ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

constrains

K AH0 N S T R EY1 N Z   
154 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -constrains-, *constrains*, constrain
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา constrains มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *constrains*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
constrain[VT] จำกัด
constrain[VT] บังคับ, See also: บีบบังคับ, Syn. compel, force, restrain
constraint[N] ข้อจำกัด, Syn. confinement, limitation
constraint[N] ความยับยั้งชั่งใจ, See also: การระงับความรู้สึก
constrained[ADJ] ที่เค้นออกมา, See also: ที่ไม่เป็นธรรมชาติ
constrained[ADJ] ที่บังคับ, Syn. compelled, forced
unconstrained[ADJ] ซึ่งไม่มีเงื่อนไข, See also: ซึ่งไม่มีข้อจำกัด, Syn. absolute, informal, unconditional, uncontrolled
constrain from[PHRV] ผลักดัน (ด้วยกำลังหรือกฎหมาย)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
constrain(คันสเทรน') {constrained,constraining,constrains} vt. บังคับ,ผลักดัน,ขัง,จำกัด,ระงับความรู้สึก -Conf. restrain
constrained(คันสเทรนดฺ') adj. ถูกบังคับ,ซึ่งระงับความรู้สึกไว้,ฝืนใจ,ถูกจำกัด
constraint(คันเทรนทฺ') n. การคุมขัง,การจำกัด,การควบคุมความรู้สึก,การบีบบังคับ,แรงบีบบังคับ,ภาวะที่ถูกบีบบังคับ, Syn. compulsion

English-Thai: Nontri Dictionary
constrain(vt) บีบบังคับ,ขัง,ฝืนใจ,จำกัด
constraint(n) การบีบบังคับ,การฝืนใจ,การจำกัด,การระงับความรู้สึก,การคุมขัง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
restraint; constraintเงื่อนไขบังคับ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
constraint; restraintเงื่อนไขบังคับ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Theory of constraints (Management)ทฤษฎีข้อจำกัด (การจัดการ) [TU Subject Heading]
Constrainถังน้ำ [การแพทย์]
constraintปัจจัยที่ขัดขวางต่อเทคโนโลยี, สิ่งที่ทำให้การทำงานของระบบเทคโนโลยีเกิดการติดขัด หรือสิ่งที่จำกัดขอบเขตการทำงาน ทำให้ไม่สามารถทำงานได้เต็มที่ เช่น ข้อจำกัดด้านเงินทุน เวลา ความรู้ กฎข้อบังคับ สภาพอากาศ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'd hate to see his work go unfinished because of budget constraints.ฉันไม่อยากเห็นโครงการของเขาถูกยุบเพราะเรื่องงบประมาณ Junior (1994)
And wanted to remove some of the constraints that had historically been placed on the corporate form.และต้องการขจัดข้อบังคับบางอย่าง ที่สร้างข้อจำกัดแก่รูปแบบของบรรษัท The Corporation (2003)
We've got some unique time constraints.Where's my audio? Deja Vu (2006)
Ordinarily, I assign my most experienced teachers to eighth grade, but I am working within constraints.ปรกติแล้ว ฉันจะแต่งตั้งครู ที่มีประสบการณ์มากที่สุดของฉันขึ้นเป็นขั้น 8 ฉันกำลังอยู่ระหว่างตัดสินใจ Doubt (2008)
