Search result for

confis

(60 entries)
(0.2272 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -confis-, *confis*, confi
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
confiscate    [VT] ยึดทรัพย์
confiscable    [ADJ] ที่ถูกยึดทรัพย์, Syn. confiscable
confiscable    [ADJ] ที่ถูกยึดทรัพย์, Syn. confiscable
confiscate from    [PHRV] ยึดจาก, See also: ริบมาจาก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
confiscationการริบทรัพย์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
confiscationการริบทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
confiscation insuranceการประกันภัยการยึดทรัพย์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
confiscation and seizureการยึดและริบทรัพย์สิน [การทูต]
Confiscations ; Confiscation and contributionsการริบทรัพย์ (ภาวะสงคราม) [TU Subject Heading]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
confiscable(คัสฟิส'คะเบิล) adj. ยึดได้,ริบได้
confiscate(คอน'ฟิสเคท) {confiscated,confiscating,confiscates} v. ยึด,ริบ., See also: confiscation n. ดูconfiscate confiscator n. ดูconfiscate confiscatory adj. ดูconfiscate, Syn. appropriate,seize

English-Thai: Nontri Dictionary
confiscate(vt) ยึดทรัพย์,ยึดเอา,ริบ
confiscation(n) การยึดทรัพย์,การริบ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Soluble contaminants confiscated.** เสียใจด้วย ตัวกระจายสารพิษถูกยึด ** WarGames: The Dead Code (2008)
I'll assume we're all up to speed with the samples confiscated from the Farmer residence.ผมคาดว่าเรามีงานต้องเร่งมือ ตัวอย่างเช่น ยึดทรัพย์สินพวกฟามเมอร์ WarGames: The Dead Code (2008)
I confiscated it from one of the students, now I can't stop listening to it.ฉันยึดได้จากนักเรียนคนหนึ่ง ตอนนี้ฉันไม่สามารถหยุดฟังมันได้เลย Doubt (2008)
As Taiko Hideyoshi has ordered... we've come to confiscate the thing the traitor Akechi Mitsuhide had entrusted you with.คำสั่งจากท่าน ทาอิโกะ ฮิเดโยชิ... ข้ามายึดของที่เจ้า อะเคชิ มัตซึฮิเดะ คนทรยศได้ฝากใว้ที่นี่ Goemon (2009)
Toyotomi Hideyoshi's magistrate, Mitsunari,... went there to confiscate something, it seems.ก็ มัตซึนาริ ที่เป็นผู้ตรวจการน่ะ... ไปที่นั่นเมื่อวาน ท่าทางจะไปยึดของอะไรซักอย่าง Goemon (2009)
The digital card you confiscated from me was blank.การ์ดข้อมูลที่คุนยึดไปจากฉัน มันว่างเปล่า Day 7: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2009)
Today, confiscate.... ที่บ้านเลขที่ 325 ถนนแบรนดอนในวันนี้ Drag Me to Hell (2009)
I confiscated it and the guys at the lab took it.คนในห้องแลปเก็บมันเอาไว้ District 9 (2009)
Fuck! The only one that exists is the one I confiscated?ไอห่าเอย นี่เป็นหนทางเดียวที่จะรอดได้นะเว้ย District 9 (2009)
Confiscate the cell phones.ยึดโทรศัพท์มือถือไว้ Hopeless (2009)
Unattended luggage will be confiscated immediately.กระเป๋าที่ไม่มีเจ้าของ จะถูกยึดในทันที Chapter Eight 'Shadowboxing' (2009)
Confiscate everything.เก็บของไปให้หมด Iris (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
confisIf you leave your textbooks at school during the break they'll get confiscated.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ริบ    [V] confiscate, See also: expropriate, Syn. เรียกคืน, ยึดคืน, Example: ผมมัดจำบ้านแล้วไม่มีปัญญาผ่อนส่ง เขาเลยริบค่าเขียนของผมไปเรียบร้อยแล้ว, Thai definition: รวบเอาเสียหมดโดยพลการหรือโดยอำนาจกฎหมาย
ยึด    [V] confiscate, See also: seize, expropriate, sequester, sequestrate, impound, Example: รถของเขาถูกยึดเพราะหาเงินมาผ่อนไม่ทัน, Thai definition: ถือสิทธิครอบครองเพราะอีกฝ่ายหนึ่งผิดสัญญา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การริบ[n.] (kān rip) EN: confiscation   FR: confiscation [f] ; saisie [f]
การริบทรัพย์[n. exp.] (kān rip sap) EN: confiscation ; seizure   
การริบทรัพย์สิน[n. exp.] (kān rip sapsin) EN: confiscation of property   
การยึด[n.] (kān yeut) EN: seizure ; confiscation   FR: saisie [f] ; prise [f]
ของหวาน[n.] (khøngwān) EN: dessert ; sweet ; candy ; confection ; sweetmeat   FR: dessert [m] ; confiserie [f]
ริบ[v.] (rip) EN: confiscate ; seize ; withhold ; expropriate   FR: confisquer ; saisir
ริบทรัพย์[v. exp.] (rip sap) EN: confiscate property ; seize property ; confiscate   
ริบทรัพย์สิน[X] (rip sapsin) EN: forfeiture of property ; confiscation of property   
ยึด[v.] (yeut) EN: distrain (upon) ; hold ; hold back ; control ; seize ; grap ; capture ; confiscate ; keep ; retain ; expropriate ; sequester ; sequestrate ; impound   FR: saisir ; s'emparer ; confisquer ; attraper
ยึดทรัพย์[v. exp.] (yeutsap) EN: seize property ; seize assets   FR: confisquer ; séquestrer ; saisir

