Search result for

compatis

(278 entries)
(0.0264 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -compatis-, *compatis*, compati
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา compatis มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *compatis*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
compatible[ADJ] ที่ทำงานร่วมกันได้, Syn. cooperative
compatible[ADJ] ที่อยู่รวมกันได้, Syn. agreeable, congruent
incompatible[ADJ] ซึ่งไม่ลงรอยกัน, See also: ซึ่งเข้ากันไม่ได้, Syn. inconsonant, Ant. compatible, harmonious

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
compatibilityความเข้ากันได้ความใช้แทนกันได้การเทียบเคียงกันได้หมายถึง ความสามารถในการทำงานของอุปกรณ์หรือโปรแกรมที่สามารถเทียบแทนกันได้กับอุปกรณ์หรือโปรแกรมที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับอยู่แล้ว เช่น ถ้าใช้ว่า "IBM Compat" ก็แปลความได้ว่าคอมพิวเตอร์นั้นไม่ใช่ยี่ห้อไอบีเอ็ม แต่ผลิตขึ้นมาด้วยมาตรฐานเดียวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของไอบีเอ็ม และสามารถนำมาใช้แทนเครื่องไอบีเอ็มได้ (หมายถึง ใช้โปรแกรมหรือคำสั่งต่าง ๆ ของไอบีเอ็มได้นั่นเอง)
compatible(คัมแพท'ทิเบิล) adj. ซึ่งอยู่ด้วยกันได้,ซึ่งเข้ากันได้,เกี่ยวกับระบบโทรทัศน์สีที่รับเป็นภาพขาวดำก็ได้., See also: compatibility,compatibleness n., Syn. agreeable ###A. incompatible
hayes compatiblityเทียบได้กับเฮย์สใช้อธิบายถึงสมรรถนะของโมเด็ม (Modem) หมายถึงว่า มีมาตรฐานเทียบเคียงได้กับโมเด็มยี่ห้อเฮย์ส
incompatible(อินคัมแพท' ทะเบิล) adj. เข้ากันไม่ได้, ขัดแย้งกัน, ตรงกันข้าม, ต่อต้านกัน, ซึ่งไม่สามารถจะเป็นพร้อมกันได้, incompatibles บุคคลที่เข้ากันไม่ได้., See also: incompatibility, incompatibleness n. incompatibly adv. -S .unadapted, discrepant
upward compatibleเข้ากันได้กับรุ่นหน้าหมายถึง การออกแบบที่มุ่งให้ปรับขยายให้ดียิ่งขึ้นได้ในอนาคต เช่น การออกแบบเอกสารหรือแฟ้มงานใดที่สามารถใช้ได้กับเครื่องรุ่นใหม่ที่จะออกมาสู่ตลาดในอนาคตการออกแบบโปรแกรมที่ทำให้สามารถเรียกแฟ้มข้อมูลที่สร้างไว้ด้วยโปรแกรมรุ่นก่อนออกมาใช้ได้ เรียกว่า downward compatible หรือเข้ากันได้กับรุ่นก่อน เช่น โปรแกรม PageMaker 5.0 จะต้องมีคุณสมบัติที่สำคัญอันนี้ นั่นคือ สามารถเรียกแฟ้มข้อมูลของ PageMaker รุ่นก่อนหน้านั้น มาแสดงบนจอภาพหรือนำมาแก้ไขได้

English-Thai: Nontri Dictionary
compatible(adj) ซึ่งสอดคล้องกัน,ซึ่งเข้ากันได้,ซึ่งอยู่ด้วยกันได้
incompatible(adj) ขัดแย้งกัน,ไม่ลงรอยกัน,เข้ากันไม่ได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
plug-compatibleเสียบแทนกันได้ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
self-incompatible-ผสมตัวเองไม่ได้ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
self-compatible-ผสมตัวเองได้ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
offices, incompatibleตำแหน่งที่มีลักษณะขัดกัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
compatibilityความเข้ากันได้, ความใช้แทนกันได้ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
compatibility๑. สภาพใช้แทนกันได้๒. สภาพเข้ากันได้ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
compatible๑. เข้ากันได้, ใช้แทนกันได้๒. แบบเดียวกับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
compatible-เข้ากันได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
compatibleเข้ากันได้ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
compatible equationsสมการเข้ากันได้ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
incompatibilityความเข้ากันไม่ได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
incompatibility๑. ความมีลักษณะต้องห้าม (ตามกฎหมาย)๒. ความมีลักษณะขัดกัน, ความเข้ากันไม่ได้ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
incompatibleเข้ากันไม่ได้ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
incompatible officesตำแหน่งที่มีลักษณะขัดกัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
upward compatibilityความเข้ากันได้แบบรุดหน้า [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Electromagnetic compatibilityการเข้ากันได้ของแม่เหล์กไฟฟ้า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
upward compatibilityความเข้ากันได้แบบรุดหน้า
