Search result for

computés

(415 entries)
(0.1616 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -computés-, *computés*, computé
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา computés มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *computés*)
English-Thai: Longdo Dictionary
computer-based learning(n) การเรียนรู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อหลัก
computer(n) คณิตกร (ศัพท์บัญญัติในภาษาไทย)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
compute[N] การคำนวณ, Syn. camputation
compute[VI] คำนวณ
compute[VT] คำนวณ, Syn. calculate, measure, reckon
compute[VT] ใช้คอมพิวเตอร์
compute[VI] ใช้คอมพิวเตอร์
computer[N] คอมพิวเตอร์, Syn. personal computer: PC
computer[N] ผู้คำนวณ
computerize[VT] ทำด้วยคอมพิวเตอร์
minicomputer[N] เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก
microcomputer[N] เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์, See also: เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก, Syn. microprocessor
personal computer[N] เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัว, Syn. microprocessor, home computer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
all-purpose computerคอมพิวเตอร์เอนกประสงค์หมายถึง คอมพิวเตอร์ที่ออกแบบขึ้นใช้เพื่อให้ทำงานสนองความต้องการได้หลายวัตถุประสงค์ เป็นคอมพิวเตอร์ที่อาจใช้วิธีการเขียนโปรแกรมหรือชุดคำสั่งเพื่อสั่งให้ทำงานได้ด้วยภาษาต่าง ๆ หลายภาษา (คอมพิวเตอร์ที่พูดถึงโดยทั่วไปในปัจจุบันนี้ ส่วนมากจะเป็นคอมพิวเตอร์เอนกประสงค์ทั้งสิ้นดู special purpose computer เปรียบเทียบ
analog computer(แอน' นะลอกคอมพิวเตอร์) n. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่คำนวณด้วยสิ่งที่แทนตัวเลขได้ และมีการแสดงผลลัพธ์โดยทางภาพที่ปรากฏบนจอภาพ หน้าปัด หรืออ่านค่าได้จากเครื่องวัด ค่าต่าง ๆ ที่นำมาใช้กับการคำนวณด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดนี้ เป็นค่าที่ต่อเนื่อง เช่น อุณหภูมิ ความดัน อย่างไรก็ตาม การใช้คอมพิวเตอร์ชนิดนี้ จำเป็นต้องใช้สูตรทางคณิตศาสตร์ช่วย เพื่อจะนำมาเปรียบเทียบแทนค่าได้ ตัวอย่างที่เห็นง่าย ๆ ได้แก่ สไลด์รูล (slide rule) เทอร์โมแสตท (thermostat) เครื่องวัดความเร็วรถยนต์ เป็นต้น ความละเอียดถูกต้องในการคำนวณด้วยอะนาล็อกคอมพิวเตอร์มีน้อยกว่าดิจิตอลคอมพิวเตอร์มากดู digital computer เปรียบเทียบ
apple computer inc.บริษัทแอปเปิลคอมพิวเตอร์ <คำแปล>เป็นชื่อบริษัทที่ผลิตไมโครคอมพิวเตอร์ยี่ห้อแอปเปิล ชุดที่โด่งดังมาก ได้แก่ แอปเปิลทู (Apple II) และ แมคอินทอช (Macintosh) ฯ คอมพิวเตอร์แอปเปิลที่วางขาย ในตลาดรุ่นแรก ๆ นั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างความฮือฮาอย่างมากในวงการคอมพิวเตอร์ เพราะเป็นครั้งแรก (ราว ค.ศ.1977) ที่มีการผลิตคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กในราคาที่คนทั่วไปจะหาไว้ใช้เป็นสมบัติส่วนตัวได้ ผู้ที่ช่วยกันริเริ่มคิดประดิษฐ์ได้แก่ Steve Jobs กับ Steve Wozniak สองสหายวัยรุ่นที่สร้างเครื่องต้นแบบเครื่องแรกในโรงรถ ส่วนเครื่องรุ่นแมคอินทอชนั้นเป็นคอมพิวเตอร์ยี่ห้อแรกที่เริ่มนำสัญรูป (icon) รายการคำสั่ง แบบดึงลง (pull down menu) กรอบสนทนา (dialog box) เมาส์ (mouse) ฯลฯ มาใช้ ทำให้คนทั่วไปเริ่มรู้สึกว่า การใช้คอมพิวเตอร์ไม่ใช่ของยากอะไรเลย ปัจจุบันได้มีการพัฒนาให้หนักไปในด้านการผลิตสิ่งพิมพ์ (desktop publishing) อย่างไรก็ตาม หาใช่มีแต่เครื่องแอปเปิลแมคอินทอชเท่านั้นไม่ที่ใช้ระบบการทำงานดังที่กล่าวแล้ว เครื่องคอมพิวเตอร์พีซีก็เลียนแบบ โดยการนำเอาระบบวินโดว์มาใช้
compute(คัมพิวทฺ') {computed,computing,computes} vt.,vi. คำนวณ,ประมาณการ,นับ. n. การคำนวณ., See also: computability n. ดูcompute computable adj. ดูcompute, Syn. calculate,estimate,determine,count
computer(คัมพิว'เทอะ) n. เครื่องคอมพิวเตอร์,เครื่องคำนวณ,ผู้คำนวณ คณิตกรณ์หมายถึง อุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่ทำงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถจำข้อมูลและคำสั่งได้ ทำให้สามารถทำงานไปได้ โดยอัตโนมัติด้วยอัตราความเร็วที่สูงมาก ใช้ประโยชน์ในการคำนวณหรือการทำงานต่าง ๆ ได้เกือบทุกชนิด มี 3 ขนาด คือ ขนาดใหญ่ (main frame) ขนาดกลาง (mini computer) และขนาดเล็กที่กำลังได้รับความนิยมทั่วไปในขณะนี้ เรียกว่า ไมโครคอมพิวเตอร์ (micro computer) หรือ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (personal computer) ที่เรียกกันย่อ ๆ ว่า พีซี ปัจจุบัน การใช้ระบบเครือข่ายทำให้เราสามารถใช้คอมพิวเตอร์เป็นที่ค้นหาข้อมูลต่าง ๆ สื่อสารได้ นอกเหนือไปจากการใช้เพื่อการคำนวณตามวัตถุประสงค์ดั้งเดิมของผู้ประดิษฐ์
computer aided designการออกแบบใช้คอมพิวเตอร์ช่วยใช้ตัวย่อว่า CAD (อ่านว่า แคด) หมายถึงการสร้างโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์สามารถช่วยในการสร้างภาพ แบบจำลอง (model) ฯ แล้วจะบันทึกแบบเก็บไว้ในสื่อ สามารถเรียกแบบที่ออกไว้นั้นมาแสดงบนจอภาพเมื่อใดก็ได้ หรือจะสั่งให้พิมพ์ออกมาดูบนกระดาษก็ได้ โดยสามารถสั่งขยาย ย่อ หมุนพลิกภาพนั้น ๆ ด้วยก็ได้ ภาพหรือแบบที่ออกไว้จะปรับเปลี่ยนไปตามสูตรที่กำหนดเอาไว้แล้ว ตัวอย่าง เช่น การออกแบบชิ้นส่วนของรถยนต์หรือโครงสร้างอาคาร ผู้ออกแบบจะสามารถแก้ไขได้ตลอดเวลา โดยปกติ คอมพิวเตอร์ที่จะนำมาใช้เพื่องานประเภทนี้ จะต้องมีฮาร์ดดิสก์ (hard disk) ที่มีความจุสูงมาก ๆ มีจอภาพที่มีความละเอียดสูง และมีตัวประมวลผลที่ทำงานเร็ว ส่วนการแสดงผล มักจะใช้เครื่องวาด (plotter) แทนเครื่องพิมพ์
computer aided engineerinงานวิศวกรรมใช้คอมพิวเตอร์ช่วยใช้ตัวย่อว่า CAE (อ่านว่า ซีเออี) หมายถึง การออกแบบคำนวณเชิงวิศวกรรมนั้น สามารถทำได้โดยอาศัยคอมพิวเตอร์กำหนดสูตรสำเร็จ และจะเปลี่ยนแปลงความต้องการได้เมื่อเปลี่ยนข้อมูล
computer aided instructioการสอนใช้คอมพิวเตอร์ช่วยใช้ตัวย่อว่า CAI (อ่านว่า ซีเอไอ) หมายถึง การสร้างโปรแกรมบทเรียน หรือหน่วยการเรียน ซึ่งอาจจะต้องมีภาคแบบฝึกหัด บททบทวน และคำถามคำตอบไว้พร้อมผู้เรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเอง หรือเรียนได้เป็นรายบุคคล การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยนี้ ถือว่าเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์การสอน แต่ไม่ใช่เป็นครูผู้สอน
computer aided manufacturการผลิตใช้คอมพิวเตอร์ช่วยใช้ตัวย่อว่า CAM (อ่านว่า แคม) มักใช้คู่กับแคด หมายถึง การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ควบคุมการผลิตในโรงงาน เช่นการควบคุมจำนวนสินค้าที่ผลิต หรือ ควบคุมการทำงาน แต่ละส่วน เช่น การนับ และการบรรจุ เป็นต้นดู CAD ประกอบ เพราะมักใช้คู่กันเป็น CAD/CAM
computer aided software eวิศวกรรมซอฟต์แวร์ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยใช้ตัวย่อว่า CASE (อ่านว่าเคส) หมายความถึง การนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการทำซอฟต์แวร์
computer aided system engวิศวกรรมระบบใช้คอมพิวเตอร์ช่วยใช้ตัวย่อว่า CASE (อ่านว่าเคส) หมายความถึง การสร้างโปรแกรมระบบโดอาศัยคอมพิวเตอร์ช่วย
computer appreciationคอมพิวเตอร์วิจักขณ์หมายถึง การเรียนรู้วิชาทางคอมพิวเตอร์เพียงพอที่จะรู้เรื่องราว ความเป็นมา องค์ประกอบ การใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งวิธีที่จะนำคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้กับงานต่าง ๆ พอ สมควร มีความหมายเหมือน computer education
computer architectureหมายถึง ระบบโครงสร้าง อุปกรณ์ หรือส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ในบางกรณี อาจหมายถึงการออกแบบระบบการสื่อสารติดต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ด้วยกัน ว่ากันว่า บริษัทไอบีเอ็มมีการออกแบบโครงสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เข้าใจง่ายกว่ายี่ห้ออื่น ทำให้มีการสร้างเครื่องเลียนแบบ (compatibles) ไอบีเอ็มขายเต็มตลาดได้ในขณะนี้
computer auditการตรวจสอบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์หมายถึง การนำคอมพิวเตอร์ไปใช้ในการตรวจสอบการประมวลผลเพื่อความถูกต้องทางบัญชี
computer codeรหัสคอมพิวเตอร์รหัสเครื่องหมายถึง รูปแบบพื้นฐานของบิตที่เครื่องคอมพิวเตอร์ได้รับการออกแบบให้รู้จักว่า เป็นคำสั่งและข้อมูล เช่น รหัสเอ็บซีดิก (EBCDIC) หมายถึง ตัวแทนอักขระ ตัวเลข หรือคำสั่งที่ใช้ในเครื่องมีความหมายเหมือน machine code
computer crimeอาชญากรรมคอมพิวเตอร์หมายถึง อาชญากรรมหรือความผิดที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์ช่วย เช่น การแก้ไขตัวเลขในบัญชีเงินฝากของลูกค้า จนทำให้สามารถขโมย หรือยักย้ายถ่ายเทเงินออกไปได้ หรือการแอบเข้าไปดูและแก้ไขคะแนนสอบ เป็นต้น
computer educationคอมพิวเตอร์ศึกษาหมายถึง การเรียนรู้วิชาทางคอมพิวเตอร์เพียงพอที่จะรู้เรื่องราว ความเป็นมา องค์ประกอบ การใช้ งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งวิธีที่จะนำคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้กับงานต่าง ๆ พอ สมควร มีความหมายเหมือน computer appreciation
computer engineeringวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เป็นสาขาหนึ่งในการศึกษาวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ โดยจะเน้นหนักในเรื่องของฮาร์ดแวร์ (hard ware) หรือส่วนตัวเครื่อง และระบบการทำงานภายในตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นวงจร (card) หน่วยประมวลผล หน่วยบันทึก ฯดู computer science เปรียบเทียบ
computer graphics metafilใช้ตัวย่อว่า CGM (อ่านว่า ซีจีเอ็ม) เป็นรูปแบบที่คอมพิวเตอร์ใช้เก็บภาพแบบหนึ่ง แฟ้มข้อมูลที่เก็บภาพประเภทนี้จะใช้นามสกุล (file type) ว่า .cgm
computer hackerนักเลงคอมพิวเตอร์เซียนคอมพิวเตอร์หมายถึง ผู้ที่ทำงานกับคอมพิวเตอร์จนเชี่ยวชาญ บางทีเรียกว่า เซียนคอมพิวเตอร์ หรือนักเลงคอมพิวเตอร์
computer input from microไมโครฟิล์มสู่คอมพิวเตอร์ใช้ตัวย่อว่า CIM (ซีไอเอ็ม) หมายถึง เทคโนโลยีในการอ่านข้อมูลต่าง ๆ ในไมโครฟิล์มเข้าไปเก็บในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ (โดยต้องแปลงเป็นรหัสที่คอมพิวเตอร์เข้าใจได้)
computer languageภาษาคอมพิวเตอร์หมายถึงภาษาที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือใช้เพื่อสื่อสารให้คอมพิวเตอร์เข้าใจ และสามารถปฏิบัติตามคำสั่งได้ โดยปกติเราแบ่งภาษาที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ออกเป็น 2 ชนิด คือ1. ภาษาเครื่อง (machine language) คำสั่งที่เขียนด้วยภาษานี้เครื่องจะรับรู้และปฏิบัติตามได้ทันที ผู้ออกแบบคอมพิวเตอร์แต่ละแบบก็จะคิดแบบของภาษาที่ใช้กับเครื่องนั้น ๆ ขึ้นเป็นภาษาเฉพาะของเครื่องลักษณะของภาษาประเภทนี้จะเป็นตัวเลขฐานต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับการออกแบบ ฉะนั้นจึงเป็นการยากสำหรับผู้เขียนโปรแกรม ซึ่งต้องเรียนรู้รายละเอียดของเครื่องนั้น ๆ ก่อน จึงจะใช้ภาษาได้2. ภาษาแนวมนุษย์ (human oriented language) หมายถึงภาษาที่มนุษย์เข้าใจ (แต่เครื่องไม่เข้าใจ) เนื่องจากภาษาเครื่องยุ่งยากและสับสน จึงมีการคิดภาษาหนังสือซึ่งมนุษย์เราเคยชินกันอยู่แล้วขึ้น แล้วใช้ตัวแปล (translator) แปลเป็นภาษาเครื่องอีกทีหนึ่ง เครื่องจึงจะดำเนินการได้ ภาษาแนวมนุษย์นี้แบ่งออก ได้เป็น 2 ระดับ คือ2.1 ภาษาระดับต่ำ (low - level language) เช่น ภาษาแอสเซมบลี (Assembly) 2.2 ภาษาระดับสูง (high - level language) เช่นภาษาฟอร์แทรน (FORTRAN) โคบอล (COBOL) ลักษณะของภาษาระดับสูงนี้ ได้มีการประดิษฐ์ขึ้นให้เหมาะสมกับงานเฉพาะอย่าง เช่น ภาษาฟอร์แทรน เหมาะกับงานทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และงานวิจัย ภาษาโคบอลและอาร์พีจี (RPG) เหมาะกับงานด้านธุรกิจ เป็นต้น นอกจากนี้ ก็ยังมีภาษาอื่นที่เป็นที่นิยมอีกมาก ภาษาเหล่านี้จะใช้ได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนมาก เพราะในคอมพิวเตอร์ จะมีตัวแปล (translator) ซึ่งมีหน้าที่คอยแปลภาษาแนวมนุษย์ให้เป็นภาษาเครื่องอีกทีหนึ่ง การใช้ภาษาแนวมนุษย์นี้มีข้อดีคือ ใช้ง่ายกว่า มีความผิดพลาดน้อย แก้ไขตอนหนึ่งตอนใดได้ง่ายกว่า และเขียนได้สั้นกว่า เพราะบางทีคำสั่งเพียงคำสั่งเดียวก็มีผลเท่ากับหลาย ๆ คำสั่งของภาษาเครื่อง แต่ภาษาเครื่องก็มีส่วนดี ตรงที่ใช้เวลาของเครื่องน้อยกว่า เพราะไม่ต้องเสียเวลาในการแปล
computer literacyการรู้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานหมายถึง การเรียนรู้เพียงเพื่อให้เข้าใจพื้นฐานหรือความรู้เบี้องต้นเกี่ยวกับการทำงาน ของเครื่องคอมพิวเตอร์ และการนำเครื่องไปใช้ประโยชน์ในงานด้านต่าง ๆ
computer networkข่ายงานคอมพิวเตอร์เครือข่ายคอมพิวเตอร์หมายถึงระบบการนำเครื่องคอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครื่อง หรือเครื่องปลายทาง (terminal) หลาย ๆ เครื่องมาทำงานร่วมกัน โดยอาจใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องร่วมกัน เช่น สื่อนำข้อมูลเข้า/ออก เครื่องพิมพ์ โมเด็ม (modem) เป็นต้น การทำงานเป็นเครือข่ายจะทำให้ดึงข้อมูลจากกันและกันมาใช้ หรือใช้ร่วมกันได้
computer operationการดำเนินการคอมพิวเตอร์การปฏิบัติการคอมพิวเตอร์หมายถึง การที่คอมพิวเตอร์ทำงานไปตามคำสั่ง เช่น อ่านข้อมูล นำข้อมูลไปเก็บ นำข้อมูลมาบวก ลบ ฯ เป็นต้น แล้วได้ผลตามที่ต้องการ
