Search result for

compara

(86 entries)
(0.5282 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -compara-, *compara*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
comparable    [ADJ] ที่สามารถเปรียบเทียบกันได้, Syn. akin, analogous
comparator    [N] เครื่องมือที่ใช้สำหรับวัดเปรียบเทียบ
comparative    [ADJ] ที่เปรียบเทียบกัน, Syn. camparable, correlative

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
comparable functionฟังก์ชันเปรียบเทียบได้ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
comparative density indexดัชนีความหนาแน่นเปรียบเทียบ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
comparative lawกฎหมายเปรียบเทียบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
comparative literatureวรรณคดีเปรียบเทียบ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
comparative mortality figureตัวเลขแสดงภาวะการตายเปรียบเทียบ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
comparative mortality indexดัชนีภาวะการตายเปรียบเทียบ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
comparative pathologyพยาธิวิทยาเปรียบเทียบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
comparative politicsการเมืองเปรียบเทียบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
comparatorอุปกรณ์เปรียบเทียบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Comparative accountingการบัญชีเปรียบเทียบ [TU Subject Heading]
Comparative advantageความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ [เศรษฐศาสตร์]
Comparative advantage (International trade)ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ (การค้าระหว่างประเทศ) [TU Subject Heading]
Comparative Advantage, Theory of ทฤษฎีว่าด้วยการได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ
ทฤษฎีที่นำเสนอโดยนักเศรษฐศาสตร์ยุคคลาสสิกชาว อังกฤษ ชื่อ เดวิด ริคาร์โด (ดู Ricardo, David) เมื่อ พ.ศ. 2360 มีสาระสำคัญว่าการที่แต่ละประเทศมีต้นทุนเปรียบเทียบแตกต่างกัน ทำให้เกิดการค้าระหว่างประเทศ โดยแต่ละประเทศจะผลิตสินค้า ที่มีต้นทุนเปรียบเทียบต่ำที่สุด ทฤษฎีนี้แตกต่างกับทฤษฎีความได้เปรียบสมบูรณ์ (ดู Absolute Advantage, Theory of) ในแง่ที่มีกำหนดว่าประเทศคู่ค่าใดควรจะผลิตสินค้าใดนั้น ไม่จำเป็นต้องขึ้นอยู่กับการที่ประเทศนั้นต้องมีความได้เปรียบสมบูรณ์เสมอไป ประเทศนั้นยังคงสามารถผลิตสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่มีความเสียเปรียบสมบูรณ์น้อยที่สุด เมื่อเทียบกับการผลิตสินค้าชนิดอื่นๆ ได้ [สิ่งแวดล้อม]
Comparative civilizationอารยธรรมเปรียบเทียบ [TU Subject Heading]
Comparative Density Index ดัชนีความหนาแน่นเปรียบเทียบ
เป็นดัชนีที่ใช้ในการเปรียบเทียบแบบแผนการ ตั้งถิ่นฐานของประชากรหลายกลุ่ม ดัชนีนี้มีหลายตัว เช่น ความหนาแน่นของ ประชากรต่อหน่วยพื้นที่ที่สามารถเพาะปลูกได้ (density of population per unit of cultivable area) ความหนาแน่นของเกษตรกรต่อพื้นที่ที่สามารถ เพาะปลูกได้ (Density of agricultural popultion per cultivable area) [สิ่งแวดล้อม]
Comparative economicsเศรษฐศาสตร์เปรียบเทียบ [เศรษฐศาสตร์]
Comparative economicsเศรษฐศาสตร์เปรียบเทียบ [TU Subject Heading]
Comparative education ; Comparative studiesการศึกษาเปรียบเทียบ [TU Subject Heading]
Comparative financial statementงบการเงินเปรียบเทียบ [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
comparaAmerican senior citizens are comparatively well-off.
comparaThis metal is comparable to iron in strength.
comparaA comparable car would cost far more in Japan.
comparaWhat are the four major golf tournaments comparable to the ones in tennis?
comparaNew York's Fifth Avenue is comparable to Ginza.
comparaOnce divorced from key questions of national culture and identity, comparative literature loses its way.
comparaAfter many hardships, he now lives in comparative ease.
comparaThe prices of Japanese automobiles are still comparatively high.
comparaThere's a comparatively large cinema complex inside the mall.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
comparable(คอม'เพอระเบิล) adj. ซึ่งเปรียบเทียบกันได้,พอเปรียบเทียบได้,เทียบเคียงได้., See also: comparability,comparableness n. ดูcomparable, Syn. similar,matching
comparative(คัมแพ'ระทิฟว) adj. เกี่ยวการเปรียบเทียบ,ซึ่งเทียบเคียง,พอสมควร., See also: comparativist ผู้เปรียบเทียบ, Syn. parallel -Conf. superlative
comparator(คอม'พะระเทอะ) n. เครื่องมือหรืออุปกรณ์เปรียบเทียบ (เช่นเปรียบเทียบระยะทาง ความยาว สีหรืออื่น ๆ)
incomparable(อินคอม' แพระเบิล) adj. ซึ่งไม่สามารถเปรียบเทียบได้, ดีเลิศ, หาที่เปรียบไม่ได้., See also: incomparability, incomparableness n. incomparably adv., Syn. matchless