ซอฟต์แวร์ที่ได้รับการออกแบบมาให้สามารถใช้งานสมรรถนะ และความสามารถของคอมพิวเตอร์ที่จะสร้างขึ้นในอนาคตได้ [คอมพิวเตอร์]
Biocompatible materialsวัสดุชีวะ [TU Subject Heading]
Electromagnetic compatibilityการเข้ากันได้ของแม่เหล็กไฟฟ้า [TU Subject Heading]
Histocompatibility testingการทดสอบฮิสโตคอมแพทิบิลิตี [TU Subject Heading]
IBM-compatible computersไอบีเอ็ม คอมแพททิเบิล คอมพิวเตอร์ [TU Subject Heading]
Incompatible Waste ของเสียปนกันไม่ได้
ของเสียเสี่ยงอันตรายที่ไม่เหมาะสมกับการบรรจุ ในภาชนะบางชนิดเนื่องจากเกิดการกัดกร่อน และไม่อาจผสมกับของเสียบางชนิดภายใต้สภาวะไม่แน่นอน เนื่องจากอาจเกิดปฏิกิริยาเคมีรุนแรงได้ เช่น การระเบิด ไฟไหม้ เกิดฝุ่นพิษ แก๊สพิษ เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Compatible, Compatibility ปนกันได้ (ขยะ)
ขยะหลายชนิดซึ่งสามารถปะปนหรือถูกกำจัดรวมกัน ได้โดยไม่เกิด ผลเสียหรืออันตราย เช่น เศษอาหาร ซากสัตว์ ฯลฯ [สิ่งแวดล้อม]
ABO Incompatibilityหมู่เลือดเอบีโอไม่เข้ากัน, หมู่เลือดเอบีโอเข้ากันไม่ได้, เลือดแม่และเลือดลูกไม่เข้ากัน, การมีหมู่เลือดไม่เข้ากัน [การแพทย์]
ABO System Incompatibilityสามี-ภรรยาที่มีเลือดไม่เข้ากลุ่มกัน [การแพทย์]
Blood Compatibilityการเข้ากันกับเลือด [การแพทย์]
Blood Group Incompatibilityหมู่เลือดต่างกัน [การแพทย์]
Blood Transfusion, Incompatibleการได้รับเลือดที่เข้ากันไม่ได้ [การแพทย์]
Blood, Compatibleเลือดที่เข้ากันได้ [การแพทย์]
Blood, Incompatible ABการให้เลือดในผู้ป่วยที่หมู่เลือดเข้ากันไม่ได้ [การแพทย์]
Compatibilityการอยู่ร่วมกันได้,เข้ากันได้ [การแพทย์]
Compatibility Testการตรวจสอบความเข้ากันได้ของเลือด [การแพทย์]
Compatibility Testingการตรวจการเข้ากันได้ของเลือด [การแพทย์]
Compatibility, Majorความเข้ากัน [การแพทย์]
Compatibleเข้ากันได้,การเข้ากันได้ [การแพทย์]
Crossmatch Compatible, Majorเลือดเข้ากันได้ [การแพทย์]
Cytoplasmic Incompatibilityไซโตพลาสสมเข้ากันไม่ได้ [การแพทย์]
Imcompatibilities, Nutrient-Nutrientการไม่พึงผสมกันของสารอาหารต่อสารอาหาร [การแพทย์]
Immunological Incompatibilityภูมิต้านทานต่อตัวอสุจิสามีเกิดขึ้นในน้ำเหลืองขอ [การแพทย์]
Incompatibilityไม่เข้ากัน, เกิดปฏิกิริยาต่อกัน, ถ่ายทอดไม่ได้, ความไม่พึงผสม, ความเข้ากันไม่ได้, อสมรรถสัมพันธ์, ความไม่พึงผสมของตัวยา, ภาวะเข้ากันไม่ได้, ความไม่เข้ากัน, เข้ากันไม่ได้ [การแพทย์]
Incompatibility, Cellular and Proteinภาวะไม่เข้ากันของเซลล์และโปรตีน [การแพทย์]
Incompatibility, Chemicalความไม่พึงผสมของตัวยาในแง่เคมี [การแพทย์]
Incompatibility, Delayedความไม่เข้ากันแบบเกิดช้า [การแพทย์]
Incompatibility, Physicalความไม่พึงผสมของตัวยาในแง่กายภาพ [การแพทย์]
Incompatibility, Therapeuticความไม่พึงผสมของตัวยาในแง่ของการรักษาโรค [การแพทย์]
Incompatibleผสมเข้ากันไม่ได้ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They were truly very compatible.พวกเขาอยู่ด้วยกันอย่างดีมาตลอด. Episode #1.7 (2008)
We're so compatible, it's insane.พวกเราเหมาะสมกัน แบบ ไม่น่าเชื่อเลย 500 Days of Summer (2009)
A possible treatment using stem cells from a genetically compatible donor.วิธีรักษาคือการใช้สเต็มเซลล์ จากผู้ร่วมสายเลือดใกล้เคียงกัน Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
From a genetically compatible donor.จากผู้บริจาคที่มีพันธุกรรมที่ตรงกัน Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
For jack's disease, but he needs compatible stem cells.สำหรับอาการของแจ็ค แต่เขาต้องการสเตมเซลล์ที่เข้ากันได้ Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
He's someone who is very compatible with Seo Hyun.เค้าเปนคนที่อยู่ใกล้ โซ ฮยอน มากก Episode #1.6 (2009)
It turned out that Ozaki-giin's son's white blood cells were compatible with Kitazato's.กลับกลายเป็นว่าเซลล์เม็ดเลือดขาวของลูกชายของ โอซากิซังเข้ากันได้กับของคิตะซาโต้ Episode #1.8 (2009)
We're not compatible.เราไม่เหมาะสมกัน The Dwarf in the Dirt (2009)
It's simply incompatible.ซึ่งมันเข้ากันไม่ได้ Grey Matters (2009)
Incompatible charges by definition....ว่าฆาตกรรมกับการุณยฆาต เป็นข้อหาที่ต่างกันโดยนิยาม You Don't Know Jack (2010)
We weren't compatible.เราเข้ากันไม่ได้ Frankie & Alice (2010)
So you mean we're compatible?อย่างนั้นเธอหมายถึงเราเข้ากันได้เหรอ? The Predator in the Pool (2010)