computer organizationระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์ระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์ต้องมีองค์ประกอบ 3 ประการ คือ1. ฮาร์ดแวร์ (hardware) หมายถึง ส่วนตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ 2. ซอฟต์แวร์ (software) หมายถึงโปรแกรมต่าง ๆ หรือชุดคำสั่งทั่เครื่องสั่งให้ทำงานตามความประสงค์3. บุคลากรคอมพิวเตอร์ (peopleware) หมายถึงแรงงานบุคคลที่ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานจนบรรลุผลตามวัตถุประสงค์
computer output on microfไมโครฟิล์มจากคอมพิวเตอร์ใช้ตัวย่อว่า COM (อ่านว่า ซีโอเอ็ม) หมายถึง เทคโนโลยีในการนำข้อมูลจากเอกสารหรือผลที่คอมพิวเตอร์ประมวลได้ไปเก็บไว้ในไมโครฟิล์ม แล้วสามารถส่งสัญญาณออกมาให้อ่านได้ทางจอภาพ ในการบันทึกเก็บลงในไมโครฟิล์มนั้น จะต้องทำผ่านเลนส์ ซึ่งจะย่อส่วนลงประมาณ 24 หรือ 48 เท่า ฟิล์มหนึ่งกรอบจะสามารถเก็บข้อมูลได้เต็มหน้าจอภาพ แล้วก็จะเลื่อนต่อไปอีกหนึ่งกรอบ การบันทึกจะสามารถทำด้วยความเร็วอย่างน้อย 120,000 ตัวอักษรต่อวินาที
computer personnelบุคลากรคอมพิวเตอร์หมายถึง บุคคลที่ทำงานเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ หรือทำงานในศูนย์คอมพิวเตอร์ทั้งหมด เริ่มตั้งแต่ผู้จัดการ นักวิเคราะห์ระบบ วิศวกรคอมพิวเตอร์ นักเขียนโปรแกรมหรือชุดคำสั่ง ผู้ควบคุมเครื่อง พนักงานเตรียมข้อมูล ๆ บางทีเรียกรวม ๆ ว่า นักคอมพิวเตอร์ (computerese) หรือ peoplewareมีความหมายเหมือน liveware
computer programโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์หมายถึง คำสั่งคอมพิวเตอร์ชุดหนึ่ง ๆ ที่เขียนขึ้นเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่ง เช่น ภาษาซี (C) ภาษาโคบอล (COBOL) ภาษาเบสิก (BASIC) หรือ ภาษาแอสเซมบลี (Assembly) ฯ คำ "โปรแกรม" นี้ อาจจะเรียกเป็นชื่ออื่นก็ได้ เช่น ซอฟต์แวร์ (software) หรือ แอพพลิเคชัน (application) โปรแกรมนั้น แบ่งได้เป็นหลายประเภท ประเภทแรกคือประเภทที่ผู้ใช้เขียนขึ้นเองเพื่อให้ตรงกับความต้องการ กับอีกประเภทหนึ่งมีคนทำสำเร็จรูปไว้ขาย เช่น โปรแกรมสำหรับวาดภาพ (graphics) โปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) โปรแกรมตารางจัดการ (spreadsheet) นอกจากนั้น ยังมีโปรแกรมระบบ (systems software) ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ มีบางส่วนติดตั้งมาจากโรงงานที่ผลิตเลย และโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (operating system) ที่จะทำหน้าที่เหมือนแม่บ้านคอยดูแลให้อุปกรณ์ต่าง ๆ ทำงานให้ประสานกัน สรุปว่า คอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้ทุกอย่าง แต่คนเขียนคำสั่งต้องเข้าใจขั้นตอน วิธี (algorithm) และภาษาที่จะใช้เป็นอย่างดี จึงจะสามารถเขียนสั่งเครื่องให้ทำงานได้
computer programmerนักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์หมายถึง คนที่เขียนโปรแกรมสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามที่ต้องการได้ และควรจะมีความชำนาญด้วย (สำหรับคนที่หัดเขียนใหม่ ๆ ไม่ควรจะใช้คำ ๆ นี้) นักเขียนโปรแกรมที่ดีนั้น จะต้องรู้วิธีแก้ปัญหา และรู้ด้วยว่า จะแก้อย่างไร รวมทั้งต้องเข้าใจหลักและกฎเกณฑ์ของภาษาต่าง ๆ ที่จะทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์เข้าใจด้วย เพื่อจะได้ปฏิบัติตามคำสั่งได้
computer scienceวิทยาการคอมพิวเตอร์สาขาวิชาทางคอมพิวเตอร์สาขาหนึ่ง ที่ว่าด้วยการกำหนดรูปแบบ และการนำเครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์มาใช้งาน หรือสั่งให้ทำงานให้ตามความประสงค์ เป็นต้นว่า กระบวนการต่าง ๆ ในการประมวลผลข้อมูลเพื่อให้เป็นสารสนเทศ (information) ฯ อนึ่ง ศัพท์นี้ในภาษาไทยมีใช้กันอยู่หลายคำ เป็นต้นว่า คอมพิวเตอร์ศาสตร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ศาสตร์คอมพิวเตอร์ แต่ปัจจุบันนิยมใช้ วิทยาการคอมพิวเตอร์
computer securityความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน การใช้ระบบเครือข่ายทำให้สามารถดึงข้อมูล ซึ่งบางทีเป็นความลับออกมาดู หรือแอบนำไปเผยแพร่ได้ ฉะนั้น จึงต้องมีการจัดระบบความปลอดภัย ส่วนใหญ่ใช้รหัส ซึ่งจะทำให้ทุกคนไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดได้ เราอาจอนุญาตเฉพาะคนบางคน หรือกลุ่มคนบางคน ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยต้องรู้รหัส ฉะนั้นในขณะที่มีการสร้างฐานข้อมูล ก็ควรคำนึงถึงเรื่องนี้ไว้ด้วย
computer specialistผู้เชี่ยวชาญทางคอมพิวเตอร์หมายถึง ผู้ที่มีความรู้พิเศษในเรื่องการใช้คอมพิวเตอร์ อาจหมายถึง ระบบตัวเครื่อง การเขียนโปรแกรม หรือการวิเคระห์ระบบ ก็ได้
computer systemระบบคอมพิวเตอร์หมายถึงเครื่องคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่อง หรือหนึ่งชุด ซึ่งประกอบด้วย 1. หน่วยรับข้อมูล (input unit) เช่น แป้นพิมพ์ 2. หน่วยประมวลผลกลาง (cetral processing unit) 3. หน่วยแสดงผล (output unit) เช่น จอภาพ เป็นต้น
computer user groupกลุ่มผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์หมายถึง กลุ่มผู้ใช้คอมพิวเตอร์ บุคคลเหล่านี้มักจะรวมตัวกันเพื่อช่วยกันศึกษาวิธีการใช้ซอฟต์แวร์และเครี่องคอมพิวเตอร์ให้ได้ประโยชน์สูงสุด บางทีก็จะแบ่งย่อยลงไปเป็นกลุ่มเล็ก ๆ เฉพาะผู้ที่มีความสนใจใกล้เคียงกันจริง ๆ เช่นแบ่งไปตามชนิดของเครื่องที่ใช้ (พีซี/แมคอินทอช) หรือตามประเภทของโปรแกรมที่ใช้ เช่น ประมวลผลคำ (word processing) , ตารางจัดการ (spreadsheet) บางที ใช้เรียกเพื่อให้ดูต่างจากกลุ่มผู้ที่ขายคอมพิวเตอร์ดู computer vendor group เปรียบเทียบ
computer vendor groupกลุ่มผู้ขายเครื่องคอมพิวเตอร์หมายถึงกลุ่มบุคคลที่ทำงานด้านการขายเครื่องคอมพิวเตอร์ มักใช้ในกรณีที่ต้องการแยกให้เห็นความแตกต่างกับกลุ่มผู้ใช้ (user group) ทั้งสองกลุ่มมักจะรวมตัว กันเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะและความเห็นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ในมุมและทัศนะที่แตกต่างกันดู computer user group เปรียบเทียบ
computer virusไวรัสคอมพิวเตอร์หมายถึง โปรแกรมที่คนบ้า ๆ เขียนซ่อนไว้เพื่อทำลายโปรแกรม แฟ้มข้อมูลหรือ อุปกรณ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติประการหนึ่ง คือ เกาะติดตามไปกับโปรแกรม หรือแฟ้มข้อมูลได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แฟ้มข้อมูล command.com ทำให้มีการติดต่อระบาดไปในที่ต่างได้เหมือนเชื้อไวรัส สาเหตุของการติดไวรัส ก็คือมีการใช้จานบันทึกร่วมกัน ไวรัสเหล่านี้มักจะกำหนดมาให้เพิ่มความสามารถในการทำลายทุกครั้งที่เปิดเครื่อง หรือทุกครั้งที่ใช้โปรแกรมนั้น วิธีการป้องกันไวรัสในขั้นต้นก็คือ 1. อย่าใช้จานบันทึกของผู้อื่น หรือร่วมกับผู้อื่น2. ใช้โปรแกรมที่สามารถตรวจสอบและกำจัดไวรัสได้เป็นประจำ หรือทุกครั้งที่ใช้จานบันทึกในหน่วยบันทึก A: หรือ B: รวมทั้งจัดการใช้วัคซีนฉีดกันไว้ก่อน แม้ว่าในปัจจุบัน ไม่สู้จะได้ผลนัก เพราะมีไวรัสใหม่ ๆ เพิ่มมาทุกวัน (ดู vaccine) 3. จัดรูปแบบการบันทึกข้อมูล (format) ใหม่ วิธีนี้รับประกันได้ผลแน่นอน แต่ก็ต้องเข้าใจด้วยว่า ข้อมูลหรือโปรแกรมอื่นที่เก็บไว้แม้จะยังมิได้ติดไวรัสก็จะหายไปหมด พร้อมกับไวรัส
computer-aided instructioใช้ตัวย่อว่า CAI (อ่านว่า ซีเอไอ) หมายถึง การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน คือ การสร้างโปรแกรมบทเรียน หรือหน่วยการเรียน ซึ่งอาจจะต้องมีภาคแบบฝึกหัด บททบทวน และคำถามคำตอบไว้พร้อม ผู้เรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเอง หรือเรียนได้เป็นรายบุคคล การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยนี้ ถือว่า เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์การสอน แต่ไม่ใช่เป็นครูผู้สอนความหมายเดียวกับ computer assissted instruction
computer-aided translatioการแปลใช้คอมพิวเตอร์ช่วยใช้ตัวย่อว่า CAT (อ่านว่า ซีเอที) หมายถึงการแปลจากภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่ง โดยใช้คอม พิวเตอร์ช่วย เช่น แปลไทยเป็นอังกฤษ หรืออังกฤษเป็นไทย การแปลในลักษณะนี้ จะใช้คอมพิวเตอร์ช่วยจำศัพท์ ไวยากรณ์ และบริบท (context) ต่าง ๆ โปรแกรมที่ได้รับการพัฒนาไปมากแล้วคือโปรแกรมที่แปลจากอังกฤษเป็นฝรั่งเศส และฝรั่งเศสเป็นอังกฤษ
computer-assissted instruใช้ตัวย่อว่า CAI (อ่านว่า ซีเอไอ) หมายถึง การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน คือการสร้างโปรแกรมบทเรียน หรือหน่วยการเรียน ซึ่งอาจจะต้องมีภาคแบบฝึกหัด บททบทวน และคำถามคำตอบไว้พร้อม ผู้เรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเอง หรือเรียนได้เป็นรายบุคคล การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยนี้ ถือว่า เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์การสอน แต่ไม่ใช่เป็นครูผู้สอนความหมายเดียวกับ computer aided instruction
computerese(สคัมพิวทะริซ) n. ภาษารหัสคอมพิวเตอร์ นักคอมพิวเตอร์หมายถึงคำศัพท์หรืออาจเป็นสำนวนต่าง ๆ ที่นักคอมพิวเตอร์มักใช้ และเป็นที่รู้จักในวงการนักคอมพิวเตอร์ด้วยกัน เช่น garbage ปกติแปลว่าขยะ นักคอมพิวเตอร์นำมาใช้ในความหมายว่า เป็นข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือ
computerize(-พิว'ทะไรซ) vt. คำนวณด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์, See also: computerization n. ทำให้เป็นระบบคอมพิวเตอร์หมายถึง งานต่าง ๆ ที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์เข้าไปช่วย แทนที่จะทำด้วยมือ (Manual) ซึ่งจะให้ผลที่รวดเร็ว แน่นอน และมีความผิดพลาดน้อย ตัวอย่างเช่นการพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ดีด ย่อมจะสู้การพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ไม่ได้ เพราะเร็วกว่า แก้ไขง่ายกว่า เก็บบันทึกไว้ใช้ใหม่ก็ได้ เป็นต้น
computerized(คัมพิว'เทอไรซดฺ) adj. ซึ่งใช้หรือคำนวณด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
computernikชาวคอมพิวเตอร์หมายถึง คนที่ทำงานกับคอมพิวเตอร์ รวมทั้งคนที่ชอบใช้อินเตอร์เน็ต หรือเล่นเกมคอมพิวเตอร์ด้วย คนกลุ่มนี้มักจะมีความคิดเห็น ความสนใจไปในทางเดียวกัน
desktop computerคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะหมายถึง ไมโครคอมพิวเตอร์ขนาดพอที่จะวางอยู่บนโต๊ะทำงานได้สบาย ๆ ในปัจจุบัน เครื่องคอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กลงทุกที โดยปกติ เราจะถือว่า คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะนั้นมีขนาดใหญ่กว่าขนาดกระเป๋าหิ้ว (portable) ซึ่งก็ยังใหญ่กว่าขนาดวางตัก (laptop) และขนาดโน้ตบุ๊ก (notebook)
digital computerดิจิตอลคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์เชิงเลขหมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์แบบหนึ่ง ซึ่งจะแก้ปัญหาได้ด้วยวิธีการทางเลขคณิต โดยป้อนข้อมูลเป็นตัวเลข และให้ผลลัพธ์เป็นเลข คอมพิวเตอร์ชนิดนี้ จะคิดคำนวณในระบบตัวเลขด้วยสัญญาณดิจิตอล คือ บวก ลบ คูณ หาร และเปรียบเทียบ และจะให้ค่าที่ไม่ต่อเนื่อง คอมพิวเตอร์นั้นแบ่งตามลักษณะการรับ/ส่งข้อมูลเป้น 2 ชนิด คือ อะนาล็อกคอมพิวเตอร์ (analog computer) และดิจิตอลคอมพิวเตอร์ (digital computer) คอมพิวเตอร์ที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ส่วนมากจะเป็น ดิจิตอลคอมพิวเตอร์เกือบทั้งสิ้น ผลลัพธ์จากคอมพิวเตอร์ชนิดนี้ จะถูกต้องและแม่นยำกว่าอะนาล็อกคอมพิวเตอร์ดู analog computer เปรียบเทียบ
first generation computerคอมพิวเตอร์ยุคที่หนึ่งนับตั้งแต่เริ่มมีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ มนุษย์ได้พัฒนาเครื่องมือนี้ติดต่อกันมาตลอด ทำให้มีการแบ่งวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ออกเป็นยุค (generation) พัฒนาการของคอมพิวเตอร์ยุคแรกถือว่าเริ่มตั้งแต่ ค.ศ.1951 ถึงต้น ค.ศ.1960 คอมพิวเตอร์สมัยนั้นสามารถเก็บโปรแกรมได้ ใช้หลอดสุญญากาศเป็นหน่วยความจำ ทำให้มีขนาดใหญ่ กินเนื้อที่มาก ระหว่างทำงาน จะทำให้เกิดความร้อนสูงตลอดเวลา การทำงานจะทำได้ทีละอย่าง และจะเรียงกันไปตามลำดับคำสั่งอย่างเคร่งครัด ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมก็มีแต่ภาษาแอสเซมบลี (assembly language) ดู generation ประกอบ
fourth generation computeคอมพิวเตอร์ยุคที่สี่คอมพิวเตอร์ในยุคที่สี่นี้มีขนาดของหน่วยความจำเล็กกว่ายุคที่สามลงไปอีก มีการนำไอซี (IC หรือ integrated circuit) หรือวงจรเบ็ดเสร็จมารวมกันเป็นแผงใหญ่ ๆ เรียกว่าแผงวงจรรวมความจุสูง (large scale integrated circuit) หรือบางทีเรียกกันว่าชิป (chip) ทำให้สร้างคอมพิวเตอร์ได้เล็กลงมาก จึงทำให้เกิดมีไมโครคอมพิวเตอร์ (microcomputer) หรือคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (personal computer) หรือพีซีขึ้น ราคาขายในท้องตลาดก็ลดลงได้มาก ทำให้เป็นที่นิยมอย่างรวดเร็วในหมู่คนทั่วไป ไม่เฉพาะแต่นักคอมพิวเตอร์ ต่อมาปลายยุคที่สี่นี้ มีการนำพีซีหลาย ๆ เครื่องมาเชื่อมต่อกันเป็นเครือข่าย (network) ทำให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นไปอีกดู generation ประกอบ
home computerคอมพิวเตอร์ระดับบ้านหมายถึง เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ที่มีราคาถูก และมีประสิทธิภาพดีพอจะใช้ในบ้านได้ (ใช้งานที่ไม่สลับซับซ้อนนัก) บางทีเรียก คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล หรือพีซี
host computerคอมพิวเตอร์แม่ข่ายคอมพิวเตอร์แม่งานหมายถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ตัวหลักในเครือข่าย ที่จะทำหน้าที่ควบคุมคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ในเครือข่ายนั้นทั้งหมด เป็นทั้งที่เก็บโปรแกรมและข้อมูลพื้นฐาน ที่คอมพิวเตอร์ในเครือข่ายจะเรียกใช้ได้ในเรื่องการสื่อสาร หมายถึง คอมพิวเตอร์เครื่องที่ใช้ต่อเข้า/ออก