English-Thai: Nontri Dictionary
comparable(adj) พอเทียบได้,พอเปรียบได้
comparative(adj) เกี่ยวกับการเปรียบเทียบ,พอเปรียบได้,พอเทียบได้
incomparable(adj) หาที่เปรียบมิได้,เทียบกันไม่ได้

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศาสนาเปรียบเทียบ    [N] comparative religion, Example: เขาเขียนตำราและบทความเกี่ยวกับศาสนาเปรียบเทียบไว้ประดับวงการวิชาการมากมาย, Thai definition: มานุษยวิทยาวัฒนธรรมสาขาหนึ่งเกี่ยวกับการศึกษาและการเปรียบเทียบระบบศาสนาต่างๆ ของมนุษยชาติ
วรรณคดีเปรียบเทียบ    [N] comparative literature, Example: วรรณคดีเปรียบเทียบเป็นวิชาที่ช่วยเสริมให้เรามีความเข้าใจวรรณคดีในฐานะที่เป็นศิลปะร่วมของมนุษยชาติ, Thai definition: วิชาที่ศึกษาเปรียบเทียบวรรณคดีระหว่างชาติ ภาษาและวัฒนธรรมที่ต่างกัน
ปานกัน    [ADV] comparably, See also: nearly, Syn. พอกัน, พอๆ กัน, Example: ฝาห้องผุหล่นเป็นรูโหว่แล้ว ไม่เฉพาะฝาหรอกที่เป็นอย่างนี้ หลังคาก็ปานกัน
เปรียบ [V] like, See also: comparable to, similar to, have similarity to, Syn. เหมือน, เทียบเคียง, เปรียบได้, เปรียบเหมือน, ดุจดั่ง, เสมือนหนึ่ง, ประหนึ่ง, Ant. ผิดแผก, Example: ถ้าเปรียบหล่อนเป็นไฟ สามีของหล่อนก็เหมือนน้ำ สองคนนั้นถึงอยู่ด้วยกันได้, Thai definition: เอาสิ่งหนึ่งเข้ามาเทียบกับอีกสิ่งหนึ่งเพื่อให้เห็นว่าใกล้กัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบ[n. exp.] (kāiyawiphāksāt prīepthīep) EN: comparative anatomy   
กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบของสัตว์มีกระดูกสันหลัง[n. exp.] (kāiyawiphāksāt prīepthīep khøng sat mī kradūk sanlang) EN: comparative anatomy of vertebrates.   
การเปรียบเทียบ[n.] (kān prīepthīep) EN: comparison   FR: comparaison [f]
การศึกษาเชิงเปรียบเทียบ[n. exp.] (kānseuksā choēng prīepthīep) EN: comparative study   
การเทียบ[n.] (kān thīep) FR: comparaison [f]
คล้าย[adj.] (khlāi) EN: similar ; analogus   FR: ressemblant ; comparable ; voisin ; pareil ; semblable ; similaire
ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ[n. exp.] (khwām dāiprīep dōi prīepthīep) EN: comparative advantage   
กฎหมายปกครองเปรียบเทียบ[n. exp.] (kotmāi pokkhrøng prīepthīep) EN: comparative administrative law   
กฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ[n. exp.] (kotmāi ratthathammanūn prīepthīep) EN: comparative constitutional law   
กว่า[X] (kwā) EN: more ; more than ; over ; as [comparative]   FR: plus ; plus que [comparatif] ; supérieur à