The two of you seem compatible.คุณสองคนดูเข้ากันได้ The Predator in the Pool (2010)
Which doesn't seem compatible with a crime of rage.ซึ่งดูเหมือนมันไม่ได้สอดคล้องกัน กับอาชญากรรมของความบันดาลโทสะอย่างบ้าคลั่ง Episode #1.6 (2010)
Why don't you just focus on what connected them, if they were so incompatible.- ทำไมคุณไม่ไปสนใจเรื่อง ที่เกี่ยวกับพวกเรา ถ้าพวกเขา ไม่ค่อยดูจะลงรอย ไปด้วยกันได้ The Couple in the Cave (2010)
Well, looks like our compatibility worksheet will have to wait.มันเหมือนกับ คอมพาทิบิลิตี้ เวอร์คชีท ของพวกเราเลยนี่ The Witches of Bushwick (2010)
And that's a little bit surprising, shocking maybe, because matter Universes and antimatter Universes aren't very compatible with each other, because when you put them together, when they touch, they annihilate or blow up.และที่น่าแปลกใจนิด ๆ หน่อย ๆ , น่าตกใจบางที เพราะจักรวาลสสาร และปฏิสสารจักรวาล จะไม่มากเข้ากัน ได้กับแต่ละอื่น ๆ What Are We Really Made Of? (2010)
♪ I'm more compatible with, ♪ที่ฉันจะติดใจ Sexy (2011)
♪ I'm more compatible with, ♪จะได้ใจฉัน Sexy (2011)
People don't write sonnets about being compatible or novels about shared life goals and stimulating conversation.คนเขาไม่เขียนโคลงกลอน เรื่องความเห็นอกเห็นใจ หรือนิยายเกี่ยวกับเป้าหมายร่วมกัน และบทสนทนาที่เกิดพร้อมกัน The Wrong Goodbye (2011)
The whole idea of a family is not exactly compatible.ความคิดทั้งหมดของครอบครัว ไม่ตรงกัน The Descent (2011)
Intellectual compatibility is important, but the body's important too.ความสามารถทางปัญญาเป็นสิ่งสำคัญ แต่ร่างกายก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกัน I Need Romance (2011)
You two share compatibility in terms of gender, body-size, and your synaptic maps.เค้าคือตัวเชื่อมโยงดีที่สุด คุณทั้งสองเข้ากันได้ดี ในแง่ของเพศ ขนาดของร่างกาย และโครงข่ายประสาท Source Code (2011)
But many people feel, and you yourself have said, Reverend Newlin, those two things are incompatible.แต่ที่หลายๆคนรู้สึก และคุณ คุณเป็นคนพูดเองนะคะ บาทหลวงนิวลีน ว่าสองสิ่งนี้มันไม่สอดคล้องกัน Authority Always Wins (2012)
It was a mentally-compatible alternative to your grim reality.มันเป็นการสลับความสอดคล้องทางจิต Curriculum Unavailable (2012)
- Pete, finding a compatible donor heart is very difficult and specific.ที่เข้ากันได้เป็นเรื่องยากมาก Personal Effects (2012)
We're still looking, but the odds of finding a compatible heart in the time that Ronnie has now are--เรากำลังหาทางอยู่ แต่การหาหัวใจที่เข้ากันได้ มันมีเวลาไม่พอสำหรับรอนนี่ Personal Effects (2012)
They don't have a compatible heart.เขาไม่มีหัวใจที่เข้ากันได้ Personal Effects (2012)
Jesse's a compatible donor, right?เจสซี่เป็นผู้บริจาคที่เข้ากันได้ใช่ไหม Personal Effects (2012)
Well, I'm not gonna buy a house unless we have compatible auras.ผมคงไม่ตัดสินใจ ซื้อบ้าน นอกเสียจากว่าเราจะมี ออร่าที่เข้ากันได้ Black Cherry (2012)
The ships are incompatible and are not gonna fly without the nodes back.แต่ถ้าไม่มีแบตเราก็ไปไหนไม่ได้ Riddick (2013)
We were Drift compatible.เราสามารถเชื่อมต่อกันได้อย่างแนบสนิท Pacific Rim (2013)
Only candidates with Drift compatibility...เฉพาะคนที่เหมาะสมจะทำการเชื่อมต่อเท่านั้น Pacific Rim (2013)
Mako, this is not only about a neural connection. It's also about a physical compatibility.มาโกะ นี่ไม่ใช่แค่การเชื่อมประสาท แต่ความเข้ากันทางร่างกายต้องเหมาะสมกันด้วย Pacific Rim (2013)
Remember, it's about compatibility.จำไว้นะ มันคือความเหมาะสมกัน Pacific Rim (2013)
We are Drift compatible.เราเหมาะสมที่จะเชื่อมต่อกัน Pacific Rim (2013)
Recently, she's been experiencing emotions and feelings that are incompatible with flight.พักหลังนี้เธอมีอารมณ์และความรู้สึก ไปกันไม่ได้กับการหนีเลย The Best Offer (2013)
- compatible with the way that...- ทำงานร่วมกันได้พร้อมวิธี... Fromage (2013)
The way that I am isn't compatible with the way that...วิธีการที่ฉันไม่ใช่ ทำงานร่วมกันได้พร้อมวิธี... . Trou Normand (2013)
Plus, Emily's software said we're totally compatible, not so much with his wife though.บวกกับ, ซอฟต์แวร์ที่เอมิลี่บอก โดยรวมแล้ว ไม่มากนัก กับสิ่งที่เมียเขาเป็น One Percent (2013)