And I see this motion as a matter of ethical constraints, pure and simple.ถ้าผมเปิดเผยสิ่งที่ผมรู้ มันอาจทำลายทั้งอุตสาหกรรม คุณคิดว่าบริษัทของคุณฆ่าคริสทีนรึเปล่า? Trust Me (2009)
I APPRECIATE THE TIME CONSTRAINT. WHAT HAVE YOU FOUND?เอ่อ ช่วงอายุและเพศไม่เจาะจง ส่วนใหญ่เป็นคนท้องถิ่น House on Fire (2009)
Ligature marks on her wrists and ankles indicate she was constrained.มีร่องรอยถูกมัด ที่ข้อมือและข้อเท้า ซึ่งชี้ว่า เธอถูกบังคับ Reckoner (2009)
With the constraints of society, we are lifted andจากโครงสร้างของสังคม เราถูกยกระดับ Shutter Island (2010)
Well,anthropologically speaking,paramilitaristic organizations tend to constrain individuality.เหรอ ในทางมานุษยวิทยานะ หน่วยงานเสริมการทหาร มีแนวโน้มที่จะ จำกัดความเป็นตัวของตัวเอง The Parts in the Sum of the Whole (2010)
But me, though-- my life has left me uniquely unfit for constraint.แต่ตัวข้านี่สิ ประสบการณ์ ชีวิตที่ผ่านมาของข้า ทำให้ข้าไม่เหมาะกับการ ถูกคุมขังด้วยประการใดๆทั้งปวง A Man Without Honor (2012)
To see treasures put to use absent constraint.หากต้องการดูสมบัติใส่ ที่จะใช้ข้อ จำกัด ขาด Monsters (2012)
I will not be constrained by your god or anyone else's.ฉันจะไม่ยอม ให้พระเจ้าของแกบีบบังคับ หรืออย่างอื่นมาครอบงำ Gone, Gone, Gone (2012)
I'm not asking to be freed from my constraints, but if I could sleep lying down, my back would thank you for it.ไม่ได้ขอให้ปลดโซ่ตรวนทั้งหมดหรอกนะ ข้าแค่อยากนอนลงกับพื้นบ้างเท่านั้นเอง เพื่อหลังของข้า Walk of Punishment (2013)
Fenrir, the giant wolf, could not be constrained by any means known to man, so the dwarves forged a chain, but not from metal.เฟนเรีย หมาป่ายักษ์ ไม่สามารถบังคับได้ โดยวิธีที่เรารู้ ดังนั้นคนแคระได้หลอมโซ่ All Change (2013)
Nothing made by man could constrain Fenrir, so they forged it from the things we cannot see and the things we cannot hear.ไม่ได้สร้างโดยคนธรรมดา แะลเอาไปบังคับเฟนเรียได้ ดังนั้นเขาจึงหลอมมัน จากสิ่งที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ และเราไม่สามารถได้ยินได้ All Change (2013)
People, like objects, become set in their paths, embedded in a constrained reality.ผู้คน เหมือนวัตถุ ถูกบังคับให้ไปตามเส้นทางของมัน Reunions (2013)
My programming will not allow me to harm the Umbrella Corporation, but you are bound by no such constraints.ฉันถูกโปรแกรมไม่ให้ทำอันตราย อัมเบรลล่า คอร์ปอเรชั่น แต่เธอไม่ผูกมัดกับเงื่อนไขนี้ Resident Evil: The Final Chapter (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
constrainExcessive reliance on monetary policy an attempt to curb inflation could unnecessarily constrain credit and hence business.
constrainI felt constrained to help her.
constrainI was constrained to tell a lie.
constrainThe government finances are severely constrained because of falling tax revenues.
constrainThere are few legal constraints on the sale of firearms in the U.S.
