} logical link control; LLC; (2) long-life coolant; LLC [Add to Longdo]
あいまい制御;曖昧制御[あいまいせいぎょ, aimaiseigyo] (n) {comp} fuzzy control [Add to Longdo]
ねじれ国会;捩れ国会[ねじれこっかい, nejirekokkai] (n) the two houses of the Diet being controlled by different parties (lit [Add to Longdo]
めそめそ[, mesomeso] (adv,n,vs) (on-mim) uncontrolled weeping; sobbing [Add to Longdo]
もて扱う;持て扱う[もてあつかう, moteatsukau] (v5u,vt) (1) (arch) to take care of; (2) (arch) (See 持て余す) to be too much for one; to find unmanageable; to be beyond one's control; to not know what to do with [Add to Longdo]
アイオーコントロール[, aio-kontoro-ru] (n) {comp} IO control; input-output control [Add to Longdo]
アクセスコントロール[, akusesukontoro-ru] (n) {comp} access control [Add to Longdo]
アクセスコントロールリスト[, akusesukontoro-rurisuto] (n) {comp} access control list; ACL [Add to Longdo]
アクセス制御[アクセスせいぎょ, akusesu seigyo] (n) {comp} access control [Add to Longdo]
アクセス制御フィールド[アクセスせいぎょフィールド, akusesu seigyo fi-rudo] (n) {comp} access control field [Add to Longdo]
アクセス制御一覧[アクセスせいぎょいちらん, akusesu seigyoichiran] (n) {comp} access control list [Add to Longdo]
アクセス制御語[アクセスせいぎょご, akusesu seigyogo] (n) {comp} access control word [Add to Longdo]
アセンブラ制御命令[アセンブラせいぎょめいれい, asenbura seigyomeirei] (n) {comp} assembler control instruction [Add to Longdo]
アソシエーション制御サービス要素[アソシエーションせいぎょサービスようそ, asoshie-shon seigyo sa-bisu youso] (n) {comp} association control service element; ACSE [Add to Longdo]
アソシエーション制御プロトコル機械[アソシエーションせいぎょプロトコルきかい, asoshie-shon seigyo purotokoru kikai] (n) {comp} Association Control Protocol Machine [Add to Longdo]
アナログコントローラ[, anarogukontoro-ra] (n) analog controller [Add to Longdo]
アナログ入力チャネル[アナログにゅうりょくチャネル, anarogu nyuuryoku chaneru] (n) {comp} analog input channel (e.g. in process control) [Add to Longdo]
イルコン[, irukon] (n) (abbr) illumination control [Add to Longdo]
インピーダンス管理グラウンド層[インピーダンスかんりグラウンドそう, inpi-dansu kanri guraundo sou] (n) {comp} impedance-controlling ground plane [Add to Longdo]
ウエイトコントロール[, ueitokontoro-ru] (n) weight control [Add to Longdo]
エラー制御[エラーせいぎょ, era-seigyo] (n) {comp} error control [Add to Longdo]
エラー制御ロジック[エラーせいぎょロジック, era-seigyo rojikku] (n) {comp} error-control logic [Add to Longdo]
オートマチックコントロール[, o-tomachikkukontoro-ru] (n) automatic control [Add to Longdo]
オンラインテスト制御プログラム[オンラインテストせいぎょプログラム, onraintesuto seigyo puroguramu] (n) {comp} online test control program [Add to Longdo]
オンライン制御[オンラインせいぎょ, onrain seigyo] (n) {comp} online control [Add to Longdo]
カーソルコントロールキー[, ka-sorukontoro-ruki-] (n) {comp} cursor control key [Add to Longdo]
カーソル移動キー[カーソルいどうキー, ka-soru idou ki-] (n) {comp} cursor control key [Add to Longdo]
カスタムコントロール[, kasutamukontoro-ru] (n) {comp} custom control [Add to Longdo]
ガースコントロール[, ga-sukontoro-ru] (n) girth control [Add to Longdo]
キーボード制御式のアドレス指定可能な記憶域をもつ計算器[キーボードせいぎょしきのアドレスしていかのうなきおくいきをもつけいさんき, ki-bo-do seigyoshikino adoresu shiteikanounakiokuikiwomotsukeisanki] (exp) {comp} calculator with keyboard controlled addressable storage [Add to Longdo]