That would explain Dr. Brennan's incompatibility reaction.นั่นจะอธิบายถึงปฏิกิริยาที่ไม่เข้ากันของ ดร. เบรนแนนได้ The Shot in the Dark (2013)
Compatibility factors to eliminate loneliness.ปัจจัยที่จำเป็นเพื่อขจัดความโดดเดี่ยว Nothing to Hide (2013)
The atmosphere composition in our ship is not compatible with humans.บรรยากาศในยานของเรา ไม่เหมาะสมสำหรับมนุษย์ Man of Steel (2013)
I can modify its atmospheric composition to human compatibility.ข้าปรับแต่งอากาศแวดล้อมให้เหมาะกับมนุษย์ได้ Man of Steel (2013)
As of tomorrow, every man, woman and child can claim a free SIM card... compatible with any cellphone, any computer and... utilize my communications network for free.ตั้งแต่พรุ่งนี้ไป ทุกๆคนบนโลกนี้ มีสิทธิได้รับซิมการ์ด.. ที่ใช้กับมือถือทุกเครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์ และใช้... จานสื่อสารของผมได้ฟรี Kingsman: The Secret Service (2014)
It goes without saying that graft is incompatible with my programming.มันไปโดยไม่บอกว่ารับสินบน เข้ากันไม่ได้กับการเขียนโปรแกรมของฉัน Jupiter Ascending (2015)
The vibranium atoms aren't just compatible with the tissue cells, they're binding them.สารที่สามารถปรับสภาพได้ดีที่สุดในโลก แต่กลับเอาไปใช้เป็นจานร่อน Avengers: Age of Ultron (2015)
- This framework is not compatible.นายต้องทำการอัพโหลดผังอันนั้น ภายใน 3 นาทีข้างหน้า Avengers: Age of Ultron (2015)
No he can't, but I have done some research, and found two potential candidates that might be compatible with him.เขาทำไม่ได้ แต่ฉัน ค้นหาบางอย่างดูแล้ว และพบกับ ผู้ท้าชิงสองคน ที่อาจจะ เข้ากับเขาได้ The Fury of Firestorm (2015)
We'll need more than tissue typing to see if their bodies are compatible.เราจำเป็นต้องเพิ่ม เนื้อเยื่อมากกว่านี้ เพื่อดูว่าร่างกายของพวกเขา_BAR_ Nจะเข้ากันได้ไหม The Fury of Firestorm (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
compatiCould you convert this file into a Windows 95 compatible file and re-send it?
compatiHis desires are incompatible with his income.
compatiIt is important to maintain backward compatibility with software that was written to run on the former system.
compatiIt is that Emmet's theory is compatible with previous theories in physics that is of most significance.
compatiMy tape recorder is compatible with your amplifier.
compatiOur managing director is incompatible with the president.
compatiThey are very compatible.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหมาะกับ[V] be appropriate, See also: proper, be compatible with, Syn. เหมาะสมกับ, Example: เครื่องมัดฟ่อนหญ้ามีราคาสูงมาก ไม่เหมาะกับเกษตรกรรายย่อย
เข้าคอกัน[V] be congenial friends, See also: become friendly, be well compatible with, Syn. ถูกคอกัน, Ant. แตกคอกัน, Example: เขาเข้าคอกันได้สนิท, Thai definition: เข้ากันได้, ลงรอยกัน
เกี่ยง[V] haggle, See also: be too mindful, dispute, counterpurpose, take advantage, be incompatible, Syn. เกี่ยงงอน, Example: พอให้ทำอะไรจะไม่ค่อยมีใครยอมทำเพราะมัวเกี่ยงกันและถึงแม้ทำด้วยกันก็มักจะมีปัญหา, Thai definition: อาการที่ต่างฝ่ายต่างไม่ยอมทำเพราะกลัวจะเสียเปรียบกันเป็นต้น
เข้ากันได้[V] be compatible, See also: be in harmony, Ant. ขัดกัน, Example: ครอบครัวของฝ่ายหญิงและฝ่ายชายเข้ากันได้ดี, Thai definition: ลงรอยกัน, ไม่ขัดกัน
ความสอดคล้อง[N] accordance, See also: consistency, compatible, Syn. การพ้องกัน, Example: ส่วนของนโยบายการเงินและมาตรการทางการเงินนั้นเป็นนโยบายที่ต้องมีความสอดคล้องกับนโยบายการบริหารอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศที่เป็นแบบลอยตัว, Thai definition: ลักษณะที่ไปด้วยกันได้โดยไม่ขัดแย้งกัน
แย้ง[V] contradict, See also: contrast, be incompatible, be contradictory, be contrary, Syn. ขัดกัน, ขัดแย้ง, Example: คำพูดของเขาแย้งกันอยู่ในตัว
ไปกันได้[V] get along well with, See also: be compatible with, be easy to deal with, Syn. เข้ากันได้, Example: นิสัยของสามีต้องไปกันได้กับภริยา ชีวิตคู่จึงจะมีความสุข, Thai definition: มีนิสัยลงรอยกันได้