constrainWe are constrained to and restrained from an action.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คับข้องใจ[V] frustrate, See also: feel constraint, Syn. ข้องใจ, คับใจ, อึดอัดใจ, คับอกคับใจ, Ant. สบายใจ, Example: เมื่อมีผู้ขัดขวางไม่ให้เราดำเนินงานให้สำเร็จ เราอาจคับข้องใจและแสดงความก้าวร้าวออกมาได้, Thai definition: คับใจและสงสัยไม่เข้าใจ
แรงกดดัน[N] pressure, See also: force, constraint, coercion, influence, Syn. แรงผลักดัน, แรงกระตุ้น, Example: สยามจำต้องลงนามในสนธิสัญญาบาวริงตามแรงกดดันของมหาอำนาจตะวันตก, Thai definition: พลังที่บีบคั้นให้กระทำอย่างใดอย่างหนึ่ง
ค้ำคอ[V] force, See also: suppress, compel, constrain, coerce, Syn. บังคับ, Example: เพราะเกียรติยศค้ำคอเธอจึงไม่สามารถแต่งงานกับคนรักได้, Thai definition: ทำให้อยู่ในฐานะจำใจต้องทำหรืองดเว้น
คาดคั้น[V] force, See also: press, constrain, coerce, compel, Syn. เค้น, บังคับ, Example: ลุงคาดคั้นให้หลานชายพูดความจริง, Thai definition: แสดงกริยาวาจาเชิงเป็นการบังคับให้เป็นไปตามความประสงค์
ฝืน[V] oppose, See also: withstand, rebuff constrain, Syn. จำใจ, ฝืนใจ, Example: ฉันรู้ว่าเขาอิ่มแล้ว แต่ก็ต้องฝืนกินเพราะไม่อยากให้คนทำกับข้าวเสียใจ, Thai definition: ต้องจำใจทำสิ่งที่ไม่อยากจะทำ
ตันอกตันใจ[V] constrain, See also: depress, downcast, melancholy, be at one's wit end, be helpless, Syn. อัดอั้นใจ, อึดอัดใจ, สับสน, ตีบตันใจ, อัดอั้นตันใจ, Ant. โล่งอก, โล่งใจ, Example: เธอตันอกตันใจที่จะต้องเลือกระหว่างครอบครัวและหัวใจ, Thai definition: ตัดสินใจไม่ถูก
บังคับใจ[V] force, See also: constrain, oblige, control one's mind, Syn. ห้ามใจ, ข่มใจ, อดกลั้น, Example: เด็กสาวพยายามบังคับใจตนเองไม่ให้หลงมัวเมาไปกับสิ่งรอบตัว
การยับยั้งชั่งใจ[N] restraint, See also: constraint, control, check, Syn. การยั้งใจ, การข่มใจ, การอดใจ, การระงับใจ, การหักห้ามใจ, Example: การยับยั้งชั่งใจในเรื่องต่างๆ สามารถฝึกฝนกันได้โดยได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครอง และครู, Thai definition: การคิดรอบคอบก่อนทำ
หักใจ[V] restrain, See also: repress, hinder, hold, constrain, confine, prevent, Syn. ตัดใจ, หักอกหักใจ, หักห้ามใจ, Example: เมื่อรู้ว่าสิ่งที่ต้องการได้ไม่มีทางเป็นไปได้ ควรที่จะรู้จักหักใจบ้าง
หักห้าม[V] restrain, See also: repress, hinder, hold, constrain, confine, Syn. ยับยั้งใจ, ระงับ, อดกลั้น, ข่มใจ, Example: การที่จะหักห้ามใจไม่ทำในสิ่งที่ตนเองปรารถนาไม่ใช่เรื่องง่าย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บังคับ[v.] (bangkhap) EN: force ; compel ; enforce ; command ; direct ; give an order ; constrain ; coerce   FR: contraindre ; obliger ; forcer ; ordonner
บังคับใจ[v.] (bangkhapjai) EN: force ; constrain ; oblige ; control one's mind   FR: se contrôler ; se maîtriser
ฝืน[v.] (feūn) EN: force ; constrain ; make an effort ; persist   FR: forcer
จำ[v.] (jam) EN: have to ; be constrained ; be obliged ; be obliged   FR: être contraint ; être obligé ; devoir