キーボード制御装置[キーボードせいぎょそうち, ki-bo-do seigyosouchi] (n) {comp} keyboard controller [Add to Longdo]
キャッシュコントローラ[, kyasshukontoro-ra] (n) {comp} cache controller [Add to Longdo]
キャビネットモニタコントローラ[, kyabinettomonitakontoro-ra] (n) {comp} cabinet monitoring controller [Add to Longdo]
クレジットベース[, kurejittobe-su] (n) {comp} credit-based (flow control mechanism) [Add to Longdo]
グラフィックスコントローラ[, gurafikkusukontoro-ra] (n) {comp} Graphics Controller [Add to Longdo]
ゲームコントロールアダプタ[, ge-mukontoro-ruadaputa] (n) {comp} game control adapter [Add to Longdo]
コストコントロール[, kosutokontoro-ru] (n) cost control [Add to Longdo]
コネクション許可制御[コネクションきょかせいぎょ, konekushon kyokaseigyo] (n) {comp} connection admission control; CAC [Add to Longdo]
コネクション制御[コネクションせいぎょ, konekushon seigyo] (n) {comp} connection control [Add to Longdo]
コピーコントロール[, kopi-kontoro-ru] (n) copy control [Add to Longdo]
コンスト[, konsuto] (n) (abbr) control strip [Add to Longdo]
コントローラー(P);コントローラ[, kontoro-ra-(P); kontoro-ra] (n) controller; (P) [Add to Longdo]
コントローラ番号[コントローラばんごう, kontoro-ra bangou] (n) {comp} controller number [Add to Longdo]
コントローラ保守診断バス[コントローラほしゅしんだんバス, kontoro-ra hoshushindan basu] (n) {comp} controller maintenance and diagnostic bus [Add to Longdo]
コントロール[, kontoro-ru] (n,vs) control; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
あいまい制御[あいまいせいぎょ, aimaiseigyo] fuzzy control [Add to Longdo]
アクセス制御[アクセスせいぎょ, akusesu seigyo] access control [Add to Longdo]
アクセス制御フィールド[アクセスせいぎょフィールド, akusesu seigyo fi-rudo] access control field [Add to Longdo]
アクセス制御一覧[アクセスせいぎょいちらん, akusesu seigyoichiran] access control list [Add to Longdo]
アソシエーション制御サービス要素[アソシエーションせいぎょサービスようそ, asoshie-shon seigyo sa-bisu youso] Association Control Service Element [Add to Longdo]
アソシエーション制御プロトコル機械[アソシエーションせいぎょプロトコルきかい, asoshie-shon seigyo purotokoru kikai] Association Control Protocol Machine [Add to Longdo]
アナログ入力チャネル[アナログにゅうりょくチャネル, anarogu nyuuryoku chaneru] analog input channel (e.g. in process control) [Add to Longdo]
エラー制御[エラーせいぎょ, era-seigyo] error control [Add to Longdo]
カーソルコントロールキー[かーそるこんとろーるきー, ka-sorukontoro-ruki-] cursor control key [Add to Longdo]
カーソル移動キー[カーソルいどうキー, ka-soru idou ki-] cursor control key [Add to Longdo]
カスタムコントロール[かすたむこんとろーる, kasutamukontoro-ru] custom control [Add to Longdo]
キーボード制御式のアドレス指定可能な記憶域をもつ計算器[キーボードせいぎょしきのアドレスしていかのうなきおくいきをもつけいさんき, ki-bo-do seigyoshikino adoresu shiteikanounakiokuikiwomotsukeisanki] calculator with keyboard controlled addressable storage [Add to Longdo]
クレジットベース[くれじっとべーす, kurejittobe-su] credit-based (flow control mechanism) [Add to Longdo]
コネクション許可制御[コネクションきょかせいぎょ, konekushon kyokaseigyo] connection admission control (CAC) [Add to Longdo]
コネクション制御[コネクションせいぎょ, konekushon seigyo] connection control [Add to Longdo]
コントロール[こんとろーる, kontoro-ru] control (vs) [Add to Longdo]
コントロールコード[こんとろーるこーど, kontoro-ruko-do] control code [Add to Longdo]
コントロールパネル[こんとろーるぱねる, kontoro-rupaneru] control panel [Add to Longdo]