English-Thai: Nontri Dictionary
compute(n) คำนวณ,นับ,ประมาณการ
computer(n) เครื่องคอมพิวเตอร์,เครื่องคำนวณ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
parallel computerคอมพิวเตอร์งานขนาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
PC (personal computer)พีซี (คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
PC (personal computer)พีซี (คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association)พีซีเอ็มซีไอเอ (สมาคมบัตรความจำคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลระหว่างประเทศ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association)พีซีเอ็มซีไอเอ (สมาคมบัตรความจำคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลระหว่างประเทศ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
personal computer (PC)คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (พีซี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
personal computer (PC)คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (พีซี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Personal Computer Memory Card International Association (PCMCIA)สมาคมบัตรความจำคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลระหว่างประเทศ (พีซีเอ็มซีไอเอ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Personal Computer Memory Card International Association (PCMCIA)สมาคมบัตรความจำคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลระหว่างประเทศ (พีซีเอ็มซีไอเอ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
palmtop computerคอมพิวเตอร์ขนาดฝ่ามือ, พาล์มท็อปคอมพิวเตอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
palmtop computerคอมพิวเตอร์ขนาดฝ่ามือ, พาล์มท็อปคอมพิวเตอร์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
laptop computerคอมพิวเตอร์วางตัก, แล็ปท็อปคอมพิวเตอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
laptop computerคอมพิวเตอร์วางตัก, แล็ปท็อปคอมพิวเตอร์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reduced instruction set computer (RISC)คอมพิวเตอร์ลดทอนคำสั่ง (ริสก์) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
RISC (reduced instruction set computer)ริสก์ (คอมพิวเตอร์ลดทอนคำสั่ง) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
supermicrocomputerซูเปอร์ไมโครคอมพิวเตอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
superminicomputerซูเปอร์มินิคอมพิวเตอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
SCSI (small computer system interface)เอสซีเอสไอ, สกัสซี (ส่วนต่อประสานระบบคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
SCSI (small computer system interface)เอสซีเอสไอ, สกัสซี (ส่วนต่อประสานระบบคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
source computerคอมพิวเตอร์ต้นทาง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
supercomputerซูเปอร์คอมพิวเตอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
small computer system interface (SCSI)ส่วนต่อประสานระบบคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก (เอสซีเอสไอ, สกัสซี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
small computer system interface (SCSI)ส่วนต่อประสานระบบคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก (เอสซีเอสไอ, สกัสซี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
synchronous computerคอมพิวเตอร์แบบประสานเวลา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
object computerคอมพิวเตอร์จุดหมาย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
office computerคอมพิวเตอร์สำนักงาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
optical computerคอมพิวเตอร์เชิงแสง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
air data computer (ADC)คอมพิวเตอร์บอกข้อมูลอากาศยาน (เอดีซี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
asynchronous computerคอมพิวเตอร์แบบไม่ประสานเวลา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
architecture; computer architectureสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
audit of computer systemsการตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
all-purpose computer; general-purpose computerคอมพิวเตอร์อเนกประสงค์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
all-purpose computer; general-purpose computerคอมพิวเตอร์อเนกประสงค์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
architecture; computer architectureสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
analog computerคอมพิวเตอร์เชิงอุปมาน, แอนะล็อกคอมพิวเตอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
analog computerคอมพิวเตอร์เชิงอุปมาน, แอนะล็อกคอมพิวเตอร์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ADC (air data computer)เอดีซี (คอมพิวเตอร์บอกข้อมูลอากาศยาน) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
minicomputerมินิคอมพิวเตอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
minicomputerมินิคอมพิวเตอร์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
microcomputerไมโครคอมพิวเตอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
microcomputerไมโครคอมพิวเตอร์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mainframe; mainframe computerเมนเฟรมคอมพิวเตอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
mainframe; mainframe computerเมนเฟรมคอมพิวเตอร์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mainframe; mainframe computerเมนเฟรมคอมพิวเตอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
mainframe computer; mainframeเมนเฟรมคอมพิวเตอร์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
computer-aided design (CAD)การออกแบบใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (แคด) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
computer-aided design (CAD)การออกแบบใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (แคด) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
computer-aided engineering (CAE)งานวิศวกรรมใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (ซีเออี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
computer-aided engineering (CAE)งานวิศวกรรมใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (ซีเออี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
computer-aided instruction; computer-assisted instruction (CAI)การสอนใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (ซีเอไอ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Computer Assisted Instructionการสอนใช้คอมพิวเตอร์ช่วย [เทคโนโลยีการศึกษา]
Computer-Based Trainingการนำเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการฝึกอบรม [เทคโนโลยีการศึกษา]
Computer Assisted Instruction การสอนใช้คอมพิวเตอร์ช่วย [เทคโนโลยีการศึกษา]
Expert system (Computer science)ระบบผู้เชี่ยวชาญ (คอมพิวเตอร์) [เทคโนโลยีการศึกษา]
Computer Assisted Instructionการสอนใช้คอมพิวเตอร์ช่วย, คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Expert system (Computer science)ระบบผู้เชี่ยวชาญ (คอมพิวเตอร์) [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
File organization (Computer science)การจัดแฟ้มข้อมูล (คอมพิวเตอร์) [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Computer gameเกมคอมพิวเตอร์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Error messages (Computer science)ข้อความระบุความผิดพลาด (คอมพิวเตอร์)
ข้อความระบุความผิดพลาด ซึ่งเป็นข้อความที่จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงภาพโดยอัตโนมัติ หรือที่พิมพ์ออกมาทางรายงาน เพื่อเตือนให้ผู้ใช้งานทราบว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่กำลังใช้งานอยู่ในขณะนั้น มีบางอย่างผิด จึงทำให้โปรแกรมไม่สามารถดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ได้ด้วยเหตุผลบางประการ ซึ่งข้อความดังกล่าวจะเป็นลักษณะข้อความไม่ยาวมาก เพียงพอสำหรับระบุว่าเกิดความผิดพลาดขึ้นที่ใด แต่ไม่ได้บอกว่าจะแก้ไขความผิดพลาดนั้นอย่างไร ดังนั้นประสบการณ์ในการทำงานจึงจำเป็นมากสำหรับค้นหาและแก้ไขความผิดพลาด ดังตัวอย่างต่อไปนี้