จำใจ[v.] (jamjai) EN: have to ; be compelled ; be forced ; be obliged ; be constrained ; do sth against one's will ; be unwilling ; be reluctant   FR: devoir ; être obligé ; être contraint ; faire qqch. contre sa volonté/contre son gré/malgré soi
จำกัด[v.] (jamkat) EN: limit ; restrict ; confine ; constrain   FR: limiter ; restreindre ; aborner (vx)
คับข้องใจ[v. exp.] (khapkhøngjai) EN: frustrate ; feel constraint   
ข้อจำกัด[n. exp.] (khøjamkat) EN: limitation ; restriction ; constraint   FR: clause restrictive [f]
ข้อจำกัดจากปัจจัยภายนอก[n. exp.] (khø jamkat jāk patjai phāinøk) EN: external constraints   
ตันอกตันใจ[v. exp.] (tanoktanjai) EN: be at one's wit's end ; be helpless ; constrain ; depress ; downcast   

CMU English Pronouncing Dictionary
CONSTRAIN    K AH0 N S T R EY1 N
CONSTRAINS    K AH0 N S T R EY1 N Z
CONSTRAINT    K AH0 N S T R EY1 N T
CONSTRAINED    K AH0 N S T R EY1 N D
CONSTRAINTS    K AH0 N S T R EY1 N T S
CONSTRAINING    K AH0 N S T R EY1 N IH0 NG
UNCONSTRAINED    AH2 N K AH0 N S T R EY1 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
constrain    (v) kˈənstrˈɛɪn (k @1 n s t r ei1 n)
constrains    (v) kˈənstrˈɛɪnz (k @1 n s t r ei1 n z)
constraint    (n) kˈənstrˈɛɪnt (k @1 n s t r ei1 n t)
constrained    (v) kˈənstrˈɛɪnd (k @1 n s t r ei1 n d)
constraints    (n) kˈənstrˈɛɪnts (k @1 n s t r ei1 n t s)
constraining    (v) kˈənstrˈɛɪnɪŋ (k @1 n s t r ei1 n i ng)
constrainedly    (a) kˈənstrˈɛɪnədliː (k @1 n s t r ei1 n @ d l ii)
unconstrained    (j) ˌʌnkənstrˈɛɪnd (uh2 n k @ n s t r ei1 n d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
压抑[yā yì, ㄧㄚ ㄧˋ, / ] repression; to constrain or repress emotions, #7,382 [Add to Longdo]
自如[zì rú, ㄗˋ ㄖㄨˊ, ] freedom of action; unobstructed; unconstrained; smoothly; with ease; freely, #12,415 [Add to Longdo]
豪放[háo fàng, ㄏㄠˊ ㄈㄤˋ, ] bold and unconstrained; powerful and free, #26,533 [Add to Longdo]
拘禁[jū jìn, ㄐㄩ ㄐㄧㄣˋ, ] constraint; take into custody; to restrain, #27,959 [Add to Longdo]
拘束[jū shù, ㄐㄩ ㄕㄨˋ, ] to restrict; to restrain; constrained; awkward; ill at ease; uncomfortable; reticent, #29,052 [Add to Longdo]
拘泥[jū ní, ㄐㄩ ㄋㄧˊ, ] a stickler for formalities; rigidly adhering to sth; constrained; ill at ease, #29,100 [Add to Longdo]
挥洒[huī sǎ, ㄏㄨㄟ ㄙㄚˇ, / ] to sprinkle; to shed (tears, blood etc); fig. free, unconstrained; to write in a free style, #29,238 [Add to Longdo]
无拘无束[wú jū wú shù, ˊ ㄐㄩ ˊ ㄕㄨˋ, / ] unconstrained; unbuttoned; freely, #33,887 [Add to Longdo]
跌宕[diē dàng, ㄉㄧㄝ ㄉㄤˋ, ] uninhibited; free and unconstrained; rythmical, #39,948 [Add to Longdo]
[wò, ㄨㄛˋ, ] constrained, #288,688 [Add to Longdo]
受约束[shòu yuē shù, ㄕㄡˋ ㄩㄝ ㄕㄨˋ, / ] restricted; constrained [Add to Longdo]
悠哉游哉[yōu zāi yóu zāi, ㄧㄡ ㄗㄞ ㄧㄡˊ ㄗㄞ, / ] free and unconstrained (成语 saw); leisurely and carefree [Add to Longdo]
拘挛[jū luán, ㄐㄩ ㄌㄨㄢˊ, / ] cramps; muscular spasm; fig. constrained; ill at ease [Add to Longdo]
跌荡[diē dàng, ㄉㄧㄝ ㄉㄤˋ, / ] uninhibited; free and unconstrained; rythmical [Add to Longdo]