CMU English Pronouncing Dictionary
CONFISCATE    K AA1 N F AH0 S K EY2 T
CONFISCATED    K AA1 N F AH0 S K EY2 T AH0 D
CONFISCATING    K AA1 N F AH0 S K EY2 T IH0 NG
CONFISCATION    K AA2 N F AH0 S K EY1 SH AH0 N
CONFISCATORY    K AH0 N F IH1 S K AH0 T AO2 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
confiscate    (v) (k o1 n f i s k ei t)
confiscated    (v) (k o1 n f i s k ei t i d)
confiscates    (v) (k o1 n f i s k ei t s)
confiscating    (v) (k o1 n f i s k ei t i ng)
confiscation    (n) (k o2 n f i s k ei1 sh @ n)
confiscations    (n) (k o2 n f i s k ei1 sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
押収[おうしゅう, oushuu] (n,vs,adj-no) seizure; confiscation; (P) [Add to Longdo]
取り上げ;取上げ[とりあげ, toriage] (n) (1) adoption; acceptance; confiscation; (2) midwifery; midwife [Add to Longdo]
取り上げる(P);取上げる(P);取りあげる;採り上げる[とりあげる, toriageru] (v1,vt) (1) to pick up; to take up; (2) to adopt; to accept; to listen to; (3) to take away; to confiscate; to deprive; to disqualify; (4) to deliver (a child); (P) [Add to Longdo]
収没[しゅうぼつ, shuubotsu] (n) confiscation of possessions [Add to Longdo]
召し上げる;召上げる[めしあげる, meshiageru] (v1,vt) (1) to forfeit; to confiscate; (2) to call out; to summon [Add to Longdo]
接収[せっしゅう, sesshuu] (n,vs) confiscation [Add to Longdo]
没す[もっす, mossu] (v5s) (1) (arch) (See 没する) to sink; to go down; to set; (2) to pass away; to die; (3) to disappear; to vanish; (4) to confiscate [Add to Longdo]
没する;歿する[ぼっする, bossuru] (vs-s) (1) (没する only) to sink; to go down; to set; (2) to pass away; to die; (3) (没する only) to disappear; to vanish; (4) (没する only) to confiscate [Add to Longdo]
没取[ぼっしゅ, bosshu] (n,vs) forefeiture (of assets) (legal); confiscation [Add to Longdo]
没収[ぼっしゅう, bosshuu] (n,vs,adj-no) forfeiture; seizure; confiscation; impounding; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
没收[mò shōu, ㄇㄛˋ ㄕㄡ, / ] confiscate [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top