Search result for

compati

(69 entries)
(0.0291 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -compati-, *compati*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
compatible    [ADJ] ที่ทำงานร่วมกันได้, Syn. cooperative
compatible    [ADJ] ที่อยู่รวมกันได้, Syn. agreeable, congruent

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
compatibilityความเข้ากันได้, ความใช้แทนกันได้ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
compatibility๑. สภาพใช้แทนกันได้๒. สภาพเข้ากันได้ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
compatible๑. เข้ากันได้, ใช้แทนกันได้๒. แบบเดียวกับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
compatible-เข้ากันได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
compatibleเข้ากันได้ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
compatible equationsสมการเข้ากันได้ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Compatibilityการอยู่ร่วมกันได้,เข้ากันได้ [การแพทย์]
Compatibility Testการตรวจสอบความเข้ากันได้ของเลือด [การแพทย์]
Compatibility Testingการตรวจการเข้ากันได้ของเลือด [การแพทย์]
Compatibility, Majorความเข้ากัน [การแพทย์]
Compatibleเข้ากันได้,การเข้ากันได้ [การแพทย์]
Compatible, Compatibility ปนกันได้ (ขยะ)
ขยะหลายชนิดซึ่งสามารถปะปนหรือถูกกำจัดรวมกัน ได้โดยไม่เกิด ผลเสียหรืออันตราย เช่น เศษอาหาร ซากสัตว์ ฯลฯ [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
compatiCould you convert this file into a Windows 95 compatible file and re-send it?
compatiIt is that Emmet's theory is compatible with previous theories in physics that is of most significance.
compatiMy tape recorder is compatible with your amplifier.
compatiThey are very compatible.
compatiIt is important to maintain backward compatibility with software that was written to run on the former system.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
compatibilityความเข้ากันได้ความใช้แทนกันได้การเทียบเคียงกันได้หมายถึง ความสามารถในการทำงานของอุปกรณ์หรือโปรแกรมที่สามารถเทียบแทนกันได้กับอุปกรณ์หรือโปรแกรมที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับอยู่แล้ว เช่น ถ้าใช้ว่า "IBM Compat" ก็แปลความได้ว่าคอมพิวเตอร์นั้นไม่ใช่ยี่ห้อไอบีเอ็ม แต่ผลิตขึ้นมาด้วยมาตรฐานเดียวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของไอบีเอ็ม และสามารถนำมาใช้แทนเครื่องไอบีเอ็มได้ (หมายถึง ใช้โปรแกรมหรือคำสั่งต่าง ๆ ของไอบีเอ็มได้นั่นเอง)
compatible(คัมแพท'ทิเบิล) adj. ซึ่งอยู่ด้วยกันได้,ซึ่งเข้ากันได้,เกี่ยวกับระบบโทรทัศน์สีที่รับเป็นภาพขาวดำก็ได้., See also: compatibility,compatibleness n., Syn. agreeable ###A. incompatible
hayes compatiblityเทียบได้กับเฮย์สใช้อธิบายถึงสมรรถนะของโมเด็ม (Modem) หมายถึงว่า มีมาตรฐานเทียบเคียงได้กับโมเด็มยี่ห้อเฮย์ส
incompatible(อินคัมแพท' ทะเบิล) adj. เข้ากันไม่ได้, ขัดแย้งกัน, ตรงกันข้าม, ต่อต้านกัน, ซึ่งไม่สามารถจะเป็นพร้อมกันได้, incompatibles บุคคลที่เข้ากันไม่ได้., See also: incompatibility, incompatibleness n. incompatibly adv. -S .unadapted, discrepant
upward compatibleเข้ากันได้กับรุ่นหน้าหมายถึง การออกแบบที่มุ่งให้ปรับขยายให้ดียิ่งขึ้นได้ในอนาคต เช่น การออกแบบเอกสารหรือแฟ้มงานใดที่สามารถใช้ได้กับเครื่องรุ่นใหม่ที่จะออกมาสู่ตลาดในอนาคตการออกแบบโปรแกรมที่ทำให้สามารถเรียกแฟ้มข้อมูลที่สร้างไว้ด้วยโปรแกรมรุ่นก่อนออกมาใช้ได้ เรียกว่า downward compatible หรือเข้ากันได้กับรุ่นก่อน เช่น โปรแกรม PageMaker 5.0 จะต้องมีคุณสมบัติที่สำคัญอันนี้ นั่นคือ สามารถเรียกแฟ้มข้อมูลของ PageMaker รุ่นก่อนหน้านั้น มาแสดงบนจอภาพหรือนำมาแก้ไขได้

English-Thai: Nontri Dictionary
compatible(adj) ซึ่งสอดคล้องกัน,ซึ่งเข้ากันได้,ซึ่งอยู่ด้วยกันได้
incompatible(adj) ขัดแย้งกัน,ไม่ลงรอยกัน,เข้ากันไม่ได้