跌荡[diē dàng, ㄉㄧㄝ ㄉㄤˋ, / ] uninhibited; free and unconstrained; rythmical [Add to Longdo]
迫于[pò yú, ㄆㄛˋ ㄩˊ, / ] constrained; restricted; forced to; under pressure to do sth [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bewegung {f} | Bewegungen {pl} | ebene Bewegung | gebundene Bewegung | krummlinige Bewegung | räumliche Bewegungmotion | motions | plane motion | constrained motion | curvilinear motion | space motion [Add to Longdo]
Einschränkung {f}; Beschränkung {f}; Restriktion {f}constraint [Add to Longdo]
Erfüllung {f} von Lösungsbedingungenconstraint satisfaction [Add to Longdo]
Extremum {n} [math.] | lokales Extremum | Extremum {n} unter Nebenbedingungenextremum | local extremum | constrained extremum [Add to Longdo]
Gewissenszwang {m}moral constraint [Add to Longdo]
Instandhaltungszwänge {pl}; instandhaltungseinschränkungen {pl}maintenance constraints [Add to Longdo]
Nebenbedingung {f} | Nebenbedingungen {pl}constraint | constraints [Add to Longdo]
Nötigung {f}constraint [Add to Longdo]
Randbedingung {f} | Randbedingungen {pl}constraint; marginal condition; edge condition | constraints; marginal conditions; edge conditions [Add to Longdo]
Sachzwang {m}factual constraint [Add to Longdo]
Umweltschutzauflage {f} | Umweltschutzauflagen {pl}environmental constraint | environmental constraints [Add to Longdo]
Zwang {m}; Auflage {f} | Zwänge {pl}; Auflagen {pl} | gesetzlicher Zwangconstraint | constraints | legal constraint [Add to Longdo]
Zwangsbedingung {f}constraint [Add to Longdo]
Zwangskraft {f}constraint force [Add to Longdo]
erzwingbarconstrainable [Add to Longdo]
holonome Zwangsbedingungen {pl} [math.]holonomic constraint [Add to Longdo]
nichtholonome Zwangsbedingungen {pl} [math.]nonholonomic constraints [Add to Longdo]
lockerunconstrained [Add to Longdo]
zwanghaft {adj} | zwanghafter | am zwanghaftestenconstrained | more constrained | most constrained [Add to Longdo]
zwingen | zwingendto constrain | constraining [Add to Longdo]
gezwungen; gequält; steif {adj}constrained [Add to Longdo]
gezwungen {adv}constrainedly [Add to Longdo]
zwingtconstrains [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぎこちない(P);ぎごちない[, gikochinai (P); gigochinai] (adj-i) awkward; clumsy; stiff; crude; unrefined; constrained; (P) [Add to Longdo]
コンストレイント[, konsutoreinto] (n) constraint [Add to Longdo]
トランザクション木の制約条件[トランザクションもくのせいやくじょうけん, toranzakushon mokunoseiyakujouken] (n) {comp} transaction tree constraint [Add to Longdo]
フラット制約集号[フラットせいやくしゅうごう, furatto seiyakushuugou] (n) {comp} flat constraint set [Add to Longdo]
暇に飽かす[ひまにあかす, himaniakasu] (exp,v5s) to spend all of one's free time; to spend one's time without constraint [Add to Longdo]
階層制約集合[かいそうせいやくしゅうごう, kaisouseiyakushuugou] (n) {comp} hierarchical constraint set [Add to Longdo]
気が詰まる[きがつまる, kigatsumaru] (exp,v5r) to feel constrained; to feel ill at ease [Add to Longdo]
