Search result for

compris

(51 entries)
(0.0655 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -compris-, *compris*, compri
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
comprise[VT] ประกอบด้วย
comprise[VT] รวมถึง, Syn. include, contain
comprise of[PHRV] ประกอบด้วย, Syn. compose of, consist in, consist of

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
comprise(คัมไพรซ') vt. ประกอบด้วย,ประกอบเป็น,มี,บรรจุ., Syn. contain,include -Conf. consist,include -Conf. compose,constitute

English-Thai: Nontri Dictionary
comprise(vi) ประกอบด้วย,ประกอบเป็น,บรรจุ,มี

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The Karen people, comprised mostly of poor Christian farmers, have been singled out for extermination.ชาวกะเหรียงสวนใหญเปนชาวนายากจน ทีนับถือคริสต ตกเปนเปาของการทำลายลาง Rambo (2008)
Technically, G.I. Joe does not exist, but if it did, it'd be comprised of the top men and women from the best military units in the world, the alpha dogs.โดยเทคนิคแล้วหน่วย จี ไอ โจ ไม่มีตัวตน แต่ถ้ามี มันเป็นหน่วยที่ประกอบด้วย สุดยอดชายหญิง ที่เก่งที่สุดจากหน่วยงานที่ดีที่สุดของกองทัพบนโลก ชื่อ อัลฟา ด็อก G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
So, the victim's bones-- they were covered in a sedimentary rock dust comprised of carbon, nitrogen, oxygen and sulfur, so as indicated, he was most likely hooked beneath a coal car.กระดูกของเหยื่อ... ที่พบ มีการตกตะกอนของเศษฝุ่น ประกอบด้วย คาร์บอน, ไนโตรเจน, ออกซิเจน และซัลเฟอร์ The Plain in the Prodigy (2009)
This comprises the contents of the Sayles' family garage.นี่รวมไปถึงสิ่งที่อยู่ในโรงรถ ของครอบครัวซายส์ The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
About 10% of the prison population is comprised of veterans, 12,000 from Iraq and Afghanistan.ประชากรที่ติดคุกประกอบด้วยทหารผ่านศึก ประมาณ 10% 000 คนจากอิรักและอัฟกานิสถาน Episode #1.2 (2010)
a democracy is only as strong as the people who comprise it.ประชาธิปไตยจะแข็งแกร่งหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับประชาชนเท่านั้น The Zillo Beast Strikes Back (2010)
Even your suit is comprised entirely of energy.แม้แต่ชุดของนายก็ประกอบไปด้วยพลังนี้ Green Lantern (2011)
The message was comprised of one line...ข้อความหนึ่งบรรทัด And Then There Were More (2011)
Our alumnini donations comprise 80% of your entire school's budget.เงินบริจาคของศิษย์เก่าคิดเป็น 80% ของงบประมาณวิทยาลัยทั้งหมด Biology 101 (2011)
By avoiding a more literal transcription of human nature, it clearly comprises the basic tenets of fauvism.โดยการหลีกเลี่ยงการอธิบายเพิ่มเติมของธรรมชาติที่แท้จริงของมนุษย์ มันอธิบายส่วนประกอบ พื้นฐานของทฤษฎีโฟวิสม์ได้ชัดเจนเลยล่ะ Tarantella (2012)
Loosely comprised of early 20th-century modern artists who used wild brush strokes and bold colors while their subject matter exhibited a high degree of simplification and abstraction.เป็นการรวมตัวกันอย่างอิสระของ ศิลปินแนวใหม่ในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 ซึ่งใช้ฝีแปรงที่ดุเดือดเพื่อ ลากเส้นและเน้นสี ขณะที่งานของพวกเขา ถูกจัดว่าอยู่ระดับสูงสำหรับ Tarantella (2012)
...which, in turn, comprise 60 trillion cells, and those cells house countless proteins,...ในทางกลับกัน การรวมตัวกันของเซลล์ หกหมื่นล้าน และเซลล์เหล่านั้นเป็นที่อยู่ ของโปรตีนนับไม่ถ้วนชนิด Entanglement (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
comprisHer library comprises 3500 and includes many first editions.