ลงโบสถ์[V] get along with, See also: be on good terms with someone, be compatible with, Syn. ลงรอย, Thai definition: เข้ากันได้
ลงรอย[V] get along with, See also: get on well together, be on good terms with someone, be compatible, Syn. ลงโบสถ์, Example: ความเห็นระหว่างผู้รู้กับผู้รู้มักไม่ลงรอยเดียวกันเสมอไป, Thai definition: เข้ากันได้ดี
ลงรอยกัน[V] get along with, See also: get on well together, be on good terms with someone, be compatible, Example: หล่อนกับคนรักไม่มีท่าทีว่าจะประสานลงรอยกันได้ แม้จะรักกันปานใดก็ตาม, Thai definition: เข้ากันได้
ถูกกัน[V] be compatible, See also: get along well with, agree (each other), Example: จากความขัดแย้งเรื่องที่ดินทำให้ทั้ง 2 ครอบครัวไม่ถูกกัน, Thai definition: เข้ากันได้, ชอบพอกัน
ถูกชะตา[V] hit it off, See also: click, get along well with, be compatible, Example: คนเรารักกันได้มากเพราะมีชะตาต้องกัน ถูกชะตากัน มันก็หนีกันไม่พ้น, Thai definition: ถูกใจกันแต่แรกเห็น
ถูกชะตา[ADV] compatibly, Example: ความที่รักในผีมือระนาดเอกซึ่งกันและกันทำให้ทั้งสองคนคบหากันอย่างถูกชะตา, Thai definition: ถูกใจกันแต่แรกเห็น
ไม่ลงรอยกัน[V] disagree, See also: be inconsistent, be contrary, be incompatible, conflict, contrast, argue, Syn. ไม่ตรงกัน, ขัดแย้ง, Example: ที่ประชุมมีความเห็นไม่ลงรอยกัน
ประสานกัน[V] harmonize, See also: be in harmony with, be harmonious, be well compatible, be well-matched, Syn. ไปด้วยกัน, เข้ากัน, กลมกลืนกัน, Example: สีของภาพนี้ประสานกันอย่างกลมกลืนที่สุด
กำเกียง[V] be immiscible, See also: be inharmonious, be incompatible, Syn. กังเกียง, กางเกียง, Ant. ลงรอย, กลมกลืน, ปรองดอง, Example: หน้าหลังกำเกียงไม่เรียงรูป, Thai definition: ไม่ลงรูป,ไม่รวมกัน, ไม่ลงรอย, ไม่ลงที่
คล้องจอง[V] be consistent with, See also: rhyme with, be compatible with, Syn. สอดคล้อง, Ant. ขัดกัน, ขัดแย้งกัน, Example: ผลสำรวจคล้องจองกับความต้องการของประชานชน
ขัด[V] act immorally, See also: contravene, be incompatible with, be immoral, Syn. ขัดแย้ง, แย้ง, Ant. ยอมตาม, ทำตาม, เห็นด้วย, Example: การกระทำของเธอขัดต่อศีลธรรมและประเพณีของเมืองนี้, Thai definition: ไม่ทำตามหรือฝ่าฝืนสิ่งที่กำหนดไว้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใช้ด้วยกันได้[adj.] (chai dūaykan dāi) EN: compatible   FR: compatible
การใช้ด้วยกันได้[n. exp.] (kān chai dūaykan dāi) EN: compatibility   
ขมิ้นกับปูน[xp] (khamin kap pūn) EN: be incompatible as curcuma and lime ; be incompatible as water and fire   
เข้ากัน[v.] (khaokan) EN: conform ; correspond ; match   FR: être compatible ; être concordant ; être conforme
เข้ากันได้[v. exp.] (khaokan dāi) EN: be compatible ; be in harmony   
เข้ากันได้[adj.] (khaokan dāi) EN: compatible   FR: compatible
เข้ากันไม่ได้[adj.] (khaokan mai dāi) EN: incompatible   FR: incompatible
ขัดกับ[adj.] (khat kap) EN: incompatible ; contrary to   
ความเข้ากันได้[n. exp.] (khwām khaokan dāi) EN: compatibility   FR: compatibilité [f]
ความเข้ากันไม่ได้[n. exp.] (khwām khaokan mai dāi) EN: incompatibility   FR: incompatibilité [f]
ความมีลักษณะที่ขัดกัน[n. exp.] (khwām mī laksana thī khat kan) EN: incompatibility   
ความสามารถเข้ากันได้[n. exp.] (khwāmsāmāt khaokan dāi) EN: compatibility   
ความสอดคล้องกัน[n. exp.] (khwām søtkhløng kan) EN: concordance ; congruence ; coherence ; compatibility   FR: concordance [f]
เกี่ยง[v.] (kīeng) EN: haggle ; contend ; dispute ; be too mindful ; dispute ; counterpurpose ; take advantage ; be incompatible   FR: chicaner ; marchander ; ergoter ; lésiner
ลักลั่น[adj.] (laklan) EN: unsystematic ; not in proper order ; inconsistent ; overlapping ; incorrect ; incompatible ; mismatched ; incongruous ; ill-fitting ; skewed   
ลงรอย[v.] (longrøi) EN: get along with ; get on well together ; be on good terms with someone ; be compatible ; come to terms ; agree ; get on well together   FR: être en bons termes (avec qqn) ; être en accord (avec)
ไม่สมฐานะ[v. exp.] (mai som thāna) EN: be out of keeping with one's status ; be incompatible with one's status ; be infra dig   