コントロールボール[こんとろーるぼーる, kontoro-rubo-ru] control ball, track ball, tracker ball [Add to Longdo]
コントロールメッセージ[こんとろーるめっせーじ, kontoro-rumesse-ji] control message [Add to Longdo]
サービス制御群[サービスせいぎょぐん, sa-bisu seigyogun] service controls [Add to Longdo]
システム制御プログラム[システムせいぎょプログラム, shisutemu seigyo puroguramu] system control program [Add to Longdo]
ジャバ制御[じゃばせいぎょ, jabaseigyo] jabber control [Add to Longdo]
ジョブ回復制御ファイル[じょぶかいふくせいぎょファイル, jobukaifukuseigyo fairu] backup file, job-recovery control file [Add to Longdo]
ジョブ制御[ジョブえいぎょ, jobu eigyo] job control [Add to Longdo]
ジョブ制御[ジョブえいぎょ, jobu eigyo] job control [Add to Longdo]
ジョブ制御言語[ジョブせいぎょげんご, jobu seigyogengo] Job Control Language, JCL [Add to Longdo]
セカンダリビデオディスプレイコントローラ[せかんだりびでおでいすぷれいこんとろーら, sekandaribideodeisupureikontoro-ra] secondary video display controller [Add to Longdo]
データ交換制御装置[データこうかんせいぎょそうち, de-ta koukanseigyosouchi] DXC, Data Exchange Controller [Add to Longdo]
データ収集管理システム[データしゅうしゅうかんりシステム, de-ta shuushuukanri shisutemu] data acquisition and control system [Add to Longdo]
ディスプレイコントローラ[でいすぷれいこんとろーら, deisupureikontoro-ra] display controller [Add to Longdo]
トラックボール[とらっくぼーる, torakkubo-ru] control ball, track ball, tracker ball [Add to Longdo]
トラフィック制御[トラフィックせいきょ, torafikku seikyo] traffic control [Add to Longdo]
ネットワークコントローラ[ねっとわーくこんとろーら, nettowa-kukontoro-ra] network controller [Add to Longdo]
ハイレベルデータリンク制御手順[ハイレベルデータリンクせいぎょてじゅん, haireberude-tarinku seigyotejun] High-level Data Link Control, HDLC [Add to Longdo]
バックアップファイル[ばっくあっぷふぁいる, bakkuappufairu] backup file, job-recovery control file [Add to Longdo]
パスワード制限[パスワードせいけん, pasuwa-do seiken] password control [Add to Longdo]
ファイル管理[ファイルかんり, fairu kanri] file management, file-control [Add to Longdo]
ファイル管理記述項[ファイルかんりきじゅつこう, fairu kanrikijutsukou] file control entry [Add to Longdo]
ファジー制御[ファジーせいぎょ, faji-seigyo] fuzzy control [Add to Longdo]
フローコントロール[ふろーこんとろーる, furo-kontoro-ru] flow control [Add to Longdo]
フロー制御[フローせいぎょ, furo-seigyo] flow control [Add to Longdo]
ブリッジ入力回路[ブリッジにゅうりょくかいろ, burijji nyuuryokukairo] bridge input circuit (e.g. in process control) [Add to Longdo]
プログラム制御式のアドレス指定可能な記憶域をもつ計算器[プログラムせいぎょしきのアドレスしていかのうなきおくいきをもつけいさんき, puroguramu seigyoshikino adoresu shiteikanounakiokuikiwomotsukeisanki] calculator with program-controlled addressable storage [Add to Longdo]
プログラム制御式及びキーボード制御式のアドレス指定可能な記憶域をもつ計算器[プログラムせいぎょしきおよびキーボードせいぎょしきのアドレスしていかのうなきおくいきをもつけいさんき, puroguramu seigyoshikioyobi ki-bo-do seigyoshikino adoresu shiteikanounakiokuikiwom] calculator with program-controlled and keyboard controlled addressable storage [Add to Longdo]
プロジェクト制御[プロジェクトせいぎょ, purojiekuto seigyo] project control [Add to Longdo]
プロジェクト統制[プロジェクトとうせい, purojiekuto tousei] project control [Add to Longdo]
プロセス制御[プロセスせいぎょ, purosesu seigyo] process control [Add to Longdo]
プロセス制御装置[プロセスせいぎょそうち, purosesu seigyosouchi] process control equipment [Add to Longdo]
メディアアクセス制御[メディアアクセスせいぎょ, medeiaakusesu seigyo] Media Access Control, MAC [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top