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถูกชะตา    [ADV] compatibly, Example: ความที่รักในผีมือระนาดเอกซึ่งกันและกันทำให้ทั้งสองคนคบหากันอย่างถูกชะตา, Thai definition: ถูกใจกันแต่แรกเห็น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใช้ด้วยกันได้[adj.] (chai dūaykan dāi) EN: compatible   FR: compatible
การใช้ด้วยกันได้[n. exp.] (kān chai dūaykan dāi) EN: compatibility   
ขมิ้นกับปูน[xp] (khamin kap pūn) EN: be incompatible as curcuma and lime ; be incompatible as water and fire   
เข้ากัน[v.] (khaokan) EN: conform ; correspond ; match   FR: être compatible ; être concordant ; être conforme
เข้ากันได้[v. exp.] (khaokan dāi) EN: be compatible ; be in harmony   
เข้ากันได้[adj.] (khaokan dāi) EN: compatible   FR: compatible
เข้ากันไม่ได้[adj.] (khaokan mai dāi) EN: incompatible   FR: incompatible
ขัดกับ[adj.] (khat kap) EN: incompatible ; contrary to   
ความเข้ากันได้[n. exp.] (khwām khaokan dāi) EN: compatibility   FR: compatibilité [f]
ความเข้ากันไม่ได้[n. exp.] (khwām khaokan mai dāi) EN: incompatibility   FR: incompatibilité [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
COMPATIBLE    K AH0 M P AE1 T AH0 B AH0 L
COMPATIBLES    K AH0 M P AE1 T AH0 B AH0 L Z
COMPATIBILITY    K AH0 M P AE2 T AH0 B IH1 L AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
compatible    (j) (k @1 m p a1 t @ b l)
compatibly    (a) (k @1 m p a1 t @ b l ii)
compatibility    (n) (k @1 m p a2 t @ b i1 l i t ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
AT互換機[エーティーごかんき, e-tei-gokanki] (n) {comp} AT-compatible [Add to Longdo]
アップワードコンパチブル[, appuwa-dokonpachiburu] (n) {comp} upward compatibility; upward compatibile [Add to Longdo]
コンバチブルマシン[, konbachiburumashin] (n) compatible machine [Add to Longdo]
コンパチ[, konpachi] (n) (1) (abbr) (See コンパチビリティ) compatibility; (adj-na) (2) (abbr) compatible [Add to Longdo]
コンパチビリティ;コンパチビリティー[, konpachibiritei ; konpachibiritei-] (n) compatibility [Add to Longdo]
コンパチブル[, konpachiburu] (adj-na) compatible [Add to Longdo]
ソースレベル互換[ソースレベルごかん, so-sureberu gokan] (n) {comp} source level compatible [Add to Longdo]
バイナリレベル互換[バイナリレベルごかん, bainarireberu gokan] (n) {comp} binary level compatibility [Add to Longdo]
バイナリ互換[バイナリごかん, bainari gokan] (n) {comp} binary compatible [Add to Longdo]
ビビビッ[, bibibitsu] (n,vs) (1) the 'be-be-be' sound of a detector going off; (2) clicking with someone; being compatible [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
共存性[gòng cún xìng, ㄍㄨㄥˋ ㄘㄨㄣˊ ㄒㄧㄥˋ, ] compatibility; the possibility of mutual coexistence [Add to Longdo]
兼容[jiān róng, ㄐㄧㄢ ㄖㄨㄥˊ, ] compatible [Add to Longdo]
兼容性[jiān róng xìng, ㄐㄧㄢ ㄖㄨㄥˊ ㄒㄧㄥˋ, ] compatibility [Add to Longdo]
合得来[hé de lái, ㄏㄜˊ ㄉㄜ˙ ㄌㄞˊ, / ] compatible; able to get on with; to suit [Add to Longdo]
和谐性[hé xié xìng, ㄏㄜˊ ㄒㄧㄝˊ ㄒㄧㄥˋ, / ] compatibility; mutual harmony [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ピン互換[ピンごかん, pin gokan] pin-compatible (a-no) [Add to Longdo]
プラグコンパチブル[ぷらぐこんぱちぶる, puragukonpachiburu] plug compatible [Add to Longdo]
プラグ互換[プラグごかん, puragu gokan] plug-compatible (a-no) [Add to Longdo]
プラコン[ぷらこん, purakon] plug compatible [Add to Longdo]
移行性[いこうせい, ikousei] portability, upgradability, upwards compatibility [Add to Longdo]
互換[ごかん, gokan] compatible (a-no) [Add to Longdo]
互換テスト[ごかんテスト, gokan tesuto] compatibility test, interoperability test [Add to Longdo]
互換機[ごかんき, gokanki] compatible (e.g. AT-compatible) [Add to Longdo]
互換性[ごかんせい, gokansei] compatibility [Add to Longdo]
互換性[ごかんせい, gokansei] compatibility [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From Latin-English Freedict dictionary [fd-lat-eng]:

  compati
     have compassion on; pity
  

Are you satisfied with the result?

Go to Top