เหมาะกับ[v. exp.] (mǿ kap) EN: be appropriate ; proper ; be compatible with   
ปรานี[v.] (prānī) EN: have mercy on ; be kind to ; show compassion for ; be ruthful to ; have pity for   FR: faire preuve de compassion ; avoir pitié ; être indulgent ; compatir
ประสานกัน[v. exp.] (prasān kan) EN: harmonize ; be in harmony with ; be harmonious ; be well compatible ; be well-matched   
แสดงความเสียใจ[v. exp.] (sadaēng khwām sīajai) EN: express condolence   FR: compatir
สมเพช[v.] (somphēt) EN: be compassionate towards ; sympathize with ; take pity on ; have compassion for/on ; pity   FR: s'apitoyer ; compatir
สงสาร[v. exp.] (songsān) EN: pity ; take pity on ; sympathize with ; have sympathy with ; have compassion   FR: s'apitoyer ; compatir
เทียบกันไม่ได้[adj.] (thīep kan mai dāi ) EN: incomparable ; incompatible   
ถูกชะตา[adv.] (thūkchatā) EN: compatibly   
ถูกกัน[v.] (thūkkan) EN: be compatible   
เวทนา[v.] (wētthanā = wēthanā ) EN: pity ; have compassion on ; sympathize with   FR: compatir ; s'apitoyer
แย้ง[v.] (yaēng) EN: protest ; take exception to ; object to ; dispute ; counter ; conflict ; contradict ; oppose ; dissent ; disagree ; reject ; contrast ; be incompatible ; be contradictory ; be contrary   FR: contredire ; réfuter

CMU English Pronouncing Dictionary
COMPATIBLE    K AH0 M P AE1 T AH0 B AH0 L
COMPATIBLES    K AH0 M P AE1 T AH0 B AH0 L Z
INCOMPATIBLE    IH2 N K AH0 M P AE1 T AH0 B AH0 L
COMPATIBILITY    K AH0 M P AE2 T AH0 B IH1 L AH0 T IY0
INCOMPATIBILITY    IH2 N K AA2 M P AH0 T AH0 B IH1 L AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
compatible    (j) (k @1 m p a1 t @ b l)
compatibly    (a) (k @1 m p a1 t @ b l ii)
incompatible    (j) (i2 n k @ m p a1 t @ b l)
compatibility    (n) (k @1 m p a2 t @ b i1 l i t ii)
incompatibility    (n) (i2 n k @ m p a2 t @ b i1 l i t ii)
incompatibilitie    (n) (i2 n k @ m p a2 t @ b i1 l i t i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anstrichverträglichkeit {f}coating compatibility [Add to Longdo]
Hardware-Kompatibilität {f} [comp.]hardware compatibility [Add to Longdo]
Jahr-2000-Kompatibilität {f}; Jahr-2000-Tauglichkeit {f}Y2K compatibility; year-2000-compliance [Add to Longdo]
Kompatibilität {f}; Vereinbarkeit {f}; Verträglichkeit {f}compatibility [Add to Longdo]
Unverträglichkeit {f}incompatibility [Add to Longdo]
Unverträglichkeiten {pl}incompatibleness [Add to Longdo]
Verträglichkeit {f}compatibleness [Add to Longdo]
Verträglichkeitsbedingung {f}compatibility condition [Add to Longdo]
abwärtskompatibel {adj}downwardly compatible [Add to Longdo]
aufwärts kompatibel; aufwärtskompatibel [alt]upward compatible [Add to Longdo]
elektromagnetische Verträglichkeit {f}electromagnetic compatibility (EMC) [Add to Longdo]
kompatibel; verträglich; vereinbar {adj} (mit) | nicht kompatibel; inkompatibelcompatible (with) | incompatible [Add to Longdo]
zueinander passen; zusammenpassen; vereinbar seinto be compatible [Add to Longdo]
zueinander passend; austauschbar {adj}compatible [Add to Longdo]
systemgerecht {adj} | systemgerechtes Signalsystem-compatible | system-compatible signal [Add to Longdo]
umweltverträglich {adj}ecologically harmless; compatible to environment; environmentally compatible; non-polluting [Add to Longdo]
unvereinbar {adj}incompatible [Add to Longdo]
unvereinbar {adv}incompatibly [Add to Longdo]
unverträglichincompatible [Add to Longdo]
vereinbar {adv}compatibly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
AT互換機[エーティーごかんき, e-tei-gokanki] (n) {comp} AT-compatible [Add to Longdo]
アップワードコンパチブル[, appuwa-dokonpachiburu] (n) {comp} upward compatibility; upward compatibile [Add to Longdo]
コンバチブルマシン[, konbachiburumashin] (n) compatible machine [Add to Longdo]
コンパチ[, konpachi] (n) (1) (abbr) (See コンパチビリティ) compatibility; (adj-na) (2) (abbr) compatible [Add to Longdo]
コンパチビリティ;コンパチビリティー[, konpachibiritei ; konpachibiritei-] (n) compatibility [Add to Longdo]