comprisIt is beyond the scope of the present work to describe all the components that comprise Emmet's architectural style.
comprisMy house is comprised of these four rooms.
comprisThe United States comprises 50 states.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รวมถึง[V] include, See also: comprise, embrace, Example: บทความที่นำเสนอนี้ ไม่รวมถึงเครื่องมือที่นำมาใช้ประกอบซอฟต์แวร์สำเร็จรูปอื่น
มี[V] consist of, See also: comprise, contain, include, , Syn. ประกอบด้วย, Example: อาหารหลักที่สำคัญต่อชีวิตเรามี 5 หมู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบ็ดเสร็จ[adj.] (betset) EN: all-inclusive ; total   FR: total ; tout compris
เข้าใจแล้ว[xp] (khaojai laēo) EN: I see   FR: j'ai bien compris ; compris ; je vois
เข้าใจไหม[v. exp.] (khaojai mai) FR: c'est compris ?
เข้าใจหรือเปล่า[v. exp.] (khaojai reū plāo) FR: c'est bien compris ? ; pigé ? (fam.)
เข็ดหลาบ[v. exp.] (khet lāp) EN: be afraid of doing something again   FR: avoir compris la leçon
แม้กระทั่ง[conj.] (maēkrathang) EN: even if ; though   FR: même quand ; y compris
ไม่รวมค่าส่ง[n. exp.] (mai rūam khā song) FR: frais de port non compris ; frais de port non inclus
มี[v.] (mī) EN: consist of ; comprise ; contain ; include   FR: compter ; comprendre ; contenir ; inclure
น่ะ[X] (na) EN: [ending particle to make a command softer]   FR: [particule finale d'impératif atténué] ; c'est compris ?
แพ็คเก็จทัวร์[n. exp.] (phaekket thūa) EN: package holiday ; package tour ; tour package   FR: séjour tout compris [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
COMPRISE    K AH0 M P R AY1 Z
COMPRISED    K AH0 M P R AY1 Z D
COMPRISES    K AH0 M P R AY1 Z AH0 Z
COMPRISING    K AH0 M P R AY1 Z IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
comprise    (v) (k @1 m p r ai1 z)
comprised    (v) (k @1 m p r ai1 z d)
comprises    (v) (k @1 m p r ai1 z i z)
comprising    (v) (k @1 m p r ai1 z i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
あばら屋;あばら家;荒ら屋;荒ら家;荒屋(io);荒家(io)[あばらや, abaraya] (n) (1) dilapidated house; tumbledown house; hovel; miserable shack; (2) (hum) my house; my home; (3) small resting place comprising four pillars and a roof (with no walls) [Add to Longdo]
エゾバイ科[エゾバイか, ezobai ka] (n) Buccinidae (family of gastropod mollusc comprising the true whelks) [Add to Longdo]
カグラザメ属[カグラザメぞく, kagurazame zoku] (n) Hexanchus (genus of sixgill sharks in the family Hexanchidae comprised of 2 extant species) [Add to Longdo]
カメムシ目;椿象目[カメムシもく(カメムシ目);かめむしもく(椿象目), kamemushi moku ( kamemushi me ); kamemushimoku ( tsubaki zou me )] (n) Hemiptera (taxonomic order comprising the true bugs) [Add to Longdo]
カラシン科[カラシンか, karashin ka] (n) Characidae (family comprising the characins) [Add to Longdo]
コリント書[コリントしょ, korinto sho] (n) (obsc) (See コリント人への手紙) Epistle to the Corinthians (comprising two books of the Bible) [Add to Longdo]
コリント人への手紙[コリントじんへのてがみ, korinto jinhenotegami] (n) Epistle to the Corinthians (comprising two books of the Bible) [Add to Longdo]
ザルガイ科;笊貝科[ザルガイか(ザルガイ科);ざるがいか(笊貝科), zarugai ka ( zarugai ka ); zarugaika ( sou kai ka )] (n) Cardiidae (family of bivalve molluscs comprising the cockles) [Add to Longdo]
タニノボリ科[タニノボリか, taninobori ka] (n) Balitoridae (family comprising the river loaches) [Add to Longdo]
タマガイ科;玉貝科[タマガイか(タマガイ科);たまがいか(玉貝科), tamagai ka ( tamagai ka ); tamagaika ( tama kai ka )] (n) Naticidae (family of molluscs comprising the moon snails) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top