 • 400 - Bad File Request
  ไวยากรณ์ (Syntax) ที่ใช้กับ URL นั้นมีข้อผิดพลาดเช่น มีการใส่ตัวอักษรเล็ก - ใหญ่สลับกัน หรืออาจจะมีการใช้เครื่องหมายต่างๆ ผิด
 • 403 - Forbidden/Access Denied
  ผู้ใช้ไม่ได้รับอนุญาตให้ดูแฟ้มที่ร้องขอ การเข้าใช้งานต้องใช้รหัสผ่าน หรือโดเมนของผู้ใช้งานถูกปิดกั้นการใช้งาน หรือไฟล์อาจจะใช้ได้เฉพาะกับผู้ใช้ภายในเท่านั้น
 • 404 - File Not Found
  เซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถหาไฟล์ที่คุณต้องการได้ ซึ่งไฟล์นั้นอาจจะถูกย้ายไปที่อื่นหรือถูกลบไปแล้ว หรือคุณอาจจะใส่ URL หรือชื่อเอกสารผิด ถ้าคุณเจอปัญหานี้ให้ลองตรวจสอบชื่อที่ใส่ใน URL ว่าถูกต้องหรือไม่
 • 408 Request Timeout
  ข้อผิดพลาดนี้เกิดจากการหยุดโหลดเว็บเพจก่อนที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์จะส่งข้อมูลสำเร็จ ซึ่งอาจจะเกิดจากผู้ใช้ไปคลิกปุ่ม stop หรือปิดบราวเซอร์ หรือไปคลิกลิงค์ก่อนที่เว็บเพจนั้นจะโหลดขึ้นมา โดยมากมักจะเกิดตอนที่เซิร์ฟเวอร์ช้าหรือไฟล์มีขนาดใหญ่
 • 500 - Internal Error
  ไม่สามารถเรียกไฟล์เอกสาร HTML ได้เนื่องจากอาจมีปัญหาการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ วิธีแก้ไขคือ ให้คุณติดต่อผู้ที่ดูแลเว็บไซต์ (Administrator)
 • 501 - Not Implemented
  เว็บเซิร์ฟเวอร์นั้นไม่รองรับรูปแบบ (Feature) ที่คุณต้องการ
 • 502 - Service Temporarily Overloaded
  เซิร์ฟเวอร์นั้นมีผู้เข้ามาใช้งานมาก ให้ลองโหลดใหม่ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะได้
 • 503 - Service Unavailable
  เซิร์ฟเวอร์นั้นมีผู้เข้ามาใช้งานมาก หรือเว็บไซต์นั้นอาจจะย้ายไปแล้ว หรือคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตแล้ว
 • Connection Refused by Host
  อาจจะเกิดจากคุณไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าใช้งานเว็บไซต นั้นหรือใส่พาสเวิร์ดไม่ถูกต้อง
 • อ้างอิงจาก :
  ครรชิต มาลัยวงศ์. (2543). พจนานุกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับเยาวชน. กรุงเทพฯ: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
  คูคิน, แดน และ วัง, วอลเลซ. (2539). พจนานุกรมศัพท์คอมพิวเตอร์ ฉบับอ่านสนุก (ชนินทร์ เชาวมิตร, ผู้แปล). กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
  [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
  Computer securityความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
  Computerคอมพิวเตอร์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
  Computer graphicคอมพิวเตอร์กราฟิก [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
  Pocket computerคอมพิวเตอร์ขนาดฝ่ามือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
  Computer programmingการเขียนโปรแกรม (คอมพิวเตอร์) [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
  Data structures (Computer sciences)โครงสร้างข้อมูล (คอมพิวเตอร์) [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
  Shareware (Computer software)แชร์แวร์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
  Computer softwareซอฟต์แวร์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
  Computer network resourcesทรัพยากรเครือข่ายคอมพิวเตอร์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
  Insurance, Computerประกันคอมพิวเตอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
  Computational grids (Computer systems)กริด (ระบบคอมพิวเตอร์) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
  Computerคอมพิวเตอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
  Computer networksเครือข่ายคอมพิวเตอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
  Computer softwareซอฟต์แวร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
  Computers and people with disabilitiesคอมพิวเตอร์กับคนพิการ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
  Computer network protocolsโปรโตคอลเครือข่ายคอมพิวเตอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
  Embedded computer systemsระบบคอมพิวเตอร์ฝังตัว [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
  Personal computerเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
  Computer storage devicesอุปกรณ์หน่วยเก็บ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
  Computer adaptive testingการทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
  Computer hardwareอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
  Computer sound processingการประมวลผลเสียงด้วยคอมพิวเตอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
  Multicasting (Computer networks)การแพร่สัญญาณเฉพาะกลุ่ม (เครือข่ายคอมพิวเตอร์) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
  Quantum computerควอนตัมคอมพิวเตอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
  COM (Computer architecture)คอม (สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
  Pen-based computerคอมพิวเตอร์ที่ใช้ปากกาสั่งงาน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
  Cookies (Computer science)คุกกี้ (วิทยาการคอมพิวเตอร์) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
  Free computer software ซอฟต์แวร์สาธารณะ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
  C# (Computer program language)ซี# (ภาษาคอมพิวเตอร์) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
  Browser (Computer program)เบราเซอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
  PCI bus (Computer bus)พีซีไอบัส (คอมพิวเตอร์บัส) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
  Firewall (Computer security)ไฟร์วอลล์ (ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
  Computer hardware description languagesภาษาบรรยายคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
  Macintosh (Computer)แมคอินทอช (คอมพิวเตอร์) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
  Mobile IP (Computer network protocol)โมบายไอพี (โปรโตคอลเครือข่ายคอมพิวเตอร์) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
  Computer systemระบบคอมพิวเตอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
  Embedded computer systemระบบคอมพิวเตอร์ฝังตัว [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
  Virtual computer systemระบบคอมพิวเตอร์เสมือน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
  Transaction system (Computer system)ระบบประมวลผลรายการเปลี่ยนแปลง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
  Longhorn (Computer operating system)ลองฮอร์น (ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
  Laptop computerแล็ปท็อปคอมพิวเตอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