気が置かれる[きがおかれる, kigaokareru] (exp,v1) (1) (obsc) to feel constraint; to feel uneasy; (2) (obsc) to worry [Add to Longdo]
気の詰まる[きのつまる, kinotsumaru] (exp,adj-f) (See 気が詰まる) constrained; ill at ease [Add to Longdo]
気詰まり;気詰り;気づまり[きづまり, kidumari] (adj-na) constrained; uncomfortable; awkward [Add to Longdo]
気兼ね[きがね, kigane] (adj-na,n,vs) hesitance; diffidence; feeling constraint; fear of troubling someone; having scruples about doing something; (P) [Add to Longdo]
窮屈[きゅうくつ, kyuukutsu] (adj-na,n) narrow; tight; stiff; rigid; uneasy; formal; constrained; (P) [Add to Longdo]
繋縛[けいばく, keibaku] (n,vs) constraint; restraint [Add to Longdo]
牽制;けん制[けんせい, kensei] (n,vs) check; restraint; constraint; diversion; feint; screen [Add to Longdo]
拘束[こうそく, kousoku] (n,vs) restriction; restraint; binding; constraint; (P) [Add to Longdo]
条件付き最適化[じょうけんつきさいてきか, joukentsukisaitekika] (n) {comp} constrained optimization [Add to Longdo]
制約[せいやく, seiyaku] (n,vs) limitation; restriction; condition; constraints; (P) [Add to Longdo]
制約集号[せいやくしゅうごう, seiyakushuugou] (n) {comp} constraint set [Add to Longdo]
制約集合[せいやくしゅうごう, seiyakushuugou] (n) {comp} constraint set [Add to Longdo]
制約充足[せいやくじゅうそく, seiyakujuusoku] (n,adj-no) constraint satisfaction [Add to Longdo]
制約充足問題[せいやくじゅうそくもんだい, seiyakujuusokumondai] (n) constraint satisfaction problem (esp. in AI); CSP [Add to Longdo]
制約条件[せいやくじょうけん, seiyakujouken] (n) limiting conditions; constraint [Add to Longdo]
制約伝搬[せいやくでんぱん, seiyakudenpan] (n) constraint propagation [Add to Longdo]
島の制約[しまのせいやく, shimanoseiyaku] (n) island constraint [Add to Longdo]
非構造制約集合[ひこうぞうせいやくしゅうごう, hikouzouseiyakushuugou] (n) {comp} unstructured (constraint set) [Add to Longdo]
抑制[よくせい, yokusei] (n,vs,adj-no) control; restraint; suppression; constraint; curtailment; inhibition; check; curb; (P) [Add to Longdo]
[かせ, kase] (n) (1) shackles; fetters; irons; handcuffs; restraint; constraint; (2) bonds (e.g. family); ties; binding relationship; binding relationships; encumbrance [Add to Longdo]
洒脱[しゃだつ, shadatsu] (adj-na,n) unconventional; unconstrained [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
トランザクション木の制約条件[とらんざくしょんもくのせいやくじょうけん, toranzakushonmokunoseiyakujouken] transaction tree constraint [Add to Longdo]
フラット制約集号[フラットせいやくしゆうごう, furatto seiyakushiyuugou] flat constraint set [Add to Longdo]
階層制約集合[かいそうせいやくしゅうごう, kaisouseiyakushuugou] hierarchical constraint set [Add to Longdo]
条件付き最適化[じょうけんつきさいてきか, joukentsukisaitekika] constrained optimization [Add to Longdo]
制約[せいやく, seiyaku] constraints [Add to Longdo]
制約集号[せいやくしゆうごう, seiyakushiyuugou] constraint set [Add to Longdo]
制約集合[せいやくしゅうごう, seiyakushuugou] constraint set [Add to Longdo]
非構造制約集合[ひこうぞうせいやくしゅうごう, hikouzouseiyakushuugou] unstructured (constraint set) [Add to Longdo]
制約条件[せいやくじょうけん, seiyakujouken] constraint [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top