Search result for

communiqués

(32 entries)
(0.0266 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -communiqués-, *communiqués*, communiqué
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา communiqués มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *communiqués*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
communique(คะมิวนะเค',คะมิว'นะเค) n. หนังสือแถลงการณ ์, Syn. official communication

English-Thai: Nontri Dictionary
communique(n) หนังสือแถลงการณ์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Communiquéคำประกาศทางการหรือแถลงการณ์ทางการ ซึ่งรายงานให้ทราบผลของการประชุม หรือการเจรจาเป็นทางการระหว่างเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ในรัฐบาล เช่น ประมุขของรัฐ หัวหน้ารัฐบาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ เอกอัครราชทูต หรือบุคคลอื่นในระดับนั้น คำแถลงการณ์ที่เรียกว่า Communiqué นี้ไม่มีรูปแบบโดยเฉพาะแต่อย่างใด โดยปกติอะไรที่ได้ตกลงกันไว้ในการเจรจาจะบรรจุไว้ด้วยถ้อยคำกว้างๆ ส่วนอะไรที่มิได้ระบุไว้ในแถลงการณ์มักจะมีความสำคัญยิ่งกว่าถ้อยคำที่เขียน ไว้เสียด้วย [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You're funny, because if you check on Facebook you'll find a communiqué attributed to Dr. Cheever by Elizabeth Nygaard about the quarantine of Chicago hours before it was announced to the public.คุณนะ เพราะว่าถ้าคุณเปิดเฟสบุ๊ค คุณจะเห็นบทความอ้างอิงดร.ชีเวอร์ \ โดยอลิซาเบธ ไนการ์ด เกี่ยวกับการกักกันในชิคาโก 1ชั่วโมงก่อนการประกาศจริง Contagion (2011)
Oh, and make sure you translate the Lisbon communiqué into English by 6:00.อ้อ! และให้แน่ใจว่าคุณแปล ลิสบอน คอมมูนิเก้ เป็นภาษาอังกฤษเสร็จภายใน 6 โมงเย็นด้วยนะ Deadline (2011)
Good. You get to translate a communiqué.ดี คุณรับงานแปลคอมมูนิเก้ไป Deadline (2011)
Keys to your new locks and the translation of the Lisbon communiqué.กุญแจสำหรับล็อคประตูชุดใหม่ และคำแปลลิสบอน คอมมูนิเก้ Deadline (2011)
Yesterday, our European sections intercepted a German communiqué that was sent from Cairo to Berlin.บ่ายเมื่อวาน, คนของเราจากภาคพื้นยุโรป สกัด คอมมิวนิตเยอรมัน คนหนึ่ง... ? ้ Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
I told you not to be premature in your communiqué to Berlin.ผมห้ามคุณว่า อย่าพึ่งติดต่อกับ เบอร์ลินก่อนกำหนด. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
According to this communiqué from the prison... our client apparently had a visit from her sister... a Miss Delta Nu.มีรายงานจากคุกว่า ลูกความของเรามีน้องสาวไปเยี่ยม มิส เดลต้า นู Legally Blonde (2001)
It decoded the FTL communiqué.Er entschlüsselte das CommuniquéColor Blind (2001)
We intercepted a communiqué detailing Sark's plan to buy it from Raslak Jihad.Wir fingen ein Communiqué ab mit Sarks Plan, sie von Raslak Jihad zu kaufen. Rendezvous (2002)
Our Vladivostok assets intercepted a communiqué.Unser Mann in Wladiwostok fing ein Communiqué ab. The Coup (2002)
It is a cry for help intended as a private communiqué.Das ist ein Schrei nach Hilfe. Gedacht als ein persönliches CommuniquéZodiac (2007)
Any secret communiqués or coded messages written in bodily fluids or anything else, we'll find them.Jedes geheime Communiqué oder verschlüsselte Nachrichten, geschrieben mit Körperflüssigkeiten, oder irgendetwas anderes, wir werden es finden. Rôti (2013)
Communique' No. 24:Communiqué Nummer 24, Algerien. The Battle of Algiers (1966)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แถลงการณ์[N] official statement, See also: communique, bulletin, Syn. คำแถลง, คำอธิบาย, คำชี้แจง, ถ้อยแถลง, Example: นายกรัฐมนตรีออกแถลงการณ์ยอมรับความผิดพลาดของการบริหารของรัฐบาล, Thai definition: คำอธิบายเหตุการณ์เป็นทางการ
แถลงการณ์ร่วม[N] joint communique, Example: นี่เป็นแถลงการณ์ร่วมของคณะผู้ก่อการ, Thai definition: คำแถลงการณ์ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกฝ่ายที่ได้ลงนามร่วมกัน เพื่อแถลงให้ประชาชนทั่วไปทราบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แจ้ง[v.] (jaēng) EN: tell ; inform ; report ; indicate ; reveal ; advise ; express ; announce ; notify ; let know ; intimate; declare   FR: annoncer ; aviser ; informer ; notifier ; rapporter ; révéler ; dire ; déclarer ; communiquer ; faire connaître ; prévenir ; alerter
ราคาไม่ระบุ[n. exp.] (rākhā mai rabu) FR: prix non communiqué [m] ; prix non mentionné [m]
สื่อ[v.] (seū) EN: conduct ; transmit ; communicate   FR: communiquer
สื่อสาร[v.] (seūsān) EN: communicate ; chat ; speak ; talk ; chatter ; converse ; utter   FR: communiquer ; converser
แถลงการณ์[n.] (thalaēngkān) EN: official statement ; communique ; bulletin   FR: communiqué [m] ; bulletin [m]
แถลงการณ์ร่วม[n. exp.] (thalaēngkān ruam) EN: joint communique   

CMU English Pronouncing Dictionary
COMMUNIQUE    K AH0 M Y UW1 N AH0 K EY2
COMMUNIQUE    K AH0 M Y UW2 N AH0 K EY1
COMMUNIQUES    K AH0 M Y UW2 N IH0 K EY1 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
communique    (n) (k o m y uu1 n i k ei1)

Japanese-English: EDICT Dictionary
コミュニケ[, komyunike] (n) communique (fre [Add to Longdo]
公報[こうほう, kouhou] (n) official bulletin; communique; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
公报[gōng bào, ㄍㄨㄥ ㄅㄠˋ, / ] announcement; bulletin; communique [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top