  English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
  compute (vt ) compute vt. คึ่มพิ้วท์ (พบบ่อย) 1. คำนวณ nc. ค็อมพิ้วเตอร์ (บังคับ) 1. (comp.) คอมพิวเตอร์อุปกรณ์ประมวลผลที่มีความจำ ตามชุดคำสั่ง และสามารถบันทึกผลการประมวลได้ 2. (comp.) พนักงานคำนวณ ในแง่ที่ทำกันเป็นร้อยคน ในสมัยโบราณ ในงานดาราศาสตร์ (ความหมายโบราณ) nc. 1. (comp.) ศิลปะโดยคอมพิวเตอร์ คือ ศิลปที่สร้างหรือทำขึ้นโดยคอมพิวเตอร์ เช่น ใช้คอมพิวเตอร์วาดภาพ หรือระบายสี เป็นต้น nc. 1. (comp.) คอมพิวเตอร์ศูนย์กลาง คือ ได้แก่เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดเมนเฟรม หรือมินิคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นศูนย์กลางเครือข่ายทำหน้าที่บริการด้านประมวลผลข้อมูลแก่ผู้ใช้บริการในเครือข่าย nc. 1. (comp.) สกุลของคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในกลุ่มที่สร้างขึ้นจาก microprocessor ชนิดเดียวกัน หรือ คล้ายกัน ตัวอย่างสกุลของคอมพิวเตอร์ เช่น คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของบริษัทไอบีเอ็ม และแบบ PS /2 nc. 1. (comp.) เกมคอมพิวเตอร์ คือ การเล่นเกมโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือ การเล่นเกมในคอมพิวเตอร์ มักควบคุมการเล่นโดยคันโยก (joystick)หรือ แป้นพิมพ์ (keyboard) ก็ได้ nc. 1. (comp.) ชุดคำสั่งที่เขียนด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่งเพื่อจะนำไปใช้สั่งให้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานตามคำสั่งนั้น ๆ nc. 1. (comp.) ระบบคอมพิวเตอร์ คือ ระบบคอมพิวเตอร์ ประกอบไปด้วยชุดฮาร์ดแวร์ และเครื่องอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ที่ทำหน้าที่ร่วมกันของระบบ เช่น ระบบไมโครคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยตัวเครื่อง ดิสก์ไดร้ว์ จอภาพ คีย์บอร์ด เครื่องพิมพ์ และเมาส์ nc. 1. (comp.) ยุคพัฒนาการคอมพิวเตอร์ ในช่วงระหว่างกลางปี พ.ศ. 2503 - 2513 เป็นยุคที่คอมพิวเตอร์เปลี่ยนมาใช้ IC หรือวงจรรวม ชื่อเต็มว่า integrated circuit หรือ IC n. (ศัพท์คอม) 1. (comp.) ความสามารถที่ใช้งานคอมพิวเตอร์ให้เป็นประโยชน์ nc. 1. (comp.) การใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการสอน มีความหมาย เช่นเดียวกับ computer-assisted instruction สามารถดูคำอธิบายใน CAI n. (ไม่ต้องท่อง) 1. (comp.) ศัพท์ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ v. (ไม่ต้องท่อง) 1. (comp.) ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยทำงาน
  compute (informal ) มีเหตุผล สอดคล้องกัน น่าเชื่อถือ พอเข้าที
  computer terminal (n) เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงกับหน่วยประมวลผลกลาง

  Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
  เนคเทค[N] NECTEC, See also: National Electronics and Computer Technology Center, Syn. ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
  พีซี[N] PC, See also: personal computer, Syn. คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
  มินิคอมพิวเตอร์[N] minicomputer, Example: บริษัท DEC หันมามุ่งผลิตมินิคอมพิวเตอร์เพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันกับ IBM, Count unit: เครื่อง, Thai definition: คอมพิวเตอร์ขนาดกลางอยู่ระหว่างเมนเฟรมและไมโครคอมพิวเตอร์ ทำงานได้เร็วและมีประสิทธิภาพมากกว่าไมโครคอมพิวเตอร์ มักจะมีหน่วยรับข้อมูลและแสดงผลหลายหน่วย, Notes: (อังกฤษ)
  ไมโครคอมพิวเตอร์[N] microcomputer, See also: personal computer, Example: ในช่วงปี 2520 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการพัฒนาไมโครคอมพิวเตอร์อย่างจริงจัง, Count unit: เครื่อง, Thai definition: เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ราคาถูก ใช้หน่วยประมวลผลกลางที่บรรจุในชิป 1 ตัว, Notes: (อังกฤษ)
  ไมโครคอมพิวเตอร์[N] microcomputer, See also: personal computer, Thai definition: เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ราคาถูก ใช้หน่วยประมวลผลกลางที่บรรจุในชิป 1 ตัว, Notes: (อังกฤษ)
  ไมโครคอมพิวเตอร์[N] microcomputer
  ภาษาคอมพิวเตอร์[N] computer language, Example: ภาษาคอมพิวเตอร์นั้น มีหลายภาษา ซึ่งแต่ละภาษาก็จะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองแตกต่างกันไปตามการใช้งาน, Count unit: ภาษา
  คณนา[V] count, See also: compute, calculate, reckon, Syn. นับ, คณานับ, Example: ความผิดของเขามีมากมายสุดที่จะคณนา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
  คณานับ[V] count, See also: calculate, reckon, compute, Syn. นับ, Example: บนพื้นดินและใต้ผิวดินลงไปมีสิ่งมีชีวิตจำนวนมากมายจนสุดที่จะคณานับ, Thai definition: ตรวจเพื่อให้รู้จำนวน
  คิด[V] calculate, See also: compute, estimate, reckon, figure, count, Syn. คำนวณ, Example: นายจ้างจะคิดค่าอาหารและค่าที่พักให้ลูกจ้างโดยเรียกเก็บจากลูกจ้างภายหลัง
  คิดเลข[V] calculate, See also: compute
  คำนวณ[V] calculate, See also: compute, estimate, reckon, figure, count, Example: เครื่องคอมพิวเตอร์ช่วยให้เราคิดหรือคำนวณเลขได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องและแม่นยำ, Thai definition: กะประมาณ, คิดหาผลลัพธ์โดยวิธีเลข
  คอมพิวเตอร์[N] computer, Syn. สมองกล, Example: ผู้ที่เขียนโปรแกรมภาษาเครื่องส่วนมากมักจะมองคอมพิวเตอร์ในแง่ที่ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 3 ส่วน คือ ซีพียู หน่วยความจำ และพอร์ต, Count unit: เครื่อง, Thai definition: เครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ ทำหน้าที่รับข้อมูล ประมวลผลด้วยหลักการทางคณิตศาสตร์และตรรกศาสตร์ด้วยความเร็วสูง และแสดงผลผ่านอุปกรณ์ประกอบต่างๆ, Notes: (อังกฤษ)
  คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล[N] personal computer, Syn. เครื่องพีซี, Example: ไมโครคอมพิวเตอร์จะมีหลายแบบนับตั้งแต่คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลไปจนถึงคอมพิวเตอร์ในระดับเวอร์คสเตชัน, Count unit: เครื่อง
  สมองกล[N] computer, Syn. คอมพิวเตอร์, Example: สมัยหนึ่งคอมพิวเตอร์เคยถูกเรียกว่าสมองกลหรือปัญญาประดิษฐ์เพราะนำคอมพิวเตอร์ไปเปรียบเทียบกับสมองมนุษย์, Count unit: เครื่อง, Thai definition: เครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ ทำหน้าที่รับข้อมูล ประมวลผลด้วยหลักการทางคณิตศาสตร์และตรรกศาสตร์ด้วยความเร็วสูง และแสดงผลผ่านอุปกรณ์ประกอบต่างๆ
  เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์[N] microcomputer, Example: โปรแกรมสำเร็จรูปของบริษัทในนิวยอร์คเป็นโปรแกรมที่ใช้งานบนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์, Count unit: เครื่อง, Thai definition: เครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ ทำหน้าที่เสมือนสมองกล ใช้สำหรับแก้ปัญหาต่างๆ ทั้งที่ง่ายและซับซ้อน โดยวิธีทางคณิตศาสตร์, Notes: (อังกฤษ)
  โปรแกรมคอมพิวเตอร์[N] computer program, Example: โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ชื่อคุกเกอร์เป็นโปรแกรมที่ได้รวบรวมเอาประสบการณ์การหุงต้มอาหารของนายซิมิโนไว้, Count unit: โปรแกรม
  โรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์[N] computer school, Example: การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมในปัจจุบันมีโรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์อยู่มากมาย
  บวกลบคูณหาร[V] compute, See also: calculate, Syn. คิดเลข, คำนวณ, Example: เขาบวกลบคูณหารคล่องโดยไม่ต้องใช้เครื่องคิดเลข
  นักคอมพิวเตอร์[N] computerist, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่มีความชำนาญทางด้านคอมพิวเตอร์
  นับ[V] count, See also: compute, reckon, enumerate, Syn. นับจำนวน, Example: ครูกำลังนับนักเรียนในห้องว่ามากันครบหรือไม่, Thai definition: ตรวจหรือบอกให้รู้จำนวน
  ประมาณ[V] estimate, See also: approximate, reckon, calculate, compute roughly, guess, guesstimate, Syn. กะ, คะเน, คาด, คาดคะเน, เก็ง, Example: ในการทำอาหารบางครั้งก็ไม่มีสูตรอะไรที่แน่นอนตายตัว จะต้องประมาณประมาณอัตราส่วนของส่วนผสมเอาเอง
  ศอ.[N] NECTEC, See also: National Electronics and Computer Technology Center, Syn. ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
  ไวรัส[N] computer virus, Syn. ไวรัสคอมพิวเตอร์, Example: เครื่องคอมพิวเตอร์ถูกไวรัสทำลายข้อมูลทั้งหมด, Thai definition: โปรแกรมที่สร้างขึ้นเพื่อรบกวนโปรแกรมอื่นในคอมพิวเตอร์, Notes: (อังกฤษ)

  Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
  บวกลบคูณหาร[v. exp.] (būak-lop-khūn-hān) EN: compute ; calculate ; do sums   FR: calculer ; faire des calculs
  ด้วยคอมพิวเตอร์[n. exp.] (dūay khømphiutoē) EN: by using computer ; computer based   FR: par ordinateur
  การจำลองแบบโดยคอมพิวเตอร์[n. exp.] (kān jamløng baēp dōi khømphiūtoē) EN: computer simulation   FR: simulation par ordinateur [f]
  การจำลองสถานการณ์ด้วยคอมพิวเตอร์[n. exp.] (kān jamløng sathānakān dūay khømphiutoē) EN: computer simulation   FR: simulation par ordinateur [f]
  คำนวณ[v.] (khamnūan) EN: calculate ; compute ; estimate ; reckon ; figure ; count   FR: calculer ; compter
  คณิตกรณ์[n.] (khanitkøn) EN: computer   FR: calculateur [m]
  คิด[v.] (khit) EN: calculate ; reckon ; compute ; count ; charge   FR: calculer ; compter
  คิดเลข[v.] (khitlēk) EN: calculate ; compute   FR: calculer
  คอมพ์[n.] (khøm = khǿm) EN: computer   FR: ordinateur [m] ; ordi [m] (fam. - abrév.) ; PC = P.C. [m]
  คอมพิวเตอร์[n.] (khømphiutoē = khǿmphiutoē) EN: computer   FR: ordinateur [m]
  คอมพิวเตอร์ศึกษา[n. exp.] (khømphiutoē seuksā) EN: computer education   FR: enseignement informatique [m]
  คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล[n. exp.] (khømphiutoē suanbukkhon) EN: personal computer   FR: ordinateur individuel [m] ; ordinateur personnel [m]
  เครื่องคำนวณ[n. exp.] (khreūang khamnūan) EN: computer   FR: ordinateur [m]
  เครื่องคอมพิวเตอร์[n.] (khreūang khømphiūtoē) EN: computer   FR: ordinateur [m]
  เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล[n. exp.] (khreūang khømphiūtoē suanbukkhon) EN: personal computer ; PC   FR: ordinateur individuel [m] ; PC [m]
  เครื่องพิมพ์[n. exp.] (khreūangphim) EN: printer ; computer printer   FR: imprimante [f]
  ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์[adj.] (khūapkhum dūay khømphiutoē) EN: computer-controlled   FR: contrôlé par ordinateur
  เล่นเกมคอมพิวเตอร์[v. exp.] (len kēm khømphiūtoē) EN: play computer games   FR: jouer à des jeux vidéo
  เล่นคอมพิวเตอร์[v. exp.] (len khømphiutoē) EN: work with computer   FR: travailler sur ordinateur
  เมาส์[n.] (mao) EN: (computer) mouse   FR: souris (d'ordinateur) [f]
  เมาส์คอมพิวเตอร์[n.] (mao khømphiūtoē) EN: computer mouse   FR: souris d'ordinateur [f]
  เนคเทค[org.] (Nēkthēk) EN: NECTEC (National Electronics and Computer Technology Center)   FR: NECTEC [m]
  ภาษาคอมพิวเตอร์[n. exp.] (phāsā khømphiūtoē) EN: computer language   FR: langage informatique [m] ; langage de programmation [m]
  พีซี[n.] (phī-sī) EN: PC ; personal computer   FR: PC [m] ; ordinateur individuel [m]
  ประมาณ[v.] (pramān) EN: estimate ; approximate ; calculate ; reckon ; compute roughly ; guess   FR: estimer ; évaluer
  โปรแกรมคอมพิวเตอร์[n. exp.] (prōkraēm khømphiūtoē) EN: computer program   FR: programme informatique [m] ; application informatique [f]
  โปรแกรมเมอร์[n.] (prōkraēmmoē) EN: programmer ; computer programmer   FR: programmeur [m]
  โรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์[n. exp.] (rōngrīen søn khømphiūtoē) EN: computer school   FR: école d'informatique [f]
  ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์[n. exp.] (suanprakøp khøng ) EN: computer components   FR: composants d'ordinateur [mpl]
  ไวรัสคอมพิวเตอร์[n. exp.] (wairat khømphiutoē) EN: computer virus   FR: virus informatique [m]
  วิทยาการคอมพิวเตอร์[n. exp.] (witthayākān khømphiutoē) EN: computer science   

  CMU English Pronouncing Dictionary
  COMPUTE    K AH0 M P Y UW1 T
  COMPUTED    K AH0 M P Y UW1 T AH0 D
  COMPUTER    K AH0 M P Y UW1 T ER0
  COMPUTES    K AH0 M P Y UW1 T S
  COMPUTERS    K AH0 M P Y UW1 T ER0 Z
  COMPUTERS'    K AH0 M P Y UW1 T ER0 Z
  COMPUTER'S    K AH0 M P Y UW1 T ER0 Z
  COMPUTERIZE    K AH0 M P Y UW1 T ER0 AY2 Z
  COMPUTERLAND    K AH0 M P Y UW1 T ER0 L AE2 N D
  COMPUTERLIKE    K AH0 M P Y UW1 T ER0 L AY2 K
  MINICOMPUTER    M IH1 N IY0 K AH0 M P Y UW1 T ER0
  COMPUTERIZED    K AH0 M P Y UW1 T ER0 AY2 Z D
  COMPUTERIZING    K AH0 M P Y UW1 T ER0 AY2 Z IH0 NG
  SUPERCOMPUTER    S UW2 P ER0 K AH0 M P Y UW1 T ER0
  MINICOMPUTERS    M IH1 N IY0 K AH0 M P Y UW1 T ER0 Z
  MICROCOMPUTER    M AY1 K R OW2 K AH0 M P Y UW1 T ER0
  COMPUTERWORLD    K AH0 M P Y UW1 T ER0 W ER2 L D
  COMPUTERCRAFT    K AH0 M P Y UW1 T ER0 K R AE2 F T
  COMPUTERVISION    K AH0 M P Y UW1 T ER0 V IH2 ZH AH0 N
  MICROCOMPUTERS    M AY1 K R OW2 K AH0 M P Y UW1 T ER0 Z
  SUPERCOMPUTERS    S UW2 P ER0 K AH0 M P Y UW1 T ER0 Z
  COMPUTERLAND'S    K AH0 M P Y UW1 T ER0 L AE2 N D Z
  COMPUTERIZATION    K AH0 M P Y UW2 T ER0 AH0 Z EY1 SH AH0 N
  SUPERMINICOMPUTE    S UW1 P ER0 M IH2 N IY0 K AH0 M P Y UW2 T ER0
  MINISUPERCOMPUTE    M IH2 N IY0 S UW1 P ER0 K AH2 M P Y UW2 T ER0 Z
  MINISUPERCOMPUTE    M IH2 N IY0 S UW1 P ER0 K AH2 M P Y UW2 T ER0
  SUPERMINICOMPUTE    S UW1 P ER0 M IH2 N IY0 K AH0 M P Y UW2 T ER0 Z

  Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
  compute    (v) (k @1 m p y uu1 t)
  computed    (v) (k @1 m p y uu1 t i d)
  computer    (n) (k @1 m p y uu1 t @ r)
  computes    (v) (k @1 m p y uu1 t s)
  computers    (n) (k @1 m p y uu1 t @ z)
  computerize    (v) (k @1 m p y uu1 t @ r ai z)
  computerized    (v) (k @1 m p y uu1 t @ r ai z d)
  computerizes    (v) (k @1 m p y uu1 t @ r ai z i z)
  computerizing    (v) (k @1 m p y uu1 t @ r ai z i ng)

  Japanese-Thai: Saikam Dictionary
  コンピュータ[こんぴゅーた, konpyu-ta] Thai: คอมพิวเตอร์ English: computer
  パソコン[ぱそこん, pasokon] Thai: เครื่องคอมพิวเตอร์ English: personal computer

  German-Thai: Longdo Dictionary
  Computertomografie(n) |die, pl. Computertomografien| วิธีการสร้างภาพตัดขวางจากรังสีเอกซ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ทำให้ได้ภาพตัดขวางของส่วนของร่างกายออกมาเป็นดิจิตัลหรือตัวเลข
  Computertomographie(n) |die, pl. Computertomographien| ระบบสร้างภาพตัดขวางจากรังสีเอกซ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์, See also: S. Computertomografie