コンパチブル[, konpachiburu] (adj-na) compatible [Add to Longdo]
ソースレベル互換[ソースレベルごかん, so-sureberu gokan] (n) {comp} source level compatible [Add to Longdo]
バイナリレベル互換[バイナリレベルごかん, bainarireberu gokan] (n) {comp} binary level compatibility [Add to Longdo]
バイナリ互換[バイナリごかん, bainari gokan] (n) {comp} binary compatible [Add to Longdo]
ビビビッ[, bibibitsu] (n,vs) (1) the 'be-be-be' sound of a detector going off; (2) clicking with someone; being compatible [Add to Longdo]
ピン互換[ピンごかん, pin gokan] (n,adj-no) {comp} pin-compatible [Add to Longdo]
プラグコンパチブル[, puragukonpachiburu] (n) {comp} plug compatible [Add to Longdo]
プラグ互換[プラグごかん, puragu gokan] (n,adj-no) {comp} plug-compatible [Add to Longdo]
プラコン[, purakon] (n) plug compatible [Add to Longdo]
ヘイズ互換[ヘイズごかん, heizu gokan] (n) {comp} Hayes compatible [Add to Longdo]
移行性[いこうせい, ikousei] (n,adj-na) (1) portability; upgradability; upwards compatibility; (2) transitional [Add to Longdo]
下位互換性[かいごかんせい, kaigokansei] (n) (See 上位互換性) downward compatibility; forward compatibility [Add to Longdo]
肝胆相照らす;肝胆相照す[かんたんあいてらす, kantan'aiterasu] (exp,v5s) to be profoundly compatible; to be inseparable; to be so close as to reveal to each other the bottom of one's heart [Add to Longdo]
共通フォーマット[きょうつうフォーマット, kyoutsuu fo-matto] (n) {comp} compatible format [Add to Longdo]
互換[ごかん, gokan] (n,vs) (1) transposition; interchange; (adj-f) (2) compatible (e.g. PC); (P) [Add to Longdo]
互換テスト[ごかんテスト, gokan tesuto] (n) {comp} compatibility test; interoperability test [Add to Longdo]
互換機[ごかんき, gokanki] (n) {comp} compatible (e.g. AT-compatible) [Add to Longdo]
互換性[ごかんせい, gokansei] (n) compatibility [Add to Longdo]
互換性試験[ごかんせいしけん, gokanseishiken] (n) {comp} compatibility, interoperability test [Add to Longdo]
上位互換[じょういごかん, jouigokan] (n) {comp} upwardly compatible [Add to Longdo]
上位互換性[じょういごかんせい, jouigokansei] (n,adj-no) (See 下位互換性) backward compatibility; downward compatibility [Add to Longdo]
上向きの互換性[じょうむきのごかんせい, joumukinogokansei] (n) upward compatibility [Add to Longdo]
水と油[みずとあぶら, mizutoabura] (exp) incompatible; (going together) like oil and water [Add to Longdo]
組織適合抗原[そしきてきごうこうげん, soshikitekigoukougen] (n) histocompatibility antigen [Add to Longdo]
相性(P);合い性;合性;相い性[あいしょう, aishou] (n) affinity; compatibility; (P) [Add to Longdo]
相性占い[あいしょううらない, aishouuranai] (n) compatibility horoscope (esp. for love); compatibility reading [Add to Longdo]
相性問題[あいせいもんだい, aiseimondai] (n) {comp} compatibility issue [Add to Longdo]
相対立する[あいたいりつする, aitairitsusuru] (vs-i) to be incompatible; to be contradictory [Add to Longdo]
相容れない;相入れない(iK)[あいいれない, aiirenai] (exp,adj-i) in conflict; incompatible; out of harmony; running counter; mutually exclusive; clashing with [Add to Longdo]
抵触(P);觝触;牴触[ていしょく, teishoku] (n,vs) (1) collision; conflict; (2) being contrary; being incompatible; being inconsistent; being contradictory; (3) being in violation (of the law, etc.); (P) [Add to Longdo]
適合[てきごう, tekigou] (n,vs) conform; compatible; adaptable; (P) [Add to Longdo]
適合規格[てきごうきかく, tekigoukikaku] (n) compatible specification; compatible standards; conformity standards [Add to Longdo]
適合性[てきごうせい, tekigousei] (n) compatibility; conformance; fitness; adaptability [Add to Longdo]
電磁波互換性[でんじはごかんせい, denjihagokansei] (n) {comp} electromagnetic compatibility [Add to Longdo]
電磁両立性[でんじりょうりつせい, denjiryouritsusei] (n) electromagnetic compatibility; EMC [Add to Longdo]
統一[とういつ, touitsu] (n,vs) unity; consolidation; uniformity; unification; compatible; (P) [Add to Longdo]
配合禁忌[はいごうきんき, haigoukinki] (n,adj-no) incompatibility (of drugs) [Add to Longdo]
肌が合う;膚が合う[はだがあう, hadagaau] (exp,v5u) to be compatible; to get along well [Add to Longdo]
鉢映り[はちうつり, hachiutsuri] (n) compatibility between the pot and the bonsai [Add to Longdo]
非対応[ひたいおう, hitaiou] (n) incompatible; unsupported [Add to Longdo]
不適合[ふてきごう, futekigou] (n,adj-na) non-conforming process; noncompliant; incompatible [Add to Longdo]