CMU English Pronouncing Dictionary
COMPARABLE    K AA1 M P ER0 AH0 B AH0 L
COMPARABLE    K AH0 M P EH1 R AH0 B AH0 L
COMPARABLE    K AH0 M P R AH0 B AH0 L
COMPARABLY    K AA1 M P ER0 AH0 B L IY0
COMPARABLY    K AA1 M P R AH0 B L IY0
COMPARATOR    K AH0 M P ER1 AH0 T ER0
COMPARATIVE    K AH0 M P EH1 R AH0 T IH0 V
COMPARABILITY    K AA2 M P ER0 AH0 B IH1 L AH0 T IY0
COMPARATIVELY    K AH0 M P EH1 R AH0 T IH0 V L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
comparable    (j) (k o1 m p @ r @ b l)
comparative    (n) (k @1 m p a1 r @ t i v)
comparatives    (n) (k @1 m p a1 r @ t i v z)
comparability    (n) (k o2 m p @ r @ b i1 l i t ii)
comparatively    (a) (k @1 m p a1 r @ t i v l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
コンパラブルワース[, konparaburuwa-su] (n) comparable worth [Add to Longdo]
コンパレータ[, konpare-ta] (n) {comp} comparator [Add to Longdo]
コンパレーター[, konpare-ta-] (n) comparator [Add to Longdo]
較優位論[かくゆういろん, kakuyuuiron] (n) theory of comparative advantage [Add to Longdo]
割かし;割りかし[わりかし, warikashi] (adv) (See 割り方) comparatively; quite; rather [Add to Longdo]
割に(P);割りに[わりに, warini] (adv) comparatively; in proportion; (P) [Add to Longdo]
割りと;割と[わりと, warito] (adv) relatively; comparatively [Add to Longdo]
割り方;割りかた[わりかた, warikata] (adv) comparatively; quite; rather [Add to Longdo]
割安(P);割り安[わりやす, wariyasu] (adj-na,n,adj-no) economical; comparatively cheap; (P) [Add to Longdo]
割高(P);割り高[わりだか, waridaka] (adj-na,n) comparatively high; fairly expensive; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
可比[kě bǐ, ㄎㄜˇ ㄅㄧˇ, ] comparable [Add to Longdo]
小康[xiǎo kāng, ㄒㄧㄠˇ ㄎㄤ, ] comparatively good living standard; a period of peace and prosperity [Add to Longdo]
比较文学[bǐ jiào wén xué, ㄅㄧˇ ㄐㄧㄠˋ ㄨㄣˊ ㄒㄩㄝˊ, / ] comparative literature [Add to Longdo]
比较新[bǐ jiào xīn, ㄅㄧˇ ㄐㄧㄠˋ ㄒㄧㄣ, / ] comparatively new; relatively new [Add to Longdo]
比较而言[bǐ jiào ér yán, ㄅㄧˇ ㄐㄧㄠˋ ㄦˊ ㄧㄢˊ, / ] comparatively speaking [Add to Longdo]
较大[jiào dà, ㄐㄧㄠˋ ㄉㄚˋ, / ] comparatively large [Add to Longdo]
较长[jiào cháng, ㄐㄧㄠˋ ㄔㄤˊ, / ] comparatively long [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コンパレータ[こんぱれーた, konpare-ta] comparator [Add to Longdo]
比較関係[ひかくかんけい, hikakukankei] comparative relation [Add to Longdo]
比較器[ひかくき, hikakuki] comparator [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top