  Japanese-English: EDICT Dictionary
  @系[アットけい, atto kei] (n) (See ローグライク) roguelike (character display computer game) [Add to Longdo]
  ABC[エービーシー, e-bi-shi-] (n) (1) alphabet; ABCs; (2) American Broadcasting Company; ABC; (3) Audit Bureau of Circulations; ABC; (4) activity-based costing; ABC; (5) ABC World Airways Guide; (6) Atanasoff-Berry Computer; ABC [Add to Longdo]
  CAD[キャド, kyado] (n) {comp} computer-aided design; CAD [Add to Longdo]
  CAI[シーエーアイ, shi-e-ai] (n) {comp} computer-assisted instruction; CAI; computer-aided instruction [Add to Longdo]
  CAM[キャム, kyamu] (n) {comp} computer-aided manufacturing; CAM [Add to Longdo]
  CG[シージー, shi-ji-] (n) {comp} computer graphics; CG [Add to Longdo]
  CGI[シージーアイ, shi-ji-ai] (n) (1) {comp} common gateway interface; CGI; (2) computer generated imagery; CGI [Add to Longdo]
  CISC[シスク, shisuku] (n) {comp} complex instruction set computer; CISC [Add to Longdo]
  COSMETS[コスメッツ, kosumettsu] (n) {comp} Computer System for Meteorological Services; COSMETS [Add to Longdo]
  CT[シーティー, shi-tei-] (n) {comp} CT (computerized tomography) [Add to Longdo]
  CTS[シーティーエス, shi-tei-esu] (n) (1) {comp} computerized typesetting system (computerised); CTS; (2) cold type system; CTS [Add to Longdo]
  PC[ピーシー, pi-shi-] (n) {comp} PC; personal computer [Add to Longdo]
  RISC[リスク, risuku] (n) {comp} reduced instruction set computer; RISC [Add to Longdo]
  アップル[, appuru] (n) (1) apple; (2) {comp} Apple (computer company) [Add to Longdo]
  アナコン[, anakon] (n) (abbr) {comp} analog computer [Add to Longdo]
  アナログコンピュータ[, anarogukonpyu-ta] (n) {comp} analog computer [Add to Longdo]
  アナログコンピューター[, anarogukonpyu-ta-] (n) {comp} analog computer [Add to Longdo]
  アナログ計算機[アナログけいさんき, anarogu keisanki] (n) {comp} analog computer [Add to Longdo]
  アプリ[, apuri] (n) (abbr) {comp} (computer) application; (P) [Add to Longdo]
  アルファギーク;アルファ・ギーク[, arufagi-ku ; arufa . gi-ku] (n) {comp} alpha geek (var. of computer nerd) [Add to Longdo]
  アレイコンピュータ[, areikonpyu-ta] (n) {comp} array computer [Add to Longdo]
  イメージ(P);イメジ[, ime-ji (P); imeji] (n,vs) (1) (See イメージアップ) (one's) image; (2) {comp} (computer) image; (3) mental image; impression; artist's impression; (P) [Add to Longdo]
  ウイルスを排除する[ウイルスをはいじょする, uirusu wohaijosuru] (exp,vs-i) (1) to fight off a virus; (2) {comp} to screen out computer viruses [Add to Longdo]
  ウェアラブルパソコン[, uearaburupasokon] (n) {comp} wearable personal computer [Add to Longdo]
  エロ画[エロが, ero ga] (n) (abbr) (sl) (See エロ画像) erotic photograph (on a computer, mobile phone, etc.) [Add to Longdo]
  エンカウント[, enkaunto] (n) (1) (abbr) (sl) (See エンカウンター) an encounter (usu. in computer games) (wasei [Add to Longdo]
  オープンコンピュータネットワーク[, o-punkonpyu-tanettowa-ku] (n) {comp} Open Computer Network; OCN [Add to Longdo]
  オールインワンPC[オールインワンピーシー, o-ruinwanpi-shi-] (n) {comp} all-in-one Personal Computer [Add to Longdo]
  オールインワンパソコン[, o-ruinwanpasokon] (n) {comp} all-in-one personal computer [Add to Longdo]
  オフィスコンピューター;オフィスコンピュータ[, ofisukonpyu-ta-; ofisukonpyu-ta] (n) {comp} office computer [Add to Longdo]
  オフコン[, ofukon] (n) (abbr) {comp} (See オフィスコンピューター) office computer [Add to Longdo]
  オンボードコンピュータ[, onbo-dokonpyu-ta] (n) {comp} on-board computer [Add to Longdo]
  オンラインコンピューター;オンラインコンピュータ[, onrainkonpyu-ta-; onrainkonpyu-ta] (n) {comp} online computer [Add to Longdo]
  オンラインコンピュータシステム[, onrainkonpyu-tashisutemu] (n) {comp} online computer system [Add to Longdo]
  オンライン科学コンピュータ[オンラインかがくコンピュータ, onrain kagaku konpyu-ta] (n) {comp} online scientific computer [Add to Longdo]
  キャプチャー;キャプチャ[, kyapucha-; kyapucha] (n,vs) (1) capture; (n) (2) (キャプチャ only) (abbr) CAPTCHA; Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart [Add to Longdo]
  ギャルゲ;ギャルゲー[, gyaruge ; gyaruge-] (n) (abbr) {comp} computer game for men featuring beautiful women characters (usu. adult game) (wasei [Add to Longdo]
  クリップボードコンピュータ[, kurippubo-dokonpyu-ta] (n) {comp} clipboard computer [Add to Longdo]
  グヌー;グニュー[, gunu-; gunyu-] (n) {comp} (also ニュー) GNU (computer OS, project, etc.) [Add to Longdo]
  グラフィッカー[, gurafikka-] (n) {comp} artist (of computer game) (wasei [Add to Longdo]
  グリーンPC[グリーンピーシー, guri-npi-shi-] (n) {comp} environmentally friendly computer (e.g. low power consumption) (wasei [Add to Longdo]
  ケース(P);ケイス(P)[, ke-su (P); keisu (P)] (n) (1) case (e.g. receptacle, condition, event, legal action, letter style, etc.); (2) {comp} Computer-Aided Software Engineering; CASE; (P) [Add to Longdo]
  ケルベロス[, keruberosu] (n) {comp} Kerberos (computer security protocol) [Add to Longdo]
  ゲストコンピュータ[, gesutokonpyu-ta] (n) {comp} guest computer [Add to Longdo]
  コマンド[, komando] (n) (1) {comp} (computer) command; (2) commando; (P) [Add to Longdo]
  コム[, komu] (n) {comp} computer output microfilm system; COM; (P) [Add to Longdo]
  コングラ[, kongura] (n) (abbr) {comp} computer graphics [Add to Longdo]
  コンソール[, konso-ru] (n) (1) {comp} (computer) console; (2) single console for multiple diving gauges [Add to Longdo]
  コンパック[, konpakku] (n) {comp} Compaq (computer manufacturer); (P) [Add to Longdo]
  コンピュータ(P);コンピューター(P)[, konpyu-ta (P); konpyu-ta-(P)] (n) {comp} computer; (P) [Add to Longdo]

  Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
  中介[zhōng jiè, ㄓㄨㄥ ㄐㄧㄝˋ, ] agent (computer) [Add to Longdo]
  中文输入法[Zhōng wén shū rù fǎ, ㄓㄨㄥ ㄨㄣˊ ㄕㄨ ㄖㄨˋ ㄈㄚˇ, / ] Chinese input methods for computers [Add to Longdo]
  主板[zhǔ bǎn, ㄓㄨˇ ㄅㄢˇ, ] motherboard (computer) (lit. lord board) [Add to Longdo]
  代码[dài mǎ, ㄉㄞˋ ㄇㄚˇ, / ] code (e.g. telephone area code); computer code (e.g. virus) [Add to Longdo]
  伯纳斯李[Bó nà sī Lǐ, ㄅㄛˊ ㄋㄚˋ ㄙ ㄌㄧˇ, / ] Sir Tim Berners-Lee (1955-), British computer scientist and creator of the internet [Add to Longdo]
  伺服[sì fú, ㄙˋ ㄈㄨˊ, ] servo (small electric motor); computer server [Add to Longdo]
  伺服器[sì fú qì, ㄙˋ ㄈㄨˊ ㄑㄧˋ, ] server (computer) [Add to Longdo]
  低级语言[dī jí yǔ yán, ㄉㄧ ㄐㄧˊ ㄩˇ ㄧㄢˊ, / ] low level (computer) language [Add to Longdo]
  低阶语言[dī jiē yǔ yán, ㄉㄧ ㄐㄧㄝ ㄩˇ ㄧㄢˊ, / ] low level (computer) language [Add to Longdo]
  侵截[qīn jié, ㄑㄧㄣ ㄐㄧㄝˊ, ] to hack (computer) [Add to Longdo]
  侵截者[qīn jié zhě, ㄑㄧㄣ ㄐㄧㄝˊ ㄓㄜˇ, ] (computer) hacker [Add to Longdo]
  侠盗猎车[xiá dào liè chē, ㄒㄧㄚˊ ㄉㄠˋ ㄌㄧㄝˋ ㄔㄜ, / ] Grand theft auto: Vice city (computer game) [Add to Longdo]
  侠盗猎飞车[xiá dào liè fēi chē, ㄒㄧㄚˊ ㄉㄠˋ ㄌㄧㄝˋ ㄈㄟ ㄔㄜ, / ] Grand theft auto: Vice city (computer game) [Add to Longdo]
  侠盗飞车[xiá dào fēi chē, ㄒㄧㄚˊ ㄉㄠˋ ㄈㄟ ㄔㄜ, / ] Grand theft auto: Vice city (computer game) [Add to Longdo]
  个人电脑[gè rén diàn nǎo, ㄍㄜˋ ㄖㄣˊ ㄉㄧㄢˋ ㄋㄠˇ, / ] personal computer; PC [Add to Longdo]
  光标[guāng biāo, ㄍㄨㄤ ㄅㄧㄠ, / ] cursor (computer) [Add to Longdo]
  内存[nèi cún, ㄋㄟˋ ㄘㄨㄣˊ, / ] memory; random access memory; RAM (computer); internal storage [Add to Longdo]
  内核[nèi hé, ㄋㄟˋ ㄏㄜˊ, / ] kernel (computer science) [Add to Longdo]
  函式库[hán shì kù, ㄏㄢˊ ㄕˋ ㄎㄨˋ, / ] library (partition on computer hard disk) [Add to Longdo]
  反转选择[fǎn zhuǎn xuǎn zé, ㄈㄢˇ ㄓㄨㄢˇ ㄒㄩㄢˇ ㄗㄜˊ, / ] to invert the selection (on computer) [Add to Longdo]
  单板机[dān bǎn jī, ㄉㄢ ㄅㄢˇ ㄐㄧ, / ] single-board computer [Add to Longdo]
  单片机[dān piàn jī, ㄉㄢ ㄆㄧㄢˋ ㄐㄧ, / ] microcontroller; one-chip computer [Add to Longdo]
  回车[huí chē, ㄏㄨㄟˊ ㄔㄜ, / ] enter (computer key) [Add to Longdo]
  图标[tú biāo, ㄊㄨˊ ㄅㄧㄠ, / ] (computer) icon [Add to Longdo]
  图签[tú qiān, ㄊㄨˊ ㄑㄧㄢ, / ] (computer) icon [Add to Longdo]
  字元[zì yuán, ㄗˋ ㄩㄢˊ, ] (computer) character (tw) [Add to Longdo]
  字汇[zì huì, ㄗˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] (computer) character repertoire; glossary, lexicon [Add to Longdo]
  字符串[zì fú chuàn, ㄗˋ ㄈㄨˊ ㄔㄨㄢˋ, ] string (computer science) [Add to Longdo]
  存档[cún dàng, ㄘㄨㄣˊ ㄉㄤˋ, / ] to file; to save a file (computer) [Add to Longdo]
  宅男[zhái nán, ㄓㄞˊ ㄋㄢˊ, ] male addicted to computers, computer games, adult cartoons etc (2000s Taiwan slang, derived from Japanese otaku 御宅男 house male); fan of computer games; by extension, nerd [Add to Longdo]
  客户机[kè hù jī, ㄎㄜˋ ㄏㄨˋ ㄐㄧ, / ] client (computer) [Add to Longdo]
  家用电脑[jiā yòng diàn nǎo, ㄐㄧㄚ ㄩㄥˋ ㄉㄧㄢˋ ㄋㄠˇ, / ] home computer [Add to Longdo]
  封神榜[fēng shén bǎng, ㄈㄥ ㄕㄣˊ ㄅㄤˇ, ] Investiture of the Gods, major Ming dynasty vernacular novel of mythology and fantasy, very loosely based on King Wu of Zhou's 周武王 overthrow of the Shang, subsequent material for opera, film, TV series, computer games etc [Add to Longdo]
  封神演义[fēng shén yǎn yì, ㄈㄥ ㄕㄣˊ ㄧㄢˇ ㄧˋ, / ] Investiture of the Gods, major Ming dynasty vernacular novel of mythology and fantasy, very loosely based on King Wu of Zhou's 周武王 overthrow of the Shang, subsequent material for opera, film, TV series, computer games etc [Add to Longdo]
  导出[dǎo chū, ㄉㄠˇ ㄔㄨ, / ] to derive; to get out a conclusion; to deduce; to export (computer data) [Add to Longdo]
  工作站[gōng zuò zhàn, ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ ㄓㄢˋ, ] (computer) workstation [Add to Longdo]
  帐户[zhàng hù, ㄓㄤˋ ㄏㄨˋ, / ] (bank, computer etc) account [Add to Longdo]
  微机[wēi jī, ㄨㄟ ㄐㄧ, / ] micro (computer) [Add to Longdo]
  微聚焦[wēi jù jiāo, ㄨㄟ ㄐㄩˋ ㄐㄧㄠ, ] microfocus x-ray computed tomography (microCT) [Add to Longdo]
  微电脑[wēi diàn nǎo, ㄨㄟ ㄉㄧㄢˋ ㄋㄠˇ, / ] microcomputer [Add to Longdo]
  快捷[kuài jié, ㄎㄨㄞˋ ㄐㄧㄝˊ, ] (computer) shortcut [Add to Longdo]
  应用程式[yìng yòng chéng shì, ˋ ㄩㄥˋ ㄔㄥˊ ㄕˋ, / ] application; (computer) program [Add to Longdo]
  手提电脑[shǒu tí diàn nǎo, ㄕㄡˇ ㄊㄧˊ ㄉㄧㄢˋ ㄋㄠˇ, / ] portable computer [Add to Longdo]
  指向装置[zhǐ xiàng zhuāng zhì, ㄓˇ ㄒㄧㄤˋ ㄓㄨㄤ ㄓˋ, / ] pointing device (for notebook computer) [Add to Longdo]
  扫雷[sǎo léi, ㄙㄠˇ ㄌㄟˊ, / ] minesweeper (computer game) [Add to Longdo]
  搜藏[sōu zàng, ㄙㄡ ㄗㄤˋ, ] search cache (computer) [Add to Longdo]
  散热器[sàn rè qì, ㄙㄢˋ ㄖㄜˋ ㄑㄧˋ, / ] heatsink; heat spreader; fan (computer) (lit. scatter heat device) [Add to Longdo]
  文档[wén dàng, ㄨㄣˊ ㄉㄤˋ, / ] (computer) file [Add to Longdo]
  映像管[yìng xiàng guǎn, ˋ ㄒㄧㄤˋ ㄍㄨㄢˇ, ] CRT used in TV or computer monitor; picture tube; kinescope [Add to Longdo]
  服务器[fú wù qì, ㄈㄨˊ ˋ ㄑㄧˋ, / ] server (computer) [Add to Longdo]

  Japanese-English: COMPDICT Dictionary
  アナコン[あなこん, anakon] analog computer (abbr) [Add to Longdo]
  アナログコンピューター[あなろぐこんぴゅーたー, anarogukonpyu-ta-] analog computer [Add to Longdo]
  アナログ計算機[アナログけいさんき, anarogu keisanki] analog computer [Add to Longdo]
  アレイコンピュータ[あれいこんぴゅーた, areikonpyu-ta] array computer [Add to Longdo]
  ウィンドウ[ういんどう, uindou] window (e.g in computer graphics) [Add to Longdo]
  オフィスコンピューター[おふぃすこんぴゅーたー, ofisukonpyu-ta-] office computer [Add to Longdo]
  オフコン[おふこん, ofukon] office computer (abbr) [Add to Longdo]
  キャド[きゃど, kyado] computer-aided design (CAD) [Add to Longdo]
  キャム[きゃむ, kyamu] Computer-Aided Manufacturing, CAM [Add to Longdo]
  グリーンPC[グリーンピーシー, guri-npi-shi-] environmentally friendly computer (e.g. low power consumption) [Add to Longdo]
  ケース[けーす, ke-su] Computer-Aided Software Engineering, CASE [Add to Longdo]
  ゲストコンピュータ[げすとこんぴゅーた, gesutokonpyu-ta] guest computer [Add to Longdo]
  コム[こむ, komu] COM, computer output microfilm system [Add to Longdo]
  コンピュータ[こんぴゅーた, konpyu-ta] computer [Add to Longdo]
  コンピューター[こんぴゅーたー, konpyu-ta-] computer [Add to Longdo]
  コンピューターアート[こんぴゅーたーあーと, konpyu-ta-a-to] computer art [Add to Longdo]
  コンピューターアニメ[こんぴゅーたーあにめ, konpyu-ta-anime] computer animation (abbr) [Add to Longdo]
  コンピューターアニメーション[こんぴゅーたーあにめーしょん, konpyu-ta-anime-shon] computer animation [Add to Longdo]
  コンピューターアレルギー[こんぴゅーたーあれるぎー, konpyu-ta-arerugi-] computer allergy [Add to Longdo]
  コンピューターグラフィックス[こんぴゅーたーぐらふぃっくす, konpyu-ta-gurafikkusu] computer graphics [Add to Longdo]
  コンピュータージオグラフィックス[こんぴゅーたーじおぐらふぃっくす, konpyu-ta-jiogurafikkusu] computer geographics [Add to Longdo]
  コンピュータートモグラフィー[こんぴゅーたーともぐらふぃー, konpyu-ta-tomogurafi-] computer tomography [Add to Longdo]
  コンピュータービジョン[こんぴゅーたーびじょん, konpyu-ta-bijon] computer-vision [Add to Longdo]
  コンピューターマインド[こんぴゅーたーまいんど, konpyu-ta-maindo] computer mind [Add to Longdo]
  コンピューターユーティリティー[こんぴゅーたーゆーていりていー, konpyu-ta-yu-teiritei-] computer utility [Add to Longdo]
  コンピューター援用生産[コンピューターえんようせいさん, konpyu-ta-enyouseisan] computer-aided manufacture, CAM [Add to Longdo]
  コンピューター援用設計[コンピューターえんようせっけい, konpyu-ta-enyousekkei] computer-aided design, CAD [Add to Longdo]
  コンピューター化[コンピューターか, konpyu-ta-ka] computerization [Add to Longdo]
  コンピュータウィルス[こんぴゅーたういるす, konpyu-tauirusu] computer virus [Add to Longdo]
  コンピュータグラフィクスのメタファイル[こんぴゅーたぐらふぃくす の めたふぁいる, konpyu-tagurafikusu no metafairu] Computer Graphics Metafile [Add to Longdo]
  コンピュータグラフィクスインタフェース[こんぴゅーたぐらふぃくすいんたふぇーす, konpyu-tagurafikusuintafe-su] Computer Graphics Interface [Add to Longdo]
  コンピュータグラフィックス[こんぴゅーたぐらふぃっくす, konpyu-tagurafikkusu] computer graphics [Add to Longdo]
  コンピュータゲーム[こんぴゅーたげーむ, konpyu-tage-mu] computer game [Add to Longdo]
  コンピュータサイエンス[こんぴゅーたさいえんす, konpyu-tasaiensu] computer-science [Add to Longdo]
  コンピュータソフトウェア[こんぴゅーたそふとうえあ, konpyu-tasofutouea] computer-software [Add to Longdo]
  コンピュータビジョン[こんぴゅーたびじょん, konpyu-tabijon] computer-vision [Add to Longdo]
  コンピュータプログラマー[こんぴゅーたぷろぐらまー, konpyu-tapurogurama-] computer programmer [Add to Longdo]
  コンピュータマイクログラフィックス[こんぴゅーたまいくろぐらふぃっくす, konpyu-tamaikurogurafikkusu] computer micrographics [Add to Longdo]
  コンピュータミュージック[こんぴゅーたみゅーじっく, konpyu-tamyu-jikku] computer-music [Add to Longdo]
  コンピュータリゼーション[こんぴゅーたりぜーしょん, konpyu-tarize-shon] computerization [Add to Longdo]
  コンピュータ依存言語[コンピュータいぞんげんご, konpyu-ta izongengo] computer-dependent language [Add to Longdo]
  コンピュータ化[こんぴゅうたか, konpyuutaka] computerization [Add to Longdo]
  コンピュータ資源[コンピュータしげん, konpyu-ta shigen] computer resource [Add to Longdo]
  コンピュータ端末[コンピュータたんまつ, konpyu-ta tanmatsu] computer terminal [Add to Longdo]
  コンピュータ統合生産[コンピュータとうごうせいさん, konpyu-ta tougouseisan] CIM, Computer Integrated Manufacturing [Add to Longdo]
  コンピュータ用語[コンピュータようご, konpyu-ta yougo] computerese [Add to Longdo]
  コンピュニケーション[こんぴゅにけーしょん, konpyunike-shon] computer communication [Add to Longdo]
  サテライトコンピューター[さてらいとこんぴゅーたー, sateraitokonpyu-ta-] satellite computer [Add to Longdo]
  シーエーアイ[しーえーあい, shi-e-ai] Computer-Aided Instruction, CAI [Add to Longdo]
  シーティーエス[しーていーえす, shi-tei-esu] CTS, computerized typesetting system [Add to Longdo]

  Are you satisfied with the result?


  Discussions

  Go to Top