両立[りょうりつ, ryouritsu] (n,vs) compatibility; coexistence; standing together; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不相容[bù xiāng róng, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤ ㄖㄨㄥˊ, ] incompatible [Add to Longdo]
共存性[gòng cún xìng, ㄍㄨㄥˋ ㄘㄨㄣˊ ㄒㄧㄥˋ, ] compatibility; the possibility of mutual coexistence [Add to Longdo]
兼容[jiān róng, ㄐㄧㄢ ㄖㄨㄥˊ, ] compatible [Add to Longdo]
兼容性[jiān róng xìng, ㄐㄧㄢ ㄖㄨㄥˊ ㄒㄧㄥˋ, ] compatibility [Add to Longdo]
冰炭不相容[bīng tàn bù xiāng róng, ㄅㄧㄥ ㄊㄢˋ ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤ ㄖㄨㄥˊ, ] as incompatible or irreconcilable as ice and hot coals [Add to Longdo]
势不两立[shì bù liǎng lì, ㄕˋ ㄅㄨˋ ㄌㄧㄤˇ ㄌㄧˋ, / ] the two cannot exist together (成语 saw); irreconcilable differences; incompatible standpoints [Add to Longdo]
合不来[hé bù lái, ㄏㄜˊ ㄅㄨˋ ㄌㄞˊ, / ] unable to get along together; incompatible [Add to Longdo]
合得来[hé de lái, ㄏㄜˊ ㄉㄜ˙ ㄌㄞˊ, / ] compatible; able to get on with; to suit [Add to Longdo]
合理化[hé lǐ huà, ㄏㄜˊ ㄌㄧˇ ㄏㄨㄚˋ, ] to rationalize; to make compatible; to streamline; rationalization [Add to Longdo]
同符合契[tóng fú hé qì, ㄊㄨㄥˊ ㄈㄨˊ ㄏㄜˊ ㄑㄧˋ, ] same sign, joint aim (成语 saw); fig. completely compatible; identical [Add to Longdo]
和谐性[hé xié xìng, ㄏㄜˊ ㄒㄧㄝˊ ㄒㄧㄥˋ, / ] compatibility; mutual harmony [Add to Longdo]
完全兼容[wán quán jiān ròng, ㄨㄢˊ ㄑㄩㄢˊ ㄐㄧㄢ ㄖㄨㄥˋ, ] completely compatible [Add to Longdo]
性格不合[xìng gé bù hé, ㄒㄧㄥˋ ㄍㄜˊ ㄅㄨˋ ㄏㄜˊ, ] incompatibility of temperament [Add to Longdo]
枘凿[ruì zuò, ㄖㄨㄟˋ ㄗㄨㄛˋ, / ] incompatible [Add to Longdo]
格格不入[gé gé bù rù, ㄍㄜˊ ㄍㄜˊ ㄅㄨˋ ㄖㄨˋ, ] (成语 saw) inharmonious; incompatible [Add to Longdo]
歇后语[xiē hòu yǔ, ㄒㄧㄝ ㄏㄡˋ ㄩˇ, / ] stable figure of speech contrasting two incompatible parts, such as English "snowball's chances in hell" or Chinese 馬尾穿豆腐|马尾穿豆腐 stringing beancurd on horsetail [Add to Longdo]
水火不容[shuǐ huǒ bù róng, ㄕㄨㄟˇ ㄏㄨㄛˇ ㄅㄨˋ ㄖㄨㄥˊ, ] completely incompatible; lit. incompatible as fire and water [Add to Longdo]
相互兼容[xiāng hù jiān róng, ㄒㄧㄤ ㄏㄨˋ ㄐㄧㄢ ㄖㄨㄥˊ, ] mutually compatible [Add to Longdo]
相称[xiāng chèn, ㄒㄧㄤ ㄔㄣˋ, / ] to match; to suit; mutually compatible [Add to Longdo]
誓不两立[shì bù liǎng lì, ㄕˋ ㄅㄨˋ ㄌㄧㄤˇ ㄌㄧˋ, / ] the two cannot exist together (成语 saw); irreconcilable differences; incompatible standpoints [Add to Longdo]
配合[pèi hé, ㄆㄟˋ ㄏㄜˊ, ] matching; fitting in with; compatible with; to correspond; to fit; to conform to; rapport; to coordinate with; to act in concert with; to cooperate; to become man and wife; to combine parts of machine [Add to Longdo]
电磁兼容性[diàn cí jiān róng xìng, ㄉㄧㄢˋ ㄘˊ ㄐㄧㄢ ㄖㄨㄥˊ ㄒㄧㄥˋ, / ] electromagnetic compatibility [Add to Longdo]
[lán, ㄌㄢˊ, ] unicode compatibility variant for 蘭; orchid [Add to Longdo]
[lǎo, ㄌㄠˇ, ] unicode compatibility variant of 老 [Add to Longdo]
[shí, ㄕˊ, ] Unicode compatibility variant of 識|识 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ピン互換[ピンごかん, pin gokan] pin-compatible (a-no) [Add to Longdo]
プラグコンパチブル[ぷらぐこんぱちぶる, puragukonpachiburu] plug compatible [Add to Longdo]
プラグ互換[プラグごかん, puragu gokan] plug-compatible (a-no) [Add to Longdo]
プラコン[ぷらこん, purakon] plug compatible [Add to Longdo]
移行性[いこうせい, ikousei] portability, upgradability, upwards compatibility [Add to Longdo]
互換[ごかん, gokan] compatible (a-no) [Add to Longdo]
互換テスト[ごかんテスト, gokan tesuto] compatibility test, interoperability test [Add to Longdo]
互換機[ごかんき, gokanki] compatible (e.g. AT-compatible) [Add to Longdo]
互換性[ごかんせい, gokansei] compatibility [Add to Longdo]
互換性[ごかんせい, gokansei] compatibility [Add to Longdo]
互換性試験[ごかんせいしけん, gokanseishiken] compatibility, interoperability test [Add to Longdo]
上位互換[じょういごかん, jouigokan] upwardly compatible [Add to Longdo]
相性問題[あいせいもんだい, aiseimondai] compatibility issue [Add to Longdo]
電磁波互換性[でんじはごかんせい, denjihagokansei] electromagnetic compatibility [Add to Longdo]
非対応[ひたいおう, hitaiou] unsupported, incompatible [Add to Longdo]
AT互換機[エーティーごかんき, e-tei-gokanki] AT-